Instruire PBSV Parlamentul European

Report
INSTRUIREA
Președinților secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora
cu privire la sarcinile ce le revin în vederea desfăşurării în bune condiţii a
alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din
25 mai 2014
TERMINOLOGIA UTILIZATĂ LA ALEGERILE
PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN
• Zi de referinţă - ziua votării pentru membrii din România în Parlamentul
European, şi anume duminică, 25 mai 2014. (art. 5 alin.(4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare)
• Stat membru de origine – statul a cărui cetăţenie o are cetăţeanul statului
membru al Uniunii Europene, altul decât România. (art. 2 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare)
• Alegător comunitar – orice cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene,
altul decât România, care are dreptul de a alege în România pentru Parlamentul
European, având domiciliul sau reşedinţa în România. (art. 5 alin.(1) din Legea nr. 33/2007,
republicată, cu modificările ulterioare)
• Alegător resortisant – orice cetăţean al României cu domiciliul sau reşedinţa în
ţară ori în străinătate, care are dreptul de a alege membrii din România în
Parlamentul European. (art. 5 alin.(2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare)
TERMINOLOGIA UTILIZATĂ LA ALEGERILE
PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN
Persoană acreditată – se înţelege: a) observatorii interni şi externi; b)
reprezentanţii interni şi externi ai mass-mediei; c) delegaţii partidelor politice, ai
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, ai alianţelor politice
sau electorale dintre acestea care participă la alegeri şi nu au reprezentanţi în
birourile electorale. (art. 73 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare).
Document de identitate valabil al alegătorului comunitar sau al persoanei
eligibile comunitar – orice document eliberat de statul membru al cărui
cetăţean este titularul, altul decât România, şi care este considerat act de
identitate în statul emitent. (art. 12 alin.(4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare)
Act de identitate – un act de identitate emis de statul român, respectiv cartea
de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul
diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul
de serviciu electronic, paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic,
paşaportul simplu temporar, iar în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de
serviciu militar. (art. 6 alin.(2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare)
TERMINOLOGIA UTILIZATĂ LA ALEGERILE
PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN
Buletine de vot nule – sunt acele buletine de vot pe care nu a fost aplicată
ştampila de control a secţiei de votare, buletinele de alt model decât cel legal
aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicată ştampila "VOTAT" sau la care
ştampila este aplicată pe mai multe patrulatere. (art. 49 alin.(1), lit. f) din Legea nr. 33/2007,
republicată, cu modificările ulterioare)
Buletine de vot anulate – reprezintă buletinele de vot neîntrebuinţate, prin
înscrierea pe diagonala primei pagini a menţiunii "ANULAT" şi aplicarea ştampilei
de control a secţiei de votare; în cazul în care există pachete cu buletine de vot
intacte, menţiunea "ANULAT" se aplică o singură dată pe pachetul respectiv;
numărul acestor buletine se înscrie la rubrica d) a procesului-verbal. (art. 49 alin.(1), lit. b)
din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare)
TERMINOLOGIA UTILIZATĂ LA ALEGERILE
PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN
Copiile de pe listele electorale permanente – Copiile de pe listele electorale
permanente se întocmesc de către primari în două exemplare şi cuprind: numele şi
prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului
de identitate, numărul circumscripţiei electorale, numărul colegiului uninominal
pentru alegerea Camerei Deputaţilor, numărul colegiului uninominal pentru alegerea
Senatului, numărul secţiei de votare, precum şi o rubrică destinată semnăturii
alegătorului (art. 26 alin.(10) din Legea nr. 35/2008, cu modificările ulterioare)
Copiile de pe listele electorale speciale – cuprind numele şi prenumele
alegătorului comunitar, cetăţenia, adresa la care alegătorul comunitar locuieşte în
România, conform cererii în baza căreia alegătorul comunitar a fost înscris în listele
electorale speciale, numărul secţiei de votare şi o rubrică destinată semnăturii
alegătorului. (art. 12 alin.(13) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare)
MODALITATEA DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
BIROULUI ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE
• Componenţa: un preşedinte, un locţiitor al acestuia, 7 reprezentanţi ai
partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
alianţelor politice sau electorale care participă la alegeri.
• Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot.
Candidaţii în alegeri, soţul, soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al
doilea inclusiv nu pot fi membrii ai biroului electoral.
• Prin membrii ai biroului electoral al secţiei de votare se înţelege şi
preşedintele şi locţiitorul acestuia.
MODALITATEA DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
BIROULUI ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE
Desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorului
acestuia se face cu cel mult 10 zile înainte de ziua de referinţă, de către preşedintele
tribunalului, în şedinţă publică anunţată cu 48 de ore înainte, prin tragere la sorţi, pe funcţii,
dintre magistraţi sau alţi jurişti existenţi în judeţ sau în municipiul Bucureşti.
Întocmirea listelelor magistraţilor și judecătorilor care participă la tragerea la sorţi se
face până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea zilei de referinţă, de către preşedintele
tribunalului pentru magistrați, respectiv de către prefect, împreună cu preşedintele tribunalului
pentru juriști. În listele juriștilor sunt trecuți numai acei juriști care sunt cetățeni cu drept de vot,
nu au apartenenţă politică, și care nu sunt candidaţi în alegeri, soţul, soţia, rudele şi afinii
acestora până la gradul al doilea inclusiv.
Completarea listei juriștilor, în cazul în care numărul acestora este insuficient se
face la propunerea prefectului, cu alte persoane cu o reputaţie bună în localitate, care nu
fac parte din niciun partid politic şi din nicio organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale care participă la alegeri şi care nu sunt rude până la gradul al patrulea cu niciunul
dintre candidaţi.
MODALITATEA DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
BIROULUI ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE
 Biroul electoral al secţiei de votare nu poate funcţiona cu mai puţin de 5 membri, respectiv
preşedinte, locţiitorul acestuia şi 3 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi
alianţelor electorale, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
care participă la alegeri.
 Biroul electoral al secției de votare lucrează în prezenţa majorităţii membrilor săi şi adoptă
decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Votul se exprimă deschis şi poate fi numai
„pentru” sau „împotrivă”. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui biroului electoral al
secţiei de votare este hotărâtor.
 Sunteți obligat să primiți şi să înregistrați orice sesizare scrisă cu privire la nereguli produse în
timpul procesului de votare, înaintată de membri ai biroului electoral al secţiei de votare,
candidaţi, observatori ori alegători prezenţi în secţia de votare. În lipsa dumneavoastră aceste
atribuții îi revin locțiitorului.
 Dacă vi se înaintează sesizarea în dublu exemplar veți menţiona pe copia ce rămâne la
persoana care o înaintează faptul că ați luat cunoştinţă de sesizarea respectivă şi numărul
sub care este înregistrată. În lipsa dumneavoastră aceste atribuții îi revin locțiitorului.
(art. 21 alin.(2) şi (3), art. 22 alin.(1) și (3); art. 29 alin. (1)-(5) și art. 46 alin. (17) din Legea nr. 33/2007 republicată, cu modificările ulterioare; art. 4, art. 1,
alin (2) şi (4), art. 11 alin. (1)-(3), art. 21 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 1H/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014)
23 MAI 2014
PRIMIREA COPIILOR DE PE LISTELE ELECTORALE ŞI A MATERIALELOR
NECESARE DESFĂŞURĂRII PROCESULUI ELECTORAL
Aţi primit de la primar, pe bază de proces-verbal, următoarele
(art. 31 alin.(1), lit. a) şi b) şi art. 44 alin. (3) și (4) din Legea nr. 33/2007 republicată, cu
modificările ulterioare; art. 2 alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr. 106/2014 privind modelul, dimensiunile, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la
alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014; Hotărârea Guvernului nr. 107/2014 privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la
alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, art. 3 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 2H/2014 privind interpretarea unor prevederi legale
referitoare la ștampilele birourilor electorale și la copiile de pe listele electorale permanente):

