02 Korreksjoner i a-ordningen - juridisk teori

Report
Korreksjoner i a-ordningen
Juridisk teori
Instruktørkurs 27. november 2014
Rettslig grunnlag for ordningen
Fremmet i RNB i prop. 112 L (2011-2012) kapittel 9
• A-opplysningsloven med endringer i berørte lover
• Sanksjonert 22. juni 2012.
Fremmet flere lovendringer som følge av høring våren 2013 i prop. 48 L
(2013-2014):
• Særlig endringer i folketrygdlovens bestemmelser som omhandler Aaregisteret.
• Flere endringer i øvrige berørte lover.
• Sanksjonert 20. juni 2014.
A-opplysningsforskrift fastsatt 24. juni 2014
Fremmet forslag om utvidelse av a-opplysningslovens virkeområde i prop.
1 LS (2014-2015)
2
A-opplysningsloven § 3.
Opplysningspliktens omfang
Plikten til å gi opplysninger etter denne lov omfatter opplysninger som
skal gis med hjemmel i følgende bestemmelser med tilhørende forskrifter:
a. ligningsloven § 5-2,
b. folketrygdloven §§ 24-2, 25-1 annet ledd og 25-10, jf. § 21-4,
c. skattebetalingsloven § 5-11 og
d. statistikkloven § 2-2
e. svalbardskatteloven § 5-2 femte ledd.
Med mindre annet er bestemt, skal opplysningene gis spesifisert for
hver enkelt inntektsmottaker, og det skal gis opplysninger om
fødselsnummer eller annet nummer for identifikasjon av inntektsmottaker.
(bestemmelsen gir videre hjemmel til å gi forskrift og fastsette skjema)
3
Kontantprinsippet i a-ordningen
•
Skatteloven § 14-3 første ledd:
Arbeidsinntekt, pensjonsinntekt, underholdsbidrag o.l. tas til inntekt i det
året da beløpet utbetales eller ytelsen erlegges, eller i tilfelle på det
tidligere tidspunkt da det oppstår adgang til å få beløpet utbetalt eller
ytelsen erlagt.
Nærmere om opplysningsplikten ved ikrafttredelsen
Ligningsloven § 5-2 første ledd skal lyde:
Den som selv eller gjennom andre i løpet av en kalendermåned
har utbetalt eller ytet fordel som nevnt i dette nummer, skal ukrevet
levere opplysninger om alt som er ytet til den enkelte mottaker etter
reglene i a-opplysningsloven.
5
Nærmere om opplysningsplikten ved
ikrafttredelsen
Folketrygdloven § 24-2 første ledd skal lyde:
Arbeidsgiver skal av eget tiltak beregne arbeidsgiveravgiften etter § 23-2
for hver kalendermåned. Opplysninger om beregnet avgift og
grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift for hver kalendermåned
skal leveres etter reglene i a-opplysningsloven.
•
Innebærer f.eks. at vurderinger knyttet til ambulerende virksomhet
må skje før innrapportering, etter månedens utløp frem til fristen 5.
i måneden etter.
Utkast til endringer i forskrift til folketrygdloven om fastsetting og
beregning av arbeidsgiveravgift § 3:
(...) å ta med til avgiftsberegning avgiftspliktig lønn eller annen
godtgjørelse (medregnet avgiftspliktige naturalytelser og
utgiftsgodtgjørelser) som er utbetalt i kalendermåneden eller som er
tatt med ved beregning av forskuddstrekk.
6
Nærmere om opplysningsplikten ved
ikrafttredelsen
Skattebetalingsloven § 5-10 første ledd om tidspunkt for gjennomføringen
av forskuddstrekk.
– Oppstår adgang til å få godtgjørelsen utbetalt.
– Tidspunkt for gjennomføringen ses i sammenheng med
kontantprinsippet.
Skattebetalingsloven § 5-11 første ledd første punktum skal lyde:
Arbeidsgiver skal ukrevet levere opplysninger om forskuddstrekket for
hver kalendermåned etter reglene i a-opplysningsloven.
Skattebetalingsloven § 10-10 første ledd skal lyde:
Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for de to foregående
kalendermånedene forfaller til betaling hver 15. januar, 15. mars, 15.
mai, 15. juli, 15. september og 15. november.
7
A-opplysningsloven § 4.
Frist for levering av opplysninger
Opplysninger skal gis av den opplysningspliktige minimum en gang
per kalendermåned.
Opplysninger om føderåd etter ligningsloven2 § 5-2 nr. 1 bokstav b
kan leveres en gang per år og skal senest leveres samtidig med fristen for
å levere opplysninger i januar i året etter inntektsåret.
