Ćwiczenia z delegacji służbowych więcej…

Report
Ćwiczenia z rozliczania
delegacji służbowych
krajowych i zagranicznych –
przygotowała Grażyna Mirska na podstawie
publikacji wyd. SIGMA
28.10.2013, CZĘSTOCHOWA
Podróż krajowa.
Diety. Ćwiczenie nr 1:
 Pracownik
odbywał podróż krajową od
poniedziałku
od godz. 10
do piątku
W
do godz. 14.
jakiej wysokości i ile diet przysługuje
pracownikowi?
Podróż krajowa. Diety.
Odpowiedź do ćwiczenia nr 1:


4 pełne diety
4 x 30,00=120 zł
50% diety za rozpoczętą dobę
(4 godziny)
0,5 x 30,00 = 15,00 zł
Razem pracownikowi przysługuje należność z tytułu
diety w wysokości 135 zł.
Zmniejszenie diety. Ćwiczenie nr 2:
Pracownik odbywa podróż krajową od poniedziałku
od godziny 10.00
do piątku do godziny 14.00.
Pracownikowi w ramach usługi hotelarskiej
zapewniono śniadania.
Czy w takim przypadku zostaje obniżona dieta, a
jeżeli tak to w jaki sposób?
Zmniejszenie diety. Ćwiczenie nr 2:
Odpowiedź do ćwiczenia nr 2:
W takim przypadku kwota diety za dobę podróży
krajowej zostaje obniżona o 25%, czyli o 7,50 zł i
wynosi 22,50 zł.
Połowa diety za rozpoczętą dobę również zostaje
obniżona o 25%, czyli o 3,75 zł i wynosi 11,25 zł.
 Pracownik, w tym przypadku za czas podróży
krajowej otrzymuje:
Zmniejszenie diety. Ćwiczenie nr 2:
Odpowiedź do ćwiczenia nr 2:
4 diety za 4 pełne doby (od poniedziałku od godz.10.00 do piątku do
godz. 10.00), obniżone o 25% każda:
4 x 22,50 zł = 90,00 zł
Połowę diety za rozpoczętą dobę (4 godz. od godz.10.00 do 14.00),
obniżoną o 25%
0,5 x 22,50 zł = 12,25 zł
Pracownikowi razem przysługuje 4,5 obniżonej diety w wysokości 101,25 zł.
Zmniejszenie diety. Ćwiczenie nr 2:
Odpowiedź do ćwiczenia nr 2komentarz
Przez zapewnienie pracownikowi wyżywienia należy rozumieć
umożliwienie pracownikowi zjedzenie posiłku, niezależnie od tego, czy
pracownik z tego posiłku skorzysta.
Nie ma znaczenia, czy w rachunku hotelowym wyszczególniony został
bezpłatny posiłek. Wystarczy, że w swojej ofercie hotel zapewnia, w
ramach usługi hotelarskiej, posiłek, za który pracodawca nie ponosi
odrębnych kosztów.
Podróż krajowa. Ćwiczenie nr 3:
Jan Kowalski zatrudniony w Doradztwie Prawnym z siedzibą w Sopocie jest
prawnikiem i prowadzi rokowania w sprawie umowy w Częstochowie o najem
nieruchomości.
Zarząd Spółki delegował go do Częstochowy na 17 dni
od 13.03.2013 do 29.03.2013 roku w celu wykonania swoich zadań.
Pracownik wyjechał z Sopotu pociągiem o godz.8.30 13.03.2013 i wrócił o godz.
20.45 dn. 29.03.2013 roku. Cena za bilety wynosi 126,00 zł. Dwa pierwsze noclegi
pracownik spędził u rodziny. Pozostałe w hotelu – za co otrzymał rachunek
hotelowy w wys. 72,00 zł za 1 nocleg. Jak będzie wyglądało jego rozliczenie?
Podróż krajowa.
Odpowiedź do ćwiczenia nr 3:
Rozliczenie pracownika będzie wyglądało następująco:
diety: liczone od godz.
8.30 dn.13.03.2013 r.
do 20.45 dn.29.03.2013 r. - 16 dób pełnych,
1 doba niepełna, ale powyżej 12 godz.: 17 x 30,00 = 510,00 zł
Podróż krajowa.
