Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju Zespo*u Szkó* nr 3 w Nidzicy

Report
Szkoła Podstawowa nr 3
Gimnazjum nr 3
im. Janusza Korczaka w Nidzicy
Zespół Szkół nr 3 w Nidzicy, a wcześniej Szkoła
Podstawowa nr 3 funkcjonuje od 1979 roku.
Obecnie z pomieszczeń szkoły korzystają:
 2 oddziały przedszkolne (39 dzieci, w tym: 26 dzieci
5-letnich ,15 dzieci dojeżdżających);
 17 oddziałów szkoły podstawowej z 3 klasami o profilu
sportowym (355 uczniów, w tym: 12 uczniów 6-letnich,
62 uczniów dojeżdżających);
 10 oddziałów
gimnazjum z 3 klasami o profilu
sportowym (231 uczniów, w tym 80 uczniów
dojeżdżających).
o
o
o
o
W Zespole Szkół nr 3 w Nidzicy zatrudnionych jest 58 nauczycieli z
kwalifikacjami, w tym 45 nauczycieli do nauczania co najmniej dwóch
przedmiotów:
48 dyplomowanych;
6 mianowanych;
4 kontraktowych;
oraz
16 pracowników administracji i obsługi.
W związku z tym, że w szkole funkcjonują oddziały o profilu sportowym
9 nauczycieli wychowania fizycznego posiada uprawnienia instruktorskie i
trenerskie.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
22 sale lekcyjne (w tym: pracownie techniczne – moduł żywieniowy i fotograficzny,
pracownie artystyczne, pracownie przedmiotowe);
1 pracownia informatyki;
1 nowoczesna pracownia informatyki z centrum BRD;
biblioteka z centrum multimedialnym;
mała sala gimnastyczna;
sala gimnastyczna pełnowymiarowa;
3 boiska szkolne ( w tym jedno wielofunkcyjne );
miasteczko ruchu drogowego;
plac zabaw dla dzieci;
siłownia;
salka fitness;
sala do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
świetlica szkolna/stołówka;
kuchnia z zapleczem kuchennym;
gabinet logopedyczny;
gabinet pedagoga szkolnego;
gabinet profilaktyki szkolnej;
dwa pokoje nauczycielskie o wysokim standardzie, w tym jeden dla nauczycieli
wychowania fizycznego.
Sala terapii logopedycznej
Sale lekcyjne
Sale lekcyjne
Sala relaksacyjna
Koszt wyposażenia – 10 tys. zł
(środki pozyskano z rezerwy budżetowej)
Rok 2011
Sale zajęć ruchowych i gimnastyki korekcyjnej
Wrzesień 2011
Ogólny koszt - 119 tys . zł.
(połowa tej kwoty to środki
pozyskane przez Gminę
z MEN).
Szkoła posiada 6 tablic interaktywnych.
Pracownie wyposażone są również w zestawy multimedialne
z dostępem do internetu.
Pracownie informatyczne
Ogólny koszt- 15 tys. zł
(środki pozyskano z rezerwy budżetowej)
Rok 2007
Pracownie do zajęć artystycznychplastyczna, muzyczna.
Ogólny koszt – 30 tys. zł
(środki pozyskano z rezerwy budżetowej)
Rok 2009
Pracownia techniczna – moduł
fotograficzny
Ogólny koszt- 15 tys. zł
(środki pozyskano z rezerwy budżetowej)
Rok 2010
Pracownia techniczna –
moduł żywieniowy
Ogólny koszt- 19 tys. zł
(w tym 15 tys. zł pozyskano
z rezerwy budżetowej)
Rok 2011
Pełnowymiarowa sala
gimnastyczna
i boisko wielofunkcyjne
Koszt boiska wielofunkcyjnego –
585.815 zł
(200 tys. zł pozyskano z MEN)
Rok 2011
Siłownia i salka fitness
Ogólny koszt wyposażenia – 50 tys. zł
(środki pozyskano z rezerwy budżetowej)
Rok 2009
Koszt modernizacji miasteczka
– 50 tys. zł.
(środki pozyskano z WORD)
Rok 2012
Świetlica/ stołówka szkolna
Pokoje nauczycielskie
i sekretariat szkoły





