Introduksjon A-ordningen

Report
INNHOLD I A-MELDINGEN
•
•
•
•
•
•
Opplysningspliktig, virksomhet og inntektsmottaker – side 2
Ansattforhold – side 6
Tema: Innhold i a-meldingen på
Ytelsesdetaljer – side 12
organisasjonsnivå, informasjon om
Forskuddstrekk – side 19
den opplysningspliktige og om
virksomhetene det rapporteres for,
Fradrag – side 21
og på personnivå.
Eksempel – side 23
For ytterligere detaljer om dette
innholdet henvises til
brukerveiledningen.
Slik er a-meldingen bygget opp
Øverste nivå i a-meldingen er den
opplysningspliktige (den juridiske
enheten, vanligvis representert med
org.nummeret).
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
Hver organisasjon består av en eller
flere virksomheter som kan ha flere
ansatte/inntektsmottakere.
Virksomhet 1
Inntektsmottaker A
Inntektsmottaker ...n
Virksomhet ...n
Selve rapporteringen av
ansattforhold, ytelser etc er på
personnivå.
A
Arbeidsforhold
Fradrag
Forskuddstrekk
Inntekts- og
ytelses detaljer
Den opplysningspliktige
er ansvarlig for å sende
inn a-meldingen. Vi må
vite hvem som sender
inn. Identifikatoren må
være korrekt.
Opplysningspliktig:
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
•
•
•
•
Virksomhet 1
Virksomhet ...n
•
•
•
Inntektsmottaker A
Inntektsmottaker ...n
A
Arbeidsforhold
Fradrag
Forskuddstrekk
Inntekts- og
ytelses detaljer
•
•
•
Opplysningspliktig
(Organisasjonsnr. / F. nr. / D-nr.)
Måneden det
rapporteres for.
Måned
MeldingsID (gitt av lønnsprogram)
Erstatt_MeldingsID
Hver a-melding får en
unik identifikator.
(lønnsprogram
navnfylles
+
Erstatt_MeldingsID
kun ut om man skal
erstatte en innsendt
(gitt av lønnsprogram)
melding med en helt ny.
Kildesystem
versjon)
Tidsstempel
Språk for tilbakemelding
Arbeidsgiveravgift å betale
Forskuddstrekk å betale
Annen bagatellmessig støtte
På a-meldingens øverste
(arbeidsgiveravgift) nivå oppsummerer
innsender
arbeidsgiveravgift og
forskuddstrekk som
fremkommer på
detaljnivå lenger ned i ameldingen.
Hver organisasjon består av
en eller flere virksomheter.
Virksomhet
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
Virksomhet 1
Virksomhet ...n
•
Virksomhet (org.nr. / F. nr. / D-nr.)
•
•
Beregningsmåte for arbeidsgiveravgift
Sone for beregning av
arbeidsgiveravgift
Avgiftsgrunnlag/Refusjonsgrunnlag
Avgiftssats
Grunnlag og arbeidsgiveravgift tilskudd
pensjonsordninger
•
•
•
•
Inntektsmottaker A
Inntektsmottaker ...n
•
A
Arbeidsforhold
Fradrag
Forskuddstrekk
Inntekts- og
ytelses detaljer
Hver virksomhet må identifiseres
korrekt.
Sjekk hvilke virksomheter din
organisasjon består av og bruk
korrekte virksomhetsnummer.
Avgiftsgrunnlag, refusjonsgrunnlag og
sats (utsendt fra USA/Canada)
Antall sjøfolk/mnd og sats (sjøfolk i
utenriksfart som bor utenfor Norden og
som ikke er statsborger i et EØS-land)
Informasjon på
virksomhetsnivå i a-meldingen.
Selve rapporteringen av
ansattforhold, inntekts- og
ytelsesdetaljer etc er på
personnivå.
Hver person må identifiseres
korrekt vha fødselsnummer eller
d-nummer. Fiktive identifikatorer
blir ikke akseptert.
