ผังการจัดงาน update 280256

Report
รถสุขา
เว
ที
ขนาดพืน
้ ทีจ
่ ด
ั งาน ( ลานจอดอากาศยาน ทาอากาศ
่
ยานทหาร กองบิน 46 )
NOMAD
เต็นท์ และเวที
หัสดนตรี และพิธีกร
เว
ที
เต็นท์
นิทรรศการ
แถว นบ.ฝนหลวง
4x3
A-JET
รถสุขา
AU-23
BT-67
รถผลิตนา้ และ
รถอาหาร
รพ.เคลื่อนที่
เต็นท์ สวบ.
เต็นท์ ผบ.ทอ.
ขบวนรถบรรเทา
สาธารณภัย
เต็นท์ น.ผู้ใหญ่
เต็นท์
ผู้ร่วมงาน
ขบวนรถบรรเทาสาธารณะภัย (จากซ้ ายมือ)
1.รถบรรทุก
2.รถดับเพลิง
3.รถน ้า
4.รถกู้ภยั
5.รถ ศบภ.บน.๔๖
6.รถพยาบาล
7.รถน ้า
8.รถดับเพลิง
9.รถบรรทุก
บริเวณพืน
้ ทีจ
่ ด
ั งาน ( ลานจอดอากาศยาน ทา่
อากาศยานทหาร กองบิน 46 )
15-0-58 ไร่
บริเวณพืน
้ ทีจ
่ ด
ั งาน ( ลานจอดอากาศยาน ทา่
อากาศยานทหาร กองบิน 46 )
233 m.
9.1 m.
35 m.
15 m.
104 m.
29.16 m.
84 m.
124 m.
25 m.
ขนาดพืน
้ ทีจ
่ ด
ั งาน ( ลานจอดอากาศยาน ทาอากาศ
่
ยานทหาร กองบิน 46 )
ขนาดต่ างๆ
1.เวทีใหญ่
6x12 m.
2.เวทีดรุ ิยางค์
3x6 m.
3.เต็นท์ผ้ รู ่วมพิธี
4x8 m.
4.เต็นท์นิทรรศการ
4x8 m.
5.ขนาดเครื่ อง
5.1 bt67 wing span 29.16
5.2 A-Jet
9.1
5.3 AU23
15.24
6.พท.รพ.เคลื่อนที่ 15 x 35 m.
จานวน 2 เต็นท์
จานวน 6 เต็นท์
m.(1,148”)
m.
m.(50’)
รายเอียดในเต็นท์ นิทรรศการ
เต็นท์ที่ 1 โครงการพระราชดาริฝนหลวง-กร.ทอ. และ ศวอ.ทอ.
เต็นท์ที่ 2 โครงการข้ าวกล้ องแรกผลิ-บน.21
เต็นท์ที่ 3 ภารกิจโปรยน ้าเพื่อลดปั ญหาหมอกควัน-?
เต็นท์ที่ 4 ภารกิจการบินควบคุมไฟป่ า-ศวอ.ทอ.
เต็นท์ที่ 5 ภารกิจการบินโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ ทางอากาศ -?
3.2
cm
BT67
1.0 cm
1.67
cm
1.32
cm
เว
ที
0.88
ALPHA
JET
AU23
เวที
ใหญ่
cm
เต็
นท ์
เวทีดรุ ย
ิ างค ์
แผนการจอด บ. 4-5 มี.ค.56(วันจริ ง)
Air Bus
C-130
4 BT-67
UH-1H
4 AU-23
2 A-JET
2 UH-1H
แผนการจอด บ. 26-27 ก.พ.56(วันซ้ อม-1)
C-130
4 BT-67
1 A-JET
UH-1H
2 AU-23
1 UH-1H

similar documents