Rep. inför Nat. prov

Report
KEMI-tipsrundan
Lycka till!
Bendy & Pär
Fråga nr. 1
• Is smälter till vatten är ett exempel på…
1. Fysikalisk reaktion
X. Kemisk reaktion
2. Kemisk förening
Fråga nr. 2
• Vätgas reagerar med syrgas och exploderar
med en knall är exempel på…
1. Destillation
X. Kemisk reaktion
2. Fysikalisk omvandling
Fråga nr. 3
• En bra metod att separera (skilja från
varandra) ämnen i en lösning är…
1. Centrifugering
X. Filtrering
2. Destillation
Fråga nr. 4
• Den vanligaste gasen i luft är…
1. Kväve
X. Syre
2. Vätgas
Fråga nr. 5
• När vattenånga blir kall och bildar
vattendroppar kallar vi det för…
1. Avdunstning
X. Kondensation
2. Stelning
Fråga nr. 6
• Vilken gas i luften behövs för att något skall
kunna brinna…
1. Koldioxid, CO₂
X. Kvävgas, N₂
2. Syrgas, O₂
Fråga nr. 7
• I Sverige anser vi att det var en svensk kemist
som upptäckte grundämnet syre. Vilket är
hans namn…
1. Jöns Jakob Berzelius
X. Scheele
2. Mosander
Fråga nr. 8
• Flytande kväve används ofta som kylmedel
och är väldigt kallt. Hur kallt?
1. - 183 ⁰C
X. - 78 ⁰C
2. - 196 ⁰C
Fråga nr. 9
• Ozonlagret i atmosfären har tidvis minskat pga
våra utsläpp av…
1. Oxider
X. Freoner
2. Ädelgaser
Fråga nr. 10
• När kolföreningar brinner bildas det mest…
1. Kväveoxid
X. Svaveloxid
2. Koldioxid
Fråga nr. 11
• Ett bra sätt att minska ökningen av
växthusgaser är att…
1. Förbränna fossila bränslen
X. Hugga ner mycket regnskog
2. Använda biobränslen
Fråga nr. 12
• Ett kännetecken på gasen koldioxid är att…
1. Den antänder en glödande trästicka
X. Den grumlar kalkvatten
2. Den avger en ”knall” vid antändning
Fråga nr. 13
• Det vanligaste atomslaget i universum är…
1. Kväve
X. Helium
2. Väte
Fråga nr. 14
• Det finns bussar och bilar som drivs på vätgas
istället för bensin och ut kommer då…
1. Koldioxid
X. Kväveoxid
2. Vatten
Fråga nr. 15
• Mängden sötvatten på jorden utgör ca…
1. 10 %
X. 25 %
2. 3 %
Fråga nr. 16
• Hur många liter vatten använder varje person i
Sverige per dag?
1. 50 l
X. 125 l
2. 200 l
Fråga nr. 17
• Hur kan skräddaren gå på vattenytan?
1. Med hjälp av ytspänning
X. Med hjälp av kapillärkraft
2. Med hjälp av densitet
Fråga nr. 18
• Vilket ämne är lättast?
1. Is
X. Vatten
2. Vattenånga
Fråga nr. 19
• Vilket är surast i kemisk mening…
1. En blöt strumpa
X. En lärare på dåligt humör
2. En citron
Fråga nr. 20
• Ett ämne som byter färg vid kontakt med en
syra eller bas kallas…
1. Katalysator
X. Indikator
2. Signalämne
Fråga nr. 21
• Luftföroreningar som svavel- och kväveoxider kan
ge upphov till surt regn som försurar våra marker
och vattendrag. Vilket av följande är en kortsiktig
lösning på problemet?
1. Strö ut handelsgödsel
X. Kalka med kalciumkarbonat
2. Plöja ner klöver i markerna, sk gröngödsling
Fråga nr. 22
• pH-skalan visar hur surt det är. Vad kallas ett
ämne som har pH = 0?
1. Neutralt
X. Surt
2. Basiskt
Fråga nr. 23
• Om du får tvål i ögonen kan det börja svida.
Detta beror bland annat på att tvål är…
1. Surt
X. Neutralt
2. Basiskt
Fråga nr. 24
• Vilken syra är starkast, dvs har lägst pH-värde?
