innowacyjna powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i

Report
DROGA ORI
ONA
MODEL INNOWACYJNEJ
POWIATOWEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI
SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rada Programowa Partnerstwa na rzecz
Ekonomii Społecznej
Zielona Góra, 14.10.2014r.
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej
ON” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
TEMAT
INNOWACYJNY
Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i
pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na
rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
NAZWA PROJEKTODAWCY
ŁUŻYCKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA
im. Jana Benedykta Solfy w Żarach
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PARTNERZY
Instytucje rynku pracy:
MM Global Consulting sp. z o.o. – kierownictwo merytoryczne,
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu,
Stowarzyszenie PEGAZ z Jeleniej Góry.
Instytucje pomocy społecznej (doszły w końcówce I fazy):
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu.
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PARTNERSTWO
• Nasze partnerstwo zostało utworzone na etapie pisania wniosku o dofinansowanie
w I kwartale 2011 roku. W dniu 12.11.2012r. podpisując umowę partnerską
ustanowiono partnerstwo na rzecz realizacji projektu „Powiatowa ścieżka
reintegracji społecznej i zawodowej ON”.
• Dotychczasowa umowa była 9-krotnie aneksowana.
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
GRUPY DOCELOWE
- ODBIORCY
• Grupa I – Osoby niepełnosprawne z powiatu żagańskiego; grupa ok. 100
osób na etapie testowania oraz ok. 50 osób w fazie upowszechniania i
mainstreamingu.
• Grupa II – Pracownicy przedsiębiorstw i pracodawcy– ok. 45
przedstawicieli w fazie testowania oraz ok. 30 – w fazie
upowszechniania i mainstreamingu; docelowo- wszystkie zainteresowane
przedsiębiorstwa z województwa lubuskiego.
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
GRUPY DOCELOWE
- UŻYTKOWNICY
• Grupa III – Przedstawiciele grupy użytkowników pup, ops, pcpr, wtz –
podmioty ustawowo zobowiązane do wspierania i aktywizowania osób
niepełnosprawnych; działające w ramach swoich kompetencji bardzo
indywidualnie, tj. bez konsultacji z innymi podmiotami w celu
kompleksowego wsparcia osoby niepełnosprawnej; grupa 45 osób z
powiatu żagańskiego w fazie testowania oraz ok. 180 osób w fazie
upowszechniania z 4 powiatów województwa lubuskiego (żarskiego,
nowosolskiego, zielonogórskiego i gorzowskiego); docelowo wszystkie
zainteresowane pup, pcpr, ops, wtz województwa lubuskiego.
• Grupa IV – organizacje pozarządowe działające na rzecz osób
niepełnosprawnych – 12 osób w fazie testowania, ok. 20
upowszechniania i mainstreamingu.
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CELE SZCZEGÓŁOWE
1)
Wzmocnienie współpracy powiatowego urzędu pracy, ośrodków
pomocy społecznej , powiatowego centrum pomocy rodzinie i
organizacji pozarządowych (NGO) działających dla osób
niepełnosprawnych;
2) Wzbogacenie warsztatu pracy powiatowego urzędu pracy, ośrodków
pomocy społecznej , powiatowego centrum pomocy rodzinie i
organizacji pozarządowych poprzez wprowadzenie efektywnych
narzędzi;
3) Wzmocnienie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) m.in.
poprzez udział w Międzysektorowych Grupach Wsparcia, spotkaniach,
organizację wydarzenia Biznes Przyjazny Osobom Niepełnosprawnym;
4) Umożliwienie 150 osobom niepełnosprawnym skorzystania z
efektywniejszego systemu reintegracji społecznej i zawodowej.
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
INNOWACYJNOŚĆ
• Innowacyjność produktu ma wymiar nakierowany na
proces, w którym przenikają się wzajemnie 3 wymiary:
problemu, formy wsparcia oraz uczestnika projektu
• Została stworzona nowa forma wsparcia dotychczas
niestosowana tj. Droga Oriona - innowacyjna powiatowa
ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych wraz z nowymi oraz udoskonalonymi
narzędziami.
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
INNOWACYJNOŚĆ POLEGA NA:
1.