Inntektsmottaker
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
Virksomhet 1
Inntektsmottaker A
Virksomhet ...n
Inntektsmottaker ...n
Forskuddstrekk
Kun for midlertidig bruk:
• Internasjonal identifikator: Nr, type
og land
F.eks: [nummer], passnummer,
Polen
Eller [nummer], social security
number, USA
•
•
•
A
Arbeidsforhold
Fradrag
Primært
• Inntektsmottaker (F. nr /D-nr.)
Inntekts- og
ytelses detaljer
Navn
Fødselsdato
Ansattnr.
Hvis fødselsnummer eller dnummer ikke finnes for personen,
kan man midlertidig og for en kort
periode bruke internasjonal
identifikator eller passnummer. Da
må også navn, fødselsdato og
ansattnummer oppgis.
INNHOLD I A-MELDINGEN
ARBEIDSFORHOLD
Tema: Arbeidsforhold i
a-meldingen.
For ytterligere detaljer om dette
innholdet henvises til
brukerveiledningen.
Arbeidsforhold er knyttet
til inntektsmottaker
Arbeidsforhold
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
•
•
Arbeidsforhold ID
Type arbeidsforhold
•
•
Start- og sluttdato for arbeidsforhold
Antall timer per uke som en full stilling
tilsvarer
Avlønningstype (fast-, time-, akkordlønnet,
osv.)
Korrekte 7-sifrede
•
Virksomhet 1
Inntektsmottaker A
Virksomhet ...n
Inntektsmottaker ...n
A
Arbeidsforhold
Fradrag
Forskuddstrekk
Inntekts- og
ytelses detaljer
Hver inntektsmottaker kan
ha flere arbeidsforhold i
samme virksomhet. I så
fall må arbeidsforholdene
skilles med forskjellige
inntektsmottaker
Arbeidsforhold IDA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Startdato legges inn,
Sluttdato kun når den er
kjent.
yrkeskoder, se Statistisk
Sentralbyrå.
Yrkeskode
Arbeidstidsordning (skift, turnus, offshore,
osv.)
Permiteringer og
permisjoner, lønnet og
Stillingsprosent
ulønnet.
Dato for siste stillingsprosentendring
Hver permisjon avtalt
Dato for siste lønnsendring
mellom arbeidsgiver og
Lønnsansiennitet
arbeidstaker identifiseres
Lønnstrinn
som egen permisjon.
Skipsregister, skipstype,
Kunfartsområde
permisjoner over 14
kalenderdager
rapporteres.
PermisjonsID
Start- og sluttdato permisjon
Permisjonsprosent
Beskrivelse (permisjon/permittering)
For definisjon av
arbeidsforhold-feltene, se
brukerveiledningen.
Typer arbeidsforhold
Ordinært arbeidsforhold
– Alle som arbeider i en
Maritimt arbeidsforhold
– Alle som arbeider i en
annens tjeneste for lønn
annens tjeneste for lønn
eller godtgjørelse
eller godtgjørelse, men
– Unntaket er de som
bare når de som jobber
jobber til sjøs, på fartøy
til sjøs, på fartøy eller
eller flyttbar innretning
flyttbar innretning
Eksempel på ytelsesmottakere som ikke har
ansettelses- eller arbeidsforhold, hvor man
ikke rapporterer arbeidsforhold, men likevel
skal rapportere de ytelsene de har mottatt.
Frilanser, oppdragstaker, honorarpersoner mv.
•
Alle som utfører arbeid eller oppdrag for
Pensjoner og andre utbetalinger uten
ansettelsesforhold
•
lønn eller godtgjørelse uten tjenesteforhold
eller annen ytelse/godtgjørelse til en
eller arbeidsforhold
•
person der ytelsen ikke er knyttet til et
Ikke selvstendig næringsdrivende
–
Frilansere
–
styremedlemmer
–
folkevalgte
–
personer som innehar tillitsverv
–
fosterforeldre
–
støttekontakter
–
avlastere
–
personer med omsorgslønn
Opplysningspliktig utbetaler en pensjon
arbeidsforhold
•
Konkursbo som skal betale utestående
lønn til ansatte i et foretak som har gått
konkurs og for dekning fra lønnsgaranti
ordning
•
Utbetalinger til personer som deltar i
arbeidstreningstiltak for yrkeshemmede
når lønnen er definert som mottak av
oppmuntringspenger
Eksempel på 2 arbeidsforhold er knyttet
til samme inntektsmottaker, begge
innrapportert i februar 2015.
