bem5Lektion5

Report
Statistik II
5. Lektion
Log-lineære modeller
Log-linære Modeller


Log-linære modeller bruges til at analysere symmetriske
sammenhænge mellem to eller flere kategoriske variable.
Kan ses som en udvidelse af c2-testet af uafhængighed.
Kontingenstabel

Contingency: Mulighed/tilfælde
Kontingenstabel: Antal observationer (frekvenser) i klasser
givet ved krydstabulering af et antal kategoriske variable.
Eksempel på to-vejstabel:

Det ”sædvanlige” c2-test for uafhængighed:


Log-lineær Model

Antag vi har n personer og to kategoriske variable U
(Uddannelse) og H (Holdning).

Sandsynligheden for at en tilfældigt valgt person har
uddannelse u og holdning h er:
P(U  u, H  h)   uh

Den forventede frekvens for U=u og H=h er:
Fuh  n uh
Parametrisk form

Generelt antager vi at de log forventede frekvenser er givet
ved
log(Fuh )    bu  bh  buh

Præcist som i multipel og lineær regression har vi hovedeffekter (bu og bh) samt en interaktionseffekt (buh).

Og som sædvanligt bruger vi dummy variable som
regneteknisk trick til at håndtere kategoriske variable.
log(Fuh )    bu xu  bh xh  buh xuh
hvor xu, xh og xuh er dummy variable.
Uafhængighed

To variable U og H er uafhængige hvis og kun hvis
P(U  u, H  h)  P(U  u ) P( H  h)
 uh   u h

For den log-lineære model betyder det:
log(Fuh )  log(n uh )
 log(n u h )
 log(n)  log( u ) log( h )
   bu  b h

Dvs. der er ikke et led der afhænger af både U og H.
Estimation



I SPSS estimerer man en log-lineær model vha. Analyze →
Loglinear → General.
Vælg ’Estimates’ Under ’Options’.
Resultat:
Resultat

Estimerede model:

Fx: F11 = exp(7,097) = 1208.33 ≈ 1208
Fx: F00 = exp(7,097-0.015-0.7110.401) = 873.06 ≈ 873
Bemærk: Der er hhv. 1208 og 873 i de to kobinationer.


log(Fuh )  7,097- 0,015xu - 0,711xh  0,401xuh
Modelform
Selv uden dummy variable bliver log-lineære modeller hurtigt
besværlige at skrive op.
 I log-lineære modeller er modellens struktur mere interessant
end parametrenes værdi.
 Derfor skriver vi modellen
log(Fuh )    bu  bh  buh
på modelforlen
U + H + U*H
 Da modellen skal overholde det hierarkiske princip kan vi
nøjes med at skrive
U*H

Opbygning af en model







Først vælge variable af interesse
Dernæst specificerer vi en startmodel, der indeholder de
interaktioner der er af faglig interesse.
Dog skal startmodellen overholder det hierarkiske princip.
Indeholder startmodellen et interaktionsled, hvor alle variable
indgår kaldes startmodellen en mættet model.
Med udgangspunkt i en startmodel laves en backwards
søgning.
I hvert trin fjerner vi det led i modellen med det højst p-værdi
over 0.05 – under hensyntagen til det hierarkiske princip.
Resultatet kaldes slutmodellen.
Større Eksempel

Analyse af sammenhængen mellem fire kategoriske variable:
 B:
Boligstandard: 0 = dårlig, 1 = acceptabel, 2 = god
 H:
Helbred:
0 = godt, 1 = dårligt
 I:
Isoleret:
0 = ja, 1 = nej
 A:
Angst: 0 = nej, 1 = ja

Vi starter med en mættet model, dvs. en model der indeholder
interaktioner mellem alle fire variable.

Modelformel
A*B*H*I
Krydstabel

Krydstabel over de fire variable:
SPSS: Analyze → Descriptive Statistics → Crosstabs
 H i row, B i column, I i Layer 1 og A i Layer 2:

Hvad siger I? Hvad er sammenhængene?

Startmodel

Startmodellen er en mættet model, dvs.
log(Fabhi ) 
  b a  bb  b h  bi 
b ab  b ah  b ai  b bh  b bi  b hi 
b abh  b abi  b ahi  b bhi 
b abhi


SPSS vælger som standard den sidste kategori som
reference.
Alle parametre der involverer en eller flere
referencekategorier sættes lig nul.
Modelsøgning



SPSS:
Modelsøgningen følger ”backwards” metoden
I hvert trin tester SPSS hvilke led i modellen, der kan fjernes i
henhold til det hierarkiske princip.

Eksempel: Efter tre trin i modelsøgningen har vi modellen:
B*H*A + H*I*A + B*I

Fjerner H*I*A da mindst signifikant (og over 0.05). Ny model:
B*H*A+ B*I+H*I+I*A
Modelsøgning

SPSS: Analyze → Loglinear → Model selection

For hver variabel angiv
variablens ”range”.
Under ’Model’ angiv
startmodellen.
Default er en mættet
startmodel.
Under ’Options’ kan I
vælge ’Parameter
estimates’



Slutmodel

Modelsøgningen ender med en slutmodel:

Dvs. slutmodellen er:
B*I + H*I + I*A + B*H + B*A + H*A

Et ”goodness-of-fit” test af slutmodellen:

Konklusion: Vi kan ikke afvise at modellen passer.
Grafisk repræsentering

En grafisk repræsentering opnås ved at
1)
Tegn en cirkel for hver variabel.
2)
Forbind variable, der indgår i samme modelled.

Eksempel: Antag modellen er
A*B + B*H*I
A
B
I
H
Fortolkning af slutmodel


Uafhængighed: Hvis A indgår i modelformlen, men A ikke
indgår i andre led (fx A*B, A*H, osv), så er A uafhængig.
A
Fx:
A + B*H + B*I
B
I
H


Forklaret sammenhæng. Hvis B og H ikke indgår i samme
led, så er en eventuel sammenhæng forklaret af andre
variable. Dvs. slutmodellen må ikke indeholde fx B*H, B*H*A
eller A*B*H*I.
A
Fx:
B
I
B*I + A*I*H
H




Homogen sammenhæng: Hvis A*H indgår i modellen, men
A*H ikke indgår i merre komplicerede led, så er
sammenhængen mellem A og H homogen. Dvs. modellen må
I
ikke indeholder A*H*I, A*B*H eller A*B*H*I.
Fx:
B
A
A*H + A*I*B + B*H
H
Heterogen sammenhæng: Hvis A*H indgår i modellen som
en del af et mere kompliceret led, så er sammenhængen
mellem A og H heterogen. Dvs. modellen skal indeholde
A*B*I, A*B*H eller A*B*H*I
I
Fx:
B
A
A*B*H + A*I*B
H
Bemærk at graferne er ens!!
Fortolkning af slumodel - fortsat
Slutmodel: Fortolkning

I eksemplet var slutmodellen:
B*I + H*I + I*A + B*H + B*A + H*A

Vi kan umiddelbart se, at vi ingen uafhængige variable har.

Af den grafiske repræsentation kan vi se,
at der ingen forklarede sammenhænge
optræder i modellen.
A
B
I
H

Vi har homogene sammenhænge
mellem alle par af variable.
Parameterestimater + Modelkontrol




Slutmodellen er et udtryk for sammenhænge mellem
variablene i modellen.
Slutmodellen siger ikke noget præcist om sammenhængene,
fx negative eller positive sammenhænge.
Generelt er det svært at fortolke parametre…
SPSS kan estimere parametre i en given log-lineær model:
 Analyze → Loglinear → General
 Under ’Model’ vælg ’Custom’ og indsæt slutmodellen (først
hovedeffekter, derefter to-vejs interaktioner osv).
 Under ’Options’ vælg ’Estimates’ og de to plot for ’Adjusted
residuals’
SPSS…
Estimater
Flere estimater…

Hvad er den forventede frekvens for A=0, B=1, H=0 og I=1?
Modelkontrol: Forventede vs Observerede

Ønskeligt: Expected ≈ Observed
Variationen i Adj. Resid. er usystematisk.
QQ-plot

Prikkerne bør ligge usystematisk omkring linjen

similar documents