prezentacja - Wydział Pedagogiczno

Report
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYK
PONADPROGRAMOWYCH NA WYDZIALE
PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNYM
W KALISZU
SKŁAD PRACOWNI:
Dr Feliksa Piechota
Studenci:
Anna Maria Janiak
Emilia Szymczak
OD GRUDNIA 2011 ROKU…
praktyki ponadprogramowe podjęło 67 studentów
wydano 122 umów
na łączna liczbę 10.600 godzin
w 70 instytucjach pożytku publicznego, szkołach i firmach
prywatnych
INSTYTUCJE:
Dział Praktyk na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym
UAM w Kaliszu
Gimnazjum w Wierzbnie
Szkoła Podstawowa nr 9 im Jana Pawła II w Ostrowie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich Wielkopolskim
1906/1907
Prokuratura Rejonowa w Kaliszu
Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu,
Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Bralinie
Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat”
Szkoła Podstawowa
OSK Kaźmierczak
Hotel-Restauracja "Malwa"
Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Lipskiego w
Sąd Rejonowy
Lewkowie;
Sklep "ADAM" Małgorzata Pilarska, Jan Pilarski
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
GOPS
Sąd Rejonowy w Kaliszu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu z
Delegaturą w Kaliszu
Urząd Miasta i Gminy
Komenda Miejska Policji w Kaliszu
Krotoszyńska Miejska Biblioteka Publiczna im Arkadego
Fiedlera
Sąd Rejonowy w Jarocinie, Zespół Kuratorskiej Służby
Sądowej
Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim
Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie
Publiczne przedszkole samorządowym w Stawiszynie
Powiatowy Urząd Pracy
Żłobek u Mikołaja
Firma Managment
Zespół Szkół w Jankowie Przygodzickim
Szkoła Podstawowa nr 16 w Kaliszu
Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie
Wielkopolskim
Środowiskowy Dom Samopomocy dl Osób Dorosłych
Przewlekle Psychicznie chorych i Niepełnosprawnych
Intelektualnie przy Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Pomocy
Środowiskowej w Kaliszu
Muzeum Diecezji Kaliskiej
Przedszkole Samorządowe
Dom Dziecka
Publiczne Przedszkole nr 27 "Radość"
Publiczne Przedszkole "Sindbad"
Przedszkole nr 6 z oddziałami Integracyjnymi
Komisariat Policji w Grabowie nad Prosną
Niepubliczne Przedszkole "Nasz Domek"
Pratt & Whitney Kalisz
Publiczne Przedszkole w Kajewie Filia Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Michał Marcisz
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kaliszu
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Żelazkowie
ART. Kwiaciarnia Usługi Dekoratorskie Handel Produkcja
Przedszkole Samorządowe z oddziałem integracyjnym
Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 1
Muzeum Diecezji Kaliskiej
Zespół Szkół w Wysocku Małym, Szkoła Podstawowa im.
M. Kopernika
Gimnazjum nr 4 w Kaliszu
Biuro Rachunkowe Małgorzata Ogrodniczak
Publiczne Przedszkole w Kucharach
Biuro Geodezyjne GEO-KOM-PAP
Szkoła Podstawowa im Henryka Sienkiewicza
Software Solutions
Big Star Limited Sp. Z.O.O
Firma "Destino" Biuro Nieruchomości
Agencja Ubezpieczeniowa Jerzy Kozłowski
Przedszkole w Brzeziu z siedzibą w Zespole Szkół
Publicznych nr 2
Urząd Gminy Turek
Przedszkole Samorządowe nr 3 "Jarzębinka" w Rzepinie
PHU Elżbieta Regulska
Publiczne Przedszkole nr 6
Zespół Szkół w Tłokini Wielkiej
DODATKOWA
DOKUMENTACJA:
by usprawnić proces przygotowywania i wydawania umów na praktyki
ponadprogramowe opracowano:
FORMULARZ UDZIAŁU W PRAKTYKACH PONADPROGRAMOWYCH
BAZĘ DANYCH STUDENTÓW, INSTYTUCJI I PRAKTYK
PONADPROGRAMOWYCH
DZIENNIK WYDAWANIA I ZWROTÓW UMÓW
ANKIETĘ EWALUACYJNĄ
ZAŚWIADCZENIA O REALIZACJI PRAKTYK PONADPROGRAMOWYCH
LIDERZY PRAKTYK:
WYPRACOWANA
LICZBA GODZIN:
ROZPOZNANE
INSTYTUCJI:
Anna Maria Janiak
– 810 godzin
Emilia Szymczak
– 5 instytucji
Ewelina Juszko
– 710 godzin
Anna Golec
– 5 instytucji
SUKCESY
ABSOLWENTÓW
Ewelina Juszko – znalazła zatrudnienie w miejscu odbycia
praktyki ponadprogramowej
Mieszko Strzelczyk – praktyki, które odbył w Wojewódzkim
Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu z Delegaturą w
Kaliszu były czynnikiem decydującym o otrzymaniu przez
niego pracy
Joanna Uramowska – odbyte praktyki były cennym atutem
podczas rekrutacji na 3-miesięczny staż w Muzeum Adama
Mickiewicza w Wilnie
ABSOLWENTKI WYDZIAŁU PEDAGOGICZNOARTYSTYCZNEGO W KALISZU KIERUNKU
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK
PLASTYCZNYCH BRAŁY UDZIAŁ W PRAKTYKACH
PONADPROGRAMOWYCH W FIRMIE BIG STAR
LIMITED SP. Z.O.O
Anna Michalak-Bartosz
Marta Skowrońska
Anika Tomaszewska
OPINIE O
STUDENTACH …
BADANIA
PILOTAŻOWE
BADANIE PRZEPROWADZONO NA 46
STUDENTACH WYDZIAŁU PEDAGOGICZNOARTYSTYCZNEGO W KALISZU.
