Presentasjon av status og videre arbeid med YOG

Report
Formannsskapssamling
12. april 2013
Atle Roll-Matthiesen
CEO
Agenda
• Fakta – informasjon - mål
• Tanker – ideer - visjoner
• Spørsmål
Behov for gode ambassadører!
Behov for lokale initiativ!
Flytte vinterferien i 2016 – mulig ?
Youth Olympic Games – IOCs nye storsatsing
• Bringe OL tilbake til røttene
• Aktualisere OL for en ny generasjon
• Sport, kultur og utdanning på OL-programmet
#Lillehammer2016
• 12.000 akkrediterte
• 1100 deltakere: 15 – 18 år
• 10 dager i deltakerlandsbyen
Vi skal lage nye minner for en ny generasjon
Lillehammer 1994
Lillehammer 2016
De gode minnene….
… sitt eget DNA
Noe helt annet – men likevel likt
Lillehammer 1994
Budsjett
Lillehammer 2016
+ 7,3 mrd (1994)
~0,5 mrd (2010)
Arenaer, vei, bane +++
Deltagerlandsby
Grener
~1700
7
~1100
7
Øvelser
61
~65
Enorm folkefest
120.000 (Innsbruck)
Ny infrastruktur
Deltagere
Tilskuere
TV-tid
Direkte i alle kanaler
12 timer direkte (Innsbruck)
• Sentrale føringer
• For – av – med unge
• Før – under – etter
• Idrett – kultur – læring
• «Egne» føringer
• UOL – et mål i seg selv
• UOL – en del av noe mye «større» – utvikling av norsk idrett
• Vår «arv»: Kompetanse og erfaring – samt…
• «Ikke hoppe over gjerdet der det er lavest ….»
• Et «samfunnsoppdrag»
• Tilby et «mulighetsrom»
Side 7
IOCs
RAMMEVERK
Vi er fortsatt i starten av planleggingsfasen
Foundation
planning
Operational
planning
Operational
readiness
Operations
Legacy
Så langt har organisasjonskomiteen jobbet
langs tre akser
… Skape visjoner
… Skape en organisasjon
… Skape relasjoner
…. og litt planlegging …
Gjennomføringsplaner
Konsepter/
delstrategier
Konsepter/
delstrategier
Konsepter/
delstrategier
Konsepter/
delstrategier
Konsepter/
delstrategier
Visjon
Operasjonalisering
av strategisk retning
Verdier
Løfter
Arrangementside
Målbilde
Sport: Olympiske idretter med noe nytt
SKISKYTING
BOB / KJELKE
CURLING
ISHOCKEY
SNOWBOARD
SKØYTER
SKI
•
•
•
•
•
•
•
Langrennscross i 2016?
Ferdighetskonkurranser i ishockey
Curling med gutter og jenter på samme lag
Stafett i aking
Stafett med både langrenn og skiskyting
Fellesstart skøyter
Kortbaneløp med lag fra ulike nasjoner
I kjente omgivelser
Kultur og læring på OL-programmet
OLYMPISMEN
SOSIALT ANSVAR
PERSONLIG
UTVIKLING
HELSE OG
LIVSSTIL
• Kultur og utdanning (læring) er en integrert del av YOGkonseptet
• Målgrupper:
• Utøvere, trenere,foreldre, frivillige, skoleelever,
besøkende +++
• Skal være en“Once in a liftetime” –opplevelse med fokus på
læring og utveksling
• Skal leve før, under og etter lekene - mye digitalt
KOMMUNIKASJON
• Fokus på aktiviteter – IKKE klasseromsundervisning…
En OL-dag i 2016…
SPORT
LÆRING
KULTUR
Av – for - med unge
Idrett
Kultur
Læring
Før
Under
Etter
Av – for - med unge i praksis
Design
Studenter fra Høgskolen i Gjøvik
Filmer
Elever fra medielinja ved Gausdal vgs
Miljø
Masterstudenter fra NTNU
Idrett
Rådgivergruppe fra NTG Lillehammer
Innsikt
Marked, sosmedia, frivillighet:
HiL, HiG, NiH
STRATEGISK PLATTFORM
FOR LILLEHAMMER 2016
LØFTER
VERDIER
RÅ & YDMYK
LEKEN & MÅLRETTET
VISJON:
Spreng grenser.
Skap morgendagen.
Spreng grenser.
Skap morgendagen.
