Øystein Flagstad - Oppdatering rettspraksis

Report
Forum Rettsinformatikk 2013
Oppdatering rettspraksis
Sandefjord 23. mai 2013
Øystein Flagstad, [email protected]
Oversikt over utviklingen siste år
• Sparsomt med norsk rettspraksis innenfor IKT-området
• Én avgjørelse fra NKU (Google AdWords)
• Flere sentrale dommer fra EU-domstolen – hovedvekten vil bli
lagt på gjennomgangen av disse
– Tendensen er «Follow the money»
• To dommer fra EMD
Teppeabo – Teppeland (Google adwords)
Teppeabo – Teppeland (Google adwords)
• NKU Sak 12/2012 (29. januar 2013)
• Teppeland hadde kjøpt «teppeabo» som søkeord i Google
AdWords (betalte søketreff)
• Ref. Google AdWords (C-236/08, C 237/08 og C-238/08): Kun
varemerkeinngrep ved forvekslingsfare.
• Se også C-323/09 INTERFLORA (varemerkeinngrep hvis bruken
merkbart forstyrrer varemerkeinnehavers bruk for å oppnå
eller opprettholde et omdømme hos forbruker
Teppeabo – Teppeland (Google adwords)
• NKU vurdere kun brudd på markedsføringsloven
• Markedsføringsloven er ikke harmonisert
• NKU uttaler at det ligger innenfor deres oppgave å gripe inn
mot en etablert praksis som de anser som uheldig
• Ingen forvekslingsfare, derfor ingen krenkelse av mfl. § 30
• Men NKU fant at dette var en krenkelse av mfl. § 25
(generalklausulen)
Teppeabo – Teppeland (Google adwords)
• bruk av en annens innarbeidede kjennetegn som skjult
døråpner for nettrafikk til egne sider er en urimelig utnyttelse
av en annens innsats og resultater som rammes av det
generelle forbudet i markedsføringslovens § 25
• Selv om annonsøren betaler leverandøren av søketjenesten for
bruken av konkurrentens kjennetegn, er verdien av søkeordet i
det vesentlige konkurrentens fortjeneste.
• Teppeabo mottar ingen godtgjørelse for bruk av egen goodwill
• Konklusjon: Kjøp av konkurrentens kjennetegn som søkeord
på Google AdWords innebærer en krenkelse av
generalklausulen i mfl. § 25, selv om det ikke foreligger
forvekslingsfare
SAS Institute Inc. Vs. World Programming Ltd.
• EU-domstolen, sak C-406/10
• Forståelsen av programvaredirektivet (91/250, senere
erstattet av Direktiv 2009/24/EF)
• Et program som kunne kjøre scripts skrevet i «SAS-språket»
1. Er PWLs gjenskaping av programmets funksjonalitet ved
samme programmeringsspråk og samme datafilformat en
krenkelse av SAS’ opphavsrett?
2. Er det av betydning om PWLs handlinger var i strid med
lisensavtalen for programvaren ( bruk av «learning edition»)
3. Er gjenbruk av syntaks og ord en krenkelse av opphavsretten
til brukermanualen?
SAS Institute Inc. Vs. World Programming Ltd.
• Art. 1 nr. 2: Idéer og prinsipper som ligger til grunn for
programmet er ikke beskyttet, kun slike idéer og prinsippers
uttrykksform
• Sak C-393/09 (Bezpečnostní softwarová asociace):
Programmet er beskyttet i alle de former der programmet kan
uttrykkes, så som kildekode og objektkode
• Også forberedende designarbeid kan være beskyttet, hvis det
gir mulighet for å gjengi programmet
• GUI: Gir ikke mulighet til å gjengi programmet
• Skape nytt program ved bruk av kildekode eller objektkode:
Delvis reproduksjon (=krenkelse)
SAS Institute Inc. Vs. World Programming Ltd.