Arbeidsforhold: Ordinært med fastlønn,
80% stilling. Full stilling ville utgjort 37,5
timer per uke.
Arbeidsforhold: Ordinært med timelønn.
Fastlønn og timelønn – 2 eksempel
Kalendermåned
Inntektsmottaker
2015-2
Full stilling utgjør 35,5 timer per uke.
Personen har jobbet 162,5 timer som
grunnlag for2015-2
timelønnen.
12345678911
12345678911
Ordinært arbeidsforhold
Ordinært arbeidsforhold
1
2
2013-01-01
2013-01-01
37.5
35.5
Fast
Time
Yrkeskode
1234567
1234567
Arbeidstidsordning
IkkeSkift
IkkeSkift
80
0
sistedatoforstillingsprosentendring
2013-01-01
2013-01-01
sistedatoforlønnsendring
2014-05-01
2014-05-01
Arbeidsforholdstype
ArbeidsforholdsID
Startdato
Sluttdato
Antalltimerenfullstillingtilsvarer
Avlønningstype
Stillingsprosent:
Antall (timelønn under
lønnsbeskrivelse)
162.5
Eksempel på et arbeidsforhold hvor
innteksmottakeren går ut i permisjon.
Ordinært arbeidsforhold med fastlønn,
80% stilling per februar 2014.
I mars 2015 er det inngått avtale om
50% permisjon. (Med 80% stilling betyr
det at arbeidsinnsatsen blir 40%.)
Permisjonsprosent – eksempel på endring
Kalendermåned
2015-02
2015-03
12345678911
12345678911
Ordinært arbeidsforhold
Ordinært arbeidsforhold
1
1
2013-01-01
2013-01-01
Antalltimerenfullstillingtilsvarer
37.5
37.5
Avlønningstype
Fast
Fast
Yrkeskode
1234567
1234567
Arbeidstidsordning
IkkeSkift
IkkeSkift
80
80
sistedatoforstillingsprosentendring
2013-01-01
2013-01-01
sistedatoforlønnsendring
2014-05-01
2014-05-01
Inntektsmottaker
Arbeidsforholdstype
ArbeidsforholdsID
Startdato
Sluttdato
Stillingsprosent:
Permisjons/Permitteringsbeskrivelse
PermisjonsID
Startdato permisjon
Permisjonsprosent
Sluttdato permisjon
Permisjon
1
2015-03-01
50
INNHOLD I A-MELDINGEN
YTELSESDETALJER
Tema: Inntekts- og ytelsesdetaljer i
a-meldingen.
For ytterligere detaljer om dette
innholdet henvises til
brukerveiledningen.
Inntekts- og
ytelsesdetaljene
innrapporteres på
personnivå
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
Virksomhet 1
Inntektsmottaker A
Virksomhet ...n
Inntektsmottaker ...n
A
Arbeidsforhold
Fradrag
Forskuddstrekk
Inntekts- og
ytelses detaljer
Inntekts- og ytelsesdetaljer
De gamle LTO-kodene utgår. Inntekts- og
ytelsesdetaljene dokumenteres som en
kombinasjon av egenskaper som
identifiserer ytelsen. I lønnssystem knyttes
lønnartene som brukes i organisasjonen,
opp mot disse egenskapene i a-meldingen.
Kombinasjonsmulighetene er rike nok til å
dekke ulike rapporteringsbehov.
I de etterfølgende lysbildene viser vi de
mest brukte egenskapene og
hovedtrekkene ved disse.
Se eksempler helt sist i denne presentasjon.
Se brukerveiledningen for detaljert
beskrivelse av ytelse iht. a-ordningen.
