Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich

Report
1
Działanie 9.1
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy
mieszkańców
Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu
Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet 9
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego
Śląska (Miasta)
Działanie 9.1
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej
10 tysięcy mieszkańców
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego • Wrocław, październik 2011
Działanie 9.1
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy
mieszkańców
Nabór 45/K/9.1/2011: Lubin, Głogów, Bolesławiec i Świdnica
Nabór 46/K/9.1/2011: Oleśnica, Dzierżoniów, Zgorzelec, Bielawa, Oława,
Kłodzko, Nowa Ruda, Jawor, Świebodzice, Lubań, Kamienna Góra
i Polkowice
Nabór 47/K/9.1/2011: Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica.
Nabór 48/K/9.1/2011: Bogatynia, Strzegom, Boguszów-Gorce, Złotoryja,
Ząbkowice Śląskie, Jelcz-Laskowice, Chojnów, Brzeg Dolny, Góra,
Strzelin, Wołów, Trzebnica, Kowary, Milicz, Syców, Bystrzyca Kłodzka
i Kudowa-Zdrój
Nabór 49/K/9.1/2011: Wrocław
Działanie 9.1
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy
mieszkańców
Tryb przeprowadzania naborów nr 45/K/9.1/2011; 46/K/9.1/2011; 47/K/9.1/2011;
48/K/9.1/2011; 49/K/9.1/2011
konkursowy – formuła zamknięta, tj. (o określonym początkowym i końcowym terminie
składania wniosków o dofinansowanie). IZ RPO WD/IP RPO WD określa daty składania
wniosków oraz techniczne wymogi dotyczące np. sposobu doręczenia i złożenia wniosku. Ocenie
podlegają wnioski złożone w określonym w zaproszeniu terminie w Punkcie Przyjęć Wniosków
w UMWD.
Wnioski poddawane są ocenie formalnej i merytorycznej, następnie Zarząd Województwa
Dolnośląskiego dokonuje wyboru projektów na podstawie strategicznych kryteriów wyboru
zatwierdzonych przez KM RPO WD
Kategorie interwencji:
 78 - Infrastruktura mieszkaniowa
 61 - Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich
Działanie 9.1
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy
mieszkańców
Typy beneficjentów w ramach naborów nr 45/K/9.1/2011; 46/K/9.1/2011;
47/K/9.1/2011; 48/K/9.1/2011; 49/K/9.1/2011
Beneficjenci wymienieni w Priorytetach Nr:
2 „Społeczeństwo informacyjne”,
3 „Transport”,
4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”,
5 „Energetyka”,
6 „Turystyka i Kultura”,
7 „Edukacja”
w zakresie projektów wskazanych w tych priorytetach;
Działanie 9.1
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy
mieszkańców
Typy beneficjentów w ramach naborów nr 45/K/9.1/2011; 46/K/9.1/2011;
47/K/9.1/2011; 48/K/9.1/2011; 49/K/9.1/2011 c.d.
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
towarzystwa budownictwa społecznego;
podmioty działające w zakresie pomocy społecznej;
organizacje pozarządowe;
samorządy gospodarcze i zawodowe oraz związki zawodowe;
administracja rządowa;
Działanie 9.1
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy
mieszkańców
Przykładowe rodzaje projektów w ramach naborów nr : 45/K/9.1/2011; 46/K/9.1/2011;
47/K/9.1/2011; 48/K/9.1/2011; 49/K/9.1/2011
1. Zakres typów projektów jak w następujących priorytetach RPO:
a. Priorytet 2 „Społeczeństwo informacyjne” – z wyłączeniem projektów dotyczących
jednostek służby zdrowia,
b. Priorytet 3„ Transport” - z wyłączeniem projektów dotyczących taboru miejskiego
i kolejowego,
c.
Priorytet 4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”,
d. Priorytet 5 „Energetyka”
e. Priorytet 6 „Turystyka i kultura”
f.
