KONFERENCJA W ZESPOLE SZKO* NR 1 W OLKUSZU

Report
KONFERENCJA
24.09.2014
„OFERTA EDUKACYJNA ZS NR 1 W
OLKUSZU”
MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
2012 – REWOLUCJA?
2008 – ZMIANY ORGANIZACYJNE W
STRUKTURZE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
-Szkoły
dzienne dla młodzieży (kształcenie
stacjonarne) technikum, zasadnicza szkoła zawodowa
-CKU – stacjonarne, zaoczne
- CKP - stacjonarne, zaoczne
W zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego wyodrębniono
kwalifikacje
Kwalifikacja w zawodzie to zasób wiadomości
i zakres umiejętności pozwalających na
samodzielne wykonywanie konkretnego
zadania lub zestawu zadań zawodowych i
umożliwiający podjęcie pracy.
Liceum ogólnokształcące i co dalej?
Absolwent liceum ogólnokształcącego uzyska tytuł
TECHNIKA w dowolnym zawodzie wtedy, gdy:
 w szkole policealnej zda egzaminy potwierdzające
kwalifikacje w zawodzie
lub
 ukończy kwalifikacyjne kursy zawodowe i zda
egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
(będzie to główna ścieżka uzyskiwania tytułu
technika)
Organizacja kształcenia w
formach pozaszkolnych
po 1 września 2012 roku
RODZAJE FORM POZASZKOLNYCH
1) kwalifikacyjny kurs zawodowy (kkz);
2) kurs umiejętności zawodowych (kuz);
3) kurs kompetencji ogólnych (kko);
4) turnus dokształcania teoretycznego
młodocianych pracowników;
5) kursy, inne niż wymienione wyżej,
umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
ZMIANY W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
kwalifikacyjny kurs zawodowy –
kurs, którego program nauczania uwzględnia
podstawę programową kształcenia
w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji;
ukończenie kursu umożliwia przystąpienie
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji
OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (A)
Prowadzenie
A.18
sprzedaży
700
522301
Sprzedawca
200
700
522301
Technik handlowiec
330
PKZ(A.j)
OBSZAR ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (E)
E.3
Montaż urządzeń 330
i systemów
mechatronicznych 330
742114
Monter mechatronik
600
311410
Technik mechatronik
650
PKZ(E.a) PKZ(M.a)
PKZ(M.b)
OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY (M)
Użytkowanie
M.19 obrabiarek
skrawających
650
722307
Operator obrabiarek
skrawających
400
650
311504
Technik mechanik
430
PKZ(M.a) PKZ(M.b)
PKZ(M.h)
FINANSOWANIE KWALIFIKACYJNYCH
KURSÓW ZAWODOWYCH
■ subwencja oświatowa
■ opłaty wnoszone przez słuchaczy kursu,
■ opłaty wnoszone przez pracodawców w przypadku
kursów organizowanych na ich zamówienie,
■ środki pochodzące z Funduszu Pracy, EFS lub
programów UE w przypadku kursów organizowanych na
zamówienie PUP.
KURSY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH
1. W zakresie jednej z części efektów kształcenia
wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji (min.
liczba godzin – obliczamy na podstawie podstawy
programowej);
2. W zakresie efektów kształcenia wspólnych dla
wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w
ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę
do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów (min.
liczba godzin określona w podstawie programowej);
3. W zakresie efektów kształcenia wspólnych dla
wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy
małych zespołów (min. liczba godzin – 30)
KURSY UMIEJĘTNOŚCI
ZAWODOWYCH - PRZYKŁADY
Kwalifikacja T.15. Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych wyodrębniona w zawodzie technik
żywienia i usług gastronomicznych minimalna liczba godzin
kształcenia zawodowego – 300 godz.
Kursy umiejętności zawodowych:
1. Planowanie i ocena żywienia – 100 godz.
2. Organizowanie produkcji gastronomicznej – 100 godz.
3. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych – 100
godz.