En levende Olympisk arv
Side 27
YOG skal bidra til
• Ungdomsløftet i idretten:
• Redusere frafall, og få unge til
være fysisk aktiv lengre
• Øke fokus på fysisk aktivitet
blant barn og unge
• Økt fysisk aktivitet
Side 28
YOG skal bidra til
•
•
•
•
•
Side 29
Morgendagens olympiere
Unge trenere
Unge ledere
Unge arrangører
Unge frivillige
YOG skal bidra til
• Lillehammer-regionen:
• Utvikle og styrke regionen som vintersportsdestinasjon
• Samle idrettsrelatert kompetanse i et senter for Olympic
Legacy
• Økt samarbeid mellom institusjoner og organiasjoner i
regionen
• Styrke og øke etterbruken av OL-anleggene
• Muligheter for spesialisering innen idrett og utdanning
Side 30
Idrett, kultur og læring omfavner
Lillehammer 2016 – før, under og etter
Før
2014-Februar 2016
OL-sertifiserte skoler
- Folkehelse og fysisk aktivitet
Fakkelstaffet
Rekruttere frivillige
«Oppstart CEP-aktiviteter»
Bidra til å oppfylle idrettens behov/
ambisjoner, jfr ledere, trenere, frivillige
…?
Under
26. feb – 6. mars 2016?
IDESKISSE
(ikke uttømmende)
Etter
Mars 2016 +
Skoler besøker Lillehammer
Sport & arrangement læringsaktiviteter
Kultur- og læringsprogram (CEP)
Seremonier
Ungdomsfestival
Frivillige – erfaring og motivasjon
Olympic legacy senter,
videreføring av «CEP-moduler»
Nye frivillige
«OL-sertifiserte skoler» vil ha krav til fysisk
aktivitet og undervisningsinnhold
Konsept
Hva gir en
sertifisering
•
Gi skolene en mulighet til å bli «Ungdoms-OL sertifisert»
•
•
•
Motta diplom utarbeidet av LYOGOC
Deles ut av ordfører e.l.
En invitasjon av noen/alle elever/lærere til Lillehammer lekene i 2016. Billige/gratis
billetter til utvalgte øvelser, ta del i læringsprogrammet, oppleve
«verdens kuuleste ungdomsfestival»
Et «fadderbarn» - en utøver i lekene i 2016 – knyttes opp mot internasjonal skole kanskje..
•
1.
DAGLIG FYSISK AKTIVITET
Innføring av 40min/1 time fysisk aktivitet om dagen for alle – to alternativer:
a) Tilsvarende Søndre land u-skole: Dvs min 40 min fysisk aktivtet hver
dag – for alle – «enkelt og uklomplisert»
b) Koples opp mot prosjektet «Unge aktive mot UOL» (dr. Grundt) – del av «forskningsprosjekt med
bredt sammensatt styringsgruppe. 60 min fysisk aktivitet daglig – noe mer oppfølging.
Hva kreves?
2.
LÆRING
Gjennomføre et undervisningsopplegg/prosjektarbeid knyttet til de olympiske idealer
•
Utvikles av «ledende lærekrefter» pva LYOGOC – nettbasert
•
Tilpasset dagens «skolerute» (eksisterende
fag, for eksempel i 7 trinn, 9. trinn og 12. trinn)
•
Godkjennes av Kunnskapsdepartementet/høyere nivå
3.
ARRANGEMENT – FOR, AV og MED UNGE
Planlegge og gjennomføre «Skolens OL-dag» e.l.
•
Fokus på lavterskel og mestring – deltakelse – begeistring – alle vinnere ..
•
Elever i «alle roller»
IDESKISSE
IDESKISSE
Miljø – hvordan bygge legacy?
For å skape en
olympisk arv på
miljøsiden ala 1994, så
må vi tenke lenger enn
«planken»
PLANKEN - Et olympisk arrangement som er miljøvennlig i alle aspekt
Miljøstrategi utvikles sammen med studenter ved NTNU
IDESKISSE
Norge er unikt posisjonert til å bygge
et arrangement langs tre akser
Idrett
Fred
•
•
•
•
•
•
•
Miljø
•
•
Lillehammer har unike anlegg og en arv fra 94 lekene
Norge har en sterkhistorie som vintersportsland
«Den norske idrettsmodellen» med fokus på allsidighet
og bredde vekker stor begeistring i IOC
Norge har en internasjonal stilling som fredsnasjon
Nobelprisen setter Norge årlig på verdenskartet med
fredsfokus
Nansen fredssenter med sterkt lokal befestning og en
interessant kobling særlig mot ex Jugoslavia
Lillehammer OL satte nye standarder for miljø og
bærekraft
Førte til at miljø og ble innlemmet som den tredje pilar i
det olympiske charter
Norge internasjonalt kjent som en forkjemper i
klimaspørsmålet
Et olympisk
arrangement med
ungdom fra 70 land
samlet rundt disse tre
elementene vil kunne
påberope seg å være
viktig – og Norge er
unikt posisjonert til å
klare det
IDESKISSE
Idrett – fred og miljø – CEP og festival
Målbilde
•
•
•
Internasjonal
deltagelse
Banebrytende
kultur- og
læringsprogram
Ungdomsfestival
Hvordan kombinerer vi
disse tre dimensjonene
inn i et arrangement?
