Serdecznie witamy - Przedszkole nr 104 we Wrocławiu

Report
Serdecznie witamy
Informacja o placówce
• Nasze Przedszkole Nr 104 nosi nazwę „Na Misiowej Polanie”.
• Składa się z 2 bliźniaczych budynków posiadających dwie
kondygnacje – parter i pierwsze piętro.
• Każdy budynek ma 4 sale zabaw z łazienkami i ubikacją, salę
rekreacyjną zamieniona na salę zabaw, szatnię dla dzieci, gabinet
logopedyczny, salkę do zajęć dodatkowych, gabinet dyrektorski,
zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia dla personelu (szatnię,
ubikację, itp.).
• Budynek A o nazwie „Na Misiowej Polanie” mieści się przy ul.
Niedźwiedziej 26. Przy wejściu głównym ma rzeźbę przedstawiającą
rodzinkę misiów. W tym budynku przebywają dzieci 3-letnie
(ur.2007r.) i 4-letnie (ur.2006r.).
• Budynek B ma nazwę „Chatka Puchatka” i jest przy ul. Niedźwiedziej
28. Tu przebywają dzieci 5-cioletnie (ur.2005r.) oraz 6-letnie
(ur.2004r.).
Jak powstaliśmy?
• 05 marca 1975 roku został otwarty budynek A ,
do którego zapisano 160 dzieci. Było to
Przedszkole Nr 104.
• 01 września 1977 roku uruchomiono budynek B
dla około 150 dzieci. W budynku tym było
Przedszkole Nr 112.
• 01 września 2004 roku władze Wydziału Edukacji
połączyły oba budynki i zrobiły jedną placówkę
przedszkolną pozostawiając Nr 104 oraz nazwę
„Na Misiowej Polanie”.
PRZEDSZKOLAKI
• Na rok przedszkolny (szkolny ) 2010/2011 zostało przyjętych 250
dzieci w wieku od 3 – do 6 lat.
• Dzieci zostały podzielone na grupy wiekowe.
• Każda grupa liczy sobie 25 przedszkolaków.
• W budynku A są:
- 2 grupy 3-latków (rocznik 2007),ich sale to : „Skrzaty” i „Biedronki”
/są to nowe dzieci/
- 3 grupy 4-latków (rocznik 2006), ich sale to : „Kubusie”, „Żabki”
/nowe dzieci/ i „Biedronki”
• W budynku B mamy:
- 3 grupy 5-ciolatków (rocznik 2005), ich sale to : „Niedźwiadki”,
„Delfinki” i „Słoneczka”
- 2 grupy 6-ciolatków (rocznik 2004), ich sale to : „Ekoludki” i
„Smerfy”
Personel placówki
• Nad bezpieczeństwem i opieką Państwa dzieci
czuwa 41 pracowników Przedszkola Nr 104
• Kadra pedagogiczna składa się z 24 nauczycieli
specjalistów
• Kadra administracyjna ma tylko 2
pracowników
• Kadra obsługowa liczy sobie 15 osób
Nauczyciele wspomagający
• Logopeda – Maria Jędrysiak ( w miesiącu
wrześniu bada dzieci – ich wymowę)
• Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej – Zdzisława
Ochmann (prosi o skierowania od lekarza)
• Katechetka – Joanna Zawadzka (rodzice proszeni są
o podpisanie zgody na udział dziecka w katechezie)
• Metodyk – Mariola Sobótka
Kadra administracyjna
• Intendent – Beata Przybylska-Masiul
• Pomoc administracyjna – Ewa GarncarekZarzycka
oraz
Dyrekcja placówki
* Dyrektor – Grażyna Plewińska
*wicedyrektor – Anna Domańska
Dokumenty regulujące pracę placówki
obowiązujące rodziców
•
•
•
•
Statut Przedszkola Nr 104
Procedura kontaktów z rodzicami
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
Procedury postępowania w sytuacjach
trudnych
• Regulamin Rady Rodziców
• Konwencja Praw Dziecka
Statut Przedszkola Nr 104
• Zawiera informacje na temat funkcjonowania
placówki. Składa się z IX działów.
