Publisko iepirkumu procedūru piemērošanas nepieciešamība

Report
Diskusija par nepieciešamību
piemērot publiskā iepirkuma
procedūras dzīvojamo māju
pārvaldīšanā
SIA «Rīgas namu pārvaldnieks»
19.10.2011
15 dažādas Rīgas pašvaldības
kapitālsabiedrības
 Krasta nami
 Daugava
 Avota nami
E. Straupe
19.10.2011
Trūkumi pagātnē
 Mazāks iepirkumu apjoms, augstākas cenas
 Iepirkumos nav caurskatāmība
 Nepamatota iepirkumu sadalīšana
 Maz praktizēta vispārīgo vienošanos slēgšana
 Neatbilstoša kvalifikācija/darba pieredze
personām, kuras organizē iepirkumus
E. Straupe
19.10.2011
Iepirkumi 2010. gadā*
*
- Pārskats veikts, pamatojoties uz IUB iesniegtajiem publisko iepirkumu gada pārskatiem
E. Straupe
19.10.2011
SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» misija
Nodrošināt dzīvojamo māju pārvaldīšanas
pakalpojumus (ēku tehnisko uzturēšanu,
remontu, piesaistīto zemes gabalu sanitāro
kopšanu u.c.), ar kuru kvalitāti ir apmierināti
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji un citi
RNP klienti
E. Straupe
19.10.2011
SIA RNP izsludinātie iepirkumi
kopējais skaits - 47
E. Straupe
* Dati apkopoti līdz 14.10.2011.
19.10.2011
SIA RNP iepirkumu organizācijas
mērķi
1. Izvairīties no monopola stāvokļa izveidošanas
 Iepirkuma priekšmeta dalīšana daļās viena iepirkuma ietvaros
 Veicināt konkurenci, slēdzot vispārīgās vienošanās ar vairākiem
piegādātājiem
2. Izmantot vispārīgās vienošanās, lai veicinātu
konkurenci piegādātāju starpā par katru
objektu/piegādi
 Visos būvniecības iepirkumos paredzēta vispārīgās vienošanās
slēgšana:
 Atklātos konkursos – ar 5 uzņēmumiem
 8.1 panta kārtībā – ar 3 uzņēmumiem
 Paredzēta vispārīgās vienošanās slēgšana arī ar preču un
pakalpojumu piegādātājiem
E. Straupe
19.10.2011
Problēmas divu speciālo likumu
piemērošanā
Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas
likums
E. Straupe
Publisko
iepirkumu
likums
19.10.2011
Iepirkumu procesa piemērošana
pārvaldīšanā
E. Straupe
Dzīvokļu īpašnieki
kāpņu telpās vēlas
uzstādīt PVC logus
vai
pārvaldnieks
patstāvīgi konstatē
logu nomaiņas
nepieciešamību
RNP pārbauda, vai
finanses mājas
uzkrājumos ir
pietiekamas
Aptaujā
piegādātājus par
konkrēto adresi
Noslēdz vispārīgās
vienošanās
Izsludina konkursu
Apkopo
piedāvājumus
Noslēdz līgumu par
darbiem
Piegādātājs
uzstāda PVC logus
19.10.2011
PVC logu iegāde un uzstādīšana
Piegādātājs Nr.1
LVL 165
Publisko iepirkumu
likums
Piegādātājs Nr.2
LVL 135
LVL 150
Piegādātājs
Nr.3
Uzņēmums
Nr.1
Uzņēmums
Nr.2
«Rīgas namu
pārvaldnieks»
Dzīvojamo
māju
īpašnieki
LVL 170
LVL 120
Uzņēmums
Nr. 3
Dzīvojamās mājas
īpašnieku griba
E. Straupe
LVL140
19.10.2011
Likumiskais pamatojums
 Likumi paredz, ka par dzīvojamo māju lēmumus
pieņem dzīvokļu īpašnieki:
 Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta pirmā daļa nosaka:
„Dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga izlemt ikvienu jautājumu,
kas attiecas uz kopīpašumā esošo daļu. (...)”.
 Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrā daļa nosaka, ka:
„Vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga pieņemt lēmumu
par (...) atsevišķu vai visu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
darbību uzdošanu pārvaldniekam”.
 Ņemot vērā Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta
trešo daļu, citas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības tiek
veiktas atbilstoši dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un
maksātspējai.
E. Straupe
 RNP rīkojas ar dzīvokļu īpašnieku naudu
19.10.2011
Lielākās problēmas
1. Klientu neapmierinātība
2. Negatīva publicitāte un sūdzības Rīgas Domei (iedzīvotāji
netic, ka publisko iepirkumu procedūrā var iegūt
kvalitatīvu pakalpojumu par atbilstošu cenu)
3. Dzīvokļu īpašnieki prasa atlīdzināt «zaudējumus»
4. RNP ignorē dzīvokļu īpašnieku likumā noteiktās tiesības
5. Ignorance pazemina dzīvokļu īpašnieku ieinteresētību un
iniciatīvu sava īpašuma apsaimniekošanā, kas noteikti
būtu sekmējama
E. Straupe
19.10.2011
Risinājums
 Piedāvājam dzīvokļu īpašnieku kopībai slēgt
trīspusēju līgumu, kurā dzīvokļu īpašnieki ir
pasūtītājs, RNP – maksātājs (no mājas
uzkrājuma līdzekļiem), bet Uzņēmums Nr. –
pakalpojuma sniedzējs
 Atbildību par sadarbību ar pakalpojuma
sniedzēju uzņemas dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotas personas
E. Straupe
19.10.2011
Sadarbība ar biedrībām vai Dzīks
E. Straupe
 Līdzīgi sarežģījumi ir sagaidāmi mājās, kuras dzīvokļu
īpašnieki ir pārņēmuši savā valdījumā, bet pārvaldīšanu
uzticējuši SIA RNP
 Šajos gadījumos RNP veic klasisku komercdarbību un
nepieciešamība piemērot Publisko iepirkumu likumu ir
traucējošs apstāklis konkurencei ar privātiem
pārvaldniekiem
 Katrs konkrēts līgums var paredzēt atšķirīgu pilnvarojuma
apjomu (piemēram, summas ierobežojumu, virs kuras ir
nepieciešams biedrības saskaņojums, vai pārvaldniekam
var nebūt pienākuma nodrošināt sanitāro kopšanu, vai var
nebūt pilnvarojums slēgt nomas līgumu ar zemes
īpašnieku) un tas var nākotnē radīt vēl lielākas pretrunas ar
nepieciešamību piemērot publisko iepirkumu.
19.10.2011
Publisko iepirkumu piemērošana
SIA RNP darbībā
 SIA RNP noteikti atbalsta Publisko iepirkumu
likuma izmantošanu un turpina piemērot
likumu
 administratīvās darbības nodrošināšanai
nepieciešamajām precēm un pakalpojumiem
 tām precēm , pakalpojumiem un
būvdarbiem, ko organizē RNP pārvaldīšanas
ietvaros
E. Straupe
19.10.2011
Publisko iepirkumu piemērošana
SIA RNP darbībā
 Pie sekojošu apstākļu kopuma:
 dzīvojamai mājai ir nepieciešams pakalpojums, prece vai
būvdarbi
 dzīvojamās mājas īpašnieki ir maksājuši RNP finanšu līdzekļu
uzkrājumus un to apmērs ir pietiekams
 dzīvokļu īpašnieku kopībā nolemts iegādāties konkrētu
pakalpojumu, preci vai būvdarbus no konkrēta piegādātāja
 dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir noformēts atbilstoši
likuma prasībām
 RNP nevar piedāvāt lētāku alternatīvu piegādātāju, kurš
nolīgts publisko iepirkumu procedūras rezultātā
E. Straupe
RNP meklē iespēju izpildīt klienta prasības, neuzspiežot publisko
iepirkumu procedūru ietvaros izvēlētu pakalpojuma sniedzēju
19.10.2011
Jūsu jautājumi
E. Straupe
19.10.2011

similar documents