Analiza wyników egzaminu w Gimnazjum nr 28 w roku 2014

Report
Porównanie z rokiem 2013
 Skala
staninowa (od ang. standard
nine), standardowa dziewiątka –
dziewięciostopniowa skala testu
psychologicznego znormalizowana tak,
aby średnia w populacji wynosiła 5,
a odchylenie standardowe 2. Liczba
jednostek skali wynosi 9 staninów, natomiast
jej zakres wynosi od 1 do 9 stanina
Numer
stanina
Nazwa stanina
Procent wyników
(informuje, ilu uczniów w
kraju w danym roku
napisało egzamin na tym
poziomie)
1
Najniższy
4%
2
Bardzo niski
7%
3
Niski
12%
4
Niżej sredni
17%
5
Średni
20%
6
Wyżej średni
17%
7
Wysoki
12%
8
Bardzo wysoki
7%
9
Najwyższy
4%
 Każdego
roku CKE po sprawdzeniu
egzaminów ustala zakres stanin dla każdej
części egzaminu w zależności od wyników
uzyskanych przez gimnazjalistów w całej
Polsce. Każdego roku mogą to być inne
przedziały w zależności od tego, jak trudne
były testy. Dlatego nie należy porównywać
wyników procentowych między latami ani
przedmiotami. Wolno natomiast porównywać
staniny, bowiem pokazują, jak nasi uczniowie
wypadli na tle innych uczniów np. w mieście.
8
7
6
5
4
3
2
1
0
szkola 14
miasto14
szkola 13
miasto 13
 Jak
wskazuje wykres, wypadliśmy lepiej od
miasta z języka polskiego, na równi z
miastem z matematyki i angielskiego,
a gorzej od miasta z przedmiotów
przyrodniczych, historii i niemieckiego.
35
30
25
20
2013
2014
15
10
5
0
niskie
średnie
wysokie
2013
49%
33%
18%
2014
niskie
średnie
wysokie
23%
51%
26%
niskie
średnie
wysokie
W
roku 2013/14 nastąpił postęp w stosunku
do roku 2012/2013, jeśli chodzi o wyniki z
języka polskiego, bowiem:
 Zmniejszył się procent wyników niskich
(o 10%)
 Wzrósł procent wyników średnich ( o 8% )
 Wzrósł procent wyników wysokich (o 2%)
30
25
20
2014
2013
15
10
5
0
niskie
średnie
wysokie
wyniki
43%
26%
31%
2013
wyniki
niskie
średnie
wysokie
33%
39%
28%
2014
niskie
średnie
wysokie
 Rozkład
wyników z historii wskazuje na
pewien regres
 Wzrósł procent wyników niskich o 13 %
 Zmalał procent wyników średnich ( o3%)
 Zmalał procent wyników wysokich ( o 10%)
35
30
25
20
2013
2014
15
10
5
0
niskie
średnie
wysokie
2013
48%
2 35%
17%
2014
niskie
średnie
wysokie
44%
36%
20%
niskie
średnie
wysokie
 Wyniki
z matematyki świadczą o
nieznacznym regresie w stosunku do roku
ubiegłego
 Wzrosła liczba wyników niskich o 1 %
 Wzrosła liczba wyników średnich o 3%
 Zmalała liczba wyników wysokich o 4%
40
35
30
25
2013
2014
20
15
10
5
0
niskie
średnie
wysokie
rozkład wyników
35%
49%
16%
2013
niskie
średnie
wysokie
rozkład wyników
32%
51%
17%
2014
niskie
średnie
wysokie
W
roku 2014 nastąpił regres w stosunku do
roku 2013 w zakresie przedmiotów
przyrodniczych, bowiem
 O 2 punkty procentowe wzrósł odsetek
wyników niskich
 O 3 % zmalała ilość wyników wysokich
 O 1 % zwiększyła się ilość wyników średnich
35
30
25
20
2013
2014
15
10
5
0
niskie
średnie
wysokie
wyniki
28%
51%
21%
2013
wyniki
niskie
średnie
wysokie
34%
53%
13%
2014
niskie
średnie
wysokie
 Wyniki
z języka angielskiego świadczą o
regresie, mimo wzrostu o 2 % udziału
wyników wysokich
 Niebezpiecznie zwiększył się udział wyników
niskich o 6% ( na niekorzyść wyników
średnich- spadek o 6%), co pokazuje, że
wynik niski uzyskał co trzeci zdający
10
9
8
7
6
2013
2014
5
4
3
2
1
0
niskie
średnie
wysokie
rozklad wyników
2013
rozklad wynikow
2014
0%
40%
60%
2013
niskie
średnie
wysokie
13%
27%
60%
2014
niskie
średnie
wysokie
 Trudno
porównywać wyniki z języka
niemieckiego ze względu na to, że egzamin
końcowy z tego języka piszą zazwyczaj
uczniowie słabi, którzy boja się pisać
egzamin z języka angielskiego
 Wyniki z tego roku napawają jednak
optymizmem , ponieważ dwóch z 15
zdających osiągnęło wynik wysoki
 Niestety, wzrósł procent wyników niskich (o
20 %
W
roku 2014 należy zmodyfikować metody
nauczania szczególnie z przedmiotów
przyrodniczych, historii i wos-u oraz języka
angielskiego
 Modyfikacja winna dotyczyć w szczególności
otoczenia opieką dydaktyczną
i psychologiczną uczniów słabych,
o specjalnych potrzebach edukacyjnych i
zaniedbanych
 Należy skoncentrować się na indywidualnym
doborze metod nauczania
 Należy
często utrwalać wiadomości z zakresu
małych partii materiału
 Motywować uczniów , by na bieżąco
informowali nauczyciela, co jest dla nich
niejasne
 Prowadzić zajęcia wyrównawcze i
konsultacje
 Zacieśnić współpracę z rodzicami, by
kontrolowali odrabianie zadań i frekwencję
dzieci
 Należy
zwrócić na kształcenie strategii
rozwiązywania zadań, sprawdzanie
rozumienia poleceń i ćwiczenie wyłaniania
wskazanych w poleceniu czynności do
wykonania
 Każdy
nauczyciel powinien uczynić
skuteczność nauczania każdego ucznia
priorytetowym zadaniem
 Dziękuję
za uwagę
Renata Sukiennik

similar documents