PowerPoint-presentasjon

Report
Taran Thune
Seniorforsker, NIFU
Nettverk og samarbeid mellom høyere
utdanningsinstitusjoner og næringsliv
Presentasjon til SiU-konferansen 09. mars 2012, UiO
Målene
I Europa 2020 strategien er et av de sentrale
målene «smart vekst» og økt satsning på
innovasjon, forskning og utdanning
Et av EUs initiativ for å realisere strategien er
flaggskip initiativet «Innovation Union»
–
–
–
–
–
Økte investeringer i utdanning og FoU
Økt fokus på samarbeid mellom privat og offentlig sektor
Bedre rammebetingelser for innovasjon i bedrifter
Bedre integrasjon mellom politikkfeltene forskning,
innovasjon og utdanning – Kunnskapstriangelet
Økt mobilitet og internasjonalt samarbeid
3
Kunnskapstriangelet
“European higher education institutions
should play a central role in the knowledge
triangle interactions by creating and
disseminating knowledge valuable for
society and businesses as well as by
linking education, research and innovation
through collaboration with the wider
community”.
Innovasjon
Forskning
Utdanning
The Knowledge Triangle. Shaping the Future of Europe.
Högskoleverket, 2009
4
Hvorfor?
Å realisere Europas ambisiøse mål om økt vekst og
løse de store samfunnsproblemene krever godt
integrerte politikk og samarbeid mellom privat og
offentlig sektor
Økte kostnader, global konkurranse og store
kunnskapsbehov fordrer åpne innovasjonsstrategier
Globalisering av kunnskapsproduksjon
Innovasjon er avhengig av mange former for
kunnskap – og ingen besitter alle
5
Nettverk og samarbeid med næringslivet i Norge
Sterkt fokus på å etablere nettverk og
samarbeid mellom private bedrifter og
offentlige FoU-miljøer siden midten av
1990 tallet, men lang tradisjon i Norge
Lang rekke virkemidler administrert av
Forskningsrådet, SIVA og Innovasjon
Norge,
–
Rettet mot forskningssamarbeid og
nettverkssamarbeid regionalt og nasjonalt
Økt fokus på utdanningssamarbeid
–
–
–
Norgesuniversitetet
Råd for samarbeid med arbeidslivet
Betydelig initiativ ved lærestedene
Begrenset fokus på internasjonalt
samarbeid i virkemidlene, men nå på
dagsordenen!
6
Forventninger om at UH-institusjonene forsterker
«samfunnskontrakten»
• Forsking og kompetanseutvikling speler ei stadig viktigare rolle for
samfunnsutviklinga. Kunnskapsutveksling vil vere avgjerande for å løyse
globale utfordringar innanfor til dømes miljø, energi og klima, og å skape
betre helsetenester og auka nyskaping i næringslivet. Departementet er
derfor oppteke av betre samhandling og kontaktflate mellom høgre
utdanningsinstitusjonar, næringsliv og relevante samfunnsaktørar, og at
dette må vere ein integrert del av strategiane til institusjonane.
Statsbudsjettet 2012
7
«Internasjonalt samspill blir viktigere»
Globalisering gir sterkere
internasjonal konkurranse og
økende muligheter for norsk
næringsliv og forskning.
Internasjonal orientering og
engasjement er helt nødvendig
fordi det meste av
kunnskapsutviklingen skjer
utenfor landets grenser
Forskningsrådets innovasjonsstrategi
8
Relasjoner mellom næringsliv og UH-institusjoner
«Sosiale»
Samarbeidsrelasjoner
Personmobilitet
«Ikke-sosiale»
Kunnskapsoverføring
Avtalebaserte
Konsortier og
partnerskapsavtaler
Forskningssamarbeid
Oppdragsforskning
Oppdragsutdanning
Etablering av spin-off
Kommersialisering av
Opplæringsaktivitet
forskningsbasert
Avtaler om utveksling av kunnskap
personale
Uformelle
(ikke
avtalefestede
relasjoner)
Nettverk
Konsulentoppdrag,
foredragsvirksomhet,
andre former for
formidling og utadrettet
virksomhet
Vitenskapelige
publikasjoner
Andre
publikasjoner/skriftlig
formidling
9
Relasjoner mellom næringsliv og UH-sektoren
Uformelle relasjoner er fundamentet for alle
avtalebaserte relasjoner,
Er den viktigste spredningsmekanismen for
akademisk kunnskap
Relasjoner med person-interaksjon («sosiale»)
vurderes som viktigere av bedrifter enn
relasjoner som ikke innebærer direkte
personkontakt
Uformelle kontaktformer har begrensninger, i
det at de først og fremst bidrar til spredning av
eksisterende kunnskap.
