Hospodárske právo

Report
Obchodné právo I.
SRO – riadenie a kontrola
Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
30. 10. 2012
Spoločnosť s ručením
obmedzeným
•
•
•
•
Valné zhromaždenie (okrem O.M.C.)
Konatelia (jeden alebo viacerí)
Dozorná rada (fakultatívne)
Pri O.M.C. pôsobnosť VZ vykonáva
jediný spoločník (nekoná sa VZ,
rozhodnutie nie je právny úkon???)
• Písomná forma úkonov §132 ods. 2
Valné zhromaždenie
• Valné zhromaždenie - najvyšší orgán
spoločnosti, nezasadá sústavne
• Riadne/mimoriadne VZ (periodicita)
• Pôsobnosť: rozhodovanie o zásadných
otázkach spoločnosti vymedzených
najmä § 125 – kogentná úprava
Fakultatívne rozšírenie
pôsobnosti VZ
• § 125 ods. 1 písm. j): aj na iné otázky
• Rozšírenie ex lege alebo SZ/stanovy
• Rozšírenie ex lege podľa § 125
ods. 3: rozhodovanie vecí patriacich
do pôsobnosti iných orgánov, napr.
dozornej rady alebo konateľov.
ZSP 82/2004:
• Ak zo spoločenskej zmluvy nevyplýva inak,
rozhodnutie o zvýšení základného imania
spoločnosti s ručením obmedzeným, hoci jeho
dôsledkom je zmena obsahu spoločenskej zmluvy,
nie je rozhodnutím, na ktoré je potrebný súhlas
všetkých spoločníkov. Ide o zmenu zmluvy,
na ktorú zákon oprávňuje valné zhromaždenie
a pre ktorú v zmysle ustanovenia § 125 ods. 1
písm. e) v spojení s § 127 ods. 4 výslovne vyžaduje
2/3 väčšinu všetkých hlasov spoločníkov.
Kto sa zúčastňuje VZ ?
• Spoločníci – osobne alebo v zastúpení
• Splnomocnencom NIE konateľ alebo
člen dozornej rady, ktorí sa
rokovania VZ zúčastňujú za
spoločnosť, aby poskytli informácie
spoločníkom -§122 ods. 1,2
ZSP 19/2001:
• Ak zo spoločenskej zmluvy nevyplýva
niečo iné, medzi práva spoločníka
v spoločnosti s ručením obmedzeným
nepatrí právo neobmedzeného vstupu
do sídla spoločnosti.
Účasť na VZ v zastúpení –
NS ČR sp. zn. 29 Cdo 5297/2008
• Plná moc na zastupovanie akcionára na valnom
zhromaždení je špeciálnou plnou mocou,
oprávňujúcou splnomocnenca na zastupovanie na
valnom zhromaždení konkrétnej spoločnosti.
Zvláštna (špeciálna) plná moc sa od všeobecnej
(generálnej) plnej moci líši tým, že splnomocnenca
oprávňuje v mene splnomocniteľa vykonať (v nej)
konkretizované právne konanie (nejde o plnú moc
oprávňujúcu splnomocnenca zastupovať
splnomocniteľa vo všetkých veciach).
• Špeciálnou plnou mocou je pritom aj plná moc, oprávňujúca
k uskutočneniu opakujúcich sa konkretizovaných právnych
úkonov v mene splnomocniteľa (napr. na uzatváranie určitých
typov zmlúv za splnomocniteľa). Napriek tomu, že plná moc
na zastupovanie akcionára na valnom zhromaždení nie je
plnou mocou na uskutočnenie právneho úkonu splnomocniteľa
v zmysle § 31 OZ, ale špeciálnou plnou mocou oprávňujúcou
splnomocnenca nielen na hlasovanie na valnom zhromaždení,
ale aj na účasť na ňom, vznášanie dotazov a uplatňovanie
ďalších práv akcionára, je možné uvedený záver o povahe
špeciálnej plnej moci bez ďalšieho vzťahovať aj na plnú moc
na zastupovanie na viacerých valných zhromaždeniach
•
konkrétnej spoločnosti.
Konflikt záujmov
• V prípade zastupovania spoločníka
na rokovaní valného zhromaždenia
iným spoločníkom, nesmú byť ich
záujmy (záujem zastúpeného
a zástupcu) v rozpore podľa § 22
ods. 2 OZ.
• Aj spoločník, ktorý nemôže
vykonávať hlasovacie právo (§ 127
ods. 5), má právo účasti na rokovaní
valného zhromaždenia –má právo na
informácie, právo na kladenie otázok
a pod.
Konatelia vs. VZ
•
–
–
–
Konatelia sú povinní dozornej rade alebo valnému zhromaždeniu
najmenej raz do roka predložiť informácie o zásadných zámeroch
obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie ako aj
o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov
spoločnosti,
na žiadosť príslušného orgánu a v lehote určenej dozornou radou,
resp. valným zhromaždením, predložiť písomnú správu o stave
podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti v porovnaní
s predpokladaným vývojom,
bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu
podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav
majetku spoločnosti najmä jej likviditu.