(...)
Departementet kan i forskrift gi regler om fristen for å levere
opplysninger (...)
8
A-opplysningsforskriften § 2-1.
Frist for levering av opplysninger
Opplysningene skal leveres senest den 5. i måneden etter utløpet av
den kalendermåned opplysningene gjelder.
Opplysninger om føderåd skal leveres senest den 5. januar i året
etter inntektsåret.
Faller fristen på en lørdag, søndag eller helligdag utskytes fristen til
første påfølgende virkedag.
9
Utgangspunkt for korreksjoner:
Kontantprinsippet gjelder
•
I henhold til a-opplysningsforskriften § 1-4 bokstav b skal det gis
opplysninger om hvilken kalendermåned opplysningene gjelder. Selv om det
ikke gis egen bestemmelse i a-opplysningsforskriften om feil og mangler,
må ordningen innebære at opplysninger skal knyttes til den "kalendermåned
opplysningene gjelder", altså i tråd med kontantprinsippet.
Rammer for korrigering av forskuddstrekk
Forskuddstrekket tilhører skatte- og avgiftskreditorene. Ved overføring til
skattetrekkskonto skal betaling skje senest første virkedag etter
lønnsutbetaling. Kontohaver kan ikke disponere over skattetrekkskonto på
annen måte enn ved overføring til skatteoppkreveren, jf.
skattebetalingsloven § 5-12.
Etter dagens ordning:
Opplysninger om samlet forskuddstrekk for termin tas med på
terminoppgaven og betales til skatteoppkreveren samtidig.
Forskuddstrekk spesifisert på person skjer på lønns- og trekkoppgaven
året etter via innberetning i kode 950.
11
Rammer for korrigering av forskuddstrekk
Etter innføring av a-ordningen:
Opplysninger om samlet forskuddstrekk for hver kalendermåned
fremkommer i månedens a-meldinger.
Ved forfall betales samlet forskuddstrekk tilsvarende opplysninger i ameldingene for oppgjørsperioden (to foregående kalendermåneder) til
skatteoppkreveren.
Opplysninger om forskuddstrekk for hver inntektsmottaker innrapporteres
løpende for hver kalendermåned.
12
Rammer for korrigering av forskuddstrekk
Utgangspunktet er at den skattepliktige ikke skal få tilbakebetalt
forskuddstrekk før ordinær avregning.
Visse feil knyttet til trekket kan korrigeres:
1. Sende nye opplysninger, enten ved erstatningsmelding eller ny melding
med opplysninger om inntektsmottakeren det skal korrigeres for.
2. Dersom ytelsen er riktig innrapportert og ikke skal korrigeres, kan feil
knyttet til trekket utstå til avregningen året etter.
13
Korreksjon av forskuddstrekk – rettslig ramme
Skattebetalingsforskriften § 5-5-2
(4) Arbeidsgiveren skal korrigere forskuddstrekket når det ved en feil er
beregnet for høyt, eller når det er trukket i en godtgjørelse som ikke er
trekkpliktig. Det samme gjelder når ligningsmyndighetene setter ned
verdien av en naturalytelse som skal tas med i beregningsgrunnlaget for
forskuddstrekket. Slik korreksjon kan bare foretas i forskuddstrekk for
samme inntektsår.
(5) Korreksjon som medfører tilbakebetaling til skattyter kan bare foretas
innenfor samme oppgjørsperiode. Tilbakebetaling av forskuddstrekk etter
utløpet av oppgjørsperioden kan skje etter bestemmelsene i § 5-3-4.
(6) Korreksjonene skal gå fram av arbeidsgiverens lønningsregnskap. For
arbeidsgivere som ikke har bokføringsplikt, skal korreksjonene gå fram av
lønnsliste, se § 5-11-2.
14
Korreksjon av forskuddstrekk – rettslig ramme
Skattebetalingsforskriften § 5-3-4
(1) Skatteoppkreveren kan på anmodning foreta tilbakebetaling av
trekkbeløp i inntektsåret når arbeidsgiveren er avskåret fra å foreta
korreksjon etter bestemmelsene i § 5-5-2.
(2) Skatteoppkreveren skal sende melding til skattekontoret og
skatteoppkreveren i skattyters bostedskommune. Dersom
tilbakebetalingen skjer etter anmodning fra arbeidsgiveren, skal
skatteoppkreveren også sende melding til arbeidsgiveren.
