Wyniki egzaminów zewnętrznych 2011

Report
WYNIKI EGZAMINÓW
ZEWNĘTRZNYCH
2011
Narada z dyrektorami szkół i placówek
30.08.2011 r.
SZKOŁY PODSTAWOWE
WYNIKI SPRAWDZIANU
2011
STANIN NAJWYŻSZY ( 9)
 OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA
w PŁOCKU
 SP w LESZCZYNIE SZLACHECKIM
 SP w SOCZEWCE
STANIN BARDZO WYSOKI (8)
 II PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA
ZO-K PROFESOR w PŁOCKU
 SP w SIECIENIU
STANIN WYSOKI (7)
 SP nr 16 w Płocku
 SP nr 23 im. Armii Krajowej
w Płocku
 SP w Cieślach
 SP w Nowym Kamieniu
 SP w Nowej Wsi
STANIN WYSOKI (7)
 SP w Liszynie
 SP w Białotarsku
 SP w Trębkach
 SP w Bledzewie
STANIN NAJWYŻSZY (9)
3 szkoły podstawowe
STANIN BARDZO WYSOKI (8)
 2 szkoły podstawowe (6 - 2010)
STANIN WYSOKI (7)
 9 szkół podstawowych (14 - 2010)
Wyniki sprawdzianu 2008, 2009, 2010, 2011
60
50
r.szk.07/08
r. szk. 08/09
r. szk. 09/10
r.szk.10/11
40
30
20
10
0
stanin 9-6 stanin 5 stanin 4-1
WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z ANALIZY WYNIKÓW
SPRAWDZIANU
• Od trzech lat maleje liczba szkół, które
osiągnęły wyniki w staninach 6 – 9,
jednocześnie wzrasta liczba szkół
podstawowych, które uzyskały wyniki
w staninach najniższych (1 - 4).
Wyniki sprawdzianu 2011 w powiatach
70
60
50
Płock
Powiat płocki
gosyniński
sierpecki
40
30
20
10
0
stanin 9-6
stanin 5
stanin 4-1
EGZAMIN
GIMNAZJALNY
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA-STANIN 9
STANIN 9
 -Gimnazjum nr 13 z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Płocku
Gimnazjum w Białotarsku
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA - STANIN 8
Gimnazjum nr 6 im. prof. Władysława Szafera w Płocku
Niepubliczne Gimnazjum Katolickie im. bł. abp. A.J.
Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego w Sikorzu
Gimnazjum im. bp. L. Wetmańskiego w Sierpcu
Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA STANIN 7
 Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku
 Gimnazjum nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku
 Gimnazjum nr 10 w Płocku
 Niepubliczne Gimnazjum ZOK „Profesor” w Płocku
 Gimnazjum w Emilianowie
 Gimnazjum w Susku
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA STANIN 6
 Gimnazjum nr 1 w Płocku
 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie
 Gimnazjum w Łącku
 Gimnazjum w Radzanowie
 Gimnazjum w Nowej Górze
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA STANIN 6
 Gimnazjum w Lucieniu
 Gimnazjum w Pacynie
 Gimnazjum w Borkowie Kościelnym
 Gimnazjum w Gójsku
Gimnazja – część humanistyczna
60
50
40
r.szk. 07/08
r.szk. 08/09
r.szk. 09/10
30
20
10
0
stanin 9-6 stanin 5 stanin 4-1
Wnioski wynikające z analizy wyników części
humanistycznej egzaminu gimnazjalnego
• Wzrosła liczba gimnazjów, które uzyskały wyniki
w staninach najwyższych (9 – 6).
• Zmalała liczba gimnazjów, które uzyskały wyniki w skali
staninowej (4-2).
• W roku szk. 2010/11 (podobnie jak w ubiegłym) żadna
szkoła nie uzyskała wyniku w staninie 1 .
Wyniki części humanistycznej 2011
w powiatach
60
50
40
Płock
powiat płocki
gosyniński
sierpecki
30
20
10
0
stanin9-6
stanin 5
stanin 4-1
EGZAMIN GIMNAZJALNY
CZĘŚĆ MATEMATYCZO -PRZYRODNICZA
STANIN 9
• Gimnazjum nr 13 w Płocku
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA STANIN 8
• Gimnazjum nr 6 im. Wł. Szafera w Płocku
• Niepubliczne Gimnazjum ZOK „Profesor” w Płocku
• Niepubliczne Gimnazjum Katolickie im. bł. abp. A.J.
Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego
w Sikorzu
• Gimnazjum im. bp. L. Wetmańskiego w Sierpcu
CZ. MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA STANIN 7
 Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku

