Hagen/GNIST - Nord-Trøndelag fylkeskommune

Report
Rica Hell Hotel
11. mars 2013
Prosjektleder Stein R. Hagen/GNIST
På inn og utpust…
• Kort presentasjon av GNIST Nord-Trøndelag
– Regionalt partnerskap
– Prosjektleder
– Organisering, oppdrag og oppgaver
• Strategi for ungdomstrinnet
– Skolebasert kompetanseutvikling
– Fra pilot til fullskala
– Nettressurser
• GNIST - NyGIV
• Rekruttere og beholde
• Omdømmebygging
Mål
• Kjenne til GNIST, organisering og oppgaver
• Kjenne til Strategi for ungdomstrinnet
• Vite hva som menes med uttrykket
skolebasert kompetanseutvikling
• Være informert om rekrutteringsarbeid
• Kjenne til nettressurser fra Udir
• Kjenne til andre nettressurser
i Nord-Trøndelag
KS
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Utdanningsforbundet
Skolenes Landsforbund
Norsk Lektorlag
Skolelederforbundet
NHO
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Prosjektleder GNIST Nord-Trøndelag
Stein R. Hagen
• Forsvaret: 1988-2008
– Kaptein i Luftforsvaret, LUHV, HV
– Fra Stavern til Bardufoss
• Skole: 1994-95, 2001-2012
– Lærer, rektor, virksomhetsleder
– Rogaland, Nordland, NordTrøndelag, Sør-Trøndelag
• Prosjektleder GNIST
– 2012 -
GNIST organisering i Nord-Trøndelag
PROSJEKTEIER:
GNIST SEKRETÆRIAT (KD)
GNIST-partnerskapet sentralt
STYRINGSGRUPPE – GNIST NORD-TRØNDELAG
UH/HiNT: Arve Thorshaug
KS: Marit Voll
UDF: Bjørn Wiik
LO/Skolenes Landsforbund: Bodil Gullseth
Skolelederforbundet: Harald Erichsen
Norsk Lektorlag: Einar Sandvik
NHO: Eivind Johnsen
FM: Randi Segtnan/Anne-Berit Wanderås
REGIONAL PROSJEKTLEDER:
Stein R. Hagen
PROSJEKTGRUPPE/AU:
Prosjektleder: Stein R. Hagen
Prosjektmedarbeidere:
Rep for KS: Marit Moe
Rep for arbeidstakerorg/UDF: Baard S. Kristiansen
Rep for UH/HiNT: Arve Thorshaug, Anne Sofie Elgseter
Arbeidsoppgaver
Hovedoppgavene GNIST
Nord-Trøndelag er:
– Gjennomføringsstrategien
for ungdomstrinnet
«Motivasjon og mestring for
bedre læring – Felles
satsning på klasseledelse,
regning, lesing og skriving».
– GNIST-oppgaver knyttet til
• rekruttering
• omdømmebygging
• etter- og videreutdanning
– Andre spesifiserte
oppgaver med GNISTrelevans
«Ungdomstrinnmeldinga»
Målet med meldingen
er å gi elevene på
ungdomstrinnet økt
motivasjon for styrket
læring og bedre
læringsresultater
«Ungdomstrinnmeldinga»
For å motivere elevene
til økt innsats må
opplæringen og
skolehverdagen være:
praktisk
variert
relevant
utfordrende
Strategi for ungdomstrinnet
• Regjeringens mål
• Hovedelementene i de
prioriterte satsningene
• De ulike aktørenes rolle
og ansvarsområde
• Hjelp og støtte for
lærere, skoleledere og
skoleeiere
Skolebasert kompetanseutvikling
Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at
skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en
utviklingsprosess på egen arbeidsplass.
Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap,
holdninger og ferdigheter når det gjelder læring,
undervisning og samarbeid.
Hovedelementer i satsningen
• Økt valgfrihet
– Skolene får noe større valgfrihet i hvordan de vil
disponere tiden
– Elevene får tid til valgfag
– Arbeidslivsfag
• Bedre klasseledelse
– Lærerens evne til å være en god leder av klassen
for å skape variert opplæring der elevene er
motiverte og får et godt læringsmiljø.
Hovedelementer i satsningen
• Bedre opplæring i regning, lesing og skriving
– Møte faglige utfordringer og ha et godt
læringsutbytte for å være best mulig rustet til å
gjennomgå videregående opplæring
– Elever i Norge er svake i tallregning
– Lesing og leseopplæring er en utfordring, særlig
for guttene
– Sammenheng med overgangsprosjektet i NyGiv
Hovedelementer i satsningen
• Andre tiltak
– Tilpasset opplæring og differensiering
– God kvalitet for tilbakemeldinger og vurdering
– Elevenes læringsmiljø
– Gjennomføring videregående opplæring
– Lærerrollen
– Hjem- skole samarbeid
6 PRINSIPPER FOR SKOLEBASERT
KOMPETANSEUTVIKLING
KOMPETANSEUTVIKLING
PÅ ORGANISASJONS- OG
INDIVIDNIVÅ
INNSATS OVER TID
DIFFERENSIERT TILBUD
TIL SKOLENE
LIKEVERDIGE TILBUD I
ALLE
LÆRERUTDANNINGSINSTITUSJONER
LETT TILGENGELIG
MATERIELL
KUNNSKAPSUTVIKLING
PÅ ALLE NIVÅER
KLASSELEDELSE,
REGNING, LESING
OG SKRIVING
KOLLEKTIVT
ORIENTERTE
SKOLER
VURDERING FOR
LÆRING
ORGANISASJONS
LÆRING
Skolebasert kompetanseutvikling
- en systematisk utvikling på organisasjons- og
individnivå over tid. Både skoleeiere, skoleledelsen
og personalet ved den enkelte skole må være
involvert i et forpliktende samarbeid.
