Bugünün Etkin CFO`su

Report
Dümende Olmadan Gemiyi Yönlendirmek
1
CFO Evreni
İkna Et
Rakamlara
Güven
Kurumsallık
ve İlişki
Yönetimi
Stratejik
Destek
Finansal
Tabloların
Doğru
Gösterimi
Rakamları
Anlamlandır
Doğru Karar
İçin Destek
Jüride ol
Doğru
Finansman
Modeli
İdeal Bilançoyu
Hayal Et
Doğru İş
Modeli
Nakit Akımını
Optimize et
2
Rakamlara
Güven
CFO Evreni
Finansal
Tabloların
Doğru
Gösterimi
3
Finansal Tabloları Oluştur

Rakamlara
Güven
Kayıtların doğru ve zamanında
gerçekleşmesini sağlamak
 «UFRS» , «TFRS», «VUK»

Faturaların takip edilmesi, kayda
alınması

Yatırım/sabit kıymet muhasebesi

Maliyet muhasebesi

Genel Muhasebe
4
Güvenilirliği Sağla

Rakamlara
Güven
Görevler Ayrılığı İlkesine Göre Düzen
Karar veren
 Kayıt tutan
 Ödemeyi yapan

Bilgi Sistemleri ile Desteklenen

Entegre

İlan ve kabul görmüş yazılı kurallar

Esnek
5
Rakamlara
Güven
Vergi

Vergi Mevzuatına Uygun
Yaşayabilmek
1. seviye
 Kurumlar Vergisi
 Katma Değer Vergisi
 Gelir Vergisi

Transfer fiyatlama raporlaması

Karmaşık Finansal İşlemler
2. seviye
6
Yeni Düzen UFRS/TFRS

Rakamlara
Güven
UFRS Finansal Tablolar
 Yoruma Açık
 Sektör, işlem özelinde karmaşık
uygulamalar
 Sürekli Değişen maddeler

Dış destek/ denetim ihtiyacı
 Halka Açık Şirketler için zorunlu
 Şirket içi know-how maliyeti
7
CFO Evreni
Rakamları
Anlamlandır
Doğru
Karar İçin
Destek
8
Fin. Tabloları Tercüme Et

Rakamları
Anlamlandır
Gelir Tablosu
 Şirketin bir yıllık belgeseli
 Varyans Analizleri (miktar, fiyat, miks)
 Maliyet Analizleri
 Finansmanın, verginin, amortismanın rolü

Bilanço
 Vesikalık @ 31.12.20XX
 Varlıklar, alacaklar, borçlar, özkaynaklar

Nakit akımı
 Bulmaca- Para nerde ?
9
Nasıl daha çok kar ederiz ?

Rakamları
Anlamlandır
Karlılığı etkileyen ana etmenleri bul, göster, ölç
 Satış, dağtım, üretim, bakım vs. Ana
performans göstergelerini fonksiyon sahipleri
ile belirlemek,
 Ana performans göstergelerinin ölçüldüğü,
hedeflediği ve sorumlularının belirlendiği
sistemleri kurmak

KPI’lar ile finansal sonuçlar arasındaki bağları
kurmak ve anlatmak

Üst Yönetime ve ara kademelere destek ver, alt
seviyelere indirmek
10
Nasıl daha çok kar ederiz ?

Rakamları
Anlamlandır
Planlama – Bütçe- Simülasyon
 Karlılığı etkileyen parametreleri
görebilmek
 Hedefleri ve Ana Performans
Göstergelerini organizasyona
yaymak
 Her birim kendi hedeflerinden, CFO
ise hepsinden sorumlu
 İŞİ ANLAMAK, olasılığı düşük
varsayımları sorgulamak
11
Başarılı Bütçe Nasıldır?





Rakamları
Anlamlandır
Tüm organizasyonun sahiplendiği
Hassasiyet analizleri ile
desteklenen
Gerçekleşmesinin önündeki
riskleri, bertaraf edebilecek
aksiyon planları ve sorumluları ile
ortaya koyan
Çok hızlı ve sık revizyon
Kritik başarı faktörleri
 Bilgi Sistemleri Altyapısı
 İnsan Kaynakları
 Yönetsel Beceri
12
CFO Evreni
Rakamlara
Güven
Rakamları
Anlamlandır
Doğru İş
Modelli
Nakit Akımını
Optimize et
13
İşletme Sermayesi

Nakit Akımı
Nakit akımı: kar ediyoruz ama
para nerde?

Satış ve Satın alma vadelerinin
optimize edilmesi

Etkin stok yönetimi
 Mamul stokları
 Hammadde/yedek parça
stokları
 Optimizasyon
14
İşletme Sermayesi

Nakit Akımı
Stok Yönetimi
 Birden fazla birimin sorumluluğu ve aktif
yönetimi
 Entegre Bilgi Sistemleri
 Anahtar Performans Göstergeleri
 Dinamik planlama
○ Satış miktarlarının güncellenmesi,
üretim/bakım zamanlarının
talebe ve yatırım/revizyon ayarlanması
15
İşletme Sermayesi