Priorytet 7 „Edukacja”
Działanie 9.1
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy
mieszkańców
Przykładowe rodzaje projektów w ramach naborów nr : 45/K/9.1/2011; 46/K/9.1/2011;
47/K/9.1/2011; 48/K/9.1/2011; 49/K/9.1/2011
2. Realizacja innych przedsięwzięć niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obszaru
wsparcia, w szczególności:
a. budowa, remont i modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej (np. zieleń
miejska, place zabaw);
b. wsparcie infrastruktury użytkowanej przez instytucje i organizacje pełniące kluczowe
funkcje społeczne na rzecz społeczności lokalnej obszaru wsparcia
Działanie 9.1
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy
mieszkańców
Przykładowe rodzaje projektów w ramach naborów nr : 45/K/9.1/2011; 46/K/9.1/2011;
47/K/9.1/2011; 48/K/9.1/2011; 49/K/9.1/2011
3. Inwestycje w dziedzinie mieszkalnictwa (zgodnie z art. 47 Rozporządzenia WE nr 1828/2006)
dotyczące:
a. renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie
następujących głównych elementów konstrukcji budynku:
• dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy
wewnętrznych/zewnętrznych, wejścia i elementów jego konstrukcji zewnętrznej, windy,
• instalacji technicznej budynku,
• działania w zakresie oszczędności energetycznej;
b. przygotowania do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego
standardu poprzez renowację i adaptację budynków istniejących stanowiących własność władz
publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych.
Działanie 9.1
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy
mieszkańców
Nabór nr 45/K/9.1/2011
Lubin, Głogów, Bolesławiec i Świdnica
 Alokacja: 4 316 702 Euro tj. 17 948 415,25 zł
 Czas trwania naboru:
od 30.09.2011 r. do 28.11.2011 r., godz. 15.00
Działanie 9.1
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy
mieszkańców
Nabór nr 46/K/9.1/2011
Oleśnica, Dzierżoniów, Zgorzelec, Bielawa, Oława,
Kłodzko, Nowa Ruda, Jawor, Świebodzice, Lubań,
Kamienna Góra i Polkowice
 Alokacja: 6 614 560 Euro tj. 27 502 679,02 zł
 Czas trwania naboru:
od 30.09.2011 r. do 12.12.2011 r., godz. 15.00
Działanie 9.1
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy
mieszkańców
Nabór nr 47/K/9.1/2011
Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica
 Alokacja: 3 658 076 Euro tj. 15 209 914,20 zł
 Czas trwania naboru:
od 30.09.2011 r. do 28.12.2011 r., godz. 15.00
Działanie 9.1
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy
mieszkańców
Nabór nr 48/K/9.1/2011
Bogatynia, Strzegom, Boguszów-Gorce, Złotoryja, Ząbkowice
Śląskie, Jelcz-Laskowice, Chojnów, Brzeg Dolny, Góra, Strzelin,
Wołów, Trzebnica, Kowary, Milicz, Syców, Bystrzyca Kłodzka i
Kudowa-Zdrój.
 Alokacja: 6 898 271 Euro tj. 28 682 320,99 zł
 Czas trwania naboru:
od 30.09.2011 r. do 29.12.2011 r., godz. 15.00
Działanie 9.1
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy
mieszkańców
Nabór nr 49/K/9.1/2011
Wrocław
 Alokacja: 866 978 Euro tj. 3 604 807,83 zł
 Czas trwania naboru:
od 30.09.2011 r. do 28.03.2012 r., godz. 15.00
Działanie 9.1
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy
mieszkańców
Okres realizacji projektów:
•
•
zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) 1083/2006 z 11 lipca 2006r. ze zm. do
wydatków kwalifikowalnych zaliczyć można wydatki poniesione od dnia
01.01.2007 r. w tym poniesione na projekty, których realizacja rozpoczęła się przed
tą datą;
zakończenie finansowe realizacji projektu musi zostać dokonane najpóźniej do dnia
02.05.2014 r. (należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku
w projekcie, czyli dokonanie przez Beneficjenta zapłaty na podstawie ostatniej
faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej,
dotyczącej wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych
w ramach projektu). Data ta wpisywana jest przez beneficjenta w polu „F” wniosku
o dofinansowanie - Data zakończenia finansowego realizacji projektu.
Działanie 9.1
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy
mieszkańców
 Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi
70% wydatków kwalifikowanych projektu
 W przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z zasadami pomocy publicznej.
 Minimalna całkowita wartość projektu wynosi
100 tys. PLN
Działanie 9.1
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy
mieszkańców
Wskaźniki realizacji projektu:
WSKAŹNIKI PRODUKTU
Nazwa wskaźnika
Jednostka
Powierzchnia użytkowa budynków adaptowana na potrzeby mieszkaniowe
m2
Powierzchnia budynku/pomieszczeń poddana renowacji
m2
w tym powierzchnia poddana renowacji w wielorodzinnych budynkach
mieszkalnych
m2
Powierzchnia odnowiona z zakresu drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej
m2
Liczba budynków mieszkalnych poddanych renowacji
szt.