Powiązaniu działań ops, pcpr, pup w zakresie wsparcia osób
niepełnosprawnych w jeden system - program komputerowy
ORION ze wspólną bazą danych. Zapewni to efektywniejszą ich
pracę eliminując dublowanie czynności i wsparcia.
2. Wprowadzeniu usług „coacha”. Jednostka (ops, pcpr, pup), do
której zgłosi się osoba niepełnosprawna wyznacza dla niej „coacha” –
przeszkolonego pracownika. W rozumieniu projektowym będzie to
osoba, która prowadzi osobę niepełnosprawną po indywidualnej
ścieżce reintegracji, jednocześnie motywując.
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
INNOWACYJNOŚĆ POLEGA NA:
3. Wprowadzeniu narzędzia zmodyfikowanego Portfolio,
którego wzór zaczerpnięto z innowacyjnego projektu
holenderskiego, lecz dopasowano do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
4. Utworzeniu hybrydowego łańcucha wartości, tj. współpracy:
przedsiębiorców /ops/pcpr/pup i osób niepełnosprawnych,
w tym zrzeszonych w ngo
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
TARGI LOKALNYCH TOWARÓW I USŁUG
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
WIZYTY STUDYJNE
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
DEBATA – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
INNOWACYJNOŚĆ POLEGA NA:
5. Wykorzystaniu Międzysektorowych Grup Wsparcia, dopasowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
6. Utworzeniu programu reintegracji zawodowej dotyczącego kształcenia
zawodowego z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób
niepełnosprawnych, złożonego z programu szkoleń zawodowych oraz
programu szkoleń z zakresu zakładania spółdzielni socjalnej i działalności
gospodarczej.
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SZKOLENIA ZAWODOWE
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZALETY INNOWACJI:
uniwersalność – produkt może być wykorzystany w
dowolnym powiecie przez każdą z instytucji (ops, pcpr, pup);
niskie koszty – należy jedynie dosprzętowić instytucje, które
planują wykorzystać innowację, ponieść wydatki związane z
kosztami podróży do Żagania => wariant podstawowy ok. 200zł
nie wymaga zmian w przepisach.
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
TAK BYŁO
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
TAK JEST
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
EMPOWERMENT – pan Marek (pierwszy z lewej) obserwuje przebieg
seminarium dla odbiorców (przedsiębiorców)
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
EMPOWERMENT – pani Lucyna (pierwsza z prawej)
i pani Ewa
(pierwsza z lewej) obserwują przebieg warsztatu dla użytkowników (pup, ops, pcpr)
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
EMPOWERMENT – spotkanie Zespołu Merytorycznego, Kierownika
Projektu oraz Kierownika Zespołu Ewaluacyjnego z obserwatorami
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PROGRAM ORION - INNOWACJA
Innowacyjny program komputerowy ORION
jest aktywną platformą współdziałania tzn.
włączającą instytucje do zintegrowanego działania
pod kierownictwem Coacha tej instytucji, do której
zgłosi się klient.
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
DROGA ORIONA- INNOWACJA
Droga Oriona - indywidualna ścieżka reintegracji
osoby niepełnosprawnej jest planowana zgodnie z
potrzebami i możliwościami tej osoby, przy
uwzględnieniu ograniczeń wynikających z jej
niepełnosprawności oraz posiadanych przez nią
umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ON**
COACH*
SCHEMAT ŚCIEŻKI DROGA ORIONA
PORTFOLIO
(OPS, PCPR, PUP)
Ustalenie profilu
pomocy
DORADCA
KLIENTA
(PUP)
PUP
rodzaj wsparcia
I
DORADCA
ZAWODOWY
(PUP)
II
Różne formy wsparcia w
zależności od profilu pomocy
PROGRAM
ORION
Psycholog (PCPR)
Uczestnictwo w
działaniach
hybrydowego
łańcucha wartości
(MGW/Targi lokalnych
produktów i usług,
wizyty studyjne u
pracodawców)
(OPS, PCPR, PUP)
Doradca ds. osób
niepełnosprawnych
(PCPR)
Pracownik socjalny
(OPS, PCPR)
* Szczegółowy opis ścieżki znajduje się w Podręczniku Coacha
** ON – osoba niepełnosprawna
III
IPD
Kierowanie:
- szkolenia,
- staże,
- zatrudnienie.
