226_Marlena Ballak 15.03

Report
Trójpak energetyczny – nowe
prawa i obwiązki gmin
wynikające z projektów zmian
niektórych ustaw
mgr Marlena Ballak
doktorant na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin, dnia 15 marca 2013 r.
PRAWA I OBOWIĄZKI GMIN W ZAKRESIE ENERGETYKI
- REGULACJE OBECNE
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 1059)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2009 w sprawie polityki energetycznej państwa do
2030 roku (M.P. z 2009 Nr 2 poz.11
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2012 Nr 0
poz. 647 z późn. zm.)
PRAWA I OBOWIĄZKI GMINY W ZAKRESIE ENERGETYKI MOŻNA
PODZIELIĆ NA:
•ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ JAKO ZADANIE WŁASNE GMINY
FUNKCJIONALNE
•OŚWIETLENIE MIEJSC PUBLICZNYCH ORAZ DRÓG I ULIC
Art. 12, art. 18 ustawy – Prawo
energetyczne
•WSPÓŁDZIAŁANIE W RAMACH POLITYKI ENERGETYCZNEJ
•GMINA JAKO PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE
•GMINA JAKO ODBIORCA ENERGII
PLANISTYCZNE
Art.. 7 ust. 5, art. 16, art. 17. art.
19 i art. 20 ustawy – Prawo
energetyczne
•TWORZENIE PROJEKTÓW ZAŁOŻEŃ DO PLANÓW ZAOPATRZENIA W
CIEPŁO , ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE
•TWORZENIE PROJEKTÓW PLANÓW ZAOPATRZENIA W CIEPŁO , ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE
•WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA
•WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI ENERGETYCZNYMI
PORZĄDKOWE
Art. 7 ust. 8 d ustawy – Prawo
energetyczne
•DOKUMNETY DLA OZE
•Wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
•Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
•DOKUMNENT DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ
•Opinia do decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki
jądrowej wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i
realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
(Dz. U. Nr 135, poz. 789).
MAŁY TRÓJPAK ENERGETYCZNY
Projekt zmiany ustawy prawo energetyczne
oraz niektórych innych ustaw z dnia 18
października 2012 r. – druk sejmowy nr 946
NOWE REGULACJE „MAŁEGO TRÓJPAKU” W ZAKRESIE PRAW I
OBOWIĄZKÓW GMIN
FUNKCJIONALNE
• Gmina jako odbiorca energii będzie mógł
skorzystać z ułatwienia w instalowaniu
mikroinstalacji OZE
PLANISTYCZNE
• Współdziałania z administracją rządową w
ramach realizacji Krajowego Planu
działania na rzecz OZE
PORZĄDKOWE
• Zwolniono gminę z obowiązku wydawania
dokumentów potwierdzających lokalizację
dla mikroinstalacji OZE
TRÓJPAK ENERGETYCZNY
Projekt ustawy prawo energetyczne,
wersja 1.24 z 8 październik 2012 r.
Projekt ustawy prawo gazowe, wersja
2.004 z dnia 9 października 2012 r.
Projekt ustawy o odnawialnych
źródłach energii, wersja 2.0.2. z 9
października 2012 r.
Projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo energetyczne, ustawę – Prawo gazowe oraz
ustawę o odnawialnych źródłach energii, wersja 0.11 z
9 października 2012 r.
Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych,
wersja 5.2 z dnia 5 grudnia 2012 r.