Odpowiedź do ćwiczenia nr 3 cd.:
ryczałt na dojazdy
(20% za każdą rozpoczętą dobę):
17 x 6,00 = 102,00 zł
Zwrot ceny biletów za przejazd pociągiem – 126,00 zł.
Podróż krajowa.
Odpowiedź do ćwiczenia nr 3 cd.
Noclegi wg ryczałtu (150% diety za każdą dobę).
Pierwsze dwa noclegi pracownik spędził u rodziny): 2 x 45,00 = 90,00 zł
Noclegi wg rachunków hotelowych 14 x 72,00 = 1008,00 zł.
Razem koszt delegacji wynosił 1837,00 zł.
Ponieważ pracownik pobrał zaliczkę w kwocie 1900,00zł to po powrocie musi
zwrócić 64,00 zł. Do rozliczenia dołączył 2 bilety oraz rachunek z hotelu.
Podróż zagraniczna.
Ćwiczenie nr 4:
Pracownik zatrudniony w spółce z Gdańska udał się w podróż
służbową do Niemiec. Do Warszawy przyjechał pociągiem
wieczornym, przenocował i na drugi dzień wyruszył pociągiem
do Niemiec.
Kiedy rozpoczęła się jego podróż zagraniczna?
Podróż zagraniczna.
Odpowiedź do ćwiczenia nr 4:
Pracownika podróż zagraniczna rozpoczęła
w momencie przekroczenia granicy Niemiec.
się
Do tego momentu (podróż pociągiem do Warszawy,
nocleg) otrzymuje on diety i inne świadczenia z tytułu
podróży służbowej krajowej.
Podróż zagraniczna.
Ćwiczenie nr 5:
Pracownik zatrudniony w przedsiębiorstwie w Warszawie
leciał w podróż zagraniczną samolotem na Słowację.
Samolot wyleciał z Warszawy i miał międzylądowanie w
Krakowie.
Od kiedy rozpoczyna bieg podróż zagraniczna?
Podróż zagraniczna. Odpowiedź do
ćwiczenia nr 5:
Czas, od którego biegnie podróż
zagraniczna,
rozpoczyna się od chwili startu samolotu
w Krakowie.
Podróż zagraniczna.
Ćwiczenie nr 6:
Pracownik odbywa podróż zagraniczną, a państwem docelowym jest
Argentyna.
Jednakże dojazd odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap do Belgii, a
następny z Belgii do Argentyny.
Jak jest liczona dieta w przypadku:
a) Jeżeli Argentyna jest wskazana w poleceniu wyjazdu jako docelowa?
b) Jeżeli wskazane są dwa państwa docelowe tj. Belgia i Argentyna?
Podróż zagraniczna.
Odpowiedź do ćwiczenia nr 6:
Dieta wypłacana jest w wysokości i walucie tego państwa,
które pracodawca wskazał jako państwo docelowe.
Jeżeli pracodawca jako państwo docelowe wskazał
Argentynę, wówczas dieta przysługuje w wysokości
obowiązującej dla Argentyny, czyli 50 USD
za pobyt w Argentynie.
Podróż zagraniczna.
C.d. Odpowiedź do ćwiczenia nr 6:
Dieta w pełnej wysokości przysługuje za każdą dobę (24 godziny)
podróży zagranicznej. Jeżeli część podróży trwała niepełną dobę:
- do 8 godzin – przysługuje 1/3diety
- ponad 8 godzin do 12 godzin – przysługuje 50% diety
- ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.
Podróż zagraniczna.
c.d. Odpowiedź do ćwiczenia nr 6:
Przewidywany czas trwania podróży zagranicznej określa pracodawca
w poleceniu wyjazdu.
Pracownikowi przysługują diety za faktyczny czas przebywania w podróży
zagranicznej, co zostanie ustalone w rozliczeniu dokonanym przez
pracownika, po jego powrocie.
Ważne jest ustalenie momentu rozpoczęcia podróży służbowej, gdyż od tej
chwili rozpoczyna się liczenie dób, za które przysługują diety do
docelowego państwa tu do Belgii 48 EUR i Argentyny 50 USD.
Podróż zagraniczna.