POZOSTAŁE RODZAJE FORM
POZASZKOLNYCH
Kurs kompetencji ogólnych - prowadzony według programu
nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy
programowej kształcenia ogólnego, min. wymiar kształcenia na
kursie – 30 godzin.
Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w
zakresie danego zawodu – tak jak dotychczas, określono wzór
zaświadczenia o ukończeniu dokształcania.
Kurs, o którym mowa w § 3 pkt. 5 – całkowita autonomia
organizatora w zakresie programu, wymiaru i organizacji
kształcenia.
PRACODAWCY W REFORMIE
SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
- WSPÓŁPRACA SZKÓŁ Z
PRACODAWCAMI
Kształcenie zawodowe należy do tych obszarów
edukacji, które w sposób bezpośredni są powiązane
z rynkiem pracy.
Dlatego też wpływ pracodawców na proces
kształcenia zawodowego powinien być
wkomponowany w jego planowanie,
organizowanie, realizację oraz ewaluację
po to, aby do minimum zniwelować rozdźwięk,
jaki występuje w relacji edukacja – rynek pracy.
Proponujemy następujący zakres współpracy :
- wspólne tworzenie programu praktyk
zawodowych
- wspieranie szkół w zakresie wyposażenia bazy
dydaktycznej
- prowadzenie przez pracodawców doskonalenia
zawodowego kadry pedagogicznej szkół
- podpisywanie umów współpracy w zakresie
kształcenia w zawodach wskazanych przez
pracodawcę
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 W OLKUSZU
Jest znakomitą bazą dydaktyczną umożliwiającą zdobycie
kwalifikacji w branżach :
•
Mechanicznej
•
Informatycznej
•
Mechatronicznej
•
Logistycznej
•
Samochodowej
•
Medycznej
•
Elektrycznej
BRANŻA MECHANICZNA
-
Kursy metrologii warsztatowej
-
Kursy spawalnicze metoda TIG 141 MAG 135
-
Kursy programowania i obsługi obrabiarek CNC
Pracownie do prowadzenia kursów wyposażone są w nowoczesny sprzęt
spawalniczy, metrologiczny oraz stanowiska do nauki programowania
obrabiarek CNC.
MECHATRONIKA
Pracownia pneumatyki, hydrauliki oraz sterowników PLC.
Stanowiska umożliwiają prowadzenie szkoleń z zakresu:
• Budowy instalacji pneumatycznych elektro-pneumatycznych
• Hydrauliki siłowej
• Programowania sterowników PLC
MECHATRONIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
I DIAGNOSTYKA SILNIKÓW SPALINOWYCH
To możliwości szkolenia z zakresu
- alternatywnych układów zasilania
- Diagnostyki samochodowej z obsługą testerów i oprogramowania
Easytronic Bosch oraz Hella Gutmann Mega Macs
ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA
TO
• Instalowanie i uruchamianie urządzeń telewizji satelitarnej i przemysłowej
• Instalowanie i uruchamianie urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń
• Projektowanie systemów alarmowych
INFORMATYKA
-
AutoCAD od podstaw i dala zaawansowanych
-
EdgeCam – nowoczesne wspomaganie wytwarzania
-
Solid Edge – nowoczesne wspomaganie projektowania części w 3D
-
CISCO – CCNA to instalacja, zarządzanie średnimi sieciami komputerowymi
LOGISTYKA
BRANŻA MEDYCZNA
• Opiekun medyczny
NASZE CERTYFIKATY
- Akredytacja Małopolskiego Kuratora Oświaty na
szkolenie „ Operator obrabiarek skrawających CNC”
Certyfikat Znak jakości Małopolskich Standardów
Edukacyjno-Szkoleniowych MSUES przyznawany jest
przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki
Urząd Pracy w Krakowie
Certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
uprawniający do szkolenia i egzaminowania
spawaczy w oparciu o wytyczne Nr W – 12/IS - 17
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

similar documents