NOWE PRAWA I OBOWIĄZKI GMIN
-WYNIKAJĄCE Z TRÓJPAKU ENERGETYCZNEGO
• Udział w PLANOWANIU ROZWOJU
przedsiębiorstw energetycznych: przesyłowych,
dystrybucyjnych i ciepłowniczych
PLANISTYCZNE
• GMINNE PLANY ZAOPATRZENIA
• PLAN LOKALIZACJI dla korytarza
przesyłowego
FUNKCJIONALNE
• Zadania własne gminy w zakresie
ZAOPATRZENIA w energię elektryczną,
ciepło i paliwa gazowe przeniesiono do ustawy
o samorządzie gminnym
• Wyłączeni z finasowania przez gminą
oświetlenia DRÓG KRAJOWYCH
• Wprowadzeni definicji INFRASTRUKTURY
OŚWIETLENIOWEJ
• Wprowadzono instytucję ODBIORCY
WRAŻLIWEGO
PLANY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW
ENERGETYCZNYCH
PLAN ROZOWJU
PRZEDSIĘBIORSTWA
PRZESYŁOWEGO
• Konsultacji planu rozwoju przedsiębiorstwa
przesyłowego
PLANY ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORSTW
DYSTRYBUCYJNYCH
• W planach uwzględnia się miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego lub kierunki
rozwoju gminy określone w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
(plan ten podlega aktualizacji co 3 lata)
PLANY ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORSTW
CIEPŁOWNICZNYCH
• W planie uwzględnia się miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego lub kierunki
rozwoju gminy określone w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
(plan ten sporządza się na okres 6 lat i aktualizuje co
3 lata)
GMINNE PLAN ZAOPATRZENIA
UCHWALENIE
PROCEDURA
ZESPÓŁ DO
SPRAW
OPRACOWANIA
• Wójt, burmistrz albo prezydent miasta opracowuje dla obszaru gminy plan
zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło, zwany dalej „planem zaopatrzenia”.
• Rada gminy uchwala plan zaopatrzenia
• Plan zaopatrzenia sporządza się dla obszaru gminy na okres co najmniej
15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata
• Wójt, burmistrz albo prezydent miasta powiadamia pisemnie o
przystąpieniu do opracowania projektu planu zaopatrzenia operatorów
systemów przesyłowych, dystrybucyjnych i ciepłowniczych
• Przedsiębiorstwa energetyczne zgłaszają, w terminie 14 dni udział w
konsultacjach projektu planu zaopatrzenia
• Uzgodniony projekt planu zaopatrzenia podlega opiniowaniu przez
samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi
gminami oraz jego zgodności z polityką energetyczną państwa.
• Projekt planu zaopatrzenia wykłada się do publicznego wglądu na okres
21 dni, oraz zamieszcza na stronie internetowej urzędu, poprzez
obwieszczenie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
• Wójt, burmistrz albo prezydent miasta powołuje ZESPÓŁ DO OPRACOWANIA
PROJEKTU PLANU składający się z przedstawicieli gminy, przedsiębiorstw oraz
innych wskazanych przez gminę osób.
• Przedsiębiorstwa energetyczne nieodpłatnie udostępniają gminom plany rozwoju
oraz przedstawiają wnioski do opracowanego projektu planu zaopatrzenia
PLAN LOKALIZACJI
Plan zaopatrzenia
• Plan zaopatrzenia
uchwalony przez Radę
Gminy jest podstawą do
określenia planu lokalizacji
• Projekt planu lokalizacji przygotowuje
wójt, burmistrz albo prezydent miasta
- Rada Gminy uchwala plan lokalizacji po
stwierdzeniu zgodności z planem
zaopatrzenia
• Plan lokalizacji służy do ustalenia
korytarza przesyłowego:
Plan lokalizacji
- dla urządzeń innych niż o znaczeniu
krajowym
- dla urządzeń służących do przesyłania
energii elektrycznej o napięciu
nieprzekraczającym 1 kV
- urządzeń do przesyłani gazu o ciśnieniu do
10 kPa
FUNKCJIONALNE
FINANSOWANIE
OŚWIETLENIA
PRZEZ GMINĘ
• Finansowania oświetlenia ulic i placów, pozostających
w zarządzie gminy oraz gminnych, powiatowych i
wojewódzkich dróg (wyłączone zostały drogi
krajowe), znajdujących się na terenie gminy
INFRASTRUKTURA
OŚWIETLENIOWA
• To kompletna oprawa oświetleniowa, obejmująca
źródło światła, urządzenia służące do rozsyłania,
filtrowania lub przekształcania światła
wysyłanego przez źródło światła, zawierającą
elementy niezbędne do mocowania i ochrony
źródła światła oraz do przyłączania go do obwodu
zasilającego, zainstalowaną na konstrukcjach
wsporczych wraz z instalacją zasilającą; jeżeli
konstrukcja wsporcza służy wyłącznie celom
oświetleniowym jest ona również elementem
infrastruktury oświetleniowej
ODBIORCY
WRAŻLIWI
• Uprawnieni do otrzymywania zasiłków okresowych,
dodatku energetycznego oraz dodatku gazowego
do tych zasiłków
Dziękuję za uwagę

similar documents