Jak poszerzyć wiedzę o formach ochrony przyrody w naszej okolicy?

Report
Projekt realizowany w ramach
Jasielskiej Ligi Naukowej z Lotosem
Poznanie form ochrony przyrody w Polsce.
 Poznanie osobliwości przyrodniczych w
naszej najbliższej okolicy.
 Poznanie starodrzewu parku podworskiego w
Wolicy.
 Opisanie starych, sędziwych drzew.
 Poznanie kryteriów prawnych ustanawiania
pomników przyrody.

Formami ochrony przyrody są:











parki narodowe;
rezerwaty przyrody;
parki krajobrazowe;
obszary chronionego krajobrazu;
obszary Natura 2000;
pomniki przyrody;
stanowiska dokumentacyjne;
użytki ekologiczne;
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
· Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej
i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości
przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub
krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi
cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych
rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych,
źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary.
W granicach powiatu jasielskiego znajduje się:
-84% powierzchni Magurskiego Parku
Narodowego
-fragment Jaśliskiego Parku Krajobrazowego
-fragment Parku Krajobrazowego Pasma
Brzanki
-2 rezerwaty przyrody:
-”Golesz” - leśno geologiczny
-”Łysa Góra”- starodrzew bukowy
-obszary Natura 2000
-35 pomników przyrody głownie
pojedynczych drzew
Przygotowaliśmy pytania ankietowe pozwalające
poznać stan wiedzy uczniów i mieszkańców o
formach ochrony przyrody w Polsce i regionie. Badana
grupa to 27 osób – uczniowie gimnazjum i ich
rodzice. Z analizy uzyskanych odpowiedzi wynika że
ponad połowa badanych dorosłych dostrzega
konieczność ochrony elementów środowiska.
Angażują się w ochronę przyrody poprzez segregację
odpadów, używanie ekologicznych toreb, sadzenie
drzew, oszczędzanie wody. Młodzież chętnie
uczestniczy w akcji „Sprzątanie świata”. Ponad połowa
młodzieży i dorosłych dostrzega piękno starych
drzew i uważa ,że powinny być chronione. Trzynaście
osób wskazało drzewa w Wolicy jako zasługujące na
ochronę.
Zaangażowanie mieszkańców
w ochronę przyrody
segregownie
śmieci
dbanie o
środowisko
5
18
sadzenie drzew
16
oszczędzanie
wody
13
8
używanie
12
ekologicznych
toreb na zakupy
nie angażują się
Park podworski w Wolicy k/Jasła obejmuje powierzchnię
ok. 1,5 ha. Roślinność parku reprezentuje zespoły
zbliżone do grądowych. Wczesną wiosną zakwitają- złoć
żółta, ziarnopłon wiosenny, zawilce. Zdecydowana
większość roślinności drzewiastej zgrupowana jest
wzdłuż granic parku i w bliskim sąsiedztwie dworu.
Całość roślinności drzewiastej stanowi ponad 100 szt.
okazałych drzew różnych gatunków. Przeważają dęby
szypułkowe i jesiony wyniosłe. Okazale prezentuje się
magnolia, sosna wejmutka, lipy.
LP.
Nazwa gatunkowa
Obwód w pierśnicy
Wysokość
1.
Dąb szypułkowy
405cm.
30m.
2.
Dąb szypułkowy
630 cm
34 m
3.
Dąb szypułkowy
560 cm
30 m
4.
Dąb szypułkowy
350 cm
5.
Jesion Wyniosły
279 cm
24 m
6.
Jesion Wyniosły
206 cm
31 m
7.
Dąb szypułkowy
392 cm
22 m
8.
Dąb szypułkowy
322 cm
25 m
9.
Dąb szypułkowy
357 cm
34 m
10.
Dąb szypułkowy
373 cm
25 m
11.
Dąb szypułkowy
650 cm
30,5 m

26 m




Kandydat nr 1.
Dąb Szypułkowy
Obwód pierśnicy:
405 cm.
Wysokość: 30m.
Stan zdrowotny:
drzewo zdrowe, bez
ubytków i obecności
szkodników




Kandydat nr 2.
Dąb Szypułkowy
Obwód pierśnicy: 630
cm .
Wysokość: 34 m.
Stan zdrowotny:
bardzo zły –drzewo o
koronie i kłodzie
obumarłej w 50% , w
kłodzie tego drzewa
jest ubytek, w którym
może zmieścić się
człowiek. Ślady po
wypaleniu. Drzewo
wymaga
natychmiastowej opieki
dendrologa.