Se kodespeilet for sammenhengen mellom
de gamle LTO-kodene og de nye
beskrivelsene.
Verdien av ytelsen som
innrapporteres
Inntektsog ytelsesdetaljer
Type fordel
Beløp
Fordel
Arbeidsgiveravgift
Trekkplikt
Skatte- og avgiftsregel
Start- og sluttdato opptjeningsperiode
Grunnlag for
arbeidsgiveravgift? Ja/Nei
Er ytelsen trekkpliktig?
Ja/Nei
Foreligger det grunnlag for
kontantytelse
å behandle ytelsen etter
naturalytelse
særskilt skatte- og
utgiftsgodtgjørelse
avgiftsregel?
Start
ogogsluttdato
for i Antarktis
Inntekt på Jan
Mayen
i norske biland
For
Kildeskattopptjeningsperioden.
på pensjoner
å fastslå når ytelsen er
opptjent. Kan påvirke
Svalbardinntekt
rettigheter
og plikter i
Særskilt fradrag for sjøfolk Type inntekt:
NAV. (Valgfri)
Er dette lønn,
Nettolønn
Lønnsinntekt
Beskrivelse
Antall
Tilleggsinfo
Spesifikasjon
Administrativ forpleining
Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs
Bedriftsbarnehageplass
Beregnet skatt
Besøksreiser hjemmet annet
Besøksreiser hjemmet kost
Bil
Bolig
Bonus
Faste tillegg
Fastlønn
Feriepenger
Flyttegodtgjørelse
... osv.
Ytelser fra
Offentlige
Pensjon/
Trygd
Beskrivelse
Tilleggsinfo
Beskrivelse
Tilleggsinfo
Arbeidsavklaringspenger
Dagpenger til fisker som bare har hyre
Dagpenger ved arbeidsløshet
Foreldrepenger fra folketrygden
Skattefri stønad til barnetilsyn fra
folketrygden
Skattefrie tilleggsstønader
Svangerskapspenger
Sykepenger fra folketrygden
Sykepenger til fisker som bare har hyre
Underholdsbidrag til barn
Ventelønn
Alderspensjon fra folketrygden
Avtalefestet pensjon (AFP)
Barnepensjon fra andre enn folketrygden
Barnepensjon fra folketrygden
Ektefelletillegg
Etterlattepensjon fra folketrygden
Etterlønn og etterpensjon
Introduksjonsstønad
Krigspensjon mv.
Kvalifiseringsstønad
Ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor
....OSV
ytelser fra det
offentlige,
Næringspensjon/trygd
inntekt
eller
Inntektstype
næringsinntekt?
De forskjellige
Beskrivelse
inntektstypene
Tilleggsinfo
har forskjellige
krav til
Dagpenger til fisker
ytterligere
Dagpenger ved arbeidsløshet utbetalt fra folketrygden
Sykepenger fra folketrygden
beskrivelse/
Sykepenger til dagmamma
informasjon
Sykepenger til fisker
Sykepenger til jord- og skogbrukere
Vederlag
Type fordel er
• Kontantytelse
• naturalytelse eller
• utgiftsgodtgjørelse
Kontantytelser – lønn
Kontantytelse:
Enhver økonomisk fordel som ytes
i kontante penger, sjekker eller
lignende betalingsmidler, herunder
elektronisk overføring av slike
betalingsmidler via post, bank, mv
• Fastlønn
• Timelønn
• Faste tillegg
• Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid
• Helligdagstillegg
• Uregelmessige tillegg knyttet til ikke- arbeidet tid
• Bonus
• Overtidsgodtgjørelse
• Styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med verv
• Kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse
• Sluttvederlag
• Feriepenger
• Annet
Definisjon av de ulike
kontantytelsene, se
brukerveiledningen
Inntekts- og ytelsesdetaljene
dokumenteres som en
kombinasjon av egenskaper
som identifiserer ytelsen.
Inntekts- og
ytelses detaljer
For noen ytelser skal det oppgis
antall..