Ćwiczenie nr 7:
Pracownik odbywa pociągiem podróż zagraniczną do Czech.
Zgodnie z poleceniem wyjazdu, wystawionym przez kierownika
zakładu pracy, podróż służbowa ma trwać od poniedziałku od
godziny 12.00 (moment przekroczenia granicy Czech) do
czwartku do godz. 21.00 (moment powrotnego przekroczenia
granicy Polski).
W jakiej wysokości przysługują diety pracownikowi ?
Podróż zagraniczna.
Odpowiedź do ćwiczenia nr 7:
Pracownikowi przysługują:
diety za trzy pełne doby
3 x 41 = 123 EUR oraz
½ diety ( za 9 godzin – 20,50 EUR)
Razem: diety 143,50 EUR.
Podróż zagraniczna.
Ćwiczenie nr 7:
Po powrocie okazało się iż pociąg przekroczył granicę z
opóźnieniem i zgodnie ze stemplem przekroczenia
granicy pociąg opuścił Polskę o godz.15.00.
Jak zmienia się wysokość przysługujących diet?
Podróż zagraniczna.
Ćwiczenie nr 7:
W związku z powyższym, pracownikowi przysługują diety za
3 pełne doby tj.:
3 x 41 EUR = 123 EUR
oraz
1/3 diety ( do 8godzin w wys. 13,67 EUR). Razem: 136,67 EUR
Podróż zagraniczna.
Ćwiczenie nr 7:
Diety w pełnej wysokości przysługują wówczas, gdy
pracownik sam pokrywa koszty wyżywienia. Ulegają
one modyfikacją, jeżeli część lub całość wyżywienia
pokrywana jest przez pracodawcę lub zagraniczną
stronę zapraszającą.
Jeżeli pracownik otrzymuje za granicą całodzienne
bezpłatne wyżywienie, przysługuje mu 25% diety
ustalonej według zasad dotyczących sposobu
obliczania diet.
Podróż zagraniczna.
Ćwiczenie nr 7:
Pracownikowi,
otrzymującemu
za
granicą
częściowe
bezpłatne wyżywienie, kwotę diety zmniejsza się o koszty
zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy
posiłek stanowi odpowiednio:
- 5% diety za śniadanie,
- 30% diety za obiad,
- 30% diety za kolację.
Podróż zagraniczna.
Ćwiczenie nr 8:
Pani Grażyna Mirska udała się w podróż do Hiszpanii
na 9 dni do 12.03.2013 r. do 20.03.2013 r.
Jako środek transportu został jej przyznany samolot w
klasie ekonomicznej wylatujący z Warszawy 12.03.2013
r. o godz. 9.20. Powrót nastąpił zgodnie z rozkładem
lotów 20.03.2013 roku o godz. 15.30.
Podróż zagraniczna.
Ćwiczenie nr 8:
Pani Grażyna Mirska dwa noclegi spędziła w pokoju
gościnnym strony zagranicznej, z którą prowadziła
rozmowy; 6 pozostałych nocy spędziła w hotelu w
innej miejscowości cena 120 EUR/1 nocleg.
Jak powinno wyglądać rozliczenie delegacji?
Odpowiedź do ćwiczenia nr 8:
Rozliczenie delegacji wygląda następująco:
diety – 8 pełnych dób i jedna rozpoczęta doba do 8 godzin.:
8x
50 EURO =
400,00 EURO
1/3 x 50 EURO =
16,67 EURO
Razem
416,67 EURO
=
Odpowiedź do ćwiczenia nr 8:
Koszty 6 noclegów hotelowych (dwa noclegi bezpłatne w pokoju gościnnym)
6 x 120 EURO = 720 EURO (nie została przekroczona kwota limitu wynosząca 160 EURO).
Koszty dojazdów samolot:
50,00 EURO
Koszty przejazdów miejscowych (10% diety za każdą rozpoczętą dobę)
9 x 5,00 EURO = 45,00 EURO
Razem: koszty 1231,67 EURO.
Dziękujemy za uwagę
Życzymy udanych podróży służbowych
DORADZTWO PRAWNE I SZKOLENIA
EKO-KONSULST
KRAKÓW
www.eko-konsult.com.pl

similar documents