Upowszechnianie dobrych praktyk

Report
Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół
System pracy z uczniami zdolnymi
jako produkt finalny projektu DiAMEnT
Upowszechnianie dobrych praktyk
Zmiany w projekcie
Za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy okres realizacji
projektu został przedłużony do 30 września 2014 r.
w celu poszerzenia zakresu działań upowszechniających.
Formy upowszechniania produktu
i włączania do głównego nurtu polityki
Realizowane działania:
– cykl konferencji upowszechniających,
– przekazywanie informacji o produkcie poprzez stronę internetową,
media,
– prezentacja produktu w czasie ogólnopolskich i regionalnych konferencji
edukacyjnych, targów innowacji, wystaw organizowanych przez różne
podmioty,
– przekazanie produktu grupom docelowym
– upowszechnianie produktu w formie dobrych praktyk,
– szkolenia organizowane w ramach stałej oferty MCDN.
3
Upowszechnianie dobrych praktyk
Zakres upowszechniania produktu w formie dobrych praktyk:
• program Twórczo odkrywam świat dla I etapu edukacji
• programy zajęć pozaszkolnych realizowanych w Centrach Wspierania
Uczniów Zdolnych (CWUZ), dawna nazwa POWUZ
Upowszechnianie dobrych praktyk
Upowszechnianie programu Twórczo odkrywam świat
Cele:
Umożliwienie zapoznania się z kluczowymi elementami systemu tym nauczycielom, którzy nie
uczestniczyli w testowaniu produktu, a są jego potencjalnymi użytkownikami.
Przygotowanie nowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do realizacji programu Twórczo
odkrywam świat.
Formy upowszechniania:
• Realizacja wzorcowych zajęć z wykorzystaniem programu Twórczo odkrywam świat
Zajęcia są realizowane:
- w subregionie Krakowski Obszar Metropolitalny - SP Nr 78 w Krakowie, ZS w Waganowicach
- w subregionie Małopolska Zachodnia - ZS nr 1 w Bukownie, ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie,
- w subregionie tarnowskim - ZSP w Woli Rzędzińskiej, SP nr 15 w Tarnowie,
- w subregionie sądeckim - SP nr 8 w Nowym Sączu, ZS w Dominikowicach,
- w subregionie podhalańskim - SP Nr 2 w Rabce-Zdroju, SP Nr 5 w Nowym Targu.
Upowszechnianie dobrych praktyk
Formy upowszechniania program Twórczo odkrywam świat - cd.

Organizacja 25 godz. warsztatów dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej:
„Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów edukacji wczesnoszkolnej
z wykorzystaniem programu Twórczo odkrywam świat opracowanego
w ramach projektu DiAMEnT?”, których kluczowym elementem będą
obserwacje zajęć prowadzonych w szkołach według programu Twórczo
odkrywam świat.
• Stworzenie możliwości indywidualnej obserwacji zajęć, dla wszystkich
zainteresowanych nauczycieli, po uprzednim zgłoszeniu do Biura
Merytorycznego projektu w Nowym Sączu;
Upowszechnianie dobrych praktyk
Upowszechnianie programów zajęć pozaszkolnych realizowanych
w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ)
Cele:
Umożliwienie zapoznania się z kluczowymi elementami systemu tym
nauczycielom, którzy nie uczestniczyli w testowaniu produktu, a są jego
potencjalnymi użytkownikami.
Przygotowanie nowych nauczycieli do prowadzenia zajęć w CWUZ.
Upowszechnianie dobrych praktyk
Formy upowszechniania programów zajęć pozaszkolnych realizowanych
w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ):
• Uruchomienie modelowych zajęć w CWUZ po przeprowadzeniu diagnozy uzdolnień
kierunkowych uczniów. CWUZ zostały uruchomione:
- w subregionie Krakowski Obszar Metropolitalny - CWUZ w Gimnazjum Nr 2 w Skawinie
dla uczniów szkół podstawowych gminy Skawina;
- w subregionie Małopolska Zachodnia - CWUZ w Szkole Podstawowej Nr2
w Andrychowie dla uczniów szkół podstawowych gminy Andrychów;
- w subregionie tarnowskim - CWUZ w Zespole Szkół w Tuchowie dla uczniów gimnazjów
gminy Tuchów;
- w subregionie podhalańskim - CWUZ w Gimnazjum nr 1 w Rabce Zdroju dla uczniów
gimnazjów gminy Rabka Zdrój;
- w subregionie sądeckim - CWUZ w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym
Sączu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowosądeckiego i m. Nowy Sącz.
W każdym CWUZ realizowane są zajęcia dla uczniów z jednego etapu kształcenia.
Upowszechnianie dobrych praktyk
Formy upowszechniania programów zajęć pozaszkolnych realizowanych
w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ):

Zorganizowanie 40 godz. warsztatów dla nauczycieli 4 specjalności:
„Jak pracować z uczniem zdolnym na zajęciach pozaszkolnych
organizowanych w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów
Zdolnych (POWUZ)?”
zainteresowanych pracą z uczniami zdolnymi na zajęciach pozaszkolnych
organizowanych w CWUZ, którzy dotychczas nie uczestniczyli
w projekcie; kluczowym elementem warsztatów będą obserwacje zajęć
prowadzonych w CWUZ
Upowszechnianie dobrych praktyk
Inne formy doskonalenia wprowadzone do oferty MCDN:
• warsztaty dla nauczycieli różnych specjalności klas IV-VI szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych (licea, technika) 25 godz.:
„Jak pracować z uczniem zdolnym w szkole z wykorzystaniem metody
projektu i strategii PBL w kontekście doświadczeń projektu DiAMEnT ?”
• seminaria dla kadry kierowniczej szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych (licea, technika) - 8 godz.:
„Szkoła wobec szansy skutecznego wsparcia uczniów zdolnych – jak
wykorzystać narzędzia projektu DiAMEnT?”
Zasady organizacji szkoleń
1.
2.
3.
4.
5.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny.
Uczestnicy szkoleń nie będą zobowiązani do podjęcia pracy z uczniami
zdolnymi w ramach projektu DiAMEnT. Uzyskają taką możliwość
na przyszłość (będzie to wymóg dla osób zainteresowanych
prowadzeniem zajęć w ramach projektu Diament plus).
Chęć udziału w szkoleniach należy zgłaszać do poszczególnych Ośrodków
MCDN (w Krakowie, Nowym Sączu, Oświęcimiu i Tarnowie).
Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać z wykorzystaniem Karty
zgłoszenia uczestnika, zamieszczonej na stronie internetowej MCDN
(www.mcdn.edu.pl) oraz dostępnej w Biurach Obsługi Klienta w każdym
Ośrodku.
Zgłoszenia do udziału w indywidualnych obserwacjach zajęć
prowadzonych z wykorzystaniem programu Twórczo odkrywam świat
należy dokonywać telefonicznie do Biura Merytorycznego projektu
w Nowym Sączu, tel. 18 442 00 70

similar documents