Detaljreguleringsplan Opstad vest - Valborg Leivestad

Report
multiconsult.no
Detaljreguleringsplan for
Opstad Vest
multiconsult.no
Bakgrunn for reguleringssaken
• Betongbygg Eiendom AS og Block Watne AS har sammen kjøpt
Grotheiendommen 2074/439 av Borg Næring og Eiendom,
Sarpsborg kommune.
• I forbindelse med rulleringen av kommuneplanen i 2003 ble
denne eiendommen en del av et større utbyggingsområde (B10.4) med flere eiere. Block Watne har i ettertid ervervet gbnr.
2074/12. Sameiget Opstadmo har også gått inn i et samarbeid
om utvikling av planen.
• Betongbygg Eiendom og Block Watne har utarbeidet dette
planforslaget for byggeområdet. Stenseth Grimsrud arkitekter
har vært konsulent for planarbeidet med Multiconsult som
underleverandør i siste planfase.
2
multiconsult.no
Grunneiere
Opstadmo
(Martinsen/Bergdal)
Liv Marit Hansen
Block Watne
Block Watne /
Betongbygg
3
multiconsult.no
Overordnede rammer og føringer
Planområdet er vist
som B-10.4 i
gjeldende
kommuneplan.
Plankartet viser også
atkomst fra
Opstadveien i nord.
4
multiconsult.no
Planområdet
5
multiconsult.no
Krav om konsekvensutredning
6
multiconsult.no
Atkomstveg til boligfeltet
7
multiconsult.no
Dagens situasjon – lek, nærmiljø, friluftsliv
Det er ingen lekeplasser i planområdet i
dag. Området brukes lite til uorganisert
lek og opphold.
8
multiconsult.no
Planområdet er vist som et
nærturområde på kommunens
temakart.
En del av Greåkerstien går gjennom
planområdet. Denne må legges litt om.
9
multiconsult.no
Landskap
10
multiconsult.no
11
multiconsult.no
12
multiconsult.no
Trafikkforhold
Opstadveien er en tofelts vei med tosidig
fortau fra Greåker fram til boligfeltet.
Videre nordover er det ensidig fortau.
Årsdøgntrafikk 2012: ÅDT 2600
Ved Greåker videregående : ÅDT 3200
Avstander fra atkomst Opstad vest:
- Greåker sentrum ca. 2 km
- Tunejordet 4 km
- Sarpsborg sentrum 5,5 km
- Grålum barneskole 2,8 km
- Tindlund ungdomsskole 2,9
13
multiconsult.no
Opstadveien er vist som en
framtidig sykkelrute Bjørnstad
- Opstad - Greåker
14
multiconsult.no
Kulturminner
Fylkeskommunen har kartlagt
fornminner i området.
I forbindelse med utbygging
søker en om å få frigitt nr. 1, 4,
5 og 7.
Nr. 2 og 3 vil bli bevart på
jordet nedenfor Opstadmo.
Nr. 6 ble ikke gjenfunnet ved
ny registrering, og er frigitt.
15
multiconsult.no
Planforslaget
Planen er en
detaljreguleringsplan
Den består av:
Reguleringsplankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
En vedtatt reguleringsplan
gir juridisk grunnlag for å
foreta grunnerverv
16
multiconsult.no
Arealtabell
Tabellen viser ca. 74 daa
byggeområder
Store lekeplasser 8,6 daa
Veganlegg 19,6 daa
Naturområder 18,4 daa
Jordbruk 12,1 daa
Totalt: 132,7 daa
17
multiconsult.no
Illustrasjonsplan
Planen legger opp til bygging av
eneboliger, kjede/rekkehus og
lave blokker.
Illustrasjonsplanen er ikke
juridisk bindende.
18
multiconsult.no
Terrengsnitt
19
multiconsult.no
Terrengsnitt
20
multiconsult.no
Lek og grønne areal
To sentrale lekeo mråder kan nås
fra alle boligene. Gangvegnett
suppleres med stier fra
boliggruppene.
Arealer vest for vegen ved
Opstadmo forblir landbruk.
Skråningen i nedkant av feltet
skal ligge som naturområde med
restriksjoner på hugst.
Arealene som tilhører Vestagløtt
Andelslag vil fortsatt tilhøre
andelslaget.
21
multiconsult.no
Venstresvingfelt
Trafikkutredningen
anbefalte bygging av
venstresvingfelt i
Opstadveien.
Dette får konsekvenser for 3
boliger som mister direkte
utkjørsel på vegen. Boligene
får ny atkomst.
22
multiconsult.no
Trafikkstøy etter
utbygging
Rød sone har så mye støy at
den ikke skal bebygges med
nye hus. I gul sone må en
vurdere tiltak for å sikre at
støyforskriften overholdes.
Reguleringsbestemmelsene
stiller krav til bygging i gul
sone.
23
multiconsult.no
Konsekvenser av planforslaget
• Høsten 2004 ble det funnet fornminner i området i forbindelse med arkeologisk
registrering. I seks forskjellige områder finnes spor fra steinalder og jernalder. Det
søkes om tillatelse til utgraving av noen av lokalitetene, to er foreslått bevart.
• Utbyggingen vil gi økt biltrafikk på Opstadveien, og fotgjengertrafikken gjennom
eksisterende boligområde mellom Opstadveien og Opstad vest vil øke. Grunnlaget for
kollektivtransportrute i Opstadveien vil styrkes.
• Utbyggingen vil føre til at en grønn vegg mot Visterflo mister mer av sin naturkarakter,
og en vil se deler av byggeområdet fra Vistergrend. Mange husstander på toppen av
åsen får bedre utsikt mot Visterflo fordi tett skog i skråningene ned mot vassdraget
forsvinner.
• Utbyggingen kan gi økt kundegrunnelag for eksisterende forretninger og
servicebedrifter på Greåker.
• Det er forventet at utbygging av sykehuset på Kalnes vil gi økt etterspørsel etter
boliger nær den store arbeidsplassen. En regner at en i Opstad vest vil kunne tilby en
variert boligmasse med god beliggenhet.
24

similar documents