IA-LOSAM-1

Report
1
Losam utdanning og læringskvalitet 18.12.12
Inkluderende arbeidsliv
Anne Lise S. Larsen
Personalavdelingen
Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.
2
Hva jeg skal snakke om…
• Hvordan IA er organisert ved NTNU, noen
erfaringer…
• Delmålene i IA handlingsplan og LOSAMs rolle
3
Organisering av IA ved NTNU
• IA ved NTNU 2003 - 2013
• Ansvaret ligger i linja i organisasjonen
– Et lederansvar
– Men også et medarbeideransvar
•
•
•
•
•
•
Trepartssamarbeid vektlegges
Tema i Losam, Sesam og AMU
2 årlige faste kontaktmøter mellom NTNU og NAV
IA som eget saksområde i PA/HMS
HR-konsulentene skal gi lederstøtte på IA
Det skal drives systematisk opplæring
4
Problemer/Utfordringer
• Det jobbes generelt jevnt og bra innenfor IA-avtalens
målområder ved NTNU, men IA har liten
oppmerksomhet i kraft av et eget «selvstendig
system og fagområde»
• Bortsett fra sykefravær mangler universitetet gode
nøkkeltall som kan måle innsats og resultater
innenfor IA-området
5
Målene i IA-arbeidet
1. Redusere sykefraværet
2. Rekruttere personer med redusert arbeidsevne/
funksjonsevne og redusere antallet som går fra arbeid til
passive ytelser
3. Øke gjennomsnittlig pensjoneringsalder
6
Virkemidler
Som IA bedrift har vi
• Egen kontaktperson NAV–arbeidslivssenter
• Tilretteleggingstilskudd (dekke merutgifter)
• Egenmelding 24dg/12mnd
• Andre tiltak etter avtale med NAVs arbeidslivssenter
7
Forpliktelser
• Aktiv medvirkning i IA-arbeidet
• Konkrete mål/utarbeide handlingsplan
• Åpne virksomheten for utprøving av arbeidsevne for
eksterne
• To årlige møter mellom ledelse, tillitsvalgte og
verneombud hvor IA-arbeidet er eneste tema
8
Videre arbeid med IA ved
NTNU – (hvordan kan IA bli en del av hverdagen som
selvstendig system?)
•
•
•
•
•
•
•
Overordnet handlingsplan
Lokale handlingsplaner
IA på systemnivå
IA på individnivå
Lederforankring
Opplæring
Lederstøtte
9
Tiltak i handlingsplanene(1)??
• Delmål 1 Sykefravær - forslag
– Fravær < 3,5%
– Enhetsvise tiltaksplaner for å redusere/ev. unngå økt sykefravær
– Omstillingspotter på fak.nivå (letter omstilling og utprøving)
10
Tiltak i handlingsplanene(2)??
• Delmål 2 Personer med redusert funksjonsevne –
forslag
– Problemstillingen som fokus ved rekruttering?
– Kunnskap om støtteordninger
– Bedriftskultur/åpenhet
• Redusere antall personer som går fra arbeid til
passive ytelser, og øke motsatt
11
Tiltak i handlingsplanene(3)??
• Delmål 3 Avgangsalder
–
–
–
–
Bedret statistikk/datagrunnlag
Kartlegge seniorenes kompetanse
Spissing mot oppgaver som er motiverende
Seniorpolitikk
12
IA-Handlingsplan
Noen hovedpunkter og hva kan være Losams rolle?
Handlingsplanens generelle del:
• Ansvaret for IA ligger hos ledelsen.
– Losam: Hvordan følges dette ansvaret opp?
• Tidsfrister og lokale handlingsplaner for IA-tiltak.
– Losam: En del av årshjulet – hva skjer med IA i avdelingene?
13
Handlingsplanen delmål 1 og 2
• Tilrettelegge arbeidsforhold (hindre lange fravær og
øke muligheten for at ansatte fortsetter i sin stilling)
• Øke antall plasser for personer som trenger
tilrettelegging/arbeidstrening
– Rapportere til Losam…?
– Hvordan kan Losam understøtte arbeidet med delmålene?
14
Delmål 3
• Seniorsamtale fra fylte 60 år
– Vet Losam noe om hvordan dette følges opp?
15
IA og Losams rolle
• IA må stå på Losams sakliste et par ganger årlig
– «Tilbakerapport» på tiltak ihht. handlingsplanens mål og delmål
– Drøfte tiltak og arbeid med et inkluderende arbeidsliv
16
Statistikk 3. kvartal 2012 (1/2012)
• NTNU som helhet:
3.0
• Sentraladministrasjonen: 6.3
• Universitetsbiblioteket: 3.1
(3,3)
(6.7)
(4.1)
17
Diagnoser
•
•
•
•
Muskel/skjelett-lidelser (26 %)
Psykiske lidelser (22%)
Andre lidelser (11%)
Svangerskapssykdommer (8%)

similar documents