Om bl.a. arbetsdomstolens domar under året

Report
Arbetsrättsliga Föreningen
i Södra Sverige, 2012
•
•
•
•
Arbetsdomstolens domar under året, ett urval
Något från EU-domstolen
Ny lagstiftning
Utredningar och förslag
Jonas Stålnacke, Fastigo
1
Arbetsdomstolens domar – statistik
• Hittills under 2012 har 77 domar meddelats
- varav 63 A-mål och 14 B-mål
• Under 2011 meddelades 95 domar
• Inkomna mål totalt under perioden 2009 – 2011;
2009
432
2
2010
374
2011
353
Omplaceringsfrågor
• 2012 nr 11, skäligt erbjudande?
- jfr 2006 nr 11, 2005 nr 57
• 2012 nr 16, omreglering eller partiell tjänstledighet
• 2012 nr 47, omorganisation ”by the book”
- jfr AD 2006 nr 92
• 2012 nr 67, utvidgad arbetsskyldighet (Försvaret)
- jfr AD 2008 nr 46
3
Diskriminering / missgynnande
•
•
•
•
•
4
AD 2012 nr 3, ålder (nu fråga om onödig försening)
Mål C-141/11, ålder, avgångsskyldighet
Mål C-132/11, ålder, erfarenhet från annat bolag
AD 2012 nr 27, etnisk, arbetsledning m.m.
St. tr, T 11891-11, varnad för ”v a b”
Företrädesrätt
• AD 2012 nr 41, till högre sysselsättningsgrad
- jfr AD 2009 nr 9
5
Ny lagstiftning under 2012
• Rätt för båda föräldrar vara föräldralediga samtidigt
- högst 30 dagar tills barnet fyllt ett år, 1/1.
• Sjuklönelagen, förtydligande, 1/7.
• Socialförsäkringsbalken, normalt förekommande
arbete åter vid prövning av rätt till sjukpenning1/7.
• Brottsbalken, mutbrott, 1/7
• AFS 2012:3, Minderårigas arbetsmiljö
6
Utredningsförslag
• Uthyrning av arbetstagare (prop 2011/12:178)
• Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstid
och vikariat (Ds 2012:25, ersätter Ds ”2011:22)
• Uppsägningstvister (SOU 2012:62)
• Sanktioner på arbetsmiljöområdet (SOU 2011:57)
• Åldersdiskriminering (prop. 2011/12:159)
7
Utredningsförslag
•
•
•
•
8
Styrmedel inom arbetsmiljön (försök utvärderas)?
Ledighetslagstiftning, förenkling (under beredning)?
Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)?
Anmälningsskyldighet vid utstationering
(Ds 2011:22)?
Pågående utredningar
• Lärlingsprovanställning (Dir 2011:87)
• Pensionsåldersutredningen
(SOU 2012:28, Dir 2011:34, 2012:1)
• Aktiva åtgärder mot diskriminering (Dir 2012:80)
• Meddelarskydd för privatanställda i offentligt
finansierad verksamhet (Dir 2012:76)
• EU, förhandlingar om arbetstidsdirektivet
9
Arbetstagarbegreppet
• 2012 nr 24, tidigare anställd
• 2012 nr 59, praktik enligt Socialtjänstlagen
10
Tidsbegränsade anställningar
• 2012 nr 24, tillsvidareförklaring av av anställning
som stred mot kollektivavtal
- jfr. AD 2005 nr 16
• 2012 nr 44 och 2012 nr 70, fråga om tidsbegränsad
eller tillsvidareanställning.
• C-586/10, upprepade vikariat
• C-251/11, villkoren vid övergång till tsv-anställning
- jfr. AD 2002 nr 92
11
Preskription / Interimistiska beslut
•
•
•
•
12
2012 nr 12, när började fristen löpa?
2012 nr 38, började fristen löpa överhuvudtaget?
2012 nr 37, interimistiskt beslut efter hävning
2012 nr 56, inget interimistiskt beslut för
arbetsgivaren när anställningen redan upphört
Tolkning av avtal
•
•
•
•
•
13
2012 nr 1, provisionsvillkor i anställningsavtal
2012 nr 34, skenavtal?
2012 nr 65, semester under arbetsfri tid
2012 nr 53, överenskommelse om prövotid
2012 nr 20, ”sign on fee” omfattades av skiljeklausul
Kollektivavtalstolkning
• AD 2012 nr 4, arbetstidslagen reglerad i KA?
- jfr AD 1998 nr 4
• AD 2012 nr 9, stred höjd arbetstid mot löneavtal?
• AD 2012 nr 29, rätt avtala bort övertidsersättning?
• AD 2012 nr 31, skadeståndsprinciper
- jfr AD 2001 nr 82
• AD 2012 nr 49, rätt till ersättning trots avsked
• AD 2012 nr 74, KA stred mot EKMR
• Även AD 2012 nr 8, 18 och 36
14
Stridsåtgärder
• AD 2012 nr 13, stridsåtgärder mot arbetsgivare som
är bunden av annat kollektivavtal
- jfr AD 2005 nr 110
• AD 2012 nr 14, sympatiåtgärder med ovanstående
• AD 2012 nr 35, utgjorde stridsåtgärder
föreningsrättskränkning?
• Även AD 2012 nr 10, stridsåtgärder mot norskt
bolag. AD beslutat inhämta förhandsavgörande
15
Förhandlingsskyldighet
• AD 2012 nr 2, fullgjord förhandlingsskyldighet?
• AD 2012 nr 26, hur preciserad information måste
lämnas inför beslut om inhyrning
• AD 2012 nr 57, Inga medlemmar hos SvT vid
tidpunkten för beslut om utläggning
16
Avsked & uppsägning
• AD 2012 nr 25, Facebook-rektorn
• AD 2012 nr 30, provocerad uppsägning alternativt
rätt att ångra sig
• AD 2012 nr 40, illojalitet
• AD 2012 nr 51, arbetstagare med funktionshinder
uppsagd pga arbetsbrist
• AD 2012 nr 52, beviskravet vid påstående om brott
• Även AD 2012 nr 5, 36 (vårdbiträde)
17

similar documents