Skolebasert kompetanseutvikling
- kompetanseutviklingen er forankret i skoleeierens
planer og målsettinger for skoleutviklingen i egen
kommune. Dette må inngå som et sentralt element i
skoleeierens styring, dialog og støttende tiltak rettet
mot skolene.
Skolebasert kompetanseutvikling
- samarbeid mellom elever, lærere, ledere, og
eksterne kompetansemiljøer for å utvikle god
klasseledelse, god vurderingspraksis, god
samhandlingspraksis og styrke lese- og
regneopplæringen på skoler med ungdomstrinn.
Nasjonale støttetiltak
• Supplement og støtte til arbeidet som gjøres i
kommunene
• Støtte og stimulere bruken av praktiske og
varierte arbeidsmåter, som også er
utfordrende og har relevans for elevene
• Langsiktig perspektiv
• Gi rom for lokale tilpasninger og lokalt initiativ
Nasjonale støttetiltak
• Nasjonale tiltak erstatter ikke det lokale
utviklingsarbeidet, men har som formål å
bidra med kunnskap, kompetanse og
veiledning der det er behov for det.
• Dette innebærer at tilbudene skal være
fleksible slik at de kan tilpasses skoleeiernes
og skolens egne prioriteringer
Nasjonale støttetiltak
• Støtte til skoleeiere
– Støtte i arbeid med lokalt utviklingsarbeid
– Nettverk
• Støtte til lærere og skoleledere
– Skolebasert kompetanseutvikling
• Forhold til andre satsninger
–
–
–
–
–
NyGiv (2010-2013)
Bedre læringsmiljø (2009-2014)
Vurdering for læring (2010-2014)
Kompetanse for kvalitet (2012-2015)
Samt andre satsninger:
•
•
•
•
•
Kunnskapsløftet – fra ord til handling (2005-2009)
SKUP
Veilederkorpset
Ståstedsanalysen
Organisasjonsanalysen
FRA PILOT TIL FULLSKALA
Strategi for ungdomstrinnet
•
Meld. St. 22 (2010-2011)
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Motivasjon-Mestring-Muligheter.
Ungdomstrinnet
Innst. 145 S
Rammeverk for skolebasert
kompetanseutvikling
Strategi for ungdomstrinnet
Brev fra KD
Brev fra GNIST UA
Brev til skoleeier
Brev til UH
Plan for fullskala
• Strategien gjelder for fem år
fra skoleåret 2012/13 til
2016/17
• I perioden fram til skoleåret
2012/13 skal tiltakene under
satsningsområdene utvikles og
piloteres
NTNU – Selbu, Malvik, Klæbu,
Rindal og Surnadal
• Tiltakene i strategien skal tre i
full kraft fra skoleåret 2013/14
• Målet er at alle skoler med
ungdomstrinn skal nås i løpet
av strategiperioden
Nord-Trøndelag
• 23 kommuner
• 46 skoler med
ungdomstrinn
• Kartlegging 2013
– Klasseledelse
– Lesing
– Regning
• 16 skoler i pulje 1
Kriterier for utvelgelse pulje 1
1.
2.
3.
4.
5.
Likeverdig tilbud i alle syv regioner
Samsvar mellom etterspørsels- og tilbydersiden
Skoleeiere og skoler med gode forutsetninger
Klynger eller allerede eksisterende nettverk lokalt
Skoler og kommuner som allerede samarbeider
med lærerutdanningsinstitusjon
Erfaringer fra pilot
• Skoler har fått et løft – utvikling
• Økt kompetanse
• Endringer i organisering mellom skoleeier og
skoleleder – hvem gjør hva
• Fra individ til kollektiv orientering
• Profesjonalisering av virksomheten
• Skoleleder får være pedagogisk leder
Erfaringer fra pilot
• Noen skoler har ikke gjort grundig nok arbeid i
forkant av piloten (kartlegging av behov)
• UH har brukt tid på organisering
• Skoleledere som ikke har vært «hands-on»
• Skoleeiere som ikke har støttet opp
• Tid og tidsbruk har blitt problematisert
• Varierende tilbud fra UH
GNIST - NyGIV
GNIST - NyGIV
• GNIST og NyGIV arbeider mot samme mål
• Ønsker å finne felles plattform der det er
mulig innenfor gitte mandater/oppdrag
• Ressurslærere
• Utviklingskoordinatorer
GNIST, NyGIV og andre aktører
• Sørge for at alle har samme mål, forventninger
og retning for arbeidet
• Sørge for at de ulike gruppene som skal støtte
skoleeiere og skoler snakker samme språk og
ikke roter til prosessene for dem ved å være
uklare på rollen sin
• Finne gode løsninger dersom det blir
samarbeidsproblemer mellom skole/evt
skoleeier og tilbyder
Rekruttering sentralt
• Kampanjen «Har du det
i deg» hadde lansering
på Egertorget den 7.
mars 2013.
• Kommer til Trøndelag
og Trondheim torg
fredag 15. mars 2013.
• Bruk av kjendiser for
medieprofilering
Rekruttering sentralt/regionalt/lokalt
Rekruttering lokalt NT
GNIST Nord-Trøndelag har
samarbeidet med en UB,
MadeMedia UB, på
Stjørdal for å utarbeide
lokalt kampanjemateriell
Rekruttering lokalt NT
Dette bildet alene har fått
ca. 3000 treff på nettet…
Beholde
•
•
•
•
•
Hvordan blir nyutdannede mottatt?
Veiledning av nyutdannede?
Teorifelt - praksisfelt
Skolebasert kompetanseutvikling
Videreutdanning – master?

similar documents