două copii de pe lista electorală permanentă, care cuprind alegătorii din secţia de votare (Modelul se regăseşte în anexa 1)

două copii de pe lista electorală specială, care cuprind alegătorii din secţia de votare (Modelul se regăseşte în anexa 2)

formularele listei electorale suplimentare (Modelul se regăseşte în anexa 3)

formularele extraselor de pe lista electorală suplimentară (Modelul se regăseşte în anexa 4)

buletinele de vot, în pachete sigilate de câte 100 de bucăţi sau multiplu de 100 de bucăţi





ştampila de control
ştampilele cu menţiunea "VOTAT"
tuşiere
sigilii
formularele pentru încheierea proceselor-verbale privind constatarea rezultatelor votării la alegerile pentru Parlamentul
European din 25 mai 2014


alte imprimate şi materiale necesare desfăşurării procesului electoral
un buletin de vot anulat, după caz, de către preşedintele biroului electoral judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti.

timbrele autocolante
IMPORTANT: După primirea materialelor, trebuie să le sigilaţi şi să le păstraţi, până la
transportul lor la localurile secţiilor de votare, sub pază, într-un singur spaţiu pus la dispoziţie
de primarul unităţii administrativ-teritoriale.
23 MAI 2014
PRIMIREA COPIILOR DE PE LISTELE ELECTORALE ŞI A MATERIALELOR
NECESARE DESFĂŞURĂRII PROCESULUI ELECTORAL
23 MAI 2014
PRIMIREA COPIILOR DE PE LISTELE ELECTORALE ŞI A MATERIALELOR
NECESARE DESFĂŞURĂRII PROCESULUI ELECTORAL
23 MAI 2014
PRIMIREA COPIILOR DE PE LISTELE ELECTORALE ŞI A MATERIALELOR
NECESARE DESFĂŞURĂRII PROCESULUI ELECTORAL
23 MAI 2014
PRIMIREA COPIILOR DE PE LISTELE ELECTORALE ŞI A MATERIALELOR
NECESARE DESFĂŞURĂRII PROCESULUI ELECTORAL
24 MAI 2014
OPERAŢIUNI PREMERGĂTOARE ZILEI ALEGERILOR
În calitate de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare trebuie
(art. 44 alin (5); art. 45 alin. (1),
(3) şi (4); art. 31 alin(1), lit. a) din Legea nr. 33/2007 republicată, cu modificările ulterioare):
 să vă prezentaţi la ora 18.00, împreună cu membrii biroului electoral al secţiei de votare la
sediul acestuia;
 să dispuneţi îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe
sediul secţiei de votare;
 să afişaţi la sediul secţiei de votare, într-un loc vizibil, un buletin de vot vizat şi anulat, după
caz, de către preşedintele biroului electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti;
 să dispuneţi măsurile necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de
votare;
 să vă asiguraţi că localul secţiei de votare posedă un număr suficient de urne de vot, cabine,
ştampile cu menţiunea „VOTAT”, proporţional cu numărul alegătorilor înscrişi în copiile de pe
listele electorale permanente şi speciale şi cu numărul estimat al alegătorilor care vor fi
înscrişi în listele electorale suplimentare, precum şi o urnă de vot specială.
 să primiţi, până cel mai târziu în preziua alegerilor cererile scrise şi însoţite de copii ale
unor acte medicale sau alte acte oficiale ale alegătorilor netransportabili din motive de
boală sau invaliditate care doresc să voteze cu urna specială;
 să dispuneţi fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot.
IMPORTANT: Cabinele şi urnele de vot trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în care se
află biroul electoral al secţiei de votare (art. 45, alin. (2) din Legea nr. 33/2007 republicată, cu modificările ulterioare).
Exemplificarea amenajării localului
secției de votare
25 MAI 2014
ZIUA ALEGERILOR
PREGĂTIREA DESCHIDERII SECŢIEI DE VOTARE
ORA 06.00 - ORA 07.00
În intervalul orar 06,00 – 07,00 – veţi pregăti deschiderea secţiei de votare, astfel încât va trebui (art. 45 alin. (5), (6) și (7) din Legea nr.
33/2007, republicată, cu modificările ulterioare):