Działanie 9.1
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy
mieszkańców
Wskaźniki realizacji projektu:
WSKAŹNIKI REZULTATU
Nazwa wskaźnika
Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione
w ramach priorytetu
Liczba osób zamieszkujących budynek po adaptacji na cele
mieszkaniowe
Jednostka
szt.
os.
Działanie 9.1
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy
mieszkańców
Wskaźniki realizacji projektu:
WSKAŹNIKI REZULTATU
Opisując bezpośrednie efekty następujące po realizacji projektu, należy użyć
obligatoryjnego wskaźnika rezultatu [330] „Liczba bezpośrednich utworzonych
miejsc pracy, w tym: - kobiet”, wyrażanego w jednostce [etat], stanowiącego
horyzontalny wskaźnik dostarczający informacji o miejscach pracy („brutto”)
tworzonych bezpośrednio dzięki pomocy współfinansowanej ze środków
wspólnotowych.
W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu nie przewiduje się
powstania nowych miejsc należy podać wartość „0”.
Działanie 9.1
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy
mieszkańców
Wydatki niekwalifikowalne:
 Wydatki na projekty zawierające przedsięwzięcia nieuwzględnione
w Lokalnym Planie Rewitalizacji (LPR) lub poza obszarem wsparcia LPR
 Wydatki bieżące
 Wydatki na renowacje budynków mieszkalnych nie ujęte w art.
Rozporządzenia nr 1828/2006
 Wydatki na renowację części usługowej, produkcyjnej, itp. związanej
z prowadzeniem działalności gospodarczej w budynkach mieszkalnych
 Wydatki na renowację części związanej z prowadzeniem działalności
administracyjnej w budynkach mieszkalnych
 Wydatki na remont, przebudowę, adaptację, modernizację budynków
administracji publicznej lub ich części, wykorzystywanych w celach
wyłącznie administracyjnych
Działanie 9.1
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy
mieszkańców
Wydatki niekwalifikowalne:
 Wydatki na uzbrojenie terenu pod budowę budynków mieszkaniowych
 Wydatki na podłączenie do sieci kanalizacyjnych lub wodociągowych,
czyli koszt przyłącza
 Wydatki na przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji
 Wydatki niekwalifikowalne wymienione w Priorytetach:
- 2 „Społeczeństwo informacyjne”
- 3 „Transport”
- 4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”;
- 5 „Energetyka”;
- 6 „Turystyka i Kultura”;
- 7”Edukacja”
w zakresie projektów wskazanych w tych Priorytetach RPO WD.
Działanie 9.1
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy
mieszkańców
Dokumentacja aplikacyjna:
Wniosek o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych (w tym inwestycje
w dziedzinie mieszkalnictwa) należy wypełnić w aplikacji komputerowej
dostępnej na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce „Nabory
wniosków/Generator wniosków” zgodnie z aktualną instrukcją wypełniania
wniosku.
Działanie 9.1
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy
mieszkańców
Dokumentacja aplikacyjna
Opracowując dokumentację aplikacyjną należy zwrócić szczególna
uwagę na:
Metodologię opracowania Studium wykonalności – analizę ekonomiczno –
finansową na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego
2007-2013
dostępną
na
stronie
internetowej
www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce Dokumenty i Wytyczne.
Zasady udzielania pomocy publicznej określone we właściwych
Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego, w szczególności
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych
programów operacyjnych dostępnym na stronie www.mrr.gov.pl. Dopuszcza się
także realizację inwestycji na zasadach pomocy de minimis.
Działanie 9.1
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy
mieszkańców
UWAGA !
Wszystkie projekty planowane do realizacji muszą być ujęte
w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji.
Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały ujęte w Wytycznych
dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako
podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, które regulują m.in.
kwestię maksymalnej kwoty dofinansowania na dany projekt oraz
partnerstwa.
Działanie 9.1
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy
mieszkańców
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. ZPORR i RPO - pok. 403
tel. (71) 776 91 42 lub (71) 776 91 20
[email protected]
www.rpo.dolnyslask.pl
www.umwd.pl
Dziękuję za uwagę!
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Dział Priorytetów RPO Nr 9
26

similar documents