Najważniejsze z nich to:
• Cele i zadania przedszkola;
• Organizacja pracy przedszkola;
• Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola;
• Wychowankowie przedszkola ( w tym
rekrutacja)
Procedura kontaktów z rodzicami
Rodzaje kontaktów:
• Zebrania z rodzicami
• Konsultacje grupowe
• Konsultacje indywidualne
• Zajęcia otwarte w przedszkolu
• Uroczystości
Kolejność kontaktowania się
•
•
•
•
1) nauczyciel prowadzący grupę
2) dyrektor, wicedyrektor przedszkola
3) rada pedagogiczna
4) organ nadzorujący przedszkole
Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli
z rodzicami /opiekunami i udzielania
informacji o dziecku w czasie trwania
zajęć.
Procedury postępowania w sytuacjach
trudnych
• Dokument ten zawiera 5 procedur:
• -postępowania z dzieckiem sprawiającym
trudności wychowawcze
• -postępowania wobec dziecka mającego
trudności edukacyjne
• -wspierania rozwoju dziecka nadpobudliwego
• -wspierania rozwoju dziecka zdolnego
• -przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania
skarg i wniosków
Skargi i wnioski
Wnosząc skargi i wnioski należy przede wszystkim
zachować drogę służbową.
• 1. nauczyciel
• 2. dyrektor
• 3. organ prowadzący i nadzorujący
Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
• -ustnie
• -pisemnie
• -pocztą elektroniczną
Procedura przyprowadzania i
odbierania dzieci
•
•
•
Obowiązkiem rodzica jest rozebrać dziecko w szatni, doprowadzić dziecko do sali i
oddać nauczycielce
Dziecko odbierane jest przez prawnych opiekunów lub osoby upoważnione przez
rodziców. Upoważnienie musi być na piśmie. (wzór na stronie internetowej
placówki). Do odbierania dzieci mogą być upoważnione tylko osoby, które
ukończyły 18-sty rok życia.
Bardzo ważna rzecz: bardzo prosimy państwa o podawanie nam aktualnych
telefonów do siebie i osób, które mogą odebrać dziecko.
• W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do
godziny 18-stej i będzie brak kontaktu z opiekunami
dziecka, placówka ma obowiązek zawiadomić policję oraz
Sąd Rodzinny.
• Wszystkie procedury, statut i oświadczenia znajdą Państwo na
naszej
stronie
internetowej:
przedszkole104_wroc.republika.pl
Organizacja roku 2010/2011
• Przedszkole pracuje od 01 września 2010r. –
do 30 czerwca 2011r. (wszyscy Państwo podpisaliście
umowy oświadczeniu usług na 10 miesięcy)
• Przerwa wakacyjna w roku 2011 będzie w
miesiącu lipcu.
• Godziny otwarcia: 6,30 – 18,00
Rozkład dnia
•
•
•
•
•
6,30 – 8,15 przyprowadzanie dzieci
8,30 – 9,00 ŚNIADANIE
9,00 – 12,00 zajęcia programowe
12,00 – 12,30 OBIAD
12,30 – 14,30 odpoczynek w budynku A,
zabawy swobodne w budynku B
• 14,30 – 15,00 PODWIECZOREK
• 15,00 – 18,00 odbiór dzieci
Zajęcia w przedszkolu
• Podstawowe zajęcia w przedszkolu organizowane są w oparciu o
nową podstawę programową wychowania przedszkolnego , która
została wprowadzona
Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. (Dz. U. z dnia 15 stycznia
2009r.)
• Najważniejsza zmiana to:
W trosce o proporcjonalny rozkład aktywności dziecięcej i
zapewnienie wychowankom wystarczającej ilości zabaw i ruchu,
określono precyzyjnie czas trwania poszczególnych składowych dnia
przedszkolnego. I tak:
• -zajęcia dydaktyczne mogą zajmować max 1/5 czasu w ciągu dnia;
• -zabawy swobodne muszą zajmować min 1/5 czasu w ciągu dnia;
• -pobyt na powietrzu – min 1/5 czasu dnia, bez względu na pogodę;
• -pozostałe ok.2/5 czasu dnia jest do dyspozycji dzieci i nauczyciela,
na zabawy kierowane, czynności porządkowe, organizacyjne, itp..