OPINIA COACHA
„Praca Coacha jest pracą wymagającą poświęcenia podopiecznemu. Zadanie to
jest bardzo trudne z uwagi na jednoczesny monitoring osoby niepełnosprawnej
oraz wykonywanie zadań własnych instytucji. Coach powinien być jednocześnie
przewodnikiem, kolegą i kontrolerem działań. Z jednej strony musi być
empatyczny, ale i wymagający, stanowczy i wyrozumiały. Przede wszystkim
wspomaga realne postrzeganie siebie przez klienta i realne stawianie celów do
realizacji. Ma wspomagać, a nie wyręczać. Jest to dla mnie nowe doświadczenie i
nowe wyzwanie - często wymagające "przewrócenia do góry nogami" świata
osoby niepełnosprawnej, aby mogła odkryć tkwiący w niej diament. Czasami
sama musiałam zmienić swoje poglądy, wczuć się w sytuację osoby
niepełnosprawnej aby zrozumieć jej tok myślenia.
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OPINIA COACHA
Najtrudniejszym zadaniem było wyciągnięcie osoby z "jej wyizolowanego świata",
uświadomienie drzemiących w niej zasobów i zmotywowanie do działania. Nie
zawsze było to możliwe z uwagi na wielowymiarowe czynniki oddziaływujące na
osobę. W większości przypadków "prowadzenie przez Coacha" odniosło sukces.
Osoby czuły się bardziej dowartościowane, docenione za podejmowane działania,
a stały kontakt dawał im poczucie bezpieczeństwa. Miło było patrzeć jak osoby
odkrywają swoje umiejętności, budują relacje z innymi uczestnikami. Cieszę się,
że pomogłam części moich klientów na nowo spojrzeć na swoją sytuację i
zrozumieć, że trzeba działać i brać życie w swoje ręce. Praca Coacha choć jest
trudna, daje bardzo dużo satysfakcji.”
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
UPOWSZECHNIANIE I MAINSTREAMING
FAZA TESTOWANIA – elementy dodatkowe
Sukcesy fazy testowania są potwierdzone otrzymanymi deklaracjami z czterech
lubuskich powiatów (żarskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, gorzowskiego) a
także rekomendacjami otrzymanymi od:
 Konwentu Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie,
 Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy,
 Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej,
 Polskiego Stowarzyszenia Profesjologicznego,
 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze,
 Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szprotawie,
 Burmistrza Miasta Żagania,
 Starostwa Powiatowego w Żaganiu.
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
KOLEJNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE
NOWE ZADANIA:
• Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu w grupie użytkowników.
Strona internetowa projektu na bieżąco poinformuje wszystkich zainteresowanych
o efektach testowania produktu finalnego oraz możliwościach jego wdrażania.
W trakcie trwania tego zadania będą miały miejsce;
 dwie konferencje regionalne,
4 panele dyskusyjne z udziałem decydentów
oraz cykl 10 spotkań Road Show w 4 powiatach województwa lubuskiego.
Na koniec fazy upowszechniania zostanie wydana również publikacja opracowana
przez Zespół Merytoryczny.
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
KOLEJNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE
• Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu w grupie użytkowników.
Przeprowadzona zostanie debata: Społeczna odpowiedzialność biznesu (Żagań,
28.11.2014r.)
Odbędzie się konferencja prasowa.
Opracowana będzie upowszechniająca informacja medialna.
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
KOLEJNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE
• Upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu w grupie użytkowników.
Ponadto prowadzone będą działania bezkosztowe upowszechniające efekty
projektu na konferencjach, seminariach, ogólnokrajowych stronach internetowych,
warsztatach i szkoleniach w regionie oraz w innych województwach Polski, a
także w Hiszpanii wobec zaprzyjaźnionej prowincji Huelva w Andaluzji .
KAŻDY może zapoznać się z naszym produktem finalnym (Podręcznik Coacha)
wraz z instrukcją jego wdrażania
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Kierownik Projektu
IZABELA KUMOR-PILARCZYK
Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

similar documents