Naujieji rodikliai

Report
Įsivertinimo prasmė mokyklos
veikloje
2015-01-07
Šiauliai
2015-01-09
Vilnius
Aptariami aspektai
• Įsivertinimo Lietuvos mokyklose istorija
• „Geros mokyklos“ koncepcijos ir IQES
trumpas esmių pristatymas
• Kada mokytojai ir vadovai turėtų norėti
įsivertinti ?
2000 m.
Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodika. Projektas
2002 m.
Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodika
2002-02-28, Nr. 302.
2004 m.
Įsigaliojo „Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodika”. Vidaus auditas
mokyklose privalomas. MTP B4 komponentas
2007 m.
„Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito tvarkos aprašas”
2007-07-18, Nr. ISAK-1469, (atšauktas 2009 -01- 16 Nr. ISAK-92)
2008 m.
Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito rekomendacijos (patirties knyga).
„Mokyklų vadovų ir mokytojų nuomonė bei nuostatos apie vidaus audito paskirtį ir
organizavimą” (tyrimo ataskaita)
2009 m.
„Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo
rekomendacijos” 2009-03-30 Nr. ISAK-607 (Žin., Inf. pr. 2009-04-08 Nr.
27(1) – 367)
2010 m.
ES projektas „Mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas” – koncepcija ir
instrumentai (www.nmva.smm.lt/įsivertinimas)
2011 m.
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (Žin., 2011-03-31, Nr. 38-1804)
2013 m.
ES projektas, IQES online sistema – mokyklos įsivertinimo ir tobulinimo
instrumentai; GEROS MOKYKLOS koncepcija
2014 m.
ES projektas „Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo rodiklių atnaujinimas ir
naudojimosi jais rekomendacijų sukūrimas“
Švietimo įstatymas – 2011 m.
37 str. 4.: Švietimo kokybei gerinti vykdoma švietimo
stebėsena, tyrimai, mokyklų veiklos įsivertinimas ir
išorinis vertinimas, mokyklų vadovų ir mokytojų atestacija,
mokymosi pasiekimų vertinimas.
37 str. 5.: Mokyklos (išskyrus aukštąsias mokyklas) veiklos
įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką pasirenka mokyklos
taryba. Ji analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima
sprendimus dėl veiklos tobulinimo.
Gera mokykla - prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekianti,
bendruomenės susitarimais savo veiklą grindžianti mokykla.
Kaip bus mokomasi ateityje? ES ekspertai:
Nauji gebėjimai
Iniciatyvumas ir
lankstumas
Atsakingumas
Ryžtas rizikuoti,
kūrybiškumas
Komandinis darbas
Tinkliniai ryšiai
Bendradarbiavimas
Empatija
Gebėjimai valdyti
procesą, organizuoti
Metakognityviniai
gebėjimai
Nesėkmių įveikimas
Nauji mokymosi būdai
Asmeninės
savybės
Socialiniai
įgūdžiai
Gebėjimas
mokytis
Suasmeninimas
Bendradarbiavimas
Neformalumas
Orientacija
į mokinį
Mokymosi
socialumas
Mokymasis
kaip
gyvenimo
būdas
Suasmenintas ir tikslingas
Aktyvus ir konstruktyvus
Motyvuojantis ir
įtraukiantis
Partneriškas
Dalinantis ir
bendradarbiaujant
Bendruomenėse
Mokymasis visur ir
visada
Iš įvairių šaltinių
Virtualaus ir realaus
susiliejimas
Prognozės detaliau:
Mokyklinis
ugdymas
E-aplankas
Virtualūs mokymosi šaltiniai
Tęstinė stebėsena
Įsivertinimas ir partneriškas
vertinimas
Atviri mokymosi šaltiniai
Mokytojų tinklai
Mokyklų tinklai
Individualus dėmesys kiekvienam
Pritaikytas poreikiams
Stiprinantis, įgalinantis
Motyvuojantis ir įtraukiantis
Socialinė reintegracija
Tarpkultūriniai mainai
Partneriškas ir komandinis mokymasis
Mokykla kaip paslaugų teikėja
Mokytojai kaip vedliai
Lanksti ugdymo programa
Nauji sertifikavimo būdai
Orientacija į mokinį
Socialinis mokymasis
Mokymasis kaip gyvenimo
būdas
Bendradarbiavimas
Neformalumas
Suasmeninimas
Profesinė
raida
Socialiniai tinklai
Bendradarbiavimo aplinkos
Komandiniai žaidimai
Tikslinga ir
lanksti
Partneriškas
mokymasis
Nuotolinė ir mobili
Integruota į darbą
Motyvuojanti ir įtraukianti
Specialistų tinklai
Bendradarbiavimo aplinkos
Kartas susiejantis mokymasis
Virtualūs kursai/moduliai
Lankstūs tvarkaraščiai
Imitavimas ir žaidimai
Virtualūs tinklai
Bendradarbiavimo įrankiai
Situacinės kolegų konsultacijos
Gebėjimų
pripažinimas
Išskaidytos kvalifikacijos
Neformalių įgūdžių pripažinimas
Išorinė akreditacija
E-aplankas
CBA (ugdymo programa
paremtas įvertinimas)
Tiksliniai virtualūs kursai
Kaip kinta valstybinis švietimas? JAV:
(mokyklų architektų požiūris, 2010)
Mokymas
1900...