Zajęcia uzupełniające
•
Bezpłatne to: gimnastyka korekcyjna, religia dla dzieci starszych (5 i 6-ciletnich)
oraz ćwiczenia logopedyczne
• Płatne przez Państwa czyli rodziców dzieci:
- prowadzone z całą grupą: rytmika – 14,-zł miesięcznie i warsztaty teatralne (Teresa
Aksinowicz) – 14,- zł miesięcznie – zajęcia te odbywają się 1 raz w tygodniu na
salach dziecięcych
- prowadzone dla chętnych dzieci i ich rodziców:
• Ceramika (Iwona Buraczewska-Opania) – 34,-zł miesięcznie, prowadzone są w
dodatkowej salce, w małych zespołach – do 10 dzieci, odbywają się 1 raz w
tygodniu, w cenę wchodzą też materiały potrzebne do zajęć np. glina
• Język angielski (firma „Lingua”) – zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, w
grupach do 12 osób, w osobnej salce
• Tańce (Szkoła Tańca „JAST”: instruktorzy – Małgorzata Szczerba – budynek A i
Joanna Chrupcała – budynek B) – zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Cena:
cała grupa – 28,-zł, chętne dzieci – 38,-zł
• Szachy (Zbigniew Niemiec) – dzieci z budynku B, odbywają się 1 raz w tygodniu, w
grupach do 10 osób, w osobnej salce, cena 24,-zł
Odpłatność za usługi przedszkolne
Za przedszkole
• Zgodnie z Uchwałą Nr XX/569/08 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 17 kwietnia 2008r. oraz umową o
świadczeniu usług, którą Państwo podpisywaliście w
miesiącu czerwcu opłata za przedszkole wynosi:
• 1. koszty świadczeń tzw. opłata stała – 199,08zł
miesięcznie
• 2. koszty surowców zużytych do przygotowania
posiłków – 118,-zł dla 3 posiłków
• Razem wynosi: 317,08 zł
Pasek odpłatności - przykład
l.p.
Naz Mies Nad Zaleg Bieżą Odpi
wisk iąc
płata ła
ca
s
oi
imię
dziec
ka,
adre
s,
rodz
aj
płatn
ości
1.
Jan
IX
Kow
alski
Bobr
za 15
P
317,
08
Do
Zaleg Zniżk Ilość
zapła łe
a za posił
ty
miej ków
sce
Zwro 300,
t za
08
popr
zedni
miesi
ąc
np.:
17,-
0
3
uwa
gi
o+p+
k
Termin i sposób płatności
• Wszelkie opłaty za usługi prowadzone w przedszkolu
dokonujemy do 15 dnia każdego miesiąca.
• Za usługi płacimy z góry.
Sposób płatności:
• - przelew na konta
• - gotówka w kasie przedszkola w wyznaczony dzień
**Dzieci, których rodzice nie uiszczają opłat, płacą nie
terminowo i trzykrotnie zostaną wezwani listem
poleconym do zapłaty, będą skreślone z listy
przedszkolaka zgodnie z umową i statutem.
Ubezpieczenie dzieci
Rada Rodziców na zebraniu w maju 2010 roku
do ubezpieczenia swoich pociech wybrała
firmę ALIANZ. Ubezpieczenie to obejmuje
nieszczęśliwe wypadki dzieci na terenie
placówki, domu, wyjazdu krajowego i
zagranicznego. Wynosi 50,-zł od dziecka za
cały rok tj. od 01.09.2010 – 31.08.2011r. Za
ubezpieczenie trzeba zapłacić gotówką do 15
września 2010r.