Nakit Akımı
Ticari Alacak/Borç Riski Yönetimi
 Alacak bakiyelerinin teminat altına alınması
○ Alacak Sigortası
○ Teminat enstrümanları
 Tedarikçilerden operasyonun sürekliliğini ve
olası yükümlüklerden sakınmak için teminat
enstrümanları alınması
 Yatırımlarda altişverenlerden
alınacak enstrümanlar
16
CFO Evreni
Rakamlara
Güven
Rakamları
Anlamlandır
Doğru
Finansman
Modeli
İdeal Bilanço
Hayal Et
Nakit Akımını
Optimize et
17
Nakit Fazlası

Doğru
Finans
Modeli
Neden Nakit Fazlası Var?
 Ne Kadar fazlan var
 Ortaklara kar dağtımı imkanı var mı?
○ Hisseni alabilir misin?
○ Karlılığı ve karı arttıracak/sürdürebilir
kılacak yatırım imkanları var mı?
○ Dikey entegrasyon mümkün mü?
○ Büyüme imkanın var mı?

Ortaklara ve yatırımcılara nakit fazla
pozisyonunu açıkla
18
Nakit Sıkıntısı


Doğru
Finans
Modeli
Neden Nakit Sıkıntısı Var?
 Ne Kadar?
 Nakit ihtiyacının sebebi yapısal mı? Geçici mi?
 Karlılık mı düşük?
 İşletme sermayesi nakit döngüsünde mi
problem var?
 Farklı iş kollarından nakit yaratanlar ve nakit
kullananları ayırt edebilir misin?
 Yeni yatırım/satınalma mı yaptın? Yeni
alınanlar nakit yaratıyor mu?
Yüksek borçluluk oranı ilerde bilançonun
güçlendirmeni gerektirecek mi?
19
Finansal Yatırımlar

Hissedarın risk iştahını ölç ?

Enstrüman seçimini risk iştahına göre yap

Dinamik Planlama modelleri ile nakit projeksiyon-
Doğru
Finans
Modeli
larını doğru yap
 Titiz ve dinamik modelleme sistemleri kur
 Varsayımların sonuçlara olan etkisini ölçümle-
hassasiyet analizleri hazırla

Tahminlerin/varsayımların beklenildiği
gibi gerçekleşmeyecektir
 Esnek ürünlere yönel, opsiyon al
20
Yatırım Politikası

Döviz pozisyonunu doğru analiz et

Vadede ve enstrümanda çeşitlilik yarat
Doğru
Finans
Modeli
 «Bono Modası» faydalanabilmek için hazırlık

Anlamadığın enstrümandan
uzak dur /modelle anla

Uzun vadeli plan yap ve bilançonun gelecekteki
ideal fotografını düşünerek yatırım yap

Esnek ol, esnek ol, esnek ol...
21
CFO Evreni
Rakamlara
Güven
Rakamları
Anlamlandır
Stratejik
Destek
Jüride ol
İdeal Bilanço
Hayal Et
Nakit Akımını
Optimize et
22
Şirket Stratejisi
Jüride Ol
Karar vericilerden olmak için

İşi Anla

Finansal Modellemelerde rakamları/
kavramları tercüme et
 IRR, NPV, Wacc , payback, ROIC, ROE

Beklentileri yönet
 Karlılığı mı arttırmak? Karı mı arttırmak?
 Az para ile çok mu kazanmak? Çok para ile
uzun vadede daha mı karlı olmak?
23
Şirket Stratejisi

Jüride Ol
Bütçe ötesi 3 yıllık, 5 yıllık stratejik planlar,10
yıllık stratejik planlar yaparak vizyon geliştir

Senaryolar yaratarak gelecekteki olası
trendlere, demografik değişimlere, endüstri
dinamiklerine göre aksiyon planları hazırla,
erken uyarı sinyalleri koy

Gelecek için gerekli bilgi sistemleri altyapısı
için hazırlan
24
CFO Evreni
İkna Et ve
Değiştir
Kurumsallığı
Geliştir ve
şirketini
Anlat
25
Yeni TTK ve SPK



Değiştir ve
İkna Et
Şirket yönetimlerinin şeffaflaşması ve
kurumsallaşması
Yönetim Kurulu’na ait yeni sorumluluklar
 Bağımsız üyeler
 Sorumlulukları belli komiteler
○ Riskin Erken Tespiti Komitesi
○ Denetim Komitesi
○ Kurumsal Yönetim Komitesi
○ Ücretlendirme ve YK Aday
Belirleme Komiteleri
2013 ilkleri
 Elektronik Genel Kurul, E- Fatura
26
Kurumsal Risk Yönetimi

Değiştir ve
İkna Et
Gelecekte şirket faaliyetlerini etkileyebilecek
unsurların tespiti ve etkilerini yönetmek
için alınacak aksiyon planları

 Ana Performans Göstergeleri (KPI)
– Geçmiş
 Ana Risk Göstergeleri (KRI)
– Gelecek
Risklerin ve bu riskler ile ilgili aksiyon
planları

Bilgi Sistemleri ve İnsan
Kaynakları altyapısı
27
İlişki Yönetimi

Finansal Kuruluşlar

Yerli ve Yabancı Yatırımcılar

SPK ve Maliye Bakanlığı ve uzmanları

Medya Kuruluşları

Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri

Tedarikçiler, müşteriler, alt işverenler
Değiştir ve
İkna Et
28

Ekibiniz

Eviniz
SİZ
29

similar documents