Gimnazjum nr 8 im. Aleksandra Macieszy
w Płocku
Gimnazjum nr 10 w Płocku
Gimnazjum w Nowym Miszewie
CZ. MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA STANIN 6
Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów
w Gostyninie
Gimnazjum im. C. K. Norwida w Bielsku
Publiczne Gimnazjum w Bulkowie
Publiczne Gimnazjum w Blichowie
Gimnazjum w Susku
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
w Szczutowie
Egzamin gimnazjalny – część matematyczno –
-przyrodnicza
60
50
40
30
20
10
0
stanin 9-6 stanin 5 stanin 4-1
r.szk.07/08
r.szk. 08/09
r.szk. 09/10
r.szk.10/11
Wnioski wynikające z analizy wyników części
matematyczno - przyrodniczej egzaminu
gimnazjalnego
• Nieznacznie wzrosła liczba gimnazjów, które w ostatnim roku uzyskały wyniki
w staninach najwyższych (9 – 6) oraz w staninie 5,
• W stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się liczba szkół, które osiągnęły wyniki
w staninach 4 – 1.
• W roku szk. 2010/11 żadna szkoła nie uzyskała wyniku w staninie 1 .
Wyniki części matematyczno - przyrodniczej
2011 w powiatach
60
50
40
Płock
powiat płocki
gosyniński
sierpecki
30
20
10
0
stanin9-6
stanin 5
stanin 4-1
WYNIKI EGZAMINU
GIMNAZJALNEGO
z uwzględnieniem wskaźnika
edukacyjnej
wartości dodanej
(EWD)
• Szkoły neutralne - gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju
poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność.
• Szkoły sukcesu - gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej
efektywności nauczania.
• Szkoły wspierające - gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej
efektywności.
• Szkoły wymagające pomocy - gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych
i niskiej efektywności nauczania.
• Szkoły niewykorzystanych możliwości - gimnazja o wysokich wynikach
egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.
 Nie wszystkie gimnazja zostały
uwzględnione w bazie danych.
 Niepełne dane
(precyzyjność wykresu).
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
szkoły sukcesu
szkoły wymagające pomocy całościowej
szkoły wymagające pomocy w zakresie przedmiotów humanistycznych
szkoły wymagające pomocy w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
Gimnazja z uwzględnieniem EWD
50%
40%
30%
obie części
20%
GH
GM
10%
0%
szk. wym.
pomocy
szk. sukcesu
szk.
wspierające
Szkoły sukcesu - część humanistyczna
i matematyczno - przyrodnicza
• Niepubliczne Gimnazjum Katolickie w Sikorzu
• Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów
w Gostyninie
• Gimnazjum im. bp. L. Wetmańskiego
w Sierpcu
Szkoły sukcesu - część humanistyczna
i matematyczno - przyrodnicza
• Gimnazjum nr 6 im. Wł. Szafera W Płocku
• Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
im. A. Macieszy w Płocku
Szkoły sukcesu - część humanistyczna
i matematyczno - przyrodnicza
 Gimnazjum nr 10 w Płocku
 I Niepubliczne Gimnazjum ZO–K PROFESOR
w Płocku
Szkoły sukcesu - część humanistyczna
• Gimnazjum w Bulkowie
Szkoły sukcesu – część matematyczno –
- przyrodnicza
• Gimnazjum w Nowym Miszewie
• Gimnazjum im. C.K. Norwida w Bielsku
• Gimnazjum im. gen. J. Hallera w Szczawinie
Kościelnym
Szkoły sukcesu – część matematyczno –
- przyrodnicza
• Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku
• Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
w Szczutowie
Szkoły wspierające
• Gimnazjum w Sannikach
(w obu częściach)
• w cz. humanistycznej:
• Gimnazjum w Gójsku
• Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika
w Sierpcu
Szkoły neutralne
• Część humanistyczna i matematyczno –
przyrodnicza
1 gimnazjum
• Część humanistyczna – 2 gimnazja
• Część matematyczno – przyrodnicza – 3
gimnazja
• www.ewd.edu.pl – informacje na temat projektu
dot. metodologii szacowania wskaźnika
edukacyjnej wartości dodanej EWD
• baza danych z wyszukiwarką szkół (pozycja szkoły
ze względu na trzyletnie wskaźniki egzaminu
gimnazjalnego i wartości dodanej obliczonej na
podstawie wyników egzaminacyjnych
z lat 2006 – 2008, 2007 – 2009, 2008 – 2010).
Szkoła powinna zwrócić uwagę na:
• Zwartość elipsy.
• Różne wyniki w obu częściach egzaminu
gimnazjalnego.
Wykorzystanie EWD
Możliwości porównania pracy
w danym gimnazjum
(w jakim kierunku szkoła zmierza, postęp,

regres).
Doskonalenie nauczania (np. planowania
pracy dydaktycznej, metod pracy z uczniem)