să verificaţi în prezenţa celorlalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare şi, după caz, a observatorilor:












urnele
copiile listelelor electorale permanente și speciale
formularele pentru listele electorale suplimentare
formularele extraselor de pe lista electorală suplimentară
buletinele de vot
ștampila de control
ştampilele cu menţiunea „VOTAT”
tuşierele
sigiliile
timbrele autocolante
formularele pentru procesul-verbal privind constatarea rezultatelor votării la alegerile pentru Parlamentul European din 25 mai 2014
să consemnaţi în procesul-verbal privind constatarea rezultatelor votării la alegerile pentru Parlamentul European din 25 mai 2014, în
prezenţa celorlalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare şi, după caz, a observatorilor:
numărul persoanelor înscrise în copiile listelor electorale permanente
numărul persoanelor înscrise în copiile listelor electorale speciale
numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT"
să asiguraţi aplicarea ştampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot pe măsură ce deschideţi pachetele sigilate cu
buletinele de vot







să închideţi şi să sigilaţi urnele prin aplicarea ştampilei de control, după încheierea operaţiunilor de mai sus
să luaţi măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii, inclusiv în afara localului de votare, în curtea acestuia, în
intrările în curte, în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în pieţe publice până la o distanţă de 500 m
să aduceţi la cunoştinţă publică măsurile dispuse, prin afişare la loc vizibil
PREGĂTIREA DESCHIDERII SECŢIEI DE VOTARE
– ORA 06.00 - ORA 07.00 –
IMPORTANT: Pentru menţinerea ordinii, aveţi la dispoziţie mijloacele de ordine necesare, asigurate de
primar şi de prefect, împreună cu reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne.
(art. 45 alin. (9) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare)
DE REŢINUT CĂ:
 Începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului
electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia
respectivă, pot asista la operaţiunile electorale persoane acreditate, numai dacă prezintă actul de
acreditare, care este valabil şi în copie.
 Prin persoane acreditate se înţelege următoarele:
a) observatorii interni şi externi;
b) reprezentanţii interni şi externi ai mass-mediei;
c)delegaţii partidelor politice, ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, ai alianţelor
politice sau electorale care participă la alegeri şi nu au reprezentanţi în birourile electorale.
Persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având
numai dreptul de vă a sesiza în scris neregularităţile constatate.
 Persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit de dumneavoastră.
Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag
aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea,
iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.
(art. 73 alin. (2), (3), (4), (10) și (11) din Legea nr. 33/2007 republicată, cu modificările ulterioare)
DESFĂŞURAREA VOTĂRII
ORA 07.00 - ORA 21.00
VOTAREA ÎNCEPE la ora 7.00 şi SE ÎNCHEIE la ora 21.00.
 Trebuie să afişaţi la loc vizibil la sediul secţiei de votare ora la care începe, respectiv se încheie
votarea. (art. 46 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare)
 În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare, de candidaţi şi de observatori, nicio altă
persoană nu poate staţiona în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult
decât timpul necesar pentru votare.
(art. 45 alin. (10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare)
 Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale, persoanelor însărcinate cu
menţinerea ordinii şi persoanelor acreditate să poarte ecusoane, insigne sau alte însemne de
propagandă electorală.
(art. 45 alin. (11) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare)
 În ziua votării, între orele 7,00 - 21,00 sunt interzise comercializarea şi consumul băuturilor
alcoolice în spaţiul de protecţie al secţiei de votare (în localul secţiei de votare, în afara localului
de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în
pieţe publice până la o distanţă de 500 m).
(art. 45 alin. (12) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare)
DESFĂŞURAREA VOTĂRII
ORA 07.00 - ORA 21.00
 Biroul electoral al secţiei de votare furnizează, în ziua de referinţă, date privind prezenţa
populaţiei la vot, conform următorului program stabilit de Biroul Electoral Central.
ORE
1000
1300
1600 1900 2100
Ora până la care secțiile de votare cuprinse în eșantion vor
transmite informații la birourile electorale
1030
1330
1630 1930 2130
Ora la care informațiile vor fi disponibile și date publicității
1130
1430
1730 2030 2230
ORA DE REFERINȚĂ A DATELOR
(art. 31 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare și art. 4 alin (1) Decizia Biroului Electoral Central nr.
47D/04.05.2014 privind operațiunile tehnice ce se vor realiza pentru centralizarea rezultatelor alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul
European din anul 2014)
ETAPELE VOTĂRII ÎN SECŢIA DE VOTARE:

Alegătorii au acces în sala de votare în serii corespunzătoare numărului cabinelor.
Pas 1:
• VERIFICAREA ACTELOR SAU DOCUMENTELOR NECESARE PENTRU EXERCITAREA
DREPTULUI DE VOT
•
ALEGĂTORUL RESORTISANT prezintă actul de identitate valabil.
Cetăţenii români cu domiciliul în România îşi pot
exercita dreptul de vot la secţiile de votare din ţară în
baza următoarelor acte:

Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate
pot vota cu:

cartea de identitate;

paşaportul simplu;

cartea de identitate provizorie;

paşaportul simplu electronic;

carte de identitate electronică

paşaportul simplu temporar;

buletinul de identitate;

paşaportul diplomatic;

paşaportul diplomatic;

paşaportul diplomatic electronic;

paşaportul diplomatic electronic;

pașaport de serviciu;

pașaport de serviciu;

pașaport de serviciu electronic.

pașaport de serviciu electronic;

carte de identitate provizorie

carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din şcolile
militare.

