Fra oppstart til daglig drift

Report
Fra oppstart til
daglig drift
Frokostmøte
Modum Næringsråd 14.10.2014
Innledning
Små og mellomstore bedrifter utgjør ryggraden i norsk
næringsliv. Over 99 prosent av bedriftene i Norge har 100
ansatte eller færre.
Når nye bedrifter etableres og eksisterende bedrifter
utvikler seg, skapes og opprettholdes arbeidsplasser. Små
og mellomstore bedrifter er derfor viktige bidragsytere til
verdiskapingen i Norge og til å opprettholde arbeidsplasser
og bosetting i hele landet.
Noen syn på SMB
Professor Karen Helen Ulltveit-Moe ved Universitet i Oslo (UiO):
Hun mener blant annet at norske småbedrifter prioriteres for
høyt.
- Det er veldig mye småbedrifter og nyetableringer som står i
fokus når det kommer til støtteregimene våre, sier hun til E24.
Samme syn har ikke Lars-Erik Sletner, administrerende direktør i
Bedriftsforbundet, som mener at professoren overdriver
stordriftsfordelene.
Hun er på villspor. Uten småbedrifter vil Norge forvitre sakte,
men sikkert, slår han fast overfor E24.
26.05.2014
Mellomstore bedrifter 2,5 %
100 %
97 %
85 %
63 %
Store bedrifter 0,5 %
• Små og store bedrifter
• Småbedrifter inntil 20 ansatte
• Småbedrifter inntil 5 ansatte
• Småbedrifter som sysselsetter 1 eier
Noen fakta
• Bedrifter med under 100 ansatte står for over halvparten av
verdiskapningen i Norge
• Ett år etter oppstart er bare halvparten av nyetableringene
aktive, og etter 5 år er tallet falt til 32 %. Flere AS’er overlever
enn enkeltpersonforetak
• Det er jevnt over flere konkurser i AS o.l. enn i
enkeltpersonforetakene
• Småbedrifter er generelt mer utsatt for markedsendringer og
tap av nøkkelpersonell
• De har ikke råd til å drive frem innovasjoner alene
• Det er et lavere formelt kompetansenivå i små bedrifter
Noen fakta
Doing Business 2014, The World Bank og International Finance Corporation
GEM – Global Entrepreneurship Monitor, 2013
• Norge er verdens 9. beste land for småbedrifter. Det området som
trekker mest ned er tilgangen på kreditt. Det er ikke enkelt med
oppstart– vi er nummer 53 av 189 land. Det er heller ikke lett å
ordne byggesaker, men vi ligger faktisk på en 28 plass, når antall
skjemaer, tid og kost er tatt i betraktning. Vi er vesentlig bedre enn
OECD og USA.
• Vi har også et greit skattenivå i motsetning til hva mange vil mene),
Norge ligger på 40,3 % i totale skatter og OECD ligger på 41,3 %. Vi
har høyere beskatning på overskudd, men ligger betraktelig lavere
på arbeidsgiveravgift og andre beskatninger.
• Entreprenørskapsaktiviteten i Norge faller – det ser ut til å ha blitt
vanskeligere eller mindre attraktivt å starte opp. Vi har et stramt
arbeidsmarked som gjør det mer attraktivt å være ansatt, og frykten
for å mislykkes er stor.
Lederklemma– eksisterer den?
Lederklemma
Familie
Eiere/
Kon-
finansierings
kilder
Kunder
kurrenter
Ledere
Leveran-
Med-
dører
arbeidere
Den
eksterne
politiske
sfære
Ildsjeler brenner ikke evig og
hvorfor ikke det?
•
•
•
•
•
•
Ensomhet
Mangel på kompetanse
Mangel på struktur – rolleuklarhet
Mangel på anerkjennelse og feedback
Helse
Familie
Sammenhenger mellom motivasjon, stress og
helse blant småbedriftsledere
Noen resultater – hva mener lederne
• God faglig kompetanse, mindre kompetanse på regelverk og
ledelse
• De føler seg stresset av det daglige arbeidet i bedriften,
knapphet på tid og et krevende marked. De føler seg stresset
av rollekonflikter og kombinasjonen familie-arbeid
• Nærmere 60 % syns presset blir verre med årene
• De føler de har god helse, men den har forverret seg i løpet av
det siste året. De fleste syns ikke helsen hindrer dem i
arbeidet, men allikevel er det så mange som 30 % som svarer
at det gjør det.
• De færreste svarer at de har det veldig bra på livskvalitet,
mens 20 % svarer veldig dårlig
Noen resultater
• Over halvparten av SBL er indre motivert ; arbeidet er
interessant, gøy, utviklende, SBL liker utfordringene.
• Allikevel er mange ytre motivert
• Vi ser en sterk sammenheng positiv sammenheng
mellom de som er indre motivert og deres opplevde
helse, dere håndtering av stress og press, deres
oppfattede kompetanse og de har et positivt nettverk og
miljø.
Hvem er samtalepartner?
• Hvem er din samtalepartner når det gjelder forbedring,
utvikling og kompetanse som bedriften trenger
(kompetansestøtte).
• Hvem er din nærmeste samtalepartner når du trenger
støtte og oppmuntring (sosial støtte)?
• Hvem er din nærmeste samtalepartner når det gjelder
valg du står ovenfor, og videre utvikling av bedriften
(autonomistøtte)?
Noen resultater
Noen betraktninger –
Hva gjør at SBL holder ut over tid?
• I Norge er det mye fokus på innovasjon og entreprenørskap –
lite på fortsettelsen.
• Nettverk er veldig viktig– ikke bare bransjenettverk. SBL føler
seg ensom, og trenger samtalepartnere med kvalitet.
• Helse er viktig – de har gjerne ingen plan B hvis helsa ryker, og
de kjører seg gjerne mye mer enn en som er ansatt
• Det skal kanskje mer til enn små endringer i
rammebetingelsene – vi må ta innover oss 24-timers
menneske
• Skille rollene – konsentrere seg om de oppgavene de har
kompetanse på, og de som er viktig for bedriften.
• Å være indre motivert betyr ikke at økonomien er uten
betydning
Noen betraktninger
• Kompetanse er viktig – riktig kompetanse. Det satses på en
offentlig kompetansepolitikk – hvor er den?
• Lederutdanninger tar ikke i betraktning hvordan det er å lede
og jobbe i en liten bedrift. De bruker store bedrifter som mal
for teori og forskning.
• Alle skal ikke vokse
• Vi må forstå dynamikken i det å drive en liten bedrift – hele
mennesket er involvert på en helt annen måte enn når man er
leder i en bedrift man ikke eier.
• Anerkjennelse – feedback er viktig
• Risikoen på det menneskelige plan er som regel langt høyere
hos en SBL – det må de som lager rammebetingelsene forstå.

similar documents