Antall
For noen typer lønnsinntekter skal antall oppgis:
•
Antall timer
•
Antall km
•
Antall dager
•
Antall døgn
Eksempel:
Det skal oppgis antall timer for
timelønte og overtidsgodtgjørelse..
Eksempel:
Det skal oppgis antall kilometer for
kilometergodtgjørelse bil..
Eksempel:
Det skal oppgis antall døgn for
trekkfri godtgjørelse for kost på
tjenestereise for overnatting..
Inntekts- og ytelsesdetaljene
dokumenteres som en
kombinasjon av egenskaper
som identifiserer ytelsen.
Inntekts- og
ytelses detaljer
På noen ytelser vil det være krav
om tilleggsinformasjon.
Tilleggsinformasjon
Benyttes til ytterligere nødvendige verdier angående inntekt,
for eksempel:
•
Norsk pendler
•
Sokkelarbeider
Tilleggsinformasjon ved fri bil
•
Listepris
•
Registreringsnummer / «bilpool»
Inntekts- og ytelsesdetaljene
dokumenteres som en
kombinasjon av egenskaper som
identifiserer ytelsen.
Inntekts- og
ytelses detaljer
I noen tilfeller er det behov for
ytterligere spesifikasjon. Dette
gjelder følgende forhold
Spesifikasjon
Benyttes til ytterligere nødvendig spesifikasjon av forhold rundt
inntekt 4 aktuelle opplysninger:
Opptjeningsland - landkode
Skattemessig bosatt - landkode
Opptjent på kontinentalsokkel - J/N
Opptjent på hjelpefartøy på kontinentalsokkel - J/N
INNHOLD I A-MELDINGEN
FORSKUDDSTREKK
Tema: Forskuddstrekk i
a-meldingen.
For ytterligere detaljer om dette
innholdet henvises til
brukerveiledningen.
Forskuddstrekket er
knyttet til
inntektsmottaker
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
Virksomhet 1
Inntektsmottaker A
Virksomhet ...n
Inntektsmottaker ...n
A
Arbeidsforhold
Fradrag
Forskuddstrekk
Inntekts- og
ytelses detaljer
Forskuddstrekk
Kun for spesielle forhold
legges det inn beskrivelse
til forskuddstrekket:
•
Beløp
•
Beskrivelse
• Betalt trygdeavgift til Jan Mayen
• Jan Mayen og bilandene
• Kildeskatt på pensjon
• Svalbard
INNHOLD I A-MELDINGEN
FRADRAG
Tema: Fradrag i
a-meldingen.
For ytterligere detaljer om dette
innholdet henvises til
brukerveiledningen.
Fradraget er knyttet til
inntektsmottaker
Fradrag
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
Virksomhet 1
Inntektsmottaker A
Virksomhet ...n
Inntektsmottaker ...n
A
Arbeidsforhold
Fradrag
Forskuddstrekk
Inntekts- og
ytelses detaljer
Fradraget gjelder spesifikt
for følgende :
•
Beløp
•
Beskrivelse
• Brakkeleie
• Fagforeningskontingent
• Premie til fond og trygd
• Premie til pensjonsordninger
• Brakkeleie Svalbard
• Fagforeningskontingent Svalbard
• Premie til fond og trygd Svalbard
• Premie til pensjonsordninger
Svalbard
• Fagforeningskontingent Jan Mayen
og bilandene
• Premie til pensjonsordninger Jan
Mayen og bilande
INNHOLD I A-MELDINGEN
EKSEMPLER
Tema: Eksempler på inntekts- og
ytelsesdetaljer i a-meldingen.
Forklaring: Se også presentasjonen
bl.a. ytelsesdetaljer s 12.
For ytterligere detaljer om dette
innholdet henvises til
brukerveiledningen.
Opplysningspliktig
(juridisk enhet)
De gamle LTO-kodene utgår.
Inntekts- og ytelsesdetaljene
dokumenteres som en
kombinasjon av egenskaper
som identifiserer ytelsen.
I de etterfølgende lysbildene
viser vi eksempler på noen
slike kombinasjoner.