Betydelige forskjeller mellom fagområder og
næringer i hva slags kontaktformer som anses
som viktig
10
Nettverk
Nettverk er selvorganiserte sosiale relasjoner mellom
personer eller organisasjoner, består av et sett med
aktører (noder) og relasjonene mellom dem.
Nettverk har betydning for personers handlinger, tilgang
til informasjon, spredning av kunnskap, tilgang til nye
muligheter, mm
Nettverk er av stor betydning for å forstå UHinstitusjonens samfunnsrolle og samarbeid med
næringslivet, samfunnslivet eller internasjonale
forskersamarbeid
Akademiske relasjoner er i høy grad nettverksbaserte –
e.g. «Invisible colleges» og communities
Åpen innovasjon – globale innovasjonsnettverk
11
Forsknings- og innovasjonssamarbeid
•
«Avtalebaserte relasjoner mellom organisasjoner om
samarbeid om forsknings- og utviklingsaktiviteter»
•
Samarbeidsavtaler varierer etter
•
•
•
•
•
•
antallet partnere som er involvert
størrelse og lengde på samarbeidet
grad av åpenhet i målsetningene
graden av operativt samarbeid
graden av ressurstilførsel fra ulike parter
eierskap og styringsformer (Thune 2006).
12
Høye forventinger – men hva kan nettverk og
samarbeidsrelasjoner mellom UH og næringslivet levere?
• Hvor omfattende er samarbeid mellom bedrifter og UH-sektoren i Norge?
• Hva slags vurderinger og resultater ser aktørene som er involvert i
samarbeid?
• Ser vi tegn til økende internasjonalisering og hva er lærestedenes rolle?
13
Norske bedrifter med FoU-samarbeid
• 37 prosent av foretak med FoU samarbeider med andre om FoUoppgaver
• Blant dem samarbeider 40 % med UH-institusjoner i Norge og utlandet
• Større bedrifter samarbeider oftere med UH-institusjoner enn mindre
• Norske bedrifter samarbeider i høyest grad med norske partnere,
etterfulgt av Europeiske partnere, andre nordiske og partnere i USA
• 63 prosent av alle norske publikasjoner med forfatter i en norsk bedrift er
sam-forfattet med forfattere ved norske universiteter og høgskoler
• 37 prosent er med forskere ved utenlandske universiteter (EU og USA) i
perioden 1990-2010
14
Hvor vanlig er samarbeid med næringslivet for norske
universitetsansatte?
• 1/3 av faste vitenskapelige ansatte ved norske universiteter har
samarbeidet med næringslivet
• I teknologifagene opp mot 70 % av faste faglige ansatte
• Markant økning av faglige ansatte som rapporterer at de samarbeider
med næringslivet, dobling i alle fag bortsett fra humanistiske fag
• Tallene er mer enn 10 år gamle, all grunn til å forvente at tallene har økt
betydelig!
15
Studenters kontakt med bedrifter/virksomheter i
studietiden
Deltok du i noen av de følgende aktivitetene i løpet av studietiden din?
NB! Foreløpige tall!