ETAPELE VOTĂRII ÎN SECŢIA DE VOTARE:
ALEGĂTORUL COMUNITAR prezintă documentul de identitate valabil, prin care se înţelege
orice document eliberat de statul membru al cărui cetăţean este titularul, altul decât
România, şi care este considerat act de identitate în statul emitent.
IMPORTANT:
1. Candidaţii şi oricare alegător au dreptul să conteste identitatea persoanei care se prezintă
la vot.
2. În acest caz, veţi stabili identitatea prin orice mijloace legale.
3. Dacă contestaţia este întemeiată, trebuie să-l opriţi de la votare pe alegător, să
consemnaţi faptul într-un proces-verbal şi să sesizaţi situaţia autorităţilor competente.
(art. 6 alin. (2) şi (3), art. 12 alin. (4), art. 46 alin. (3), (13) şi (14) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare; art. 1 alin. (1) şi (3) şi art. 2 alin. (1)
din Decizia Biroului Electoral Central nr. 13D/02.04.2014 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot, precum şi pentru consemnarea prezenţei la urne,
republicată)
ETAPELE VOTĂRII ÎN SECŢIA DE VOTARE:
Pas 2:
 VERIFICAREA REGĂSIRII ALEGĂTORULUI PE COPIA DE PE LISTA ELECTORALĂ
PERMANENTĂ SAU SPECIALĂ, ŞI ÎNSCRIEREA DUPĂ CAZ ÎN LISTA ELECTORALĂ
SUPLIMENTARĂ
 Verificaţi dacă alegătorul este înscris în copia de pe lista electorală permanentă sau în
copia de pe lista electorală specială.
 Asiguraţi-vă că alegătorul semnează în lista electorală la poziţia destinată acestuia.
 IMPORTANT:
Dacă constataţi că un alegător, din motive bine întemeiate, nu poate semna în lista electorală,
veţi face o menţiune în listă, confirmată prin semnătura dumneavoastră şi a încă unui membru
al biroului electoral al secţiei de votare.
ETAPELE VOTĂRII ÎN SECŢIA DE VOTARE:
 În cazul în care alegătorul nu este înscris în copia de pe lista electorală permanentă
sau în copia de pe lista electorală specială, trebuie să îl înscrieţi în lista electorală
suplimentară, dacă se află în una din situațiile de mai jos:

Este alegător resortisant care:

în ziua de referinţă se află în altă localitate decât cea de
domiciliu;
este membru al biroului electoral al secţiei de votare;
este persoană însărcinată cu menţinerea ordinii la
secţia de votare;
a fost omis din lista electorală permanentă sau din
copia de pe aceasta şi face dovada cu actul de
identitate că domiciliază în raza teritorială a secţiei de
votare;





Este alegător comunitar care:
în ziua de referinţă se află în altă comună, oraș sau
municipiu decât unde este înscris în copia de pe lista
electorală specială își poate exercita dreptul de vot la orice
secție de votare, în baza documentului de identitate
valabil. În acest caz președintele biroului electoral al
secției de votare contactează telefonic biroul electoral
județean sau biroul electoral al sectorului București, după
caz, în vederea confirmării faptului că alegătorul comunitar
se regăsește în tabelul întocmit de Autoritatea Electorală
Permanentă, care cuprinde alegătorii comunitari înscriși în
listele electorale speciale.
Dacă alegătorul nu este înscris în copia de pe lista electorală permanentă sau în
copia de pe lista electorală specială şi nu se încadrează în situaţiile de mai sus,
dumneavoastră sau membrul pe care l-aţi desemnat trebuie să îl opriţi de la votare.
(art. 13, art. 46 alin.(3), (4) şi (6) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare și art. 2 alin. (1) și (3) din Decizia Biroului
Electoral Central nr. 13D/02.04.2014 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot, precum şi pentru consemnarea prezenţei la urne,
republicată)
ETAPELE VOTĂRII ÎN SECŢIA DE VOTARE:
Pas 3:
 ÎNMÂNAREA BULETINULUI ŞI A ŞTAMPILEI DE VOT
Dumneavoastră sau membrul biroului electoral al secţiei de votare desemnat urmează să
încredinţaţi alegătorului, în baza semnăturii în copia de pe lista electorală permanentă
sau în copia de pe lista electorală specială, respectiv de pe lista electorală suplimentară:
•
•
buletinul de vot;
ştampila cu menţiunea "VOTAT".
(art. 46 alin.(3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare)
ETAPELE VOTĂRII ÎN SECŢIA DE VOTARE:
Pas 4:
 INTRAREA ÎN CABINA DE VOT ŞI EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT
După ce alegătorul primeşte buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT” va intra în cabina
de vot pentru a-şi exercita dreptul de vot.
IMPORTANT:




Alegătorii votează separat în cabine închise.
Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.
Dacă alegătorul, din motive temeinice, nu poate să voteze singur, acesta are dreptul să cheme în
cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Însoţitorul nu poate fi din rândul
observatorilor sau al membrilor biroului electoral al secţiei de votare.
Dacă este cazul, puteţi lua măsuri ca staţionarea unui alegător în cabina de votare să nu se
prelungească nejustificat.
(art. 46 alin. (7), (8) şi (12) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare)
ETAPELE VOTĂRII ÎN SECŢIA DE VOTARE:
SOLICITAREA UNUI NOU BULETIN DE VOT ÎN CAZUL APLICĂRII GREŞITE A ŞTAMPILEI
Dacă alegătorul a aplicat greşit ştampila cu menţiunea "VOTAT", dar nu a introdus buletinul în urnă,
dumneavoastră îi puteţi elibera, la cerere, numai o singură dată, un nou buletin.
În acest caz, reţineţi şi anulaţi buletinul de vot iniţial şi faceţi menţiunea corespunzătoare în procesulverbal privind constatarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul European din 25 mai 2014.
(art. 46 alin.(10) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare)
ETAPELE VOTĂRII ÎN SECŢIA DE VOTARE:
Pas 5:
INTRODUCEREA BULETINULUI DE VOT ÎN URNĂ, RESTITUIREA ŞTAMPILEI DE
VOT, APLICAREA ŞTAMPILEI SAU TIMBRULUI AUTOCOLANT, RESTITUIREA ACTULUI/
DOCUMENTULUI DE IDENTITATE, PĂRĂSIREA SECŢIEI DE VOT
Pas 6:
După ce votează, alegătorul va îndoi buletinul, astfel încât pagina netipărită care
poartă ştampila de control să rămână în afară, şi îl va introduce în urnă, având grijă să nu se
deschidă.
Pas 7:
Alegătorul restituie ştampila cu menţiunea "VOTAT".
Pas 8:
Aplicaţi pe actul de identitate sau, după caz, documentul de identitate al alegătorului ştampila cu
menţiunea "VOTAT" şi data scrutinului sau, după caz, un timbru autocolant cu menţiunea
"VOTAT" şi data scrutinului.
Pas 9:
Restituiţi alegătorului actul de identitate sau, după caz, documentul de identitate. Alegătorul va
părăsi secţia de votare.
(art. 46 alin. (9) şi (11) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare)
VOTAREA CU URNA SPECIALĂ:
Pe baza unei cereri scrise, depusă în 24 mai
(orele 18,00-20,00) își pot exercita dreptul de vot
cu ajutorul urnei speciale:



