Hotelarskie, Zasadnicza Szkoła nr 4 Gastronomiczna

Report
Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 Gastronomiczna
ul. Wawel 1,
41-216 Sosnowiec
(32) 266-27-01
www.zsgh.ckziu.com
[email protected]
Od września 2013 roku
Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie oraz
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 Gastronomiczna
wchodzą w skład CKZiU z siedzibą przy
ul. Grota-Roweckiego 64 w Sosnowcu.
Obie szkoły mają za sobą długą 88 letnią
tradycję kształcenia w zawodach związanych
z gastronomią, hotelarstwem, a także turystyką.
Zapewniamy zajęcia zawodowe na najwyższym
poziomie, prowadzone przez świetnie przygotowaną
merytorycznie
i zaangażowaną w kształcenie
oraz wychowanie młodzieży kadrę.
Nabór na rok 2014/2015
prowadzić będziemy w zawodach:
TECHNIKUM NR 3 GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE
 technik hotelarstwa
 technik obsługi turystycznej
 technik żywienia i usług gastronomicznych
 kelner
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 4 GASTRONOMICZNA
 cukiernik
 piekarz
 kucharz
 wędliniarz
Zawód
Technik żywienia i usług
gastronomicznych
Technik hotelarstwa
Technik obsługi turystycznej
Kelner
Kwalifikacje
Cykl
kształcenia
1. Sporządzanie potraw i napojów.
2. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
4
1. Planowanie i realizacja usług w recepcji.
2. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi
hotelarskie.
4
1. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych.
2. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż
usług turystycznych.
4
1. Wykonywanie usług kelnerskich.
2. Organizacja usług gastronomicznych.
4
Po zdaniu egzaminu zawodowego absolwent otrzymuje świadectwo potwierdzające
kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez
Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym
zawodzie otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Dyplom honorowany jest w krajach Unii Europejskiej.
Terminy
Harmonogram rekrutacji
12.05 - 25.06
(do godz. 12.00)
Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do
wybranych szkół.
Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru
27.06 - 01.07
(do godz. 15.00)
Termin dostarczania do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej
kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
(kopie oznaczone nr 1).
04.07
(godz.10.00)
Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów
do 08.07
(do godz.10.00)
Termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do
wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego.
09.07
(godz.9.00)
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji o wolnych
miejscach
09.07 - 31.08.
Składanie - przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi
miejscami.
Informacja o wolnych miejscach podawana jest w informatorach
internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych.
Od kilku lat uczestniczymy
w programie
„Szkoła Promująca Zdrowie”
Wiosną 2006 roku
otrzymaliśmy Certyfikat
Śląskiej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie.
W maju 2009 przyznano
nam Certyfikat II stopnia na
kolejne 3 lata.
8 stycznia 2013 r. w Warszawie Nasza Szkoła zostało wyróżniona
Krajowym Certyfikatem „Szkoła Promująca Zdrowie”.
Jesteśmy pierwszą ze szkół ponadgimnazjalnych w Sosnowcu,
która posiada taki certyfikat.
We wrześniu 2003 roku przystąpiliśmy do
ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą”, zorganizowanej
przez GAZETĘ WYBORCZĄ i pod patronatem
prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Udział w akcji
pozwolił nam podzielić się osiągnięciami szkoły w
zakresie działań dydaktycznych, profilaktycznych i
opiekuńczych.
13 października 2004 r. koordynator akcji
odebrał z rąk Pana Prezydenta
A. Kwaśniewskiego certyfikat
"Szkoła z klasą"
27.04.2009 nasza szkoła otrzymała certyfikat za udział w
projekcie
„ Twój szef to Ty”
promującym ideę CSR i współpracy międzysektorowej
oraz za promocję koncepcji CSR w ramach
autorskich mini projektów.
O poziomie naszej szkoły
świadczy to, że w latach
2001, 2002 i 2007
znaleźliśmy się na liście
najlepszych szkół
w Polsce.
Jesteśmy szkołą otwartą i przyjazną dla
młodzieży, rodziców oraz środowiska i
chociaż nie jesteśmy szkołą bezstresową,
dobrze przygotowujemy do zawodu i
dalszej nauki.
Od wielu lat nasi wychowankowie
biorą udział w olimpiadach
i turniejach zajmując wysokie miejsca.
Zdobywają puchary, dyplomy, wygrywają
indeksy na uczelnie wyższe.
Uczestniczymy również w konkursach
gastronomicznych i zdobywamy
wspaniałe nagrody.
Olimpiada wiedzy o żywieniu
Olimpiady i konkursy
w roku 2004 / 2005
 etap wojewódzki Olimpiady Wiedzy O Żywieniu - VI, XIX i XXIX miejsca
 Ogólnopolski Konkurs „Plejada Słodkich Pomysłów” w Krakowie - IV miejsce w półfinałach na
Polskę południową
 II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Młody Kreator Sztuki Kulinarnej” w Poznaniu - Finalista
w roku 2005 / 2006
 etap wojewódzki Olimpiady Wiedzy O Żywieniu - VI, XIII i XVIII miejsce
 Olimpiada Wiedzy O Żywieniu - uczeń zakwalifikowany do etapu ogólnopolskiego
 II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Młody Kreator Sztuki Kulinarnej”
w Poznaniu - II
miejsce
w roku 2006 / 2007
 etap wojewódzki Olimpiady Wiedzy O Żywieniu – I, II i III miejsce
 etap ogólnopolski Olimpiady Wiedzy O Żywieniu - 1 laureat i 2 finalistów
w roku 2007 / 2008

