Invoering van de biometrische gegevens in de verblijfstitels

Report
2 en 4 juli 2013
Invoering van de biometrische
gegevens in de verblijfstitels
Informatiebijeenkomsten voor alle gemeenten van het Koninkrijk
België
Achtergrond & context (1)
•
13 juni 2002 : Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad
betreffende de invoering van een uniform model voor
verblijfstitels voor onderdanen van derde landen;
 Bescherming tegen namaak en vervalsing;
 Verhindering van illegale immigratie en illegaal
verblijf;
 Regelmatige onderzoeken, rekening houdend met
de
technologische
ontwikkeling,
welke
veranderingen moeten worden aangebracht in de
veiligheidselementen.
•
Oktober
2008
:
Afgifte
van
de
elektronische
vreemdelingenkaarten in alle gemeenten van het Rijk.
2 en 4 juli 2013
Achtergrond & context (2)
•
18 april 2008 : Verordening (EG) nr. 380/2008 van de Raad tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform
model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen ;

•
Opname van biometrische identificatiemiddelen, met het oog op het
leggen van een betrouwbaarder verband tussen de verblijfstitel en
zijn houder en een versterking van het beginsel « een persoon – een
document ».
22 april 2013 (6 maanden): Start van de proeffase voor de afgifte van
biometrische
verblijfstitels
(Sint-Pieters-Woluwe,
Sint-Lambrechts-Woluwe,
Morlanwelz, Farciennes, Elsene, Zaventem, Turnhout, Oostende, Waterloo, SintGenesius-Rode en Namen).
•
September 2013 (6 maanden): Begin van de veralgemening van de afgifte
van de biometrische verblijfstitels over alle gemeenten van het Rijk.
2 en 4 juli 2013
Proeffase – Afgiftecijfers
Situatie op 8 juni 2013
Afgegeven kaarten
88
Aangemaakte maar nog niet
afgegeven kaarten
100
Kaarten in aanmaak
64
Totaal:
252
2 en 4 juli 2013
Van de kartonnen kaart naar de elektronische kaart
van de eerste generatie
2 en 4 juli 2013
Van de elektronische kaart van de eerste generatie
naar de elektronische kaart van de tweede
generatie (1)
2 en 4 juli 2013
Van de elektronische kaart van de eerste generatie
naar de elektronische kaart van de tweede
generatie (2)
2 en 4 juli 2013
Onderdanen van derde landen versus burgers van
de Unie en hun gezinsleden
• Vreemdelingencategorie?
 Onderdanen van derde landen, met uitsluiting van
de gezinsleden van een burger van de Europese
Unie.
•
Categorieën verblijfstitels?
 Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
– Tijdelijk verblijf (« A-kaart »);
 Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
(« B-kaart »);
 Identiteitskaart voor vreemdeling (« C-kaart »);
 EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
(« D-kaart »);
 Europese blauwe kaart (« H-kaart »).
2 en 4 juli 2013
Biometrische
opslagmedium
identificatiemiddelen
• Biometrische identificatiemiddelen?
 Foto van de houder (« ICAO »-normen);
 Vingerafdrukken (in principe de 2 wijsvingers,
maar
andere
vingers
indien
kwaliteit
onvoldoende is).
• Opslagmedium?
 « RFID »-chip (contactloos);
 Huidige contactchip blijft behouden, maar
enkel voor puur nationaal gebruik.
2 en 4 juli 2013
&
Andere wijzigingen (1)
• Kleur: steeds roze-blauwe-roze kleur, maar met een
verschillende intensiteit ;
• Nummer van de kaart : geen « B » meer en in reliëf
gedrukt;
• Plaats
van
de
verschillende
vermeldingen
:
verschuiving en uitlijning rechts;
• OVI: vervanging van het trapezium door het ICAOsymbool, dat de machineleesbare documenten die een
RFID-chip bevatten identificeert;
• Vermelding « Verblijfstitel - België » in 4 talen : wordt
afgeschaft;
2 en 4 juli 2013
Andere wijzigingen (2)
• Identificatienummer in het Rijksregister: op twee
lijnen;
• Toevoeging van verschillende veiligheidselementen.
2 en 4 juli 2013
Nummer van de kaart: geen « B » meer en in reliëf gedrukt
1 en 3 juli 2013
Plaats van de verschillende vermeldingen: verschuiving en uitlijning rechts
1 en 3 juli 2013
OVI: vervanging van het trapezium door het ICAO-symbool, dat de
machineleesbare documenten die een RFID-chip bevatten identificeert
1 en 3 juli 2013
Vermelding « Verblijfstitel - België » in 4 talen: wordt afgeschaft
1 en 3 juli 2013
Identificatienummer in het Rijksregister: op twee lijnen
1 en 3 juli 2013
Gevolgen voor de wetgeving betreffende het
verblijf van vreemdelingen in het Rijk (1)
• Aanpassing van de modellen van de verschillende
verblijfstitels die biometrische elementen moeten
bevatten :
 Koninklijk besluit van 19 juli 2012 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
(B.S. van 9 augustus 2012);
 Koninklijk besluit van 11 december 2012 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober
1981 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (B.S. van 7 januari 2013).
2 en 4 juli 2013
Gevolgen voor de wetgeving betreffende het verblijf van vreemdelingen
in het Rijk (2)
•
Geen enkele wijziging in de wetgeving betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen, met uitzondering van :
 Afschaffing van de verplichting om de
verblijfstitel te laten vernieuwen voor de
vreemdelingen in een gevangenis of ziekenhuis.
•
Nieuwe
versie
van
de
algemene
onderrichtingen
betreffende de elektronische vreemdelingenkaarten en
bepaalde verblijfsdocumenten:
 Kwaliteit van de foto: ICAO-normen, foto’s met
hoofddeksel;
 Verplichting voor de vreemdeling om zich
persoonlijk aan te bieden.
2 en 4 juli 2013
Toekomst ?
• Derde generatie van de verblijfstitel opgesteld
volgens het uniform Europees model :
toevoeging van bijkomende veiligheidskenmerken
(mandaat van de Europese Commissie, bijgestaan door het comité van
artikel 6).
2 en 4 juli 2013
Vraag & antwoord
2 en 4 juli 2013
2 et 4 juillet 2013

similar documents