• WPL hadde ikke tilgang til kildekode eller objektkode
• Reproduksjon av funksjonalitet ved bruk av samme
programmeringsspråk og samme datafilformat er ikke
reproduksjon av programmet
• Bruker har rett til å undersøke programvaren for å bringe på
det rene hvilke idéer og prinsipper som ligger til grunn (ref.
art. 5 nr. 2 og 3)
• Vilkår i lisensavtalen som strider mot direktivet er ugyldige
(ref. Art. 5 nr. 2 og 3 om rett til undersøkelse)
• Generaladvokaten: Hvis funksjonalitet kan beskyttes
opphavsrettslig, ville dette innebære at det gis mulighet for å
monopolisere idéer til skade for utviklingen
SAS Institute Inc. Vs. World Programming Ltd.
• Reproduksjon av brukermanualen?
• Nøkkelord, syntaks og kombinasjon av kommandoer er ikke
det som skaper verket, men utvalg, plassering og
kombinasjonen av disse
Used Soft GmbH vs. Oracle International Corp
• EU-domstolen sak C-128/11
• Spørsmål:
– Konsumeres spredningsretten ved nedlasting av
programvare fra internett?
– Eller er konsumpsjon begrenset til salg av fysisk eksemplar
av programvare (distribusjon på DVD e.l.)
– Kan erverver lovlig laste ned ny kopi fra Oracles nettside?
– Gjelder den konsumerte spredningsretten kun
programmet i opprinnelig utgave, eller programmet med
senere oppdateringer levert under vedlikehold?
Used Soft GmbH vs. Oracle International Corp
• UsedSoft kjøpte «brukte» lisenser til Oracles programvare for
videresalg til sluttkunder
• Det var gyldige vedlikeholdsavtaler for alle lisensene
• Saken dreide seg om serverprogramvare med lisens for inntil
25 tilknyttede klienter, som opprinnelig var solgt via
nedlasting
Used Soft GmbH vs. Oracle International Corp
• Direktivbestemmelsene
– Direktiv 2009/24 art. 4 nr. 2: «salg» er et harmonisert
begrep
– Nedlasting av programvare og inngåelse av lisensavtale
utgjør et udelelig hele
– Formålet er å gjøre kopien varig tilgjengelig for kunden
ved betaling av et vederlag som tilsvarer kopiens
økonomiske verdi – uten betydning om det skjer ved
nedlasting eller fra et fysisk medium
– Handlingen omfattes ikke av Direktiv 2001/29 artikkel 3
nr. 1 (tilrådighetsstillelse «on demand») –
softwaredirektivet er «lex specialis»
– Softwaredirektivet art. 4 nr. 2 er lex specialis i forhold til
Infosoc art. 4, som er begrenset til fysiske eksemplar
Used Soft GmbH vs. Oracle International Corp
• Det økonomiske argumentet: Salg av DVD og tilbud om
nedlastning er reelt sett det samme, og bør likebehandles
• Konsumpsjonsretten gjelder ikke bare den opprinnelige
versjon av programvaren, men programvaren slik denne er
etter oppdateringer mottatt under vedlikeholdsavtalen
– Vedlikehold er en integrert del av salget av lisensen
– Evigvarende bruksrett også til programvaren slik denne er
oppdatert under vedlikehold
– Vedlikehold skal derfor ikke betraktes som en tjeneste
• Den opprinnelige erverver må gjøre sin kopi ubrukbar –
konsumpsjon kan ikke gi grunnlag for utvidelse av antall
brukere
Used Soft GmbH vs. Oracle International Corp
• Ny nedlasting: Softwaredirektivet art. 5 nr. 1: En rettmessig
erverver har rett til å foreta reproduksjon som er nødvendig
for å kunne benytte programmet etter dets formål, herunder
korrigere feil (ref. åvl. § 39h)
• Kjøperen av en «brukt lisens» er en slik «rettmessig erverver»,
og Oracle kan derfor ikke ved lisensavtale begrense
erververens rett til å foreta ny installasjon av programmet
• Oracle: Hvordan kontrollere at den opprinnelige
programvaren er avinstallert? (godt spørsmål…)
• Konsumpsjonsreglene gir ikke grunnlag for oppdeling av antall
brukere: Dvs. ikke anledning til å overdra 10 av 25
brukerlisenser
Used Soft GmbH vs. Oracle International Corp
• Noen refleksjoner:
– I forarbeidene til 2005-endringen av åndsverkloven § 19
sies det uttrykkelig at nedlasting ikke konsumerer
spredningsretten
– Ingen spesiell regel for konsumpsjon av spredningsrett til
datamaskinprogrammer i norsk rett (kun en generell regel
for alle verkstyper)
– Konsumpsjon av spredningsrett for nedlastet musikk og
film?