15
Foretatt forskuddstrekk i trekkfri ytelse (1)
Eksempel: Arbeidstaker slutter i desember, feriepenger utbetales i januar
året etter, arbeidsgiver foretar ved en feil trekk i ytelsen.
Oppdages 20. februar.
Arbeidsgiver kjører ny lønnsavregning på vedkommende for januar.
Betaler tilbake feilaktig forskuddstrekk fra egen konto, eller ber
skatteoppkrever om tillatelse til tilbakeføring fra skattetrekkskonto.
Ny a-melding for januar, som viser trekket for vedkommende med motsatt
fortegn. Ytelsen er riktig innrapportert.
Samlede opplysninger fra a-meldinger levert for januar blir riktig.
Forskuddstrekket blir riktig etter korreksjonen. Ettersom korreksjon har
skjedd før betalingsforfall overføres riktig beløp til skatteoppkrever 15.
mars. Opplysninger om samlet forskuddstrekk å betale for terminen
stemmer med overført beløp.
16
Eksempel – Feriepenger, korrigering av
trekk
Jan
Feb
Feriepenger
60’
Forskuddstrekk 25’
Netto utbetales 35’
Innrapportert iht
faktiske forhold
15. mars
Kjører ny lønnsavregning for januar
Betaler ut 25’ fra egen
konto
Tilleggsmelding for
januar med motsatt
fortegn på trekket
17
15. mars betales
forskuddstrekk iht
opplysninger fra ameldingene for
januar og februar
Foretatt forskuddstrekk i trekkfri ytelse (2)
Eksempel: Arbeidstaker slutter i desember, feriepenger utbetales i januar
året etter, arbeidsgiver foretar ved en feil trekk i ytelsen.
Oppdages 20. april.
Trukket for mye i januar, men trekket innbetalt ved terminforfall.
Arbeidsgiver kontakter skatteoppkrever og anmoder om tilbakebetaling til
skattyter, jf. skattebetalingsforskriften § 5-3-4.
Arbeidsgivers tidligere innsendte opplysninger skal ikke korrigeres.
18
Foretatt forskuddstrekk i trekkfri ytelse (3)
Eksempel: Utbetalt trekkfri utgiftsgodtgjørelse, gjennomført trekk ved en
feil. Arbeidsforholdet er ikke avsluttet.
Oppdager feilen etter lønnskjøring og etter at a-melding er sendt.
Kan korrigeres innenfor inntektsåret, jf. skattebetalingsforskriften § 5-5-2
fjerde ledd. Gjøres på neste utbetaling.
Ved lønnskjøringen for februar beregnes riktig trekk iht månedens ytelser.
– Korrigering for januar gjennomføres ved at trekket for februar reduseres
tilsvarende det som ble innrapportert feil i januar.
– Rapportering av trekk skjer i tråd med faktisk forskuddstrekk for
februar.
Gjelder uansett selv om det har vært terminforfall før feilen ble oppdaget.
19
For mye utbetalt i lønn
Eksempel: Utbetalt for mye lønn i januar iht avtalen mellom partene.
Det er gjennomført riktig trekk i den totale ytelsen, og rapporteringen er
skjedd i tråd med de faktiske forhold.
Oppdages før terminforfall:
– Arbeidstaker betaler tilbake det feilutbetalte nettobeløpet.
– Skatteoppkrever må frigi trekkbeløpet fra skattetrekkskonto.
– Tilbakebetalingen rapporteres som negativt bruttobeløp og
forskuddstrekk med motsatt fortegn for den måneden feilen gjelder, det
vil si i melding for januar.
Oppdages etter terminforfall:
– Bruttobeløpet må tilbakebetales fra arbeidstaker.
– Tilbakebetalingen rapporteres som negativt bruttobeløp, i melding for
januar.
– Forskuddstrekket korrigeres ikke, fordi arbeidstaker skal få dette
godskrevet ved avregningen.
– Kan kontakte skatteoppkrever med anmodning om tilbakebetaling etter
skattebetalingsforskriften § 5-3-4
20
Korreksjon av forskuddstrekk - kildeskatt
Foretatt forskuddstrekk hos inntektsmottaker som legger frem
fritakserklæring
– Kan betales tilbake fra arbeidsgiver dersom det ikke er innbetalt til
skatteoppkrever.
– Legges frem for skatteoppkrever for å få frigjort det aktuelle trekket fra
skattetrekkskonto.
– Korrigeres i a-melding for den eller de kalendermåneder hvor trekket er
feilaktig gjennomført. Gjelder også arbeidsgiveravgiften, slik at
grunnlaget for den aktuelle kalendermåneden reduseres (angi reduksjon
med minus).
21

similar documents