Kvorum, väčšina,
organizácia VZ
• Uznášaniachopnosť VZ – spoločníci s
aspoň polovicou hlasov (dispozitívne)
• Počet hlasov sa určuje podľa pomeru
vkladu na ZI (dispozitívne)
• Väčšina– jednoduchá/prostá (50% +1)
- kvalifikovaná (2/3zo všetkých)
• Predseda +zapisovatelia/+prezenčka
Kto zvoláva VZ ?
• Konateľ
• Spoločník 10%, ak nezvolá konateľ
(ochrana práv minority)
• Rozhodovanie PER ROLLAM –
konateľ – spoločník/ci(10%) – člen DR
• Rozhodovanie všetkých spoločníkov
(§141)
ZSR 5/2009
doručovanie pozvánky
•
Na doručovanie pozvánky na valné zhromaždenie (§ 129 ods.
1 OBZ) sa nevzťahujú ustanovenia Občianskeho súdneho
poriadku (§ 45 a nasl. O.s.p.). Z odôvodnenia tohto
rozhodnutia : Pokiaľ sa v článku 13 ods. 3 spoločenskej
zmluvy uvádza, že doručovanie sa má vykonať tak, aby
spoločníci pozvánku „obdržali“, toto znenie nie je možné
vykladať tak, že aj skutočne za každých okolností
z hľadiska riadneho doručovania pozvánky táto sa aj
skutočne fyzicky musí dostať do rúk spoločníka. Pri takomto
výklade by spoločník mohol kedykoľvek zmariť konanie
valného zhromaždenia, napr. tým, že zásielku odmietne
prevziať, alebo neoznámi spoločnosti, na akej adrese sa
•
zdržuje a pod.“
Väčšina pri PER ROLLAM
• ZSP 5/1996: Ak spoločenská zmluva spoločnosti
s ručením obmedzeným stanovuje pre prijatie
rozhodnutia valného zhromaždenia väčšiu ako
jednoduchú väčšinu hlasov prítomných spoločníkov,
tak pre prijatie takého rozhodnutia mimo valného
zhromaždenia podľa § 130 OBZ je potrebná
rovnaká väčšina hlasov, ktorá sa však počíta
z celkového počtu hlasov patriacich všetkým
spoločníkom. (Z rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp.
zn. Obz 29/94, Zo súdnej praxe, 1996, č. 1, s. 7).
Neplatnosť uznesení VZ
• KTO môže podať žalobu?
(Všeobecný záujem vs. individuálny)
• Voči komu?
• V akej lehote?
• Čo musí tvrdiť/dokazovať?
• Aké sú účinky rozhodnutia súdu?
ZSP 55/2000
• Domáhať sa vyslovenia neplatnosti
uznesenia valného zhromaždenia
obchodnej spoločnosti súdom môžu
iba osoby uvedené v ustanovení § 131
ods. 1 obchodného zákonníka, a to iba
v lehote a z dôvodov v ňom
uvedených.
Z odôvodnenia:
•
•
Zmyslom uvedeného ustanovenia (§ 131) je predovšetkým ochrana práv
minoritných akcionárov (ktorí sa valného zhromaždenia nezúčastnili alebo
boli prehlasovaní). Toto ustanovenie dáva osobám, ktorých práv a povinností
sa rozhodnutie valného zhromaždenia najmä týka, možnosť dosiahnuť
nápravu rozhodnutia valného zhromaždenia tým, že bude rozhodnutím súdu
vyhlásené za neplatné. Ustanovenie však zároveň chráni aj záujmy všetkých
akcionárov pred možnosťou, aby do vnútorných pomerov akciovej
spoločnosti mohol ktokoľvek a bez časového obmedzenia zasahovať.
Napokon chránia aj záujmy tretích osôb dobromyseľných v tom,
že uznesenie je platné a nemôže byť už zmenené. Takúto ochranu poskytuje
toto ustanovenie tým, že vymedzilo okruh osôb, ktoré môžu žiadať
vyslovenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia a vymedzením
trojmesačnej lehoty, v ktorej tak môžu urobiť. Takáto úprava dáva
každému akcionárovi možnosť, aby chránil svoje práva, ak boli rozhodnutím
väčšiny akcionárov porušené, ponecháva však zároveň na rozhodnutí každého
z nich či toto právo využije.
• Ustanovenie § 131 a § 181 OBZ nezakladá
absolútnu ani relatívnu neplatnosť
právnych úkonov. Neplatnosti uznesenia
valného zhromaždenia sa preto nemožno
dovolávať podľa § 38 a nasl. OZ
upravujúcich neplatnosť právnych úkonov,
ale len podľa uvedených ustanovení
Obchodného zákonníka. Vyslovenie
neplatnosti môžu vo vymedzenej lehote
•
žiadať len osoby v nich vymenované.
Kto môže žalovať?
• Správcovia spoločnosti (konateľ,
likvidátor, člen DR ...) – povinnosť
odb. starostlivosti pri výkone funkcie
• Bývalý konateľ + Bývalý spoločník ---)
ak sa ich uznesenie týka
• Spoločník ---) ak porušenie zákona,
SZ mohlo obmedziť práva spoločníka
Voči komu ?
• Žaloba smeruje voči spoločnosti,
ktorú zastupujú konatelia, členovia
dozornej rady, zástupca spoločnosti
určený VZ
• ---) ak nie je zástupca spoločnosti,
potom súd ustanoví opatrovníka
ZSR 4/1998
• V konaní súdu o neplatnosť uznesenia
valného zhromaždenia spoločnosti je
pasívne legitimovaná spoločnosť,
ktorej valné zhromaždenie prijalo
napadnuté uznesenia, a nie osoby,
ktoré na valnom zhromaždení
hlasovali za prijatie uznesenia.
V akej lehote ?
• Prekluzívna hmotnoprávna lehota 3 mesiace
• Kedy začína plynúť?
a) riadne zvolané:
od konania VZ (prijatia uznesenia )
b) riadne nezvolané (odkedy sa
mohol dozvedieť) – bez
objektívneho časového limitu
• Podania e-mailom, faxom
Čo musí tvrdiť/dokazovať?
• ZSP 15/2002: Na návrh oprávnenej osoby
súd určí neplatnosť uznesenia valného
zhromaždenia, ak je v rozpore so zákonom,
spoločenskou zmluvou alebo so stanovami.
Medzi porušením zákona a napadnutým
uznesením valného zhromaždenia musí byť
vecná súvislosť. (Rozsudok Najvyššieho
súdu SR sp. zn. 112/01, Zo súdnej praxe,
2002, č. 2, s. 33).
• ZSP 31/1999: Dôvodom na vyslovenie
neplatnosti uznesenia valného
zhromaždenia obchodnej spoločnosti
súdom môže byť aj nedodržanie postupu
pre zvolávanie valného zhromaždenia,
určeného zákonom alebo spoločenskou
zmluvou (stanovami). (Rozsudok
Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obo 339/98,
Zo súdnej praxe, 1999, č. 3, s. 60).
Aké sú účinky rozhodnutia súdu?
• Statusová vec:
účinky ERGA OMNES a EX TUNC
• Pri určení neplatnosti uznesenia
zanikajú práva a povinnosti, ktoré na
ich základe vznikli
• s výnimkou práv nadobudnutých v
dobrej viere + osobitne § 27 ods. 6
Konateľ/Konatelia
• Štatutárny orgán SRO (§133 OBZ +
§ 20 ods. 1 OZ: právne úkony
právnickej osoby vo všetkých veciach
robia štatutárne orgány)
• Rozhodovanie o obchodnom vedení
(§134)
• Vykonávanie explicitne uvedených
•
úkonov – zvolávanie VZ
Spôsob konania
• Rukou samostatnou (samostatné
konanie)
• alebo rukou spoločnou a nerozdielnou
(konanie spoločné aspoň dvoch)
Obmedzenie konania
• Do 10 000 eur samostatne nad
spoločne dvaja .... ???
• Nemalo by byť účinné navonok, ani
keď bolo zverejnené §13 ods. 4
• Tento záver nie je identický s
judikatúrou SR ani ČR
Obchodné vedenie
• Rozhodovanie o strategickom
zameraní (podnikateľskom zámere)
spoločnosti
• rozhodovanie o otázkach
organizačného, technického
charakteru,
• o otázkach vnútornej prevádzky
•
podniku spoločnosti
Zásahy do obchodného
vedenia
• Valné zhromaždenie ---) avšak
konateľ musí vyhodnotiť tento zásah,
pokyn, či je v súlade so zákonom,
spoločenskou zmluvou alebo
stanovami (§135a ods. 3 druhá veta)
Komu sa zodpovedá
konateľ?
• Spoločnosti
• Vzťah medzi konateľom a SRO
---) písomná zmluva o výkone funkcie
(schválená VZ, § 66 ods. 3)
---) ak nie je písomná zmluva,
primerane mandátna zmluva
Aký výkon sa požaduje?
• Štandard – objektívny test:
• Odborná starostlivosť (starostlivosť
riadneho hospodára „duty of care“
• Lojalita
• Dobrá viera v dodržaní štandardu
a lojality ---) bezpečný prístav
zabezpečujúci podnikateľské
•
rozhodnutia konateľov
Odhalenie korporátneho
závoja?
• Škodu spôsobenú spoločnosti sú
oprávnení vymáhať spoločníci (Actio
pro socio/Derivatívna žaloba)
• Škodu sú oprávnení vymáhať aj
veritelia spoločnosti, a to vo
vlastnom mene a na vlastný účet, ak
nemôžu svoju pohľadávku uspokojiť z
•
majetku spoločnosti
Spoločná úprava
• Konatelia a dozorná rada:
• Zákaz konkurencie (§136)
• Výkon funkcie (§135a primerane)
Dozorná rada
• Fakultatívny kolektívny kontrolný orgán
volený VZ, inkompatibilita s funkciou
konateľa
• Dohliada na činnosť konateľov, preskúmava
ÚZ + podáva k nim vyjadrenie, podáva
správy VZ, právo na informácie (§138)
• Právo účasti na VZ, právo žiadať udelenie
slova na VZ, právo zvolať VZ
KONIEC
Ďakujem za pozornosť


similar documents