– Konsumpsjon i norsk rett av spredningsrett til
datamaskinprogrammer?
– Råd: Tidsbegrenset bruksrett
Football Dataco Ltd. mfl. vs. Sportradar GmbH
• EU-domstolen C-173/11
• Hovedspørsmål: I hvilket land har krenkelsen skjedd?
(rettsvalg og verneting ved grenseoverskridende krenkelse av
databaserettigheter)
• Spørsmål om krenkelse av rettighetene til en database som
inneholder opplysninger om igangværende fotballkamper
(«Football Live»)
• Football Dataco (et engelsk selskap) hadde samlet inn data
• Sportradar hadde lastet opp databasen på en internettserver
som befant seg i Tyskland
• Er dette en krenkelse i England?
Football Dataco Ltd. mfl. vs. Sportradar GmbH
• Forordning 22/2001 art. 5 nr. 3: Skadevolder kan saksøkes på
det sted der skadetilføyelsen har foregått eller vil foregå
• Ikke tilstrekkelig at internettsiden er tilgjengelig på et
nasjonalt område
• Men nettsiden henvender seg til publikum i UK
– Engelske fotballkamper
– Engelsk språk (som ikke anvendes generelt i Tyskland)
• En regel om serverlandville påvirke den effektive virkning av
databasevernet
• Kan være vanskelig å avgjøre hvor serveren befinner seg
• Avgjørende: Var hensikten å henvende seg til mottakere i
landet? I så fall kan sak anlegges også i mottakerlandet
Titus Alexander Jochen Donner
• EU-domstolen C-5/11
• Football Dataco viser til Donner
• Straffesak i Tyskland: Donner var tiltalt for medvirkning til
ulovlig utnyttelse av opphavsrettslig beskyttede verker
• Donner bosatt i Tyskland, og var direktør i et italiensk
spedisjonsselskap (Inspem)
• Italiensk selskap Dimensione tilbød reproduksjoner av
Bauhaus-møbler ved hjelp av en tyskspråklig hjemmeside og
annonser i tyske tidsskrifter
• Møblene var ikke vernet i Italia, men var vernet i Tyskland
• Er handlingen skjedd (også) i Tyskland?
Titus Alexander Jochen Donner
• Ved salg: Møblene ble merket med kundens navn og lagt på
lager (i Italia)
• Hvis kundene ikke ønsket å hente selv, anbefalte Dimensione
å benytte Inspem
• Inspem betalte ved henting i Italia, og krevde så betaling av
kunden i Tyskland
• Ved manglende henting ble varene returnert til Italia, og
Inspem ble refundert kjøpesummen
Titus Alexander Jochen Donner
• Domstolen: Næringsdrivende som retter sin markedsføring
mot medlemmer av allmennheten bosatt i et annet land, skal
anses for å ha foretatt spredning i den stat handlingene er
rettet mot
• Restriksjonen er ikke i strid med EU-traktatens regler om fri
bevegelse av varer (art. 36 tillater unntak fra art. 34 for
beskyttelse av industriell og kommersiell eiendomsrett)
• Generaladvokaten: Beskyttelse av spredningsretten kan gi
anledning til en kunstig oppdeling av markedet
ITV Broadcasting Ltd. mfl. vs. TVCatchup Ltd.
• EU-domstolen C-607/11
• TVCatchup gjorde TV-sendinger tilgjengelig via internett
(direkte og tidsforskutt)
• Det var kun personer som allerede hadde lovlig tilgang til TVsendingene som fikk tilgang
• Spørsmål: Er dette «communication to the public» som angitt i
2001/29 art. 3 nr. 1?
