TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN H*U H*N HAY VÔ H*N?

Report
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
HỮU HẠN HAY VÔ HẠN?
Cuốn theo đó là sự suy giảm
của tất cả các loại tài nguyên
thiên nhiên phục vụ cho sự
phát triển kinh tế.
Trước tình hình này, học sinh của tôi sẽ đóng vai
là nhà đánh giá tài nguyên để lập nên 1 bảng báo
cáo về tình hình tài nguyên của nước ta hiện nay.
Vấn đề đặt ra mà chúng ta phải suy nghĩ đó
chính là tài nguyên vô hạn hay hữu hạn. Mục
tiêu mà học sinh của tôi hướng đến đó là:
1
• Hiện trạng tài nguyên cuả nước ta
2
• Trữ lượng các loại tài nguyên
3
• Tình hình khai thác và sử dụng
4
• Biện pháp để phát triển bền vững
Thông qua dự án
này, học sinh của
tôi sẽ hoạch định
được kế hoạch
bảo vệ và sử dụng
hợp lý nguồn tài
nguyên.
Đồng
thời tìm ra giải
pháp cho vấn đề
cạn kiệt và suy
giảm nguồn tài
nguyên
trong
tương lai.

similar documents