Kandydat nr 3.
Dąb Szypułkowy
Obwód pierśnicy:
560 cm.
Wysokość: 30 m.
Stan zdrowotny:
dobry, ślady po
przycinaniu
konarów




Kandydat nr 4.
Dąb Szypułkowy
Obwód pierśnicy:
350 cm.
Wysokość: 26 m.
Stan zdrowotny:
dobry, niektóre
konary uschnięte,
ślady po
przycięciach nie są
zabezpieczone.




Kandydat nr 5.
Jesion Wyniosły
Obwód pierśnicy:
279 cm.
Wysokość: 24 m.
Stan zdrowotny:
dobry




Kandydat nr 6.
Jesion Wyniosły
Obwód pierśnicy:
206 cm.
Wysokość: 31 m.
Stan zdrowotny:
kłoda pęknięta od
podstawy pnia do
pierwszych konarów,
pęknięcie
zabliźnione. Ślady
po przycinaniu
konarów.




Kandydat nr 7.
Dąb Szypułkowy
Obwód pierśnicy:
392 cm.
Wysokość: 22 m.
Stan zdrowotny: dobry ,
ślady po przycięciach,
niektóre konary
martwe,
niezabezpieczone
Kandydat nr 8.
Dąb szypułkowy
 Obwód pierśnicy:
322 cm.
 Wysokość:25m.
 Stan zdrowotny:
dobry, nie wymaga
zabiegów
konserwacyjnych .

Kandydat nr 9
Dąb Szypułkowy
 Obwód pierśnicy:
357 cm.
 Wysokość: 34 m.
 Stan zdrowotny:
dobry, ślady po
przycięciu konarów





Kandydat nr 10.
Dąb Szypułkowy
Obwód pierśnicy:
373 cm.
Wysokość: 25 m.
Stan zdrowotny:
dobry




Kandydat nr 11
Dąb Szypułkowy
Obwód pierśnicy:
650 cm.
Wysokość: 30,5 m.
Stan zdrowotny:
zły, konary
uschnięte, odłamane.
Liczne jamy
wykopane przez
zwierzęta.
Badania drzew wykonaliśmy metodą zawartą w
publikacji „Szkolny Monitoring Obiektów i Terenów
Przyrodniczo Cennych”. Spośród starodrzewu
wybraliśmy 11 najcenniejszych, sędziwych drzew.
Zmierzyliśmy wysokość, pierśnice, oznaczyliśmy
gatunki, oceniliśmy stan zdrowotny drzew.
Spośród badanych - 5 dębów szypułkowych
spełnia kryteria dla pomników przyrody. Wybrane
drzewa nanieśliśmy na mapę zasadniczą, uzyskaną
w wydziale Geodezji i Kartografii. Wypełnione
wnioski dla drzew zasługujących na miano
pomników przyrody złożyliśmy w UG w Jaśle –
Wydział Ochrony Środowiska .

1)Dąb Szypułkowy (Quercus robur L.) - 5
szt. (drzewa nr 1, 2, 3, 7, 11)




Kandydat nr 1.
Dąb Szypułkowy
Obwód pierśnicy:
405 cm.
Wysokość: 30m.
Stan zdrowotny:
drzewo zdrowe, bez
ubytków i obecności
szkodników




Kandydat nr 2.
Dąb Szypułkowy
Obwód pierśnicy: 630
cm .
Wysokość: 34 m.
Stan zdrowotny:
bardzo zły –drzewo o
koronie i kłodzie
obumarłej w 50% , w
kłodzie tego drzewa
jest ubytek, w którym
może zmieścić się
człowiek. Ślady po
wypaleniu. Drzewo
wymaga
natychmiastowej opieki
dendrologa.




Kandydat nr 3.
Dąb Szypułkowy
Obwód pierśnicy:
560 cm.
Wysokość: 30 m.
Stan zdrowotny:
dobry, ślady po
przycinaniu
konarów




Kandydat nr 7.
Dąb Szypułkowy
Obwód pierśnicy:
392 cm.
Wysokość: 22 m.
Stan zdrowotny: dobry ,
ślady po przycięciach,
niektóre konary
martwe,
niezabezpieczone




Kandydat nr 11
Dąb Szypułkowy
Obwód pierśnicy:
650 cm.
Wysokość: 30,5 m.
Stan zdrowotny:
zły, konary
uschnięte, odłamane.
Liczne jamy
wykopane przez
zwierzęta.
-Realizując nasz projekt nabyliśmy
przekonania, że przyrodę należy chronić, a
szczególnie sędziwe drzewa, które rosły setki
lat, a mogą zostać wycięte w kilka minut.
-Mamy nadzieję, że choć w małym stopniu
przyczyniliśmy się do ochrony starych drzew.
-Dzięki projektowi poznaliśmy działania
służące ochronie przyrody.
-Nauczyliśmy się również działać w zespole.
Karolina Szela
Katarzyna Szot
Monika Kłosowska
Opiekun
Zofia Czubik

similar documents