Consfatuirile judetene pentru consilierii educativi - 2014-2015

Report
CONSFĂTUIRILE JUDEŢENE
PENTRU CONSILIERII
EDUCATIVI
ZALĂU, 26 SEPTEMBRIE 2014
ACTE NORMATIVE












Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară
aprobat prin OM nr. 5567/2011;
OM nr. 4865/16.08.2011 – privind stabilirea obligaţiei didactice pentru personalul de
conducere;
OM nr. 3637/19.06.2014 – privind structura anului şcolar 2014 – 2015;
OM nr. 5547/06.10.2011 – privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de
învățământ preuniversitar;
ORDIN
Nr. 946/04.06.2005 - pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând
standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea
sistemelor de control managerial;
OM nr. 6143/01.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii
personalului didactic şi didactic auxiliar.
OM. Nr. 3060/03.02.2014 privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor,
excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ
preuniversitar
Funcţionarea Consiliului de administrație:
- OM nr. 3753/2011, privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de
învăţământ;
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
aprobat prin OM nr. 4925/2005;
- OM nr. 4714/23.08.2010 modifică componenţa CA;
- OM nr. 5619/11.11.2010 privind modificarea şi completarea OM nr. 4925/2005 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar (modifică componenţa CA).
INSPECŢIA TEMATICĂ
La nivelul unității de învățământ:
 Analizarea documentelor manageriale;
 Evaluarea portofoliului comisiei pentru activități
extrașcolare (plan de activități, programe, proiecte
educaționale, rapoarte, fișe de monitorizare, evaluare
etc.);
 Evaluarea impactului organizării activităților specifice
educației non-formale asupra creșterii motivației
școlare și a reducerii absenteismului și abandonului
școlar;
 Analizarea dezvoltării parteneriatului educațional.
Obiectivele inspecției:
 O1. Proiectarea și dezvoltarea educației non-formale la nivelul
documentelor manageriale;
 O2. Portofoliul comisiei pentru activități extrașcolare;
 O3. Documente specifice educației non-formale (plan de activități,
programe și proiecte educaționale, rapoarte, fișe de monitorizare și
evaluare etc.)
 O4. Pregătirea și desfășurarea activităților cuprinse în programul
”Să știi mai multe, să fii mai bun!”
 O5. Pregătirea elevilor pentru situații de urgență;
 O6. Parteneriate educaționale.
 Metode și procedee de documentare, control,
îndrumare, evaluare:
 Analiza documentelor solicitate;
 Discuții purtate cu conducerea unităților de
învățământ, cu responsabilul comisiei pentru
activități extrașcolare, cu cadre didactice, cu elevi,
cu reprezentanți ai autorităților locale, cu parteneri
educaționali.
PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRAȘCOLARE, ca factor
corector / potențator al educației
PAȘII DE URMAT…
 1. Analiza situației școlare a elevilor (rezultate,participări la concursuri,
frecvență școlară, abandon, comportament etc.)
 2. Analiza participării și implicării elevilor la activitățile desfășurate în cadrul
săptămânii Școala altfel!
 3. Identificarea și analiza opțiunilor și intereselor elevilor
 4. Analiza motivației școlare





5. Proiectarea activităților extrașcolare, astfel încât să contribuie la:
Creșterea frecvenței și motivației școlare;
Rezolvarea unor probleme comportamentale;
Stimularea învățării;
Dezvoltarea personală a elevilor.
Programe internaționale, naționale


Educaţia globală – 2014- 2015 - Tema “Securitatea alimentației”
www.coe.int/t/dg4/nscentre

Europa în şcoală – 2014- 2015 - Tema ”Anul European al Dezvoltării”

Educaţie pentru cetăţenie democratică

Educaţia părinţilor

Educaţie prin media

Creează-ţi mediul – www.lectiaverde.ro

Avocatul elevului

ANUL EUROPEAN AL DEZVOLTĂRII – proiect partenerial MEN- MAE – implementare în
cadrul programului Școala altfel
Proiecte prioritare
 Prevenirea abandonului şi reducerea absenteismului;

Dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare;
 Reintegrarea şcolară a elevilor care au abandonat şcoala;

