Posiedzenie Zarządu Pomorskiego Oddziału Okręgowego

Report
Posiedzenia Zarządu Pomorskiego
Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża
2013-2014
13.05.2013r.
Obecni:
- Marzena Dobrowolska
- Elżbieta Gajewska
- Wojciech Kwidziński
- Krzysztof Lewandowski
- Paweł Gil
- Goście:
- Katarzyna Strzała-Osuch
Tematy poruszane na Posiedzeniu
Zarządu POO PCK:
- Konieczność zatrudnienia Kierownika
Oddziału Rejonowego PCK w Słupsku/Domu
Interwencji Kryzysowej PCK,
- Dyskusja na temat Głównej Komisji
Rewizyjnej PCK,
- Przygotowanie do Zjazdu Zwyczajnego w dniu
18.05.2013r.
20.06.2013R.
Obecni:
- Marzena Dobrowolska
- Elżbieta Gajewska
- Paweł Gil
- Wojciech Kwidziński
- Paweł Szczepanik
Goście:
- Katarzyna Strzała-Osuch
Tematy poruszane na Posiedzeniu Zarządu POO PCK :
- Potrzeba zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Okręgu w
związku z rezygnacją z funkcji członków Okręgowej Komisji
Rewizyjnej,
- Sytuacja w Słupskim Oddziale Rejonowym,
- Likwidacja kont bankowych w rejonie: Bytów, Chojnice,
Malbork, Miastko.
- Zmiany personalne i organizacyjne zaproponowane przez
dyrektor biura Katarzynę Strzała-Osuch
Podjęte uchwały:
Nr 33/2013- zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego 06.07.2013
Nr 34/2013- udzielenie pełnomocnictw Alinie Gliszczyńskiej i Barbarze
Ludwinowicz – OR PCK Słupsk
Nr 35/2013- likwidacja rachunków bankowych: Bytów, Miastko,
Malbork, Chojnice
Nr 36/2013- likwidacja kas w POO PCK
Nr 37/2013- restrukturyzacja biura POO PCK
06.07.2013r.
Obecni:
- Marzena Dobrowolska
- Jolanta Banach
- Elżbieta Gajewska
- Paweł Gil
- Krzysztof Lewandowski
- Paweł Szczepanik
- Goście:
- Katarzyna Strzała-Osuch
Tematy poruszane na Posiedzeniu
Zarządu POO PCK:
- Zwyczajny Zjazd Okręgu w dniu 06.07.2013r.
- Omówienie przygotowań do 55-lecia
Honorowego Krwiodawstwa w Polsce,
- Przedstawienie stanu reorganizacji w dziale
księgowości POO PCK, zmiana głównego
księgowego.
Podjęte uchwały:
- Nr 38A/2013 – udzielenie pełnomocnictw
Katarzynie Strzała-Osuch i Annie Wicka
11.09.2013
Obecni:
-Marzena Dobrowolska
- Elżbieta Gajewska
- Wojciech Kwidziński
- Krzysztof Lewandowski
- Paweł Szczepanik
Goście:
- Katarzyna Strzała-Osuch