Pangandusliit ja ühtne pangajärelevalve mehhanism

Report
Soojenduseks: pangandusliit ja
ühtne pangajärelevalve
mehhanism.
Raammääruse eelnõu infopäev
Kilvar Kessler
26.2.2014
Miks vajalik teada?
• Kuulajatel erinevad taustateadmised
• Valmistab ette teema täpsemaks käsitlemiseks
• FI prioriteet 2014
Sisukord
• Pangandusliit
• SSM
•
•
•
•
•
•
Õiguslik alus
Ülesehitus
Pädevus
Koostöö
Tegevuse finantseerimine
Kesksed dokumendid
• Finantsinspektsioon SSM rakendamises
• Raammääruse eelnõu
Pangandusliit
• Kolm sammast
• Ühtne pangandusjärelevalve mehhanism
• Ühtne kriisijuhtimise raamistik, kriisi lahendamise asutus ja fond
• [Ühtne hoiuste tagamise skeem]
• Sambaid tuleb käsitleda süsteemina ja võimalikult koos
SSM – õiguslik alus
• EL toimimise lepingu konsolideeritud versiooni artikkel
127 lõige 6:
Nõukogu võib seadusandliku erimenetluse kohaselt ja pärast
konsulteerimist Euroopa Parlamendi ja Euroopa Keskpangaga
anda Euroopa Keskpangale määruste abil ühehäälselt
eriülesandeid, mis käsitlevad krediidiasutuste ja muude
rahaasutuste, välja arvatud kindlustusseltsid, usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvega seotud poliitikat.
• Nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013, 15. oktoober 2013,
millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses
krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve
poliitikaga
SSM – ülesehitus
• Euroopa Keskpank (EKP) moodustab SSM keskuse
• Eurotsooni riikide ja SSM-ga liituvate liikmesriikide pangajärelevalve-
asutused on SSM liikmed
• EKP järelevalvenõukogu otsustab EKP-SSM pädevusse kuuluvaid
pangajärelevalve küsimusi
• EKP juhtnõukogul lõplik otsustusõigus tulenevalt EL aluslepingutest
SSM – pädevus
• EKP sisuline õiguspädevus (kesksed küsimused):
Tegevusloa andmine ja kehtetuks tunnistamine
Asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse realiseerimine
Oluliste osaluste omandamise otsused
Regulatiivse kapitali nõuded, SREP-d, stresstestid
Ühingujuhtimine, sh riskijuhtimine ja sisekontrolli süsteem, juhtide sobivus,
tasustamine, kapitaliadekvaatsuse hindamise protsess (sh IRB)
• Recovery plaanid ja varajane sekkumine nõrga krediidiasutuse korral
•
•
•
•
•
• EKP isikuline õiguspädevus:
• Eurotsooni riigilt ja SSM-ga liitunud riigilt tegevusloa saanud krediidiasutused
• Eelnimetatutega seoses konsolideeritud järelevalve, finantskonglomeraadi täiendav
järelevalve
• Finantsteenuste järelevalve, rahapesu tõkestamine ei ole pädevuses;
makroprudentsete instrumentide osas EKP-l piiratud pädevus
SSM – koostöö
• EKP otsejärelevalve all iga krediidiasutuse tegevusload ja oluliste
osaluste omandamine
• Muus sisulise pädevuse osas alluvad EKP otsejärelevalvele üksnes
suuremad krediidiasutused, Eesti puhul nt kolm suuremat panka
• EKP otsene järelevalve SSM liikme kaudu, kuid EKP-l võimalus ka
tegelikuks otsejärelevalveks
• EKP-l „kvaliteedikontrolli“ funktsioon SSM liikme suhtes
SSM – tegevuse finantseerimine
• EKP järelevalvekulud peavad olema selgesti eristatavad eelarvest
• EKP kehtestab iga-aastase tasu krediidiasutustele kõrgeimal
konsolideerimistasemel
• Tasu arvutamise aluseks on järelevalvekulud, ettemakse nõudmine
võimalik
• SSM liikmete tegevust pangajärelevalve valdkonnas võib EKP
osaliselt või täielikult finantseerida, kuid see ei mõjuta liikmesriikide
õigust koguda järelevalvetasusid selle tegevuse osas, mida EKP ei
teosta või mis tulenevad koostööst EKP-ga
SSM – kesksed dokumendid (hetkel)
• Määrus (EL) nr 1024/2013
• Vastu võetud, avaldatud ja kehtiv, rakendub täiel määral 4.11.2014
• Määruse nr 1024/2013 artiklis 6(7) nimetatud raamistik ehk
Raammäärus
• Eelnõu avaldatud, konsultatsioon, peab olema vastu võetud 4.5.2014 (artikkel 33(1))
• Järelevalve käsiraamat
• Põhimõtteliselt vastu võetud, avaldamine arutlusel, elav ja arenev dokument
• Määruse nr 1024/2013 artiklis 30(2) nimetatud järelevalvetasu
raamistik
• Põhimõtted arutlusel
• [Sisekorrad ja kokkulepe Euroopa Parlamendiga]
SSM – praegused tegevused
• Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 33(4) kohane oluliste pankade
põhjalik hindamine
• SSM õigusliku, tehnilise kehandi ülesehitamine, töötajatega
mehitamine
• SSM järelevalvenõukogul juba olnud kaks istungit, kolmas 27.2.14. Koosolekud iga
teise nädala neljapäeval 2014 esimesel poolaastal
FI osalemine SSM rakendamises
•
EKP SSM järelevalvenõukogus (6ECB+18NCA) osaleb hääleõigusliku liikmena Kessler
•
EKP SSM järelevalvenõukogu steering committe’s (3ECB+5NCA) osaleb FI
•
FI osales EL Nõukogu töörühmas, osaleb EKP alalistes ja ad hoc töörühmades, sh
töörühmas, mis vastutas Raammääruse eelnõu väljatöötamise eest
•
Aktiivne panustamine artikkel 33(4) hindamisse:
• Lõppenud riigihange välisaudiitorite leidmiseks, kes aitavad oluliste pankade
varade kvaliteeti hinnata
• Hindamise FI-sisene organisatsiooniline ülesehitus kinnitatud, mehitatud, toimib
• Portfellivalimid töös, audiitorite koolitamine töös, jmt
•
Eesmärgiks on
• Tagada nii avatud, ühetaoliselt toimiv ja mõistlikult paindlik SSM, kui see on Eesti
ja eurotsooni huve arvestades võimalik
• Tagada Eesti panganduse faktipõhine ja erapooletu käsitlemine SSM-s ning sujuv
koostöö jätkumine kolleegiumites
• Sealhulgas läbi konstruktiivse kriitika ja ettepanekute saavutada piisav arvestamine
mikroriikidega
Raammäärus
• Raammäärus peab olema vastu võetud ja avaldatud hiljemalt 4.5.2014
• Kommentaare eelnõu kohta oodatakse kuni 7.3.2014 kella 24:00
•
Täpsem teave:
http://www.ecb.europa.eu/ssm/consultations/html/framework.en.html
• Frankfurtis toimus eelnõu avalik arutelu 19.2.2014
• Webcast salvestatud ja vaadatav:
http://www.ecb.europa.eu/press/tvservices/other/html/webcast_140219.en.html
Tänan!

similar documents