PowerPoint-presentasjon

Report
Universell utforming av IKTløsninger ved NTNU
Fra teori til praksis
Carl-Fredrik Sørensen
Seniorrådgiver
NTNU IT
Agenda
• Historikk
• Arbeidsgruppene
• Oppbygging av arbeidet med universell utforming
– Politikk
– Prinsipper
– Retningslinjer
• Hvordan implementere?
– Kommunikasjonsstrategi og plan
– Opplæring og kurs
– Rammeavtaler
Kort historikk
• Medio januar 2011 – Forespørsel fra
kommunikasjonsavdelingen til IT om tematikken UU
• Primo februar 2011– Notat om UU i IKT-systemer
• Mai 2011 – arbeidsgruppe nedsatt og første møte
– Utarbeide strategi og politikk
– Utarbeide retningslinjer som må vedtas og publiseres med støtte og
forankring fra strategi og rektor.
• April 2012 – Forslag til politikk og prinsipper utformet
• Mai 2012 – Politikk og prinsipper vedtatt av rektor
Kort historikk
• Juli 2013 – arbeidsgruppe gjenoppnevnt for utarbeidelse
av retningslinjer og forslag til forvaltningsregime
• Desember 2013 – Utkast til viktige retningslinjer knyttet til
–
–
–
–
–
innholdsproduksjon,
utforming av interne IKT-løsninger,
anskaffelser,
forvaltning (testing, avvikshåndtering),
opplæring, etc.
• Desember 2013 – Kommunikasjonsplan
– Spredning av kunnskap og kompetanse
– Bygging av kunnskap og kompetanse
Arbeidsgruppene
• Politikk og prinsipper: Altund, Studieavdelingen, IME,
Informasjonsavdelingen, NTNU IT, Universell
• Retningslinjer: Altund, Universell,
Kommunikasjonsavdelingen, Universitetsbiblioteket, IDI,
NTNU IT
• Bredt sammensatt: Kompetanse og interesse, rolle og
ansvar
Politikk
• NTNU skal innen 2020 sørge for universell utforming av all
informasjon og informasjons- og
kommunikasjonsteknologi, slik at alle studenter og ansatte
har likeverdig tilgang til informasjon og kan ta i bruk
nødvendige IKT-baserte støttesystemer til studier og
arbeid ved NTNU
• NTNU skal være ledende blant norske
utdanningsinstitusjoner i å utvikle og ta i bruk universelt
utformet teknologi i studiesammenheng.
Fokus for politikk
• Studentnære systemer: Eksternweb, intranett, LMS
• Systemer med mange brukere
• Unntak for en del (fag)systemer, spesielt IKT-løsninger
som krever visuell kapasitet: CAD, grafisk design o.l.
• Etterstrebe å gjøre alle løsninger UU så godt som mulig
Prinsipper
• Prinsipper for universell utforming av IKT ved NTNU
– beskriver ansvar og roller for universell utforming og fastlegger de
overordnede prinsippene for ivaretakelse og vedlikehold av
universell utforming ved NTNU.
Ansvar og roller
• Ledere for NTNUs enheter
– er ansvarlige for å påse at politikk, prinsipper og
retningslinjer til universell utforming av IKT følges ved
enheten.
– har overordnet ansvar for å sikre at sine IKT-løsninger følger
vedtatt politikk, prinsipper og retningslinjer for universell
utforming av IKT når løsninger skal anskaffes, oppgraderes
eller utvikles.
– har overordnet ansvar for at det føres tilsyn med at
gjeldende lovgivning og interne retningslinjer for universell
utforming følges opp i anskaffelser, utvikling og bruk av IKTløsninger.
Ansvar og roller
• IT-sjefen er ansvarlig for at det føres tilsyn med at
gjeldende lovgivning og interne rutiner på universell
utforming følges opp i organisasjonen som helhet for
sentrale IKT-løsninger anskaffet, utviklet og/eller
vedlikeholdt av IT-avdelingen.
• Dekaner og instituttledere er ansvarlig for at det føres
tilsyn med at gjeldende lovgivning og interne retningslinjer
for universell utforming følges opp for IKT-løsninger
anskaffet eller utviklet ved sine fakulteter og institutter.
Ansvar og roller
• Kommunikasjonssjefen har redaktøransvar for NTNUs
eksternweb og intranett og har et særskilt ansvar for å
tilby organisasjonen opplæring i universell utforming av
innhold, samt føre tilsyn med at innholdsprodusenter
følger opp retningslinjer for universell utforming av IKT.
• Ansatte, studenter og andre personer tilknyttet NTNU
plikter å overholde Politikk for universell utforming
ved NTNU og Prinsipper for universell utforming ved
NTNU med tilhørende rutiner ved utvikling eller
anskaffelse av IKT-løsninger som omfattes av lovverk
eller interne krav.