Cultura organizaţională a şcolii.
 Săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
 Lecţii învăţate – 2014
 COLECTAREA ȘI IMPLEMENTAREA IDEILOR ELEVILOR!
 COOPTAREA ELEVILOR ÎN PREGĂTIREA ȘI IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR!
 PREGĂTIREA RESPONSABILĂ A PROGRAMULUI DE ACTIVITĂȚI!
 necesitatea cursurilor de formare pentru consilierii educativi și pentru cadrele
didactice– în domeniul activităţilor extraşcolare datorită nivelului perimat de
pregătire al acestora.
PARTENERIATE
 Asociația „Clubul Nouă de pasă” – Concursul LicArt
 SC GDF Suez Energy România și Fundația „Chance for Life” - „Întâlnire cu energia”
 Asociația „Școala de valori” și AIESEC – Programul GROW - sesiuni de educație nonformală susținute de traineri internaționali
 Agenția Internațională „Euroconcert” – Mamaia Copiilor
 Asociația Culturală Macondo – cinema.edu
 ASTRA – Festivalul și caravana Astra Film Junior
 Terres des hommes – Ziua Ștafetei http://www.youtube.com/watch?v=2wcwpcxEcwQ
 ZBURD - educație prin coaching: https://www.youtube.com/watch?v=vrF4JbH3Eo4
 Școala de Valori, Asociația ROI - „Adoptă un liceu” – curs facilitatori învățare
permanentă – ISE
 Fundația Noi orizonturi – 45 de noi cluburi IMPACT în următorul an școlar
Recomandări rezultate din analiza documentelor, discuții cu cadrele didactice,
profesor consilier, elevi și din prelucrarea chestionarelor date elevilor
- evitarea formalismului în redactarea și realizarea documentelor
- asumarea documentelor de către persoanele desemnate cu responsabilități
pe domenii, prin semnătură personală și avizarea de către conducerea școlii
- colaborarea mai strânsă dintre unitatea de învăţământ şi CJRAE-CJAPP prin
profesorul consilier;
- popularizarea, in unitatea de învățământ, a rolului și importanței consilierii
pshiopedagogice;
- realizarea mai multor activităţi de orientare şcolară şi profesională pentru
elevii de liceu;
- realizarea mai multor activităţi extraşcolare, în special excursii, activităţi
culturale, sportive şi activităţi de voluntariat;
- extinderea colaborării dintre clase pe diferite domenii ale educaţiei, inclusiv
pentru asigurarea progresului şcolar prin ajutoarea între elevi intra şi
interclase;
-implicarea Consiliului elevilor pe şcoală (CŞE) în viaţa şcolii prin cooptarea
acestora mai activ, precum şi creşterea conştientizării CŞE cu
responsabilităţile ce îi revin şi punerea acestora în practică (depăşirea
stadiului de formal de către CŞE);
- extinderea, îmbunătăţirea şi particularizarea programului de activități
extracurriculare, în conformitate cu specificului instituției de educație,
intereselor și nevoilor elevilor;
 spațiul școlii să fie mai prietenos, propice activității
de educație, prin pavoazare actualizată, specifică și
prin dotarea sălilor de clasă cu mobilier nou,
menținerea curățeniei și igienizarea acestora;
 realizarea unor documente eficiente, reale, și nu
fictive, ale activității comitetelor de părinți pe clase și
pe școală, precum și ale comisiei de consiliere și
orientare/dirigenție;
 - numirea șefului al comisiei metodice de consiliere și
orientare/dirigenție, prin decizie aprobată de CA;
 - realizarea mai multor activităţi educative destinate
vizitelor la muzee, vizionării de spectacole etc.;
 diversificare ofertei CDŞ pe teme de orientare în
carieră, stil de viaţă sănătos, dezvoltare personală;
 - implicarea și responsabilizarea profesorilor diriginți
în activitatea de consiliere și orientare, depășirea
cadrului formal al activității și realizare unor
documente în portofoliile acestor care sa reflecte clar,
real preocuparea pentru managementul clasei,
dezvoltarea personală a elevilor;
 Reluare, revizuirea tuturor documentelor comisiei de
consiliere și orientare/dirigenție , a portofoliilor profesorilor
diriginți, respectarea programelor școlare și a planificărilor,
avizarea documentelor specifice catedre de către
responsabilul comisiei și de către conducerea unității,
monitorizarea realizării orelor de consiliere și orientare în
mod constant la fiecare clasă, realizare de schimburi de
bună practică etc.
 - realizarea dosarului personal al fiecărui elev de către toţi
diriginţii și/sau completarea ritmică cu informații relevante
pentru dezvoltarea personală a acestuia.
 - implicarea reală a comitetului de părinți în viața școlii,
achiziționare de către acești a carnetelor de note;
 - semnarea/avizare de către conducerea unității a tuturor
regulamentelor,
deciziilor,
planurilor
de
măsuri,
parteneriatelor emise de școală, precum și asigurarea că
acestea au fost aduse la cunoștință tuturor cadrelor
didactice (prin semnătură).
Priorităţi în educaţie
(pe termen scurt):
 Aplicare doc. legislative derivate din LEN
nr. 1/2011
 Activităţi de dirigenţie şi consiliere şi orientare OMECTS 5132/2009
 Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor
şi elevilor din unităţile
de învăţământ de stat şi particulare
autorizate/acreditate, privind
acordarea asistenţei
medicale
gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, aprobată
prin
ORDIN COMUN nr. 5298/07.09.2011 (MECTS și nr.
1668/09.12.2011 (MS), și publicată în MO nr. 25/12.01.2012.
 OMEN 3035/2012, anexa 2, cap V
 OMECTS nr. 5567/2011 privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a unităților care oferă activitate
extrașcolară
 Monitorizare program” Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai
bun!”, cf. OMEN nr. 3637/2013 (06-10.04.2015)
UN AN ȘCOLAR UȘOR
ŞI CU PROIECTE FRUMOASE!
Inspector şcolar pentru
activități educative extraşcolare
prof. ILDIANA JURCĂ

similar documents