Rozhodnutí o vzetí do vazby

Report
Trestní právo I. (procesní) – 6. seminář
Zajištění osoby obviněného, zejména vazba
Igor Barilik
Právnická fakulta UK v Praze
Katedra trestního práva
[email protected]
Prezentace vytvořena kolektivem Igor Barilik, Katarína Danková a Kateřina Lukášová.
Ústavněprávní východiska
 Zabezpečení osob potřebných pro tr. řízení často vyžaduje
zásah do základních do lidských práv a svobod chráněných
ústavními zákony
 Uplatnění zásady přiměřenosti (zdrženlivosti, proporcionality)
 Listina zákl. prav a svobod


Článek 7
(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena.
Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.
(2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému
nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.
Článek 8
(1) Osobní svoboda je zaručena.
(2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z
důvodů a způsobem, který stanoví zákon. …
2
Zajištění osoby obviněného a podezřelého
 Procesní úkony zajišťující obviněného pro účely tr. řízení
 Zásahy státního donucení ze strany OČTŘ
 Nejsou cílem procesu (nejsou sankcí za TČ!) ale
prostředkem pro dosažení účelu tr. řízení
 Nutný soulad s ústavněprávní ochranou zákl. práv a svobod
 Nutno respektovat zásadu přiměřenosti (zdrženlivosti)
 Hlava čtvrtá TŘ
 Prostředky zajištění obviněného:
 Předvolání, předvedení, pořádková pokuta, zákaz
vycestování do zahraničí, zadržení, příkaz k zatčení, vazba
 Prostředky zajištění podezřelého:
 Zadržení
3
Předvolání (§ 90 TŘ)
 Zajištění obviněného (též svědka, znalce, tlumočníka)
k provedení procesního úkonu
 Výzva příslušného orgánu, aby se obv. v určitý den a
hodinu dostavil zpravidla k tomuto orgánu z důvodu
uvedeného v předvolání
 Opatření, písemné (možno též ústně), do vl. rukou
 Někdy lhůta k přípravě (§ 198 odst. 1 TŘ pro hl. líčení)
 Upozornění o následcích nedostavení se bez
dostatečné omluvy (předvedení, pořádková pokuta)
 x Vyrozumění o úkonech tr. řízení
 Nevynucuje se přítomnost osoby, jen se informuje
4
Předvedení (§ 90 TŘ)
 Zajištění obviněného (též svědka) k provedení
procesního úkonu
 Bezprostřední zásah do osobní svobody za účelem
zajištění přítomnosti obv. u OČTŘ, pokud obv.
nerespektoval předvolání (výjimečně i bez předvolání)
 Opatření, písemné (možno též ústně)
 § 158 odst. 3 písm. a), odst. 6 TŘ – osobu, která
nevyhověla výzvě, aby se dostavila k podání vysvětlení
 Možnost současně uložit pořádkovou pokutu
 Vykoná policejní orgán (resp. velitel/náčelník u
příslušníka ozbr. sil nebo ozbr. sborů)
5
Pořádková pokuta (§ 66 TŘ)
 Donucovací (zajišťovací) a sankční prostředek
 Procesní sankce – peněžní pokuta až do 50.000 Kč
za nerespektování příkazu OČTŘ
 § 90, § 66 TŘ – osoba řádně předvolána a upozorněna
na možnost uložení pořádkové pokuty se bez
dostatečné omluvy nedostaví
 Možnost uložit opakovaně
 Obviněný, svědek, znalec, tlumočník
 Usnesení (přípustná stížnost s odkladným účinkem §
66 odst. 4 TŘ)
6
Zadržení (§ 75, 76 TŘ)
 Krátkodobé omezení osobní svobody obviněného
nebo podezřelého za účelem přezkoumání, zda jsou u
něho dány důvody vazby