„ Akademia Uczniowska” –realizowany w gimnazjum,
„Jestem zdolny, tylko mnie odkryj”- realizowany w klasach edukacji
wczesnoszkolnej,
„Moje odkrycia gwarancją mojego sukcesu” – realizowany w klasach
IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum,
„Owoce w szkole ” - realizowany w klasach edukacji
wczesnoszkolnej,
„Szklanka mleka” – realizowany w oddziałach przedszkolnych oraz
w klasach I-III i IV-VI szkoły podstawowej.
Działania szkoły promujące Gminę
Zespół Szkół nr 3 skutecznie wtopił się w środowisko lokalne, od lat podejmując
współpracę z różnymi podmiotami, zarówno tymi, które działają na rzecz
szkoły, jak i tymi, które sprzyjają rozwojowi dzieci i młodzieży.
Szkoła organizuje imprezy szkolne i środowiskowe, turnieje sportowe,
przeprowadza liczne akcje charytatywne, prowadzi wolontariat oraz rozwija
zainteresowania uczniów na wysokim poziomie.
W szkole działają również liczne koła zainteresowań m.in. koło
teatralne, polonistyczne, matematyczne, chemiczne, biologiczne,
regionalne, fotograficzne, komunikacyjne, plastyczne, muzyczne.
•
•
•
•
ZS nr 3 jest organizatorem konkursów powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich, a
mianowicie:
Powiatowego Festiwalu Teatrzyków Anglojęzycznych „Let `s Drama” (od 10 lat),
Powiatowego Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym ( od 12 lat),
Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie „Moja Mała Ojczyzna” ( od 13 lat),
Ogólnopolskiego Turniej Minikoszykówki dziewcząt i chłopców „NIDA CUP” (od 10 lat).
W ramach działalności Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
szkoła reprezentując gminę Nidzica przystąpiła w 2007 roku do
ogólnopolskiego konkursu pt. „Gmina Wiejska Przyjazna Dzieciom”
pod patronatem Prezydenta RP. Została finalistą tego konkursu i
otrzymała tytuł „Gmina Wiejska Przyjazna Dzieciom”.
W 2008 roku zostaliśmy również uhonorowani przez Fundację
Krzysztofa Hołowczyca „Tarczą Bezpieczeństwa”.


Rok 2012 został ogłoszony rokiem patrona naszej szkoły.
Włączyliśmy się aktywnie w wojewódzkie obchody Roku Janusza
Korczaka poprzez następujące przedsięwzięcia:
Współorganizowaliśmy konferencję naukową pod hasłem: „ O prawie
dziecka do szacunku” pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Dwukrotnie przedstawiliśmy sylwetkę patrona naszej szkoły w montażu
słowno-muzycznym , zaprezentowanym podczas konferencji naukowej
pod hasłem „ Prawa dziecka, a zagrożone dzieciństwo we współczesnym
świecie” w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. J. Rusieckiego oraz podczas
konferencji podsumowującej Rok Janusza Korczaka, zorganizowanej
przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Nasze zaangażowanie zostało docenione przez Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty, który wyróżnił nas i serdecznie podziękował uczniom,
nauczycielom i dyrekcji szkoły.
Obecnie realizowane są działania i zamierzenia zawarte
w Koncepcji pracy szkoły. Jesteśmy również otwarci
na nowe inicjatywy przy realizacji misji i wizji szkoły.
Opiera się ona na realiach placówki, potrzebach środowiska
z uwzględnieniem idei patrona naszej szkoły – Janusza
Korczaka, który mówił: : Dzieci! Dumne miejcie zamiary,
górne miejcie marzenia i dążcie do sławy. Coś z tego na
pewno się stanie.” Wyznaczył w ten sposób kierunki pracy
dydaktyczno-wychowawczej, które realizujemy.

similar documents