alegătorii netransportabili din motive de
boală sau invaliditate care trebuie să
anexeze copii ale unor acte medicale sau
alte acte oficiale din care să rezulte că nu
este transportabil.
persoanele reţinute, deţinute în baza unui
mandat de arestare preventivă.
persoanele care sunt în executarea unei
pedepse privative de libertate, dar care nu
şi-au pierdut drepturile electorale.
După aprobarea cererii trebuie să formați o echipă din cel
puţin 2 membri ai biroului electoral al secţiei de votare,
însoțită de pază asigurată de reprezentanții Ministerului
Afacerilor Interne, pentru a se deplasa la locul unde se află
alegătorul, cu o urnă specială şi cu materialul necesar
votării:

ştampilă cu menţiunea "VOTAT";

buletine de vot;

timbre autocolante;

tușieră;

extrasul de pe lista electorală suplimentară.
(art. 27 alin. (1) lit. d) şi art. 47 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare; art. 3 din Decizia Biroului Electoral Central nr. 13D/02.04.2014,
republicată; art. 1 din Decizia Biroului Electoral Central nr. 60D/02.04.2014; art. 1 din Decizia Biroului Electoral Central nr. 61D/02.04.2014)
VOTAREA CU URNA SPECIALĂ:
IMPORTANT:
•
•
•
•
•
•
Trebuie să solicitaţi biroului electoral ierarhic superior (biroului electoral judeţean, după caz al sectorului
municipiului Bucureşti) confirmarea faptului că alegătorii comunitari care au solicitat să voteze cu urna
specială sunt înscrişi pe tabelul transmis de Autoritatea Electorală Permanentă.
Alegătorii care îşi exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale sunt înscrişi în lista electorală
suplimentară, fiind radiaţi, dacă este cazul, din copia de pe lista electorală permanentă sau specială
existentă la secţia de votare. Radierea se face prin bararea rubricilor respective de către preşedintele
biroului electoral al secţiei de votare sau de către persoana desemnată de acesta.
După efectuarea operaţiunilor menţionate mai sus, alegătorii care îşi exercită dreptul de vot prin
intermediul urnei speciale şi care au fost înscrişi în lista electorală suplimentară sunt înscrişi într-un
extras de pe lista electorală suplimentară, după care sunt radiaţi din lista electorală suplimentară, prin
bararea rubricilor respective, de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau de către
persoana desemnată de acesta.
Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secţiei de votare.
În raza unei secţii de votare se utilizează o singură urnă specială.
Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la respectiva secţie de votare.
Excepție
• Penitenciarele care au mai mult de 400 de persoane private de libertate, cu drept de vot, pot defalca și
depune cererile de votare prin intermediul urnei speciale la mai multe secții de votare din proximitatea
penitenciarelor, stabilite prin decizie a biroului electoral județean sau a biroului electoral al sectorului
municipiului București, după caz.
• În ziua votării, directorii penitenciarelor vor permite accesul echipelor birourilor electorale ale secțiilor de
votare, în spații distincte, amenajate pentru votare, pentru fiecare echipă ce transportă urna specială.
(art. 1 din Decizia Biroului Electoral Central nr. 49D/06.05.2014)
SUSPENDAREA VOTĂRII
(art. 46 alin.(15) și (16) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare):

Puteți suspenda votarea pentru motive temeinice. Durata totală a suspendărilor
nu poate depăşi o oră.
Veți anunța suspendarea prin afişare la uşa sediului secţiei de votare imediat ce
s-a produs evenimentul care a declanşat suspendarea.
În timpul suspendării, urnele de votare, ştampilele, buletinele de vot şi celelalte
documente şi materiale ale biroului electoral al secţiei de votare vor rămâne sub
pază permanentă.
În timpul suspendării nu poate părăsi sala de votare mai mult de jumătate din
numărul membrilor biroului electoral al secţiei de votare în acelaşi timp.
Candidaţii şi observatorii care asistă la votare nu pot fi obligaţi să părăsească sala
de votare în acest timp.
ÎNCHEIEREA VOTĂRII:
 La ora 21,00 declarați votarea încheiată şi dispuneți
închiderea sălii unde se votează.
DE REȚINUT CĂ: Alegătorii care la ora 21,00 se află în sala
unde se votează pot să îşi exercite dreptul de vot.
OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA
VOTĂRII
După încheierea votării și închiderea sălii unde se votează dumneavoastră, în prezenţa membrilor biroului electoral trebuie să (art. 49 din Legea
nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare):

verificați starea sigiliilor de pe urnele de votare

sigilați fanta urnelor de votare

introduceți ştampilele cu menţiunea "VOTAT" într-un plic care se sigilează prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare




anulați buletinele de vot neîntrebuinţate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a menţiunii "ANULAT" şi să aplicați ştampila de control
a secţiei de votare
înscrieți menţiunea "ANULAT", o singură dată, pe fiecare din pachetele cu buletine de vot intacte, în cazul în care acestea există.
consemnați la rubrica d) a procesului-verbal privind constatarea rezultatelor votării la alegerile pentru Parlamentul European din 25 mai
2014 numărul buletinelor de vot anulate
stabiliți numărul alegătorilor înscrişi în copia listei electorale permanente, respectiv în copia listei electorale speciale primite din partea
primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are sediul secţia de votare. Este interzis, sub sancţiunea legii, ca pe aceste liste
să existe ştersături, modificări sau completări, cu excepţiile prevăzute de lege.