I Miejsce w XIII Wojewódzkim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz

II Miejsce w XIII Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz
w roku 2008 / 2009

II Miejsce w XIV Wojewódzkim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz

uczeń zakwalifikował się do Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie
Piekarz
Olimpiady i konkursy
w roku 2009 / 2010

III Miejsce w XV Wojewódzkim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz

finalistka ogólnopolskiego etapu Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

I miejsce w II Beskidzkim Konkursie Młodych Kucharzy

I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Informatyczno – Historycznym „Najważniejsze wydarzenia w
najnowszej ( lata 1939 –2000) historii Polski, które wpłynęły na nasz dzisiejszy świat”
w roku2010/2011 i 2011/2012
 V miejsce w XVII Wojewódzkim Turnieju na Najlepszego Ucznia w zawodzie Cukiernik.
w roku 2012 / 2013
 I miejsce- etap wojewódzki Olimpiady Wiedzy O Żywieniu-zakwalifikowanie się do etapu
ogólnopolskiego Olimpiady Wiedzy O Żywieniu
 II miejsce w etapie rejonowym XXI edycji Ogólnopolskiej Promocji Zdrowego Stylu
Życia pt. „Eskulapiada" Polskiego Czerwonego Krzyża.
 I miejsce w XVIII Wojewódzkim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz
w roku 2013/2014
 II miejsce- etap okręgowym Olimpiady Wiedzy O Żywieniu-zakwalifikowanie się do etapu
centralnego Olimpiady Wiedzy O Żywieniu
 IV i V miejsce w etapie wojewódzkim Turnieju na Najlepszego Ucznia w zawodzie CukiernikPiekarz -zakwalifikowanie się do etapu ogólnopolskiego
 II miejsce w etapie rejonowym XXI edycji Ogólnopolskiej Promocji Zdrowego Stylu
Życia pt. „Eskulapiada" Polskiego Czerwonego Krzyża.
Konkursy
zawodowe
Od wielu lat nasi uczniowie otrzymują
Stypendia Prezesa Rady Ministrów.
Jesteśmy szkołą realizującą
projekt
LEONARDO DA VINCI
Projekt "Inwestujemy w naukędoświadczenie poprzez praktyki
zagraniczne” jest kierowany do młodzieży
klas 3 Technikum kształcącego w
zawodzie technik hotelarstwa i kelner w
systemie dziennym. Celem nadrzędnym
projektu jest wspieranie uczestników
kształcenia zawodowego w zdobywaniu i
wykorzystaniu wiedzy, umiejętności,
kwalifikacji mających ułatwić osobisty
rozwój.
W ramach projektu w kwietniu 2012 i 2013 roku 15 osobowe grupy
odbyły praktykę w Hiszpanii w mieście Valencja.
Każdy uczestnik projektu otrzymał od hiszpańskiego partnera –
Certyfikaty potwierdzające odbycie stażu z wyszczególnionymi:
instytucją pracodawcy oraz nabytymi umiejętnościami. Również od
promotora projektu uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające
odbycie stażu zawodowego.
W latach 2013-2015 realizujemy projekt
„Dobra praktyka – lepszy start w przyszłość”.
Młodzież ma możliwość wyjazdu na praktyki
nie tylko do Hiszpanii ale również do Anglii
Posiadamy 2 nowoczesne pracownie technologiczne, w których
młodzież poznaje techniki przygotowania i podawania posiłków.
Czuwa nad tym starannie dobrana kadra nauczycieli
przedmiotów zawodowych.
W bardzo dobrze wyposażonej pracowni obsługi konsumenta przyszli
adepci trudnej sztuki kelnerskiej uczą się jak pięknie nakryć stół
zgodnie z zachodnimi trendami, jak wzorowo i z uśmiechem obsłużyć
konsumenta.
Młodzież naszej szkoły lubi sport i bierze udział w licznych turniejach m.in. piłki
nożnej, siatkówki oraz lekkoatletycznych. Zajmujemy w nich wysokie miejsca.
Od pięciu lat jesteśmy organizatorami Sosnowieckiego
Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół
Gastronomiczno-Hotelarskich a od tego roku Dyrektora CKZiU
Wolontariat
Pokazy po praktykach zawodowych
Warsztaty
kulinarne
Od dwóch lat nasi uczniowie stają ramie w ramie przy
kuchni
z nauczycielami uczestnicząc w konkursie kulinarnym
„POTYCZKI KULINARNE”
Nauka nauką, ale to nie wszystko.
Organizujemy też wiele uroczystości i zabaw
szkolnych, podczas których świetnie się bawimy!
Szkolna aktywność pozalekcyjna
Jasełka
Dzień niepodległości
ZAPRASZAMY NA
DNI OTWARTE NASZEJ
SZKOŁY
03.04.2014 oraz 05.04.2014
Zostań uczniem naszej
szkoły.
Przekonaj się sam, że
warto!
(032) 266-27-01
[email protected]
www.zsgh.ckziu.com
Czekamy na Ciebie! 

similar documents