CELEM BADANIA BYŁO POZNANIE OPINII I
PREFERENCJI STUDENTÓW DOTYCZĄCYCH
PRAKTYK STUDENCKICH ORAZ PIERWSZEJ
PRACY
WYNIKI:
54% badanych to mieszkańcy wsi i małych miejscowości
W trakcie studiów studenci zdobywali doświadczenie
zawodowe przez podjęcie :
praktykę obowiązkową
0% 0%
4%
5%
praktykę
ponadprogramową
staż
11%
0%
umowa zlecenie/o
dzieło
praca za granicą
57%
23%
stała praca
własna firma
nie pracowałam/em
motywacją do podjęcia praktyk była:
chęć zdobycia doświadczenia
wpis do CV
potrzeba zarobienie pieniędzy
komnieczniość narzucona
przez uczelnię
duża ilość wolnego czasu
inne
Deklarowana liczba praktyk, którą studenci chcą
zrealizować podczas studiów to :
0
1
2
3
4
5
6 i więcej
0% 0%
9%
9%
30%
10%
42%
OPTYMALNY CZAS TRWANIA JEDNEJ PRAKTYKI
WEDŁUG STUDENTÓW TO:
250 i więcej
4%
200
20%
50
26%
150
20%
100
30%
weekendy
4%
wakacje
10%
codziennie
po zajęciach
9%
w dzień w
który nie ma
zajęć
77%
PREFEROWANY PRZEZ STUDENTÓW CZAS
ODBYWANIA PRAKTYK
ZADANIA I OBOWIĄZKI
45
40
35
preferowany zakres
oboiązków
30
25
20
15
zakres obowiązków,
który obowiązywał
studenta podczas
odbywanej praktyki
10
5
0
wykonywanie wykonywanie prowadzenie
bierna
przejęcie
prostych prac bieżących
własnego obserwacja obowiązków
biurowych
zadań
projektu ew
pracownika
zlecanych
zajęć
będącego na
przez
lekcyjnych
urlopie
opiekuna
inne
CO ZACHĘCA STUDENTA DO ODBYCIA PRAKTYKI
dobrze opisany
zakres przyszłych
obowiązków
10%
wynagrodzenie
9%
know-how
firmy/organizacji,
który może zostać
wykorzystany przy
tworzeniu
własnego
biznesu/społeczne
go
2%
renoma
firmy/organizacji/in
stytucji
12%
pozytywna opinia
znajomych
2%
możliwości pracy
w firmie po
odbyciu praktyk
39%
możliwość
wykonywania
pracy związanej z
kierunkiem
studiów
26%
PODCZAS PRAKTYK STUDENCI CHCIELIBY
WYĆWICZYĆ UMIEJĘTNOŚĆ (LISTA
PRIORYTETÓW)
1. komunikacyjne
2. kreatywnego myślenia
3. kontakt z kientem
4. wiedza merytoryczna z danej dziedziny
5. autoprezentacja
6. lingwistyczne
7. etykieta biznesowa
8.zarządzania czasem
SPOŚRÓD PODANYCH 16 POTENCJALNYCH
OCZEKIWAŃ WZGLĘDEM MIEJSCA PRAKTYK
STUDENCI WYBRALI:
trzy najważniejsze
 poszerzenie swoich umiejętności
 nauczenie się nowych rzeczy
 możliwość zatrudnienia w firmie, w której odbywam
praktykę (po zakończeniu praktyki)
trzy najmniej istotne
o
zaliczenie praktyki po znajomości
o
praca w młodym zespole
o zgodność praktyk z kierunkiem studiów
PREFEROWANE MIEJSCE ODBYCIA PRAKTYKI
35
30
25
20
15
10
5
0
korporacja
instytucja
publiczne
firma z sektora
prywatnego
inna
PREFEROWANA BRANŻA
- PIERWSZA PRACA
25
21
20
18
15
10
10
5
4
3
4
3
3
0
0
A
PRACOWNIA
PRAKTYK
I ROZWOJU
ZAWODOWEGO
STUDENTÓW
I ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU
PEDAGOGICZNOARTYSTYCZNEGO
UAM W KALISZU

similar documents