Kalbėjimas (paskaitos)
Demonstravimas
Mokymasis
1980...
Customizing
(pritaikymas vartotojui)
2008...
Girdimasis, regimasis,
kinestetinis
Nuoseklumas, tvarumas
Skirtas šiam mokiniui
Perkonstravimas
Informacijos teikimas
Problemų sprendimas
„Išminčius scenoje“
„Mokymosi įgalinimas“
Kompiuteriu pagrįstas
mokymasis
„Vadovas šalia“
Dviejų dimensijų
Monolitinis
IQ, amžiaus grupės
Rūšiavimas
Trijų dimensijų
Sudėtinis intelektas
Personalizuotas
Standartizuoti testai
Daugiamatis
perkonstruojantis
Modulinė sistema
Pritaikytas vartotojui
Po vieną / individualus
Grupavimo būdų įvairovė
Pasirinktose vietose,
laiku, tempu, stiliumi
Juodos lentos
Baltos lentos / TV / ekranai
/ kompiuteriai
Išmaniosios lentos /
planšetai / kt.įranga
Dėmesys priekinei sienai
Dėmesys visai mokymosi
patalpai
Dėmesys daugeliui
patalpų
Švarus
Suplanuotas
Netvarkingas
(disruption)
Gera mokykla - prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekianti,
bendruomenės susitarimais savo veiklą grindžianti mokykla.
Mokyklos bendruomenė - besimokanti
organizacija
• Savistaba, apmąstymas, ką žinau ir gebu, o ko
– ne, kaip dirbu ir kaip būtų galima dirbti,
tapęs įprasta praktika, kuria grindžiamas
asmeninio mokymosi ir mokymosi su kitais bei
iš jų planavimas.
• Mokyklos bendruomenė refleksyvi: apmąsto
bei aptaria savo veiklą ir bendro gyvenimo
įvykius, įsivertina, geba pasimokyti iš patirties
ir pagrįstai planuoti.
•
mokymasis su kitais ir iš kitų (bendruomenės mokymasis - stebint
kolegų pamokas, drauge studijuojant įvairius šaltinius, dalinantis patirtimi,
atradimais, sumanymais ir kūriniais, dirbant su kolegomis, mokantis iš
mokinių);
Mokytojas yra mokymosi specialistas . Tas, kas moko mokytis,
privalo suprasti mokymosi procesus
• sutelktumas (mokytojų ir kito personalo telkimasis į bendrų tikslų
siekiančias, pasidalinusias pareigomis, vieni kitiems padedančių ir bendrų
profesinių tikslų siekiančių grupes);
Besimokančioje organizacijoje žmonės nuolatos atranda tai, jog jie
patys kuria tikrovę ir kad jie gali ją keisti.
•
refleksyvumas (bendruomenės diskusijos, veiklos apmąstymas,
įsivertinimas, jais pagrįsti susitarimai dėl ateities ir planavimas);
•
mokymosi ir asmeninio tobulėjimo skatinimas (personalo
tobulinimosi paskatos ir jo organizavimo sistema);
Mokytojai turi ambicijų dirbti gerai
•
organizacijos atvirumas pasauliui (partnerystės, bendri projektai,
absolventų pasitelkimas, tinkliniai ryšiai ir kt.).
Vertinimo
komponentai
Kokybės vadybos aspektas
2000-2007
Besimokančios organizacijos aspektas
2009-2014
Vertinimo tikslas
Organizacijos vadybos tobulinimas, Organizacijos tobulėjimas mokymosi
atskaitomybė, veiklos planavimas ir dėka, susitarimas dėl bendrų siekių,
strategavimas
bendradarbiaujančios
ir
diskusinės
aplinkos kūrimas
Vertinimo
organizavimas
Duomenų rinkimą ir vertinimą Vertinimo
iniciatyva
atlieka
kvalifikuoti
specialistai, bendruomenei
optimaliai įtraukdami bendruomenę
Vertinimo
metodas
Kokybės komponentų matavimas ir Situacijos
vertinimas,
remiantis
duomenų analizė atliekama politikos patirtimi, situacijų analizės ir sprendimų
analizės metodais
priėmimo metodai, įvairūs mąstymo
modeliai
Vertinimo
dokumentavimas
Griežtai
privalomas
Vertinimo
kokybės
kriterijus
Objektyvumas,
nauda
priimant Susitarimas, naujos žinios, nėra aiškiai
sprendimus. Reikalavimus nusako apibrėžtų
reikalavimų,
dažniau
vertinimo kokybės standartas
orientuojamasi
į
konstruktyvizmo
tradiciją
Vertinimo
rezultatas
Specialistų suformuluoti siūlymai Darbuotojų
asmeninių
siekių
ir
vadybininkams
dėl
veiklos organizacijos
siekių
suderinimas,
tobulinimo; darbuotojų atsakomybės profesinės kvalifikacijos tobulinimas
už veiklos rezultatus didinimas
Vertinimo
motyvacija
Užmokestis už darbą
motyvuojantis veiksniai
apibrėžtas,
priklauso
gausus, Neapibrėžtas, minimalus, neprivalomas
ir
kt. Tobulėjimas,
saviraiška
motyvuojantys veiksniai
ir
kt.
