Anders Kvernmo Langset NSO - Utenlandsstudenter

Report
Høyere utdanning gir samfunnsnytte
NSO mener:
• ”NSO mener at høyere utdanning gir samfunnsnytte.
Gjennom økt verdiskaping, en bedre og mer effektiv
offentlig sektor og et mer velfungerende demokrati, gjør
utdanning samfunnet bedre og øker menneskers
livskvalitet. Hovedprinsippene til NSO er nytte og likhet,
og de gjelder internasjonalt så vel som nasjonalt.”
Hvorfor utenlandsstudenter?
NSO mener:
• ”Norsk høyere utdanning skal være internasjonalt
orientert, forskningsbasert og samfunnsrelevant.
Internasjonalisert høyere utdanning gir økt
samfunnsnytte, både i og utenfor landets grenser.”
• ”Internasjonalisering av høyere utdanning skal bidra både
til økt forståelse for en globalisert verden og til økt faglig
utbytte for studenter og ansatte.”
Fremskrivinger av kompetansebehov:
 SSB (2008): ”Økende behov for økonomer. Også
samfunnsfagutdannete og jurister vil bli mer etterspurt.”
 SSB (2013): ”Tilbudet ser ut til å øke mer enn
etterspørselen for høyere utdanning innen øk-ad,
samfunnsvitenskap, jus (og humanistiske fag).”
 Det meste har snudd på 5 år = Vanskelig å spå framtiden.
NSO vil ha et felles finansieringssystem for
utdanningene, og dimensjonere sektoren på andre måter.
Mobilitet
NSO mener:
• Kunnskapsdeling på tvers av landegrenser er en av
grunnsteinene i akademia, og mobilitet er da et viktig
virkemiddel for å heve kvaliteten i norsk høyere
utdanning. Inn- og utveksling av studenter bidrar til økt
kvalitet i høyere utdanning gjennom utveksling og
utvikling av kunnskap, ideer og kultur.
• NSO jobber for at alle studentar skal kunne ta hel- eller
delgradsstudier i utlandet.
Studentsolidaritet
• Høyere utdanning er viktig for samfunnsutvikling,
demokrati og frigjøring fra undertrykkelse, og for NSO er
det et viktig prinsipp at kunnskap og utdanning skal være
tilgjengelig for alle.
• I mange land i verden risikerer studenter forfølgelse og
vold hvis man jobber for rettigheter som vi i tar for gitt.
• Students at Risk
• Studentenes fredspris
Finansiering av utanlandsstudentar
• Ett av de aller viktigste prinsippene for NSO er at all
høyere utdanning skal være gratis, både for norske og
internasjonale studenter.
• #stoppskolepenger
Massiv støtte fra en samlet UH-sektor
Se hvem som støtter
kampanjen:http://student.no/stoppskolepenger2/hvem-er-med-pa-laget/
Utfordringer for internasjonalisering
Meirutbytte for alle
Sosial integrering
Kritisk masse
Finansiering
Fagleg integrering
Rekruttering
Helt til slutt:
Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært,
men ferdig!
Kontakt meg gjerne:
 E-post: [email protected]
 Tlf: 957 92 556
 Twitter: @AndersKLangset

similar documents