Uhlovodiky

Report
Uhľovodíky
IX.A
Uhľovodíky
• Sú dvojprvkové zlúčeniny
• Uhlík je štvorväzbový
• Vodík je jednoväzbový
H
C
Delenie uhľovodíkov
• Alkány majú jednoduché väzby a otvorený
reťazec
C
C C
• Alkény majú jednu dvojitú väzbu a otvorený
reťazec
C
C
C
Delenie uhľovodíkov
• Alkíny majú jednu trojitú väzbu a otvorený
reťazec
C
C C
• Cykloalkány majú jednoduché väzby a
uzavretý
reťazec
C
C
C
Delenie uhľovodíkov
• Arény majú aspoň jedno benzénové jadro
ALKÁNY
• Názov je tvorení predponou a koncovkou –án
(napr.: propán).
• Obecný vzorec pre zápis alkánov je CnH2n+2.
• Sú to jednoduché organické látky.
Skupenstvo
• Na počte uhlíkov je závislé skupenstvo
alkánov.
• Alkány, ktoré obsahujú:
1 - 4 uhlíky sú látky plynné (metán, etán,
propán, bután)
4 - 15 uhlíkov sú kvapaliny (pentán, hexán,
heptán, oktán, nonán, dekán)
s viacej než 15 uhlíkmi sú pevné látky.
Horenie alkánov
• Čisté alkány sú bezfarebné, všetky sú zápalné a
so vzdušným kyslíkom zhoria na oxid uhličitý a
vodu.
• Čím sú reťazce alkánov dlhšie, tým viac ich
plameň dymí a svieti. Alkány s dlhým reťazcom
nezhoria úplne.
METÁN
• CH4
• Najjednoduchší alkán. Tvorí až 95%
zemného plynu, využíva sa na varenie v
domácnostiach.
• Metán vzniká pri hnití organických látok bez
prístupu kyslíka v močiaroch, na skládkach
odpadu.
• Z organického odpadu sa vyrába bioplyn
(obsahuje 60% metánu)
Metán
• Nachádza sa aj vo výfukových plynoch
automobilov a črevných plynoch
bylinožravcov.
• Metán so vzduchom tvorí výbušnú zmes (5%)
(banské nešťastia= banský plyn)
• Má menšiu hustotu ako vzduch , vetraním
ľahko uniká z miestnosti.
ETÁN
• C2H6
• Využitie je málo významné.
• Najviac sa používa ako petrochemická
surovina pri výrobe etylénu
• Etán sa môže použiť aj ako chladivo v
kryogenických chladiacich systémoch
PROPÁN
• C3H8
• Nachádza sa rozpustený v rope, menej ho
obsahuje zemný plyn
• Pri vdýchnutí má slabšie narkotické účinky.
Väčšie koncentrácie vo vzduchu môže viesť k
zaduseniu, pretože vďaka svojej vyššej hustote
môže vytesniť kyslík potrebný k dýchaniu.
BUTÁN
• Bután je vysoko horľavý, ľahko skvapalniteľný
plyn, ktorý sa používa v sprejoch ako hnací
plyn (napríklad v sprejoch na vlasy,
dezodorantoch a podobne).
• Používa sa aj ako palivo, často v zmesi s
propánom ako LPG.
• Propán-butánová zmes sa využíva v
laboratóriách, na turistiku, na varenie

similar documents