Zadržení obviněného policejním orgánem (§ 75 TŘ)
Zadržení podezřelého policejním orgánem (§ T6 odst. 1 TŘ)
Omezení osobní svobody (zadržení) osoby přistižené při TČ nebo
bezprostředně poté kteroukoliv jinou osobou (§ T6 odst. 2 TŘ)
Čl. 8 odst. 3 LZPS: Obviněného nebo podezřelého z trestného činu je možno
zadržet jen v případech stanovených v zákoně. Zadržená osoba musí být
ihned seznámena s důvody zadržení, vyslechnuta a nejpozději do 48 hodin
propuštěna na svobodu nebo odevzdána soudu. Soudce musí zadrženou
osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě, nebo ji
propustit na svobodu.
7
Zadržení obviněného policejním orgánem
 Podmínky:
 Proti osobě obviněného – bylo proti ní zahájeno tr.
stíhání (§ 160 odst. 1 TŘ)
 Existuje některý z důvodů vazby (§ 67 TŘ)
 Pro neodkladnost věci nelze rozhodnutí o vazbě
předem opatřit
 Opatření (opravní prostředek není přípustný)
 Vykoná policejní orgán – bezodkladně ohlásí SZ a
předá protokol a další materiál – SZ pak může soudu
podat návrh na vzetí zadrženého obviněného do
vazby
8
Zadržení podezřelého policejním orgánem
 Podmínky:
 Proti osobě podezřelé – nebylo proti ní zahájeno tr.
stíhání (§ 160 odst. 1 TŘ)
 Existuje některý z důvodů vazby (§ 67 TŘ)
 Naléhavý případ
 Opatření (opravní prostředek není přípustný)
 Vykoná policejní orgán, nutný předchozí souhlas SZ
 X pokud věc nesnese odkladu A souhlasu SZ nelze
předem dosáhnout (přistižen při TČ, zastižen na útěku)
 Zadrženého pak vyslechne, respektuje přitom ust. o
právech obviněného a podezřelého o nich poučí
9
Zadržení podezřelého jinou osobou
 Podmínky:
 Jde o osobu přistiženou při TČ nebo bezprostředně poté
 Nutnost zjistit její totožnost, zamezit jejímu útěku, nebo
zajistit důkazy
 Může vykonat kdokoli (vyjma PO a SZ) – povinen ihned
předat PO (pokud to nelze, musí omezení osobní
svobody PO bez odkladu oznámit)
 Vlastní zadržení (procesní opatření) vykoná PO
 Lhůta 48 hod. se počítá od okamžiku převzetí (zadržení)
podezřelé osoby PO-em
 Postupuje podle § 76 odst. 1 TŘ
10
Zadržení – další postup (§ 77 TŘ)
 PO do 48 hod. zadrženou osobu vyslechne
 Pokud nebylo zahájeno tr. stíhaní, vznese zadrženému
obvinění
 PO zadrženého přepustí na svobodu anebo předloží
materiály SZ k podání návrhu na vzetí do vazby
 SZ doručí soudu návrh na vzetí do vazby (v uvedené
lhůtě 48 hod.)
 Soud musí vyslechnout zadrženou osobu a do 24 hod.
od doručení návrhu rozhodnout, jestli zadrženou osobu
přepustí na svobodu (nepřípustná stížnost SZ) nebo
vezme do vazby (usnesením, stížnost přípustná)
11
Příkaz k zatčení (§ 69 TŘ)
 Podmínky:
 Existuje některý z důvodů vazby (§ 67 TŘ)
 Obviněného nelze předvolat, předvést ani zadržet
 Zjištění pobytu, zadržení a krátkodobé omezení
osobní svobody obviněného za účelem jeho dodání
orgánu, který příkaz vydal
 Vydá soudce na návrh SZ (přípr. řízení) nebo
předseda senátu (řízení před soudem)
 Opatření (opravní prostředek není přípustný)
12
Příkaz k zatčení (§ 69 TŘ)
 Vykoná policejní orgán (vypátrá a zatkne) –
neodkladně, do 24 hod. dodá soudu, jehož soudce
příkaz vydal
 Soudce zatčeného neprodleně vyslechne a do 24
hod. od dodání rozhodne o vzetí do vazby nebo
propuštění na svobodu a toto rozhodnutí zatčenému v
dané lhůtě oznámí
 Rozhoduje vždy soud, který vydal příkaz k zatčení
 Jestli je výjimečně zatčený dodán jinému soudu, tento
musí opatřit rozhodnutí o vazbě od soudce, který příkaz
vydal (požadavek zákonného soudce)
13
Vazba (§ 67 a násl. TŘ)
 Nejzávažnější trestněprocesní zajišťovací opatření,
jehož účelem je
 Zajistit osobu obviněného pro tr. řízení a výkon trestu
 Zabránit obviněnému, aby mařil a ztěžoval tr. řízení
 Zabránit obviněnému v dokonání nebo opakování TČ
 Pouze FAKULTATIVÍ opatření
14
Vazba – podmínky
 Bylo zahájeno tr. stíhání (jenom proti obviněnému)
 Konkrétní skutečnosti odůvodňující obavy, že obviněný