consemnați numărul alegătorilor înscrişi în copia listei electorale permanente, respectiv în copia listei electorale speciale la pct. a1, respectiv
pct. a2 a procesului-verbal privind constatarea rezultatelor votării la alegerile pentru Parlamentul European din 25 mai 2014

stabiliți numărul alegătorilor prezenţi la urne, prin numărarea semnăturilor înscrise pe listele electorale existente în secţia de votare

consemnați numărul alegătorilor prezenţi la urne la pct. b1, b2, respectiv pct. b3 a procesului-verbal privind constatarea rezultatelor votării
la alegerile pentru Parlamentul European din 25 mai 2014
desigilați urnele, una câte una, şi numărați voturile găsite în acestea
deschideţi fiecare buletin de vot şi citiţi cu voce tare lista de candidaţi care a fost votată sau, după caz, numele şi prenumele candidatului
independent votat şi arătaţi buletinul de vot celor prezenţi
grupaţi buletinele de vot deschise pe partide politice, alianţe politice, alianţe electorale, precum şi pe organizaţii ale cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale şi pe candidaţi independenţi număraţi-le şi legaţi-le separat
voturile nule, listele de candidaţi sau prenumele şi numele candidaţilor independenţi şi voturile valabil exprimate pentru fiecare se
consemnează în câte un tabel separat de câte un membru al biroului electoral al secţiei de votare, desemnat de preşedinte