Retningslinjer og prosedyrer
• Prosedyrer og rutiner for implementering av prinsippene
er lagt til dokumentene:
Retningslinjer for universell utforming av IKT ved NTNU.
Retningslinjer
• Redaksjonelle retningslinjer – Innholdsprodusenter, redaksjon
• Retningslinjer for innkjøp/anskaffelser av IKT-løsninger –
Innkjøpsavdeling, anskaffere, arkitekter
• Retningslinjer for utvikling av universelt utformede IKT-løsninger
ved NTNU – NTNU IT/PAM, prosjekt, Webmaster, Webdesigner, Web-utvikler
• Retningslinjer for brukertesting av universell utforming i IKTløsninger – Systemeiere, prosjekter
• Retningslinjer for klagebehandling for manglende universell
utforming av IKT-løsninger – Brukere, systemeiere
• Retningslinjer for universell utforming av IKT-systemer i
biblioteket – Brukere, systemeiere
Krav til tilgjengelighet og UU
ved anskaffelser
Kravnr.
Kravtekst
. Elektroniske brukertjenester skal være universelt utformet, og brukerne skal kunne benytte disse uten
hensyn til tid, sted og kanal. Beskriv hvordan den foreslåtte løsningen tilfredsstiller dette.
IKT-løsningen skal følge NTNUs politikk og retningslinjer for universell utforming av IKT-løsninger. Dette
er beskrevet i vedlegg 5. Beskriv leverandørens strategi for universell utforming. Legg gjerne ved
dokumentasjon om hvordan universell utforming ivaretas av leverandøren.
IKT-løsningen er tilgjengelig på heterogene og mobile plattformer.
Beskriv hvilke plattformer som er støttet. Eksempel web, smarttelefon, nettbrett.
Pri.
H
H
M
IKT-løsningen tilbyr brukergrensesnitt på bokmål, nynorsk og engelsk. Beskriv hvilke språk som er
støttet i brukergrensesnittet
H
IKT-løsningen kan integreres med hjelpemiddelteknologi (for eksempel skjermoppbrekking, forstørrelse,
talesyntese).
H
Agenda
• Historikk
• Arbeidsgruppene
• Oppbygging av arbeidet med universell utforming
– Politikk
– Prinsipper
– Retningslinjer
• Hvordan implementere?
– Kommunikasjonsstrategi og plan
– Opplæring og kurs
– Rammeavtaler
Kommunikasjonsstrategi for
UU av IKT-løsninger
• Målgrupper: Hvem skal informeres?
– Brukergrupper: studenter, ansatte med undergrupper, spesifikt for
de med behov for tilrettelegging.
– Produsentgrupper: Informasjonsskapere, formidlere, utviklere etc.,
– Ledere og systemeiere: ansvar og myndighet.
– Eksterne: organisasjoner, leverandører, Uninett, Bibsys.
Kommunikasjonsstrategi for
UU av IKT-løsninger
• Hva skal de informeres om?
– Hvordan rapportere avvik, ønske om forbedringer, tilrettelegging av
forelesninger der det benyttes digitale hjelpemidler
– ansvar og myndighet (systemeier og ledere).
• Hvem skal informere?
– Systemeier, ledere, studieadministrasjon, IT, lokal IT,
kommunikasjonsavdeling og kommunikasjonsseksjon
• Når?
• Hvordan informere: nyhetsbrev, melding på innsida,
opplæring, informasjon på eksternweb (politikk og krav),
kanal på Innsida, Wiki? Informasjonsmøter.
Opplæring
•
•
•
•
Workshops – interne, funksjonsrettede,
Kurs
Forumer
Publisitet
Utfordringer
• Mange personer som skal gjøre/kunne universell
utforming
• Kompetanseoppbygging og vedlikehold
• Gamle IKT-løsninger
• Manglende interesse eller forståelse for universell
utforming
• Brukertesting
Pisk eller gulrot
• Universell utforming betyr
–
–
–
–
Godt håndverk fra utviklere og innholdsprodusenter
Digitale arbeidsprosesser med bedre navigasjon, færre klikk, logikk
Fornøyde brukere 
Fornøyde eiere 
Informasjon om UU ved NTNU
• https://www.ntnu.no/wiki/display/uniutform
• https://www.ntnu.no/wiki/display/uniutform/Politikk+for+uni
versell+utforming+av+IKT+ved+NTNU
• https://www.ntnu.no/wiki/display/uniutform/Prinsipper+for+
universell+utforming+av+IKT+ved+NTNU
• https://www.ntnu.no/wiki/display/uniutform/Retningslinjer+f
or+universell+utforming+av+IKT+ved+NTNU
• https://www.ntnu.no/wiki/pages/viewpage.action?pageId=
67469521
• https://innsida.ntnu.no/wiki//wiki/Norsk/Universell+utforming+av+IKT+ved+NTNU

similar documents