Hver rad i tabellene er
eksempel på en ytelse.
Virksomhet 1
Inntektsmottaker A
Virksomhet ...n
Inntektsmottaker ...n
A
Arbeidsforhold
Fradrag
Forskuddstrekk
Inntekts- og
ytelses detaljer
Se brukerveiledningen for
detaljert beskrivelse av ytelse
iht. a-ordningen.
Se kodespeilet for
sammenhengen mellom de
gamle LTO-kodene og de nye
beskrivelsene.
Verdien av ytelsen som
innrapporteres
Type fordel
Beskrivelse av fordel
Arbeidsgiveravgift?
Trekkpliktig beløp? Ja/Nei
Nødvendig tilleggsinformasjon,
Eksempel på inntektsrapportering
for 2015-03
spesifikasjon etc som definerer Opptjeningsperioden,
3000.00 Kontantytelse
9000.00 Naturalytelse
Bil
Forskuddstrekkbeskrivelse
-22100
Beløp
-256.00
J
J
Utgående LTO-kode
når ytelsen er opptjent.
(Valgfritt felt)
Opptjeningsperiode
J
Skatte- og avgiftsregel
J
Spesifikasjon
Overtidsgodtgjørelse
Tilleggsinformasjon
J
Antall
Trekkplikt
J
Lønnsinntektsbeskrivelse
Arbeidsgiveravgiftsplikt
40000.00 Kontantytelse
Beløp
Fastlønn
Fordel
Beløp
ytelsen
111-A
2015-02-10
2015-02-20
10.50
Listepris
Reg.nummer/
Bilpool
Utgående LTO-kode
950
Fradragsbeskrivelse
Utgående LTO-kode
Fagforeningskontingent
311
111-A
118-A
For kontantytelsen
timelønn oppgis antall
timer
Kilometergodtgjørelse er
trekkfri og ikke grunnlag for
arbeidsgiveravgift .
Det oppgis antall km
2015-03-01
2015-03-31
Gjeldende LTO-koder
Lønnsinntektsbeskrivelse
Antall døgn
Opptjeningsperiode
162.50
Skatte- og avgiftsregel
J
Spesifikasjon
J
Fordel
Beløp
40000.00 Kontantytelse
Tilleggsinformasjon
Trekkplikt
Timelønn
Verdien av ytelsen
som innrapporteres
Antall
Arbeidsgiveravgiftsplikt
Eksempel på inntektsrapportering for 2015-04
111-A
81.00
Utgiftsgodtgjørelse
Kilometergodtgjørelse bil
N
N
20.00
711
20.00
Utgiftsgodtgjørelse
Kilometergodtgjørelse
passasjertillegg
N
N
20.00
714
2010.00
Utgiftsgodtgjørelse
Reise kost med
overnatting
N
N
3.00
610
Beløp
-22100
Forskuddstrekkbeskrivelse
Gjeldende LTO-kode
950
For naturalytelse bil gjelder
trekkplikt og den er
grunnlag for
arbeidsgiveravgift .
Det oppgis listepris og
reg.nr
Landkode skiller «111-A»
og «113-A».
Ingen landkode = Norge
J
60000.00 Kontantytelse
Fastlønn
J
J
Bil
J
J
Bolig
J
J
Fordel
8000.00 Naturalytelse
25000.00 Naturalytelse
Beløp
-40000
Forskuddstrekkbeskrivelse
Gjeldende LTO-koder
J
Opptjeningsperiode
Bil
Skatte- og avgiftsregel
10000.00 Naturalytelse
Spesifikasjon
J
Tilleggsinformasjon
J
Antall
Trekkplikt
Fastlønn
Lønnsinntektsbeskrivelse
50000.00 Kontantytelse
Beløp
Arbeidsgiveravgiftsplikt
Eksempel på inntektsrapportering for 2015-05
111-A
Listepris
Registreringsnummer/
bilpool
Listepris
Registreringsnummer/
bilpool
118-A
DE
113-A
DE
136-A
121-A
Gjeldende LTO-kode
950

similar documents