OPERAȚIUNI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA
VOTĂRII
IMPORTANT:
1. DISPARIŢIA uneia sau a mai multor ştampile de vot se consemnează în procesul-verbal ce va însoţi predarea
materialelor la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul secţia de votare.
2. BULETINE DE VOT NULE sunt:
cele pe care nu a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare;
Buletinele de vot anulate, după caz, de către preşedintele biroului electoral judeţean sau al sectorului municipiului
Bucureşti care sunt afişate la sediul secţiei de votare într-un loc vizibil, în ziua premergătoare alegerilor
buletinele de alt model decât cel legal aprobat;
Buletinele de vot vizate şi anulate de către preşedintele Biroului Electoral Central şi eliberate la cererea scrisă a partidelor
politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la
alegeri sau a candidaţilor independenţi de către Biroul Electoral Central (unul pentru fiecare)
buletinele pe care nu a fost aplicată ştampila "VOTAT";
Buletinele de vot neîntrebuinţate, anulate de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare prin înscrierea pe
diagonala primei pagini a menţiunii „ANULAT" şi prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare; în cazul în care
există pachete cu buletine de vot intacte, menţiunea „ANULAT" se aplică o singură dată pe pachetul respectiv.
buletinele de vot la care ştampila este aplicată pe mai multe patrulatere
Buletinul de vot anulat de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi reţinut de acesta, în cazul în care
alegătorul solicită un nou buletin de vot dacă a aplicat greşit ştampila cu menţiunea „VOTAT", dar nu a introdus buletinul în
urnă.
(art. 49 alin.(1), lit. a) şi f) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare)
DE REŢINUT CĂ:
Votul este valabil în cazul în care, deşi ştampila aplicată a depăşit limitele
patrulaterului, opţiunea alegătorului este evidentă.
Îndoirea greşită a buletinului nu atrage nulitatea acestuia.
(art. 46 alin. (9); art.49 alin.(1), lit. f) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare)
BULETINE DE VOT NULE
L.S.
Cele pe care nu a fost aplicată
ştampila de control a secţiei de
votare
NOTĂ: ŞTAMPILA DE CONTROL SE APLICĂ PE ULTIMA
PAGINĂ A BULETINULUI DE VOT
Buletinele de vot pe care ştampila cu
menţiunea “VOTAT” a fost aplicată în
exteriorul patrulaterelor
BULETINE DE VOT NULE
Buletinele de vot pe care
ştampila cu menţiunea “VOTAT”
atinge două sau mai multe
patrulatere
Buletinele de alt model decât cel legal
aprobat
BULETINE DE VOT NULE
Buletinele de vot pe care ştampila cu menţiunea “VOTAT” a
fost aplicată în două sau mai multe patrulatere, iar pe buletinul
de vot sunt înscrise diverse menţiuni ale alegătorului (votul
este considerat nul indiferent de menţiunile înscrise pe
buletinul de vot)
Buletinele de vot pe care ştampila cu menţiunea
“VOTAT” a fost aplicată în două sau mai multe
patrulatere, chiar daca unele ştampile au fost tăiate,
anulate de alegător
BULETINE DE VOT NULE
Buletinele de vot pe care ştampila cu
menţiunea “VOTAT” are alt model decât cel
legal acceptat
Buletinele de vot pe care nu a fost aplicată
ștampila cu mențiunea „VOTAT” în vreun
patrulater
BULETINE DE VOT VALABIL EXPRIMATE
Cele pe care ştampila cu mențiunea „VOTAT” este aplicată în interiorul unui
singur patrulater
BULETINE DE VOT VALABIL EXPRIMATE
Cele pe care ştampila cu mențiunea „VOTAT”
Cele pe care ştampila cu mențiunea
depășește limitele patrulaterului, dar opțiunea „VOTAT” este aplicată în interiorul unui
alegătorului este evidentă
patrulater, dar pe buletinul de vot sunt
înscrise diverse mențiuni ale
alegătorului (votul este considerat
valabil indiferent de mențiunile înscrise
pe buletin)
BULETINE DE VOT VALABIL EXPRIMATE
Cele pe care ştampila cu mențiunea „VOTAT” este
aplicată în interiorul unui patrulater, dar pe buletinul de
vot alegătorul a mai aplicat una sau mai multe ștampile
fără să atingă vreun alt patrulater
MODALITATEA DE COMPLETARE A PROCESELOR-VERBALE
PRIVIND CONSTATAREA REZULTATELOR VOTĂRII LA
ALEGERILE PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN DIN
25 MAI 2014
Modelul procesului-verbal privind constatarea rezultatului votării la alegerile pentru Parlamentul European utilizat mai jos ca exemplu este cel
din anexa nr. 1A din Hotărârea Guvernului României nr. 262/2014 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi
centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014.
ATENȚIE :
ESTE NECESAR SĂ VERIFICAȚI
CHEILE DE CONTROL DIN PROCESUL
VERBAL!
MODALITATEA DE COMPLETARE A PROCESELOR-VERBALE
PRIVIND CONSTATAREA REZULTATELOR VOTĂRII LA
ALEGERILE PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN DIN
25 MAI 2014
IMPORTANT: pct. a = pct. a1 + pct. a2
Punctul din procesulverbal
Semnificaţia
Chei de control
numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista
electorală permanentă şi în copia de pe lista electorală
specială
pct. a = pct. a1 + pct. a2
a1
numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista
electorală permanentă
pct. a1 >/= pct. b1
a2
numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista
electorală specială
pct. a2 >/= pct. b2
a
MODALITATEA DE COMPLETARE A PROCESELOR-VERBALE
PRIVIND CONSTATAREA REZULTATELOR VOTĂRII LA
ALEGERILE PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN DIN
25 MAI 2014
IMPORTANT: pct. b = pct. b1 + pct. b2+ pct. b3
Punctul
din
procesulverbal
b
b1
b2
b3
Semnificaţia
Chei de control
Numărul total al alegătorilor înscrişi în
listele electorale existente la secţia de
votare care s-au prezentat la urne.
Numărul total al alegătorilor înscrişi în
copia de pe lista electorală permanentă
care s-au prezentat la urne
Numărul total al alegătorilor înscrişi în
copia de pe lista electorală specială care
s-au prezentat la urne.
Numărul total al alegătorilor înscrişi în
lista electorală suplimentară care s-au
prezentat la urne (rezultat din însumarea
numărului alegătorilor înscrişi în lista
electorală suplimentară cu numărul
alegătorilor înscrişi în extrasul de pe lista
electorală suplimentară, care s-au
prezentat la urne).
pct. b = pct. b1 +
pct. b2 + pct. b3
Punctul
din
procesulverbal
c
Chei de control
numărul buletinelor de vot
primite
pct. c >/= pct. d + pct. e
+ pct. f
d
numărul buletinelor de vot
neîntrebuinţate şi anulate
e
numărul
voturilor
exprimate
pct. b1 < /= pct.
a1
pct. b2 < /= pct.
a2
Semnificaţia
valabil
pct. e </= pct. b - pct. f
pct. e = suma voturilor
valabil exprimate la pct.
g
f
numărul voturilor nule
g
numărul
voturilor
valabil
exprimate, obţinute de fiecare
listă de candidaţi sau de
fiecare candidat independent
suma voturilor valabil
exprimate la pct. g =
pct. e
MODALITATEA DE COMPLETARE A PROCESELOR-VERBALE
PRIVIND CONSTATAREA REZULTATELOR VOTĂRII LA
ALEGERILE PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN DIN
25 MAI 2014
•
După deschiderea urnelor şi numărarea voturilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
va încheia un proces-verbal, în 3 exemplare.
(art. 49 alin. (3) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare)
•
Atenţie! Verificaţi, pe o ciornă, de mai multe ori, datele pe care trebuie să le înscrieţi în
procesul-verbal utilizând cheile de control.
•
În cazul în care se constată neconcordanţe între datele conţinute de procesele-verbale primite de la
birourile electorale ale secţiilor de votare, biroul electoral judeţean sau al sectorului municipiului
Bucureşti solicită preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare să facă corecturile necesare, pe
care să le ateste prin semnătură şi prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare.
(art. 27 alin. (4) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare)
•
Pe de altă parte, trebuie reţinut faptul că, la scrutinele anterioare a fost INTERZIS să se efectueze
corecturi ale cifrelor ce atestă voturile valabil exprimate, obţinute de fiecare candidat al
competitorilor electorali, cu excepţia celor ce trebuiau făcute ca urmare a soluţionării unor
contestaţii referitoare la valabilitatea unor voturi exprimate ce au fost stabilite la nivelul secţiei de
votare ca fiind nule sau referitoare la nulitatea unor voturi exprimate ce au fost stabilite la nivelul
secţiei de votare ca fiind valabile. (Spre ex.: art. 5 alin. (2)-(3) din Decizia 28D/01.06.2009 a Biroului Electoral Central pentru
alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2009 privind normele tehnice de completare şi verificare, precum şi
circuitul proceselor-verbale privind consemnarea şi centralizarea rezultatelor votării)
EXEMPLE DE GREȘELI ÎN PROCESELE-VERBALE:
Lipsa semnăturii președintelui
biroului electoral al secției de votare
Lipsa
semnăturii
președintelui biroului
secției de votare
locțiitorului
electoral al
EXEMPLE DE GREȘELI ÎN PROCESELE-VERBALE:
Câmpuri necompletate în procesulverbal.
Lipsa
menţiunii
privind
numărul
ştampilelor cu menţiunea „VOTAT” la
încheierea votării
Lipsa ștampilei de control a
biroului electoral al secției de votare
EXEMPLE DE GREȘELI ÎN PROCESELE-VERBALE:
Modificări realizate la pct. b şi la pct. b1
fără să fie însoţite de semnătura
preşedintelui biroului electoral al secţiei
de votare şi ştampila de control a secţiei
de votare
Modificări realizate la pct. e şi la pct. f
fără să fie însoţite fiecare de semnătura
preşedintelui biroului electoral al secţiei
de votare şi ştampila de control a secţiei
de votare
OPERAŢIUNI EFECTUATE DUPĂ COMPLETAREA PROCESELOR VERBALE PRIVIND CONSTATAREA
REZULTATELOR VOTĂRII LA ALEGERILE PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN DIN
25 MAI 2014
După completarea proceselor-verbale privind constatarea rezultatelor votării la alegerile pentru Parlamentul European din 25
mai 2014 dumneavoastră trebuie (art. 31 alin.(1), lit. f)şi g.); art. 49 alin.(5)-(8) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare; art. 2 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 106/2014):