Żywienie dzieci
• W dniu 01 lipca 2010 roku został przeprowadzony przetarg
nieograniczony w celu wybrania firmy cateringowej, która ma żywic
nasze dzieci. Przetarg wygrała firma „Pan Krzyś” Pogotowie
Gastronomiczne, która mieści się we Wrocławiu przy ul. Nyskiej 66.
Szefem firmy jest pan Krzysztof Koguciuk. Spotkanie informacyjne z
przedstawicielami cateringu odbędzie się 14.09.2010r. o godz.:16,30
w budynku A ,w sali „Biedronek”.
• Wszyscy rodzice, których dzieci mają wszelkiego rodzaju diety
pokarmowe proszeni są o dostarczenie do dnia 14.09.2010r.
zaświadczeń lekarskich z dokładnym rodzajem diety. Brak
zaświadczenia będzie jednoznaczne z tym , że dziecko nie będzie
miało przestrzeganej diety.
• Wszystkich rodziców zachęcam do udziału w spotkaniu z
pracownikami firmy, gdyż tylko Państwo możecie mocno wpłynąć na
właściwe żywienie Waszych dzieci!!!
Bezpieczeństwo !
•
•
•
•
•
•
Aby móc zapewnić właściwe bezpieczeństwo dzieciom bardzo proszę
Państwa o pomoc. Wspólna troska i dobra współpraca pozwoli nam
wszystkim spać spokojnie i właściwie realizować swoje zadania. A
więc:
1. Nie puszczamy samego dziecka do przedszkola
2. Oddajemy dziecko nauczycielce i informujemy ją o tym fakcie
3. Odbierając dziecko upewniamy się, że nauczycielka wie i widzi, że
Państwo bierzecie pociechę
4. Dbamy, aby drzwi wewnętrzne były zawsze zamknięte
5. Informujemy nauczycieli o tzw. wędrowniczkach (dzieci niektóre
lubią się chować i uciekać)
6. Odbierając dziecko z podwórka podchodzimy do nauczyciela, a
następnie po pożegnaniu się dziecka z panią opuszczamy razem z
dzieckiem plac zabaw. Nie zostajemy na podwórku, jeżeli są tam
grupy przedszkolne.
Kalendarz imprez
l.p.
Miesiąc
Rodzaj imprezy
1.
Wrzesień 2010
Przedstawienie teatralne w przedszkolu
2.
Październik 2010
Pasowanie na 6-ciolatka
3.
Listopad 2010
Dzień życzliwości, przedstawienie teatralne
4.
Grudzień 2010
Mikołaj, Jasełka z wigilią
5.
Styczeń 2011
Dzień Babci i Dziadka, przedstawienie teatralne
6.
Luty 2011
Zabawa karnawałowa
7.
Marzec 2011
V Taneczna Gala Przedszkolaka
8.
Kwiecień 2011
Wielkanoc, Festiwal Teatrów Przedszkolnych
9.
Maj 2011
Dzień Mamy i Taty, pożegnanie 6-ciolatków
10.
Czerwiec 2011
Dzień Dziecka wg propozycji Rady Rodziców
Rada Rodziców
• Praca wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczna
przedszkola wspierana jest przez Radę Rodziców.
• Rada Rodziców składa się z przedstawicieli
poszczególnych grup, którzy tworzą rade grupową (3
osoby).
• Rada ta działa na podstawie regulaminu.
• Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się 1 raz na dwa
miesiące.
• Ze składek opłacane są przedstawienia teatralne,
upominki mikołajowe, zabawa karnawałowa, impreza z
okazji Dnia Dziecka, akcja „Cały Wrocław czyta
dzieciom” oraz inne potrzebne rzeczy.
MISIOWE NOWINKI
• Podstawowe informacje dotyczące organizacji
i pracy tego roku oraz podstawy programowej
znajdą
Państwo
w
naszej
gazetce
przedszkolnej, która będzie wydawana raz na
trzy miesiące oraz na naszej stronie
internetowej. W gazetce są też zagadki dla
dzieci oraz szczypta historii o naszej placówce.
Cena min.: 2,-zł

similar documents