Możliwość porównania
z innymi szkołami.
Egzamin maturalny
EWD
wskaźniki jednoroczne
w oparciu o wyniki egzaminu maturalnego
w 2010 r.
z języka polskiego i matematyki
Nie wszystkie szkoły zostały uwzględnione
w bazie danych.
• Niepełne dane (precyzyjność wykresu).
• Możliwość porównania z innymi szkołami.
Zwartość elipsy
• Liczba absolwentów przystępujących do
egzaminu maturalnego.
• Istotne różnice między efektywnością
nauczania z języka polskiego i matematyki.
Licea ogólnokształcące
o wysokiej efektywności nauczania
i wysokich wynikach egzaminu maturalnego
z języka polskiego i matematyki
LO im. Marszałka St. Małachowskiego w Płocku
LO im. Wł. Jagiełły w Płocku
III LO im. Marii Dąbrowskiej w ZS nr 3 w Płocku
LO im. mjr. H. Sucharskiego w Sierpcu
Licea ogólnokształcące
o wysokiej efektywności nauczania
i wysokich wynikach egzaminu maturalnego
z języka polskiego
V Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Centrum Edukacji
Licea ogólnokształcące
o wysokiej efektywności nauczania
( matematyka, j. polski)
IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół
nr 1 w Płocku
Licea ogólnokształcące o niskiej efektywności
nauczania i wynikach egzaminu maturalnego
języka polskiego i matematyki - 5
 języka polskiego - 2
matematyki - 2
(16 LO)
Technika o wysokiej efektywności nauczania
i wysokich wynikach egzaminu maturalnego
z języka polskiego i matematyki
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych
nr 2 w Płocku
Technikum w ZS nr 2 im. Zygmunta
Wolskiego w Sierpcu
Technika o wysokiej efektywności nauczania i wysokich
wynikach egzaminu maturalnego z j. polskiego
 Technikum nr 4 w ZSUiP im. Abp. J. Nowowiejskiego
w Płocku
 Technikum w ZS Centrum Edukacji im. I. Łukasiewicza
w Płocku
 Technikum w ZS im. L. Bergerowej w Płocku
 Technikum nr 5 w ZS Ekonomiczno-Kupieckich im. L.
Krzywickiego w Płocku
Technika o wysokiej efektywności nauczania
i wysokich wynikach egzaminu maturalnego
z matematyki
Technikum nr 3 w ZST w Płocku
Technikum ZS nr 2 w Gostyninie
Technika
o niskiej efektywności nauczania
i wynikach egzaminu maturalnego
języka polskiego i matematyki - 1
języka polskiego - 3
(14 T)
Egzamin maturalny
maj 2011
(zdawalność – wyniki wstępne)
Zdawalność egzaminu maturalnego
województwo mazowieckie 76,5% (79,3% - 2010)
powiat sierpecki – 86% (82,8%)
m. Płock – 81% (81,5%)
powiat gostyniński – 68% (79,5%)
powiat płocki – 68% (74,0%)
Zdawalność wg typów szkół
język polski (woj. mazowieckie)
•
•
•
•
•
Licea ogólnokształcące – 86 %
Licea profilowane – 52%
Technika – 61%
Licea uzupełniające – 30 %
Technika uzupełniające – 23 %
Zdawalność 100% - w 7 szkołach (8,8%)
 Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St.
Małachowskiego w Płocku
 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół
Samorządowych w Zawidzu Kościelnym
 Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla
Dorosłych PTO w Płocku
 Uzupełniające Liceum dla Dorosłych w Solcu
Zdawalność 100%
 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Nowych Krubicach
 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku
 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
w Zespole Szkół nr 4 w Płocku
Zdawalność powyżej 95% - w 6 szkołach ( 7,5%)
 Liceum Ogólnokształcące im. mjra. H.
Sucharskiego w Sierpcu
 Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły
w Płocku
 IV Liceum Ogólnokształcące
im. B. Krzywoustego w Płocku
Zdawalność powyżej 95%
 Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy
PWSZ w Płocku
 III Liceum Ogólnokształcące im. M.
Dąbrowskiej w Płocku
 Liceum Profilowane im. L. Krzywickiego
w Płocku
Zdawalność egzaminu maturalnego
• 100 % - w 7 szkołach (8,8 % szkół)
• powyżej 95% w 6 szkołach(7,5%)
• mniej niż 50% - w 30 szkołach (37,5 % szkół)
• żaden absolwent nie zdał egzaminu maturalnego
w 9 szkołach (11% szkół)
Dziękuję za uwagę

similar documents