să semnaţi împreună cu ceilalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare procesele-verbale privind constatarea
rezultatelor votării la alegerile pentru Parlamentul European din 25 mai 2014 şi să aplicaţi ştampila de control a biroului
electoral

să menţionaţi motivele care au împiedicat semnarea proceselor-verbale de către unii dintre membrii biroului electoral
al secţiei de votare, dacă este cazul.

să afişaţi la loc vizibil la sediul biroului electoral al secţiei de votare un exemplar al procesului-verbal












să eliberaţi membrilor biroului electoral al secţiei de votare, la cerere, o copie de pe procesul-verbal, certificată de către
toţi cei care au semnat originalul
să alcătuiţi şi, ulterior, să sigilaţi şi ştampilaţi un dosar care să cuprindă:
două exemplare ale procesului-verbal privind constatarea rezultatelor votării la alegerile pentru Parlamentul European
din 25 mai 2014
toate întâmpinările şi contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare şi
materialele la care acestea se referă
buletinele de vot nule şi cele contestate
listele electorale utilizate, îndosariate pe tipuri de liste
să înaintaţi dosarul în cel mult 24 de ore de la încheierea votării, însoţit de pază înarmată, şi la cerere de ceilalţi membri
ai biroului electoral al secţiei de votare unde v-aţi desfăşurat activitatea, către biroul electoral judeţean sau, după caz,
către biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti
să predaţi, pe bază de proces-verbal, reprezentantului judecătoriei în a cărei rază teritorială este sediul biroului
electoral al secţiei de votare, şi care se află la sediul biroului electoral judeţean sau, după caz, la sediul biroului electoral
de sector, următoarele:
buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate, precum şi cele anulate
ştampilele
celelalte materiale utilizate în desfăşurarea votării
să predaţi primarului timbrele autocolante neutilizate
Realizat
OPERAŢIUNI EFECTUATE DUPĂ COMPLETAREA PROCESELOR VERBALE PRIVIND CONSTATAREA
REZULTATELOR VOTĂRII LA ALEGERILE PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN DIN
25 MAI 2014
La predarea dosarele cuprinzând procesele verbale, întâmpinările, contestațiile,
buletinele de vot nule și contestate, precum și listele electorale utilizate în cadrul secției
de votare, reprezentanții birourilor electorale județene și ai birourilor electorale ale
sectoarelor municipiului București vor pune în vedere reprezentanților birourilor
electorale ale secțiilor de votare următoarele:
•
Să extragă din dosarele mai sus menționate listele electorale utilizate pentru
exercitarea dreptului de vot, respectiv numai exemplarul copiei de pe lista electorală
permanentă, al copiei de pe lista electorală specială, al listei electorale suplimentare
și al extrasului de pe lista electorală suplimentară care conțin semnăturile
alegătorilor.
•
Să introducă listele electorale utilizate într-un dosar (după caz foaie de hârtie A3,
împăturită în două); la bază vor fi așezate copiile de pe listele electorale
permanente, apoi copiile de pe listele electorale speciale și, apoi, listele electorale
suplimentare și extrasele de pe acestea.
OPERAŢIUNI EFECTUATE DUPĂ COMPLETAREA PROCESELOR VERBALE PRIVIND CONSTATAREA
REZULTATELOR VOTĂRII LA ALEGERILE PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN DIN
25 MAI 2014
•
Pe dosarul (foaia de hârtie A3) se va aplica ștampila Biroului electoral al secției de
votare, se va înscrie numărul secție de votare și se va semna de către președintele
biroului electoral al secției de votare.
•
Dosarele se predau reprezentanților birourilor electorale județene și birourilor
electorale ale sectoarelor municipiului București, care verifică faptul că acestea
conțin toate documentele, urmând ca aceste dosare să fie depozitate separat de
celelalte materiale rezultate din procesul verbal.
•
Dosarele preluate de la birourile electorale ale secțiilor de votare vor fi înaintate
către Biroul Electoral Central.
(Circulara 707/C/BEC/PE/2014 emisă de Biroul Electoral Central)
OPERAŢIUNI EFECTUATE DUPĂ COMPLETAREA PROCESELOR VERBALE PRIVIND CONSTATAREA
REZULTATELOR VOTĂRII LA ALEGERILE PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN DIN
25 MAI 2014
IMPORTANT:
1. Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral al secţiei de votare pe proceseleverbale privind constatarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul European din 25
mai 2014 nu influenţează valabilitatea acestora. Va trebui să menţionaţi motivele
care au împiedicat semnarea.
2. În cazul în care se constată neconcordanţe între datele conţinute de proceseleverbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, biroul electoral
judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti, o să vă solicite să faceţi corecturile
necesare, pe care să le atestaţi prin semnătură şi prin aplicarea ştampilei de control
a secţiei de votare.
3. Biroul electoral ale secţiei de votare îşi încetează activitatea la data stabilită prin
decizie a Biroului Electoral Central, după predarea către biroul electoral ierarhic
superior a proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării, pe
care le-au întocmit, cu condiţia confirmării lipsei oricăror erori sau neconcordanţe în
acestea.
(art. 49 alin. (5); art. 27 alin.(4); art. 33 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările ulterioare, art. 22 din Hotărârea
Biroului Electoral Central nr. 1H/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale
constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014)
Vă mulțumesc!

similar documents