IQES į ugdymą orientuoto kokybės gerinimo modelis:
Į pirmą planą iškeliami ugdymas ir mokymasis
Komanda
5. Darbas
ugdymo
komandose
6. Ugdymo
tobulinimas
bendradarbiaujant
1.
Mokiniai
Savarankiškas mokymasis
2.
Gebėjimų ugdymasis
Švietimas,
sėkmingas
mokymasis
ir karjera
3.
4.
Geras ugdymas
Individualus įvertinimas
Mokytojai
Mokykla
7. Operatyvus
vadovavimas
ir personalo
tobulinimas
Bendradarbiavimas su partneriais
• tėvais
• švietimo, socialinėmis ir sveikatos
priežiūros tarnybomis
• priimančiomis/siunčiančiomis m-klomis
• profesinio rengimo institucijomis,
įmonėmis
8.
Kokybės
valdymas ir
vid.vertinimas
14
IQES – trys tobulinimo lygmenys
– individualus, komandos ir mokyklos
Grįžtamasis ryšys
2!
Individualus
mokymasis
Diskretiška informacija ... man
Ugdymo tobulinimas
Vertinimas
(grindžiamas kriterijais)
Mokymas(is)
bendradarbiaujant
ugdymo komandose
Institucijos
mokymasis
Anonimiška, iš dalies vieša informacija ... mokyklai
www.IQESonline.net I Gerold Brägger - Karlheinz Schülin
trys tobulinimo lygmenys
– individualus, komandos ir
mokyklos
Organizacija - mokykla
Įgyvendinimas
Planavimas
Vertinimas
Mokyklos lygmuo
Analizė
Įgyvendinimas
Planavimas
Vertinimas
Analizė
Įgyvendinimas
Planavimas
Vertinimas
Analizė
Ugdymo komandos
lygmuo - KGR
Individualus,
mokytojo- klasės
lygmuo -GR
Planų santykis
Strateginis planas
Ugdymo planas +metinis veiklos planas
Kiti planai
Atskirų sričių planai dalykų planai
pamokų planai
Vadybiniai (strateginiai) + edukaciniai (ugdymo)
= veiklos (persipina ir vadybiniai, ir edukaciniai)
Mokyklos veiklos tobulinimo ciklas
vertinimas
įgyvendinimas
planavimas
vertinimas
įgyvendinimas
planavimas
planavimas
vertinimas
įgyvendinimas
Mokyklos veiklos tobulinimo ciklo trukmė paprastai sutampa
su strateginio planavimo ciklu
IQES
Mokyklos kokybės
vadyba gali būti
sėkminga,
jeigu mokytojai
 nori
 gali
 privalo
 jiems leidžiama
Švietimo įstatymas mokytojo teisės ir
pareigos, 49 str.




motyvacija, teisė
kompetencija
pareiga
sąlygų sudarymas
bendradarbiavimui
Norintis randa būdą, o nenorintis – priežasčių.
Kada mokytojai ir vadovai turėtų norėti
įsivertinti ?
• Vadovų kompetencija, kvalifikacija
• Mokytojų kompetencija, kvalifikacija
• Bendrųjų programų įgyvendinimas,
didaktinės nuostatos. Mokymosi
didaktinė paradigma
• Mokinių pažangos ir pasiekimų
vertinimo instrumentai
• ...................................................
P
A
M
O
K
A
2000:
1.
Ugdymo
turinys
2007:
2014:
2.
Mokymosi
pasiekimai
1.
Mokyklos
kultūra
1.
Rezultatai
3.
Mokymasis
ir
ugdymas
2.
Ugdymas
ir
mokymasis
4.
Pagalba
moksleiviams
3.
Pasiekimai
2.
Ugdymas ir
patirtys
5.
Etosas
4.
Pagalba
mokiniui
3.
Aplinkos
6.
Ištekliai
7.
Valdymas
ir
kokybės
garantavimas
5.
Mokyklos
strateginis
valdymas
4.
Lyderystė ir
vadyba
21
Kitas pranešimas - rodikliai
Duomenų rinkimas- pamatavimas- vertinimas
1. Duomenų rinkimas 1. Kokybiniai (aprašomi)–
kiekybiniai (suskaičiuojami)
(ar kvantifikuojami?) t.y. kokybinių charakteristikų
išreiškimas kiekybinėmis)
2. Pamatavimas
3. vertinimas
2. Skalės (pvz. – lygiai)
3. Vertės suteikimas (pvz.,
priskyrimas lygiui)

similar documents