• Domstolen: Tilrådighetsstillelse som angitt i art. 3 nr. 1
konsumerer ikke spredningsretten
• Direktiv 93/83: Ny tillatelse kreves for samtidig, uendret og
uforkortet viderepsredning via satellitt eller kabel
ITV Broadcasting Ltd. mfl. vs. TVCatchup Ltd.
• Tilrådighetsstillelse foretatt av en annen organisasjon enn den
opprinnelige krever ny klarering, selv om det er snakk om den
samme «allmennheten»
• Derfor ikke nødvendig å se på om det er en ny krets (ref.
Football Association Premier League)
Bonnier Audio AB mfl. Vs. Perfect
Communication Sweden AB
• EU-domstolen C-461/10
• Spørsmål om utlevering av identiteten til abonnent i
forbindelse med opplasting av lydbøker
• Dette faller utenfor virkeområdet for direktiv 2006/24/EF
(Datalagringsdirektivet)
• Direktiv 2002/58/EF (Kommunikasjonsverndirektivet)
sammenholdt med Direktiv 2004/48/EF
(Håndhevelsesdirektivet) tillater medlemmene å innføre
ordninger for utlevering av identitet
• Forutsetter konkrete indisier for at det er skjedd en krenkelse,
og at hensynet til enkeltperson ikke overstiger hensyn for
utlevering
EMD: Fredrik Neij og Peter Sunde vs. Sverige
• EMD sak 40397/12 (dom av 19. februar 2013)
• Pirate Bay-grunnleggerne hevdet at dommen mot dem
innebar en krenkelse av EMK Art. 10
• Art. 10 nr. 1. Everyone has the right to freedom of expression.
This right shall include freedom to hold opinions and to receive
and impart information and ideas without interference by
public authority and regardless of frontiers.
EMD: Fredrik Neij og Peter Sunde vs. Sverige
(forts.)
• Art. 10 nr. 2 The exercise of these freedoms, since it carries
with it duties and responsibilities, may be subject to such
formalities, conditions, restrictions or penalties as are
prescribed by law and are necessary in a democratic society
(…) for the prevention of (…) crime, (…) for the protection of
(…) rights of others (…)
• Hovedspørsmålet var om inngrepet var necessary in a
democratic society
EMD: Fredrik Neij og Peter Sunde vs. Sverige
(forts.)
• Også immaterielle rettigheter er beskyttet av EMK (Protokoll
1 Artikkel 1)
• Art 1. Protection of property
Every natural or legal person is entitled to the peaceful
enjoyment of his possessions.
• Art. 1 omfatter også immaterielle rettigheter
• Derfor en avveining mellom Art. 10 og Protkoll 1 Art. 1
• Søknaden ble avvist som «manifestly ill-founded»
EMD: Ashby Donald mfl. v. Frankrike
• EMD sak 36769/08, dom av 10. januar 2013
• Gjengivelse på internett av fotografier fra motevisninger
• Avveining mellom ytringsfrihet (EMK Art. 10) og fotografens
rettigheter (EMK Protokoll 1 Art. 1)
• (Dommen er for øvrig kun tilgjengelig på fransk)
USA: Associated Press v. Meltwater
• Dom av 21. mars 2013 fra District Court for the Southern
District of Manhattan (USA)
• Tilgjengeliggjøring av artikler fra nettaviser via Meltwaters
nyhetsvarslingstjeneste var ikke «fair use»
• At de enkelte nettstedene ikke hadde sperret mot
søkemotorindeksering ved bruk av robots.txt innebærer ingen
«implied license» til denne typen bruk
• «Permitting Meltwater to take the fruit of AP’s labor for its
own profit, without compensating AP, injures AP’s ability to
perform this essential function of democracy»
• Meltwater dømt for copyright infringement
Kontaktinformasjon
Advokatfirmaet Grette DA
Filipstad Brygge 2
Postadresse:
Postboks 1397 Vika, 0114 Oslo
Tlf.:
Faks:
22 34 00 00
22 34 00 01
E-post: [email protected]
www.grette.no
30

similar documents