1. Citronsyra
X. Saltsyra
2. Kolsyra
Fråga nr. 25
• En viktig regel att komma ihåg när man
hanterat syror är SIV-regeln. Vad innebär
denna regel?
1. Du skall hälla vatten i syran
X. Du skall skaka syran innan du
häller i vattnet
2. Du skall hälla syran i vattnet
Fråga nr. 26
• Vilken syra finns inte i läsk?
1. Kolsyra
X. Fosforsyra
2. Svavelsyra
Fråga nr. 27
• Vilken av följande starka syror finner du i ett
bilbatteri?
1. Saltsyra, HCl
X. Salpetersyra, HNO₃
2. Svavelsyra, H₂SO₄
Fråga nr. 28
• En av de tre starka syrorna har den
egenskaper att den gulfärgar proteiner, t ex en
nagel. Vilken?
1. Svavelsyra
X. Salpetersyra
2. Saltsyra
Fråga nr. 29
• En av de tre starka syrorna har följande
egenskaper: Molekylärt liten, förgasas lätt och
blåser man över en öppen flaska med denna
syra kan man se en vit rök samt känna en
stickande lukt. Vilken är syran?
1. Svavelsyra
X. Saltsyra
2. Salpetersyra
Fråga nr. 30
• Starka baser är mycket frätande. En av dessa
används som propplösare och vid tillverkning
av tvål. Vilken är basen?
1. Kalciumhydroxid
X. Natriumhydroxid
2. Ammoniak
Fråga nr. 31
• I rengöringsmedel, fönsterputs och
allrengöringsmedel innehåller ofta en bas.
Vilken?
1. Natriumhydroxid
X. Ammoniak
2. Magnesiumoxid
Fråga nr. 32
• Vilken viktig energiomvandling använder
växterna för att bilda druvsocker och syre?
1. Cellandning
X. Förbränning
2. Fotosyntes
Fråga nr. 34
• Den kemiska energin i mat och i olika bränslen
kan släppa loss antingen vid förbränning i en
eld eller vid förbränning i kroppen. Vad bildas
till stor del när vi eldar ett organiskt ämne?
1. Metan + Energi
X. Freon + Energi
2. Koldioxid + Vatten + Energi
Fråga nr. 35
• Förbränningen i kroppen kallas cellandning. I
cellerna finns ingen eld, utan här är det något
annat som startar förbränningen. Vad?
1. Hormoner
X. Näringsämnen
2. Enzymer
Fråga nr. 36
• I vilket av följande delar av kolets kretslopp
styrs inte huvudsakligen av mänsklig aktivitet…
1. Förbränning av fossila bränslen
X. Fotosyntes
2. Förbränning
Fråga nr. 37
• Hela 90 % av världens energianvändning
kommer från fossila bränslen som olja, kol och
naturgas. Ordet fossil betyder…
1. Gammal
X. Nergrävd
2. Uppgrävd
Fråga nr. 38
• Katalysatorn på en bensindriven bil har till
uppgift att rena avgaserna. Men vilken metall
har i dessa sammanhang en avgörande
betydelse?
1. Titan
X. Platina
2. Nickel
Fråga nr. 39
• Den temperatur då en vätska börjar avge
brännbara gaser kallas för vätskans flampunkt.
Vilken av dessa tre vätskor har en flampunkt
på -28 ⁰C?
1. Etanol
X. Bensin
2. Fotogen
Fråga nr. 40
• För att det skall kunna brinna krävs det alltid
att följande tre saker finns: Brännbart
material, syre och värme. Om det skulle börja
brinna i oljan du har i stekpannan vad bör du
då inte göra?
1. Hälla vatten
X. Lägga på ett lock
2. Kväva elden men en filt
FACIT
1. 1 2. X 3. 2 4. 1 5. X 6. 2 7. X 8. 2
9. X 10. 2 11. 2 12. X 13. 2 14. 2 15. 2 16. 2
17. 1 18. 2 19. 2 20. X 21. X 22. 1 23. 2 24. X
25. 2 26. 2 27. 2 28. X 29. X 30. X 31. 1 32. 2
33. 2 34. 2 35. 2 36. X 37. 1 38. X 39. X 40. 1

similar documents