Generalsekretær Inge Andersen (NIF)

Report
Inge Andersen
Idrettens organisering og viktigste oppgaver
Status norsk idrett pr. i dag
• Over 2 millioner
medlemskap
• Ca. 12.000 idrettslag
• 54 særforbund
• 19 idrettskretser
• 360 idrettsråd
2
IDRETTENS ORGANISERING
2,0 mill medlemskap
12.000 idrettslag
360 idrettsråd
Særkretser
19 idrettskretser
54 særforbund
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
3
Norsk idretts visjoner
• 2007-2011:
Idrett for alle
• 2011-2015:
Idrettsglede for alle
Det hele henger sammen
• Uten idrettslagenes tilbud til alle som vil…..
• Uten særidrettenes tilrettelegging for konkurranser og
mestring…..
• Uten idrettskretsenes arbeid for flere anlegg og bedre
rammevilkår…..
• Uten særforbundenes målrettede arbeid med den
utviklingsorienterte ungdomsidretten…..
• Uten Olympiatoppens felleserfaringer til samhandling,
kompetanseutvikling og optimalisering ……
Uten dette
• Ingen felles verdibasert barne- og
ungdomsidrett!
• Ingen idrettsprestasjoner i
verdensklasse!
Hvor kommer de fra?
Drømmen
8
BARNEIDRETT
VARIG INTERESSE
UNGDOMSIDRETT
VOKSENIDRETT
TOPPIDRETT
9
Idrettens samfunnsverdier
• Idrettens egenverdi
• Idrettens nytteverdi
10
 …hvis vi ikke har de grunnleggende verdier
på plass, tåler vi ikke å tape, og vi
”overlever” ikke i det lange løp…
 …hvordan ser det samfunnet ut som vi skal
bygge våre verdier i…?
11
Sentrale verdidokumenter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
§ 1-2 – NIFs formål
Barneidrettsbestemmelsene
Idrettens barnerettigheter
Retningslinjer for ungdomsidrett
Retningslinjer mot seksuell trakassering
Idrettens vedtatte holdning til alkohol
Retningslinjer for idrettens holdning til røyk og snus
Retningslinjer for etisk handel
Idrettens miljøstrategi
Innføring av politiattest
Idrettsglede for alle – Idrettspolitisk Dokument for perioden 20112015
Motivasjon
Jeg blir sett
Jeg betyr noe
Jeg har en verdi
Motivasjon
13
Idrettens gode grunner:
• Ungdom er idrettens utfordring nr 1!
Å beholde flere ungdommer som aktive
Å sikre etterveksten av dem som skal begeistre i
fremtiden
Å rekruttere fremtidens trenere, ledere og dommere
Å beholde idrettsgleden hos flere
• Å kunne gi ungdom frivillighetskulturen i arv
• Noe å strekke seg etter for organisasjon og for den enkelte
utøver
14
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Idrettens gode grunner:
• Enda bedre kobling mellom utdanning, kultur og idrett
• Fremvise det beste i den norske idrettsmodellen: frivillighet,
antidoping, ung idrettsglede, kompetansebasert utvikling etc.
• Bidrar til å løse utfordringene knyttet til OL- anleggene
• Tettere forholdtil IOC
– - Mulighet til å kunne påvirke beslutninger
- …med tanke på et eventuelt fremtidig OL i Norge?
Idrettens gode grunner:
• Norsk idrett kan påvirke til et arrangement for
ungdom slik vi vil ha det:
– Fellesskap, internasjonal solidaritet, idrettsglede,
kompetanseoverføring, møteplasser, utdanning, kultur,
teknologi, frivillighet og demokrati
• Kan skape interesse for nye og spennende
vinteridrettsgrener
• Kompetansetilfang når det gjelder store
arrangementer særlig for yngre ledere
Ungdoms OL 2016
• Et langsiktig utviklingsprosjekt
Hvorfor riktig for Innlandet?
• Innlandet har infrastruktur og erfaring til å sikre at YOG 2016
blir en nasjonal og internasjonal suksess.
• Muligheter for å utvikle den unge frivillighetskulturen.
• IOC bidrar med 140 millioner kr – 110 millioner mer enn de er
forpliktet til – til etablering av deltakerlandsby og infrastruktur
som skal konverteres til 360 studenthybler.
• Bred involvering av sentrale utdanningsinstitusjoner på
Innlandet – prosess igangsatt med innlandshøgskolene.
• Mulighet til å sette OL-anleggene fra 1994 på det internasjonale
olympiske kartet igjen – perfekt etterbruk 22 år etter 1994.
• Et langsiktig utvillingsprosjekt som bygger opp under Innlandets
strategier innen idrett, kultur, utdanning og turisme.
• Vil gi og skape nye arbeidsplasser.
Hvorfor riktig for Norge?
• Høyprofilert idrettsarrangement til Norge – 22 år etter
Lillehammer 1994
• Stor internasjonal synlighet: i Singapore 2010 deltok
utøvere fra 204 nasjoner, 167 land kjøpte tv-rettigheter
• Prioritert satsing på morgendagens voksengenerasjon
• Fremvise Norge som en åpen-, freds-, utdannings- og
idrettsnasjon til verdens ungdom
• Betydelig økonomisk investering fra IOC – kommer ikke
uten YOG 2016
• Unik mulighet til å involvere ulike utdannings- og
kompetanseinstitusjoner før, under og etter Lekene
Olympic Legacy
•
•
•
•
Innlandet kan ta en idrettsfaglig nasjonal posisjon
Innlandet som et naturlig samlingssted for norsk idrett
En styrket arrangørkompetanse i regionen
Innlandet kan styrke sin posisjon som arrangør av større
internasjonale mesterskap

similar documents