Kan vi tenke større enn
at miljø og fred «kun» er
bærende tema i et kultur
og læringsprogram for
deltagerne?
IDESKISSE
Ideskisse: Egne konferanser innen
fred og miljø under lekene (1/2)
Ideskisse - Egen fredskonferanse
•
•
•
•
•
Samle 100-talls ungdom fra 15-20 år til en konferanse med «fredog dialog» som hovedtema
Søke sterk internasjonal deltagelse, enten fra samme land som
deltar i OL, eller bredere
Sterkt faglig innhold med fokus på fred og forsoning
Mulige ideskisser for innhold inkluderer:
• Benytte kobling til Sarajevo-OL og la en delegasjon derfra
fortelle om veien til fred, og hvordan man i dag studerer
sammen med personer hvis foreldre skjøt på hverandre –
diskutere hvordan dette kan overføres med ungdom fra
dagens konfliktområder
• En utdeling av «Ungdommens fredpris»
En dag av lekene har status som «Peace day», da dette er
overordnet tema, og idrettsutøverne, freds- og
miljøungdommene samles i fredsrelaterte aktiviteter
IDESKISSE
Ideskisse: Egne konferanser innen
fred og miljø under lekene (2/2)
Ideskisse - Egen miljøkonferanse
•
•
•
•
•
Samle 100-talls ungdom fra 15-20 år til en konferanse med
«miljø/bærekraft/klimaendring » som hovedtema
Søke sterk internasjonal deltagelse, enten fra samme land som
deltar i OL, eller bredere
Sterkt faglig innhold med fokus på miljørelaterte spørsmål – trolig
klimaendring som det mest relevante
Mulige ideskisser for innhold inkluderer:
• Forsøke å skape enighet om en «Ungdommens Kyotoprotokoll», der ungdom blir enige om ambisiøse
utslippsmål
• Utdeling av «Ungdommens miljøpris»
• Foredragsholdere av internasjonal klasse for å være med å
fjerne tvil om realiteten i klimaendringene og aktualisere
temaet ytterligere
En dag av lekene har status som «Climate change day», da dette
er overordnet tema, og idrettsutøverne, freds- og
miljøungdommene samles i aktiviteter for å øke forståelsen og
bevisstheten for miljø/klimarelaterte spørsmål
•
•
Kan avholdes på Strand Hotel
Gjøvik
Sammen med Gjøvikhallen på
Gjøvik gård rett over gaten et
svært velegnet konferansesenter
IDESKISSE
Passer svært godt inn for å lage arrangementet
til et samlende regionalt/nasjonalt prosjekt
«Innlandet/Mjøsregionen» under lekene
«Idrettsbyen»
•
•
- Verdens ledende
ungdom innen idrett
– kultur og miljø
samlet rundt Mjøsa
- CEP
«Klimabyen» - Ungdomsfestival «Fredsbyen»
Dette er utenfor
«bestillingen», men
mulig hvis «noen»
vil!
•
Idrettskonkurranser skjer i alle byer
Deltagere på fred- og
miljøkonferansene har mulighet til å
oppleve idrettskonkurranser med sine
jevnaldrende på topp internasjonalt
nivå
Mjøsområdet blir en smeltedigel for
ledende ungdom innen disse tre
pilarene – der alle har muligheten til å
delta i en spennende ungdomsfestival
på kveldstid
IDESKISSE
Hva skal til for at dette kan realiseres?
•
•
•
•
•
•
•
LYOGOC tilbyr en arena og en «en gang i livet» mulighet til å
realisere dette
Kan imidlertid ikke ta rollen som arrangør for de to
konferansene
Må identifisere eksterne tredjeparter som er interessert i å
realisere dette målbildet
Eksterne arrangører må ha betydelig kredibilitet og
internasjonal gjennomslagskraft
I tillegg bør eksterne tredjeparter forsøke å få konferansene
anerkjent av andre, eksempelvis FN
LYOGOC og IOC kan bidra til å åpne viktige dører
LYOGOC har begrenset med finansiering til å løfte dette – men
her kan det være mulig å skaffe ekstern finansiering dersom
opplegget er godt
Lillehammer2016.no

similar documents