stj-2-cristin-oppstartsseminar

Report
Om Kunnskapsdepartementets
bruk av CRIStin-data
Oppstartsseminar for NVI-rapportering,
13. oktober 2014
Seniorrådgiver Steinar Johannessen, UH-avd.
KD er godt fornøyd med arbeidet
som legges ned i rapporteringen av
vitenskapelig publisering
Fra tilbakemelding til CRIStin etter årets
styringsmøte:
” Departementene er tilfreds med CRIStins
gjennomføring av NVI-rapporteringen denne
våren, og registrerer at dette nå har gått i en
driftsfase. NVI-rapporteringen gjøres innen
gitte frister, har få tvistesaker, og leveres med
svært tilfredsstillende resultater også i 2014.”
2
Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementets
styringsvirkemidler
Skal bidra til god måloppnåelse for UH-sektoren
gjennom:
- Finansiering
- Etatsstyring og styringsdialog
- Statistikk, analyse, forskning og
undersøkelser
- Lover og forskrifter for egen sektor
- Organisering
3
Kunnskapsdepartementet
Finansiering
• Gjennom resultatbasert omfordeling (RBO) i
finansieringssystemet for UH-sektoren
omfordeler KD 505,3 mill.kr. på bakgrunn av
oppnådde publiseringsresultater. Dette
tilsvarer 1,73 pst. av den samlede direkte
bevilgningen til universiteter og høyskoler
(2014-tall).
• Vi ”ser hen til” bl.a. oppnådde
publiseringsresultater også ved fordeling av
andre ressurser, for eksempel nye
rekrutteringsstillinger.
4
Kunnskapsdepartementet
Etatsstyring og styringsdialog
• T.o.m 2012: Vitenskapelig publisering var
kvantitativ styringsparameter for UHinstitusjonene:
Antall publiseringspoeng per faglige stilling
• F.o.m 2013: Data om publisering benyttes
som underlag for å vurdere institusjonenes
forskningsresultater
• Mange UH-institusjoner har egne
virksomhetsmål og/eller styringsparametre
knyttet til publisering
5
Kunnskapsdepartementet
Statistikk og analyse
•
Den årlige tilstandsrapporten for
høyere utdanning er vårt viktigste
statistikk- og analysedokument. Har
kapitler om:
Utdanning
Forskerutdanning
Forskning
Internasjonalisering
Universitetsmuseene
Omverdenen
Kompetanse og menneskelige ressurser
Økonomi og ressursforvaltning
Profilering
Tema: Profesjonsutdanningene
6
Kunnskapsdepartementet
Utvikling i antall publiseringspoeng
totalt, UH-sektoren
Antall publiseringspoeng per
institusjonskategori 2004-13
7
Kunnskapsdepartementet
Utvikling i antall publiseringspoeng
per faglig ansatt, UH-sektoren
Antall publiseringspoeng per faglig ansatt per
institusjonskategori 2004-13
8
Kunnskapsdepartementet
Hvordan har omfordelingen virket?
Prosentvis vekst i antall publiseringspoeng per
UH-institusjon 2004-13
9
Kunnskapsdepartementet
Internasjonal sampublisering
Andel artikler med internasjonalt
samforfatterskap per UH-institusjon 2013
70
60
50
40
30
20
10
0
10
Kunnskapsdepartementet
Allmenn- og brukerrettet formidling
Antall formidlingsbidrag fordelt på
hovedkategorier 2013, UH-sektoren
11
Kunnskapsdepartementet
Behov for å utfylle CRIStin-data
med data fra andre kilder
Relativ siteringsindeks nordiske universiteter 2008-11
Kilde: NordForsk
12
Kunnskapsdepartementet
Noen ønsker for CRIStin framover
Bedre statistikk:
- Utviklingen innenfor Open
Acces/åpen tilgang
- Tematiske oversikter (hva publiseres
innenfor ulike fag/disipliner)
- Publiseringsspråk
13
Kunnskapsdepartementet
Takk for oppmerksomheten!
14
Kunnskapsdepartementet

similar documents