Prosent
Antall
Jeg skrev oppgave (prosjektoppgave/diplomoppgave/masteroppgave) på oppdrag fra eller i samarbeid
med en bedrift/virksomhet
Jeg deltok på seminarer/forelesninger med foredragsholder fra en bedrift/offentlig virksomhet
Jeg mottok veiledning fra personer fra en bedrift/offentlig virksomhet
Jeg deltok i et forskningsprosjekt i samarbeid med en bedrift/offentlig virksomhet
Jeg deltok på ekskursjoner/bedriftsbesøk organisert av en bedrift/offentlig virksomhet
Jeg hadde obligatorisk praksis i en bedrift/offentlig virksomhet
Jeg hadde frivillig praksis i en bedrift/offentlig virksomhet (ikke betalt arbeid)
Jeg hadde praksis i en virksomhet/bedrift i utlandet
42
369
68
595
41
364
22
192
40
348
23
200
11
102
5
47
N= 875 (alle mastere samt bachelor i øk/adm og ing.fag)
84 prosent av de som har svart har krysset av på minst en av disse kontaktformene
16
Hva får partene ut av å samarbeide?
•
•
•
Bedrifter: Nye ideer, nye løsninger, bruk av kunnskap i innovasjon,
tilgang til komplementær kompetanse i UH-sektoren, mulighet for
rekruttering
Universiteter: Endring av profil på forskning og utdanning, økt
kompetanse hos forskerne og studenter, tilgang til ressurser
Forskere: styrker egen forskning, økt forskningsproduktivitet,
kommersialisering, attraktivitet overfor studenter, gir studentene
muligheter
17
Kontakten med arbeidslivet i studietiden gav meg
Gjorde meg i stand til å takle overgangen fra studier
til arbeidsliv
Jobbmuligheter etter jeg var ferdig med studiene
Ideer som gjorde at jeg endret karriereplaner
høy grad
Ideer som gjorde at jeg endret
spesialisering/studieretning
nokså høy grad
verken eller
i liten grad
Motivasjon til å gjennomføre studiene mine
ikke i det hele tatt
vet ikke
Kontakter/nettverk utenfor utdanningsinstitusjonene
Innsyn i relevante arbeidsoppgaver
Praktiske ferdigheter
N= 739 (av 875)
0%
Endres i topp-/bunntekst
20%
40%
60%
80%
100%
01-02-03
18
Økt internasjonalisering av forskning- og innovasjon?
OECD peker på en økende internasjonalisering og globalisering av
forskning og innovasjon
–
–
–
–
–
–
Økt internasjonal finansiering av FoU
Økt etablering av FoU datterselskaper i utlandet (offshoring av FoU)
Bedrifter utfører FoU i internasjonale FoU-konsortier
Økt internasjonal mobilitet av forskere
Økt internasjonal publisering og patentering
Økende forekomst av internasjonale samarbeid mellom universiteter og næringslivet
19
Globale innovasjonsnettverk
«To match the growing demand
for innovation () with the global
supply of science and technology,
large companies increasingly
adopt ecosystems of innovation
which link networks of people,
institutions (universities,
government agencies) and other
companies in different countries
to solve problems and find ideas»
Open innovation in global networks,
OECD 2008.
20
Internasjonalisering av FoU- og innovasjonsaktivitet blant
norske bedrifter?
Empiriske data viser at norske bedrifter
–
–
–
–
Samarbeider og kjøper FoU fra utenlandske universiteter og forskningsinstitutter,
Samarbeider med utenlandske bedrifter om FoU og innovasjonsaktivitet
Samarbeider i størst grad med Europeiske, nordiske og nordamerikanske partnere
Publiserer med forskere i andre land (særlig EU og USA)
21
Blir samarbeidet mellom næringslivet og norske UHinstitusjoner mer eller mindre viktig pga økt
internasjonalisering?
So where to go?
22
Universiteter og høgskolers rolle
Spisskompetanse
Har med spisskompetanse i verdensklasse i
enkelte nisjer som tiltrekker seg internasjonale
samarbeidspartnere
Importhavn
Importerer , omformer, tilpasser og sprer
kunnskap skapt i utlandet
Attraksjonskraft
Rekrutterer utenlandske forskere, stipendiater og
studenter
Høgskolen i Vestfold: Mikro og
nanoteknologi
Bro til verden
Universiteter og høgskoler har gode
internasjonale nettverk til internasjonale
forskningsmiljøer
23
[email protected]
www.nifu.no

similar documents