ÚTĚKOVÁ VAZBA: uprchne nebo se bude skrývat (§ 67 písm. a)
KOLUZNÍ VAZBA: bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo
spoluobviněné (§ 67 písm. b)
PŘEDSTIŽNÁ VAZBA: bude opakovat TČ, dokoná nebo vykoná TČ (§ 67
písm. c)
 Důvodnost tr. stíhání
 Účelu vazby nelze dosáhnou jinak (subsidiární použití vazby)
 V řízení pro


Úmyslný trestný čin s horní hranicí nad 2 léta
Nedbalostní trestný čin s horní hranicí nad 3 léta
X NEPLATÍ BEYVYJÍMEČNĚ: § 68 odst. 3, odst. 4 TŘ
15
Rozhodnutí o vzetí do vazby
 Rozhoduje soud usnesením (§ 73b odst. 1 TŘ)
 Zvláštní náležitosti rozhodnutí (§ 73c TŘ)
 V přípravném řízení vydává
 Na návrh CZ soudce
 V řízení před soudem vydává
 Soud (senát)
16
Doba vazby
 Vazba může trvat jen nezbytně nutnou dobu
 ÚTĚKOVÁ a PŘEDSTIŽNÁ maximálně
 1 rok – přečin
 2 roky – zločin
 3 roky – zvlášť závažný zločin
 4 roky – zvl. záv. zločin, za který lze uložit výjimečný trest
Z toho 1/3 přípravné řízení
2/3 řízení před soudem
 KOLUZNÍ maximálně
 3 měsíce u všech TČ
 X obviněný již působil na svědky/spoluobviněné nebo
jinak mařil tr. řízení
17
Trvání vazby
 OČTŘ průběžně zkoumají důvody vazby
 OBLIGATORNĚ rozhodují o dalším trvání vazby
 Na základě žádosti o propuštění (§ 71a TŘ)
 V přípravném řízení (§ 72 TŘ)
 každé 3 měsíce (na návrh SZ soudce)
 V řízení před soudem (§72 TŘ)
 Do 30 dnů od podání obžaloby
 A dále každé 3 měsíce
 Nebylo-li rozhodnuto ve stanovené lhůtě musí být
obviněný bezodkladně propuštěn z vazby
18
Nahrazení vazby (§ 73, § 73a TŘ)
 Vazbu ÚTĚKOVOU a PŘEDSTIŽNÍ lze nahradit
 U všech TČ
 Zárukou sdružení občanů nebo důvěryhodné osoby
 Písemným slibem obviněného
 Dohledem probačního úředníka
 U všech TČ s výjimkou tax. výčtu
 Peněžitou zárukou (§ 73a TŘ)
19
Další rozhodnutí o vazbě (§ 73b)
 Rozhodnutí o vzetí do vazby
 Usnesením soud
 Rozhodnutí o propuštění z vazby
 Přípravné řízení: státní zástupce
 Nevyhoví-li žádosti: soud
 Řízení před soudem: soud
 O dalším trvání vazby
 Přípravné řízení: na návrh SZ soudce
 Řízení před soudem: soud
.
.
.
.
20
Všechna rozhodnutí o vazbě
 Formou USNESENÍ
 OPRAVNÝ PROSTŘEDEK: stížnost
 Stížnost obecně nemá odkladný účinek
 VÝJIMKY:
 Stížnost stran proti rozhodnutí o připadnutí peněžité
záruky státu
 Stížnost SZ proti rozhodnutí o propuštění z vazby
 X vyjma propuštění z vazby po vyhlášení
zprošťujícího rozsudku
21
Vazební řízení
 O vazbě se rozhoduje v hlavním líčení nebo veřejném
zasedání, jehož se účastní obviněný
 Ve vazebním zasedání (§ 73d–73g TŘ) rozhoduje o
vazbě soud
 Mimo hl. líčení nebo veřejného zasedání
 Jestliže o to obv. výslovně požádá nebo to soud
(soudce) považuje osobní slyšení za potřebné
 Přítomnost soudce, v řízení před soudem všech členů
senátu
 Nezbytná účast obv., účast obhájce a SZ není nutná,
bez účasti veřejnosti
22
Literatura
 Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní.
Obecná část. 2. aktualizované vydání. Leges,
Praha. 2011, str. 297-330.
23

similar documents