Ungdomstrinn i utvikling - RSK Vest

Report
Ungdomstrinn i utvikling
Ole Johansen
Utviklingsveileder
Nordkapp, Måsøy, Kvalsund,
Hammerfest, Hasvik, Loppa og Alta
Bakgrunn for satsingen
St.Meld 22 (Motivasjon-Mestring-Muligheter)
Meldingen konkluderte med at elever på ungdomstrinnet
må få økt motivasjon for styrket læring og bedre
læringsresultater
Meldingens satsingsområder er
* God opplæring og godt læringsmiljø gjennom bedre
klasseledelse
* Bedre opplæring i regning og lesing
* Valgfag/praktiske fag
For hvem
• Ungdomsskoler
• 1.-10. trinns skoler
• Kommuner kan ha alle skoler med
Mål for satsingen «Ungdomstrinn i
utvikling»
Opplæringen skal bli
*Mer praktisk og variert
*Mer motiverende, utfordrende og relevant for
elevene
Opplæringen skal bedre elevenes grunnleggende
ferdigheter i regning, lesing og skriving i alle fag
Andre mål for satsingen
• Større grad av skolebasert
kompetanseutvikling/ organisasjonslæring
• Større grad av kollektivt orienterte skoler
• Større grad av jobbing i lærende nettverk
• Økt kontakt og samarbeid med høgskole/
universitet
Skolebasert kompetanseutvikling
(SKU)
Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at
skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en
utviklingsprosess på egen arbeidsplass.
Hensikten er å utvikle skolens samlede
kunnskap, holdninger og ferdigheter når det
gjelder læring, undervisning og samarbeid.
SKU-modellen
Pedagogiske ressurser
• UiT, Det arktiske universitet
• Ressurslærere
Organisering
Aktører som er med:
Nasjonale sentre,
andre fagmiljøer
Universiteter,
høgskoler
Skoleeiere
Utviklingsveiledere
Ressurslærere
Skoler
Foreldre
Roller
RSK
• RSK styret er referansegruppe for
Ungdomstrinn i utvikling
Skoleeier
• Skoleeier eier utviklingsarbeidet
• Skoleeier må forankre prosjektet i planverk,
økonomisk, politisk, osv.
• Skoleeier skal koordinere skolenes
utviklingsarbeid og eventuelt samarbeid med
PPT eller andre
• Involvere partene lokalt gjennom
medbestemmelse etter hovedavtalen
Skoleleder
• Forankre mål og prosesser i personalet
• Å initiere og lede pedagogisk utviklingsarbeid,
herunder arbeidet med å utvikle skolen som
lærende organisasjon
• Etablere gode arenaer for kompetanse- og
erfaringsdeling på og mellom skoler
• Å legge til rette for at planer blir lagt og iverksatt
• Delta i eventuelle nettverk for skoleledere
Ressurslærere
- Ressurslærere skal støtte lærere i arbeidet
med å gjøre undervisningen mer praktisk,
variert og relevant
- Individ/lærer
- Team/gruppe
- Personale
- Nettverk
Utviklingsveileder
Tilbud, ikke et påbud
Skal bidra til og være koordinerende
støttespiller
Samarbeide med skoler, men ikke inn i skoler
Samarbeide med UH sektor, men ikke tråkke i
deres bed
UH sektor
• UH skal på oppdrag fra og i samråd med
skoleeier/ skoler gi:
- Faglig støtte
- Tilrettelegge for faglig refleksjon om videre
utvikling av praksis
- Analysere utviklingsbehov
- Bidrag til organisasjonsutvikling som bidrar til at
SKU videreføres
• UH er ikke driver
Ungdomstrinn i utvikling, RSK VestFinnmark
• Nasjonalt prosjekt fra høst 2013 til desember
2017
• Nasjonal pilot høst 2012 til desember 2013
RSK Vest-Finnmark
- Fjordtun, august 2013 til desember 2014
- Alta kommune (6 skoler) august 2014 til
desember 2015
- Loppa, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp og
Breilia august 2015 til desember 2016
- Alta kristne grunnskole (AKG) ?
Eksterne ressurser
•
•
•
•
Kr. 120 000,- per ungdomsskole
Kr. 90 000, er lønn til ressurslærer
Kr. 30 000, er driftsmidler
Ressurslærer skoleres av Udir. i inntil seks
dager
• UH sektor i seks halve dager i løpet av 1,5 år
(tre semestre)
Planer RSK Vest-Finnmark
2014-2017
• 24. april RSKs ledersamling
• 4. september Knut Roald, Organisasjonslæring
• 6.-7. oktober Læringsdagene
• Fast tema på ledersamlinger og læringsdager
frem til 2017
Skoleeiers utfordringer
•
•
•
•
Implementering
Kartlegging og planlegging
Forankring
Ståstedsanalyse
Fagforeninger
- Satsingsområder
• Få personalet med
• Kunnskapsbasert
-
Tidsbruk/spissing
-
Nettverk
Ressurslærere
PPT
Økonomi
-
Ting tar tid
Oppsummering
Mestring
Lyst til å lære
Varierete arbeidsformer Praktiske arbeidsformer
Skriving
Lesing
Regning
Klasseledelse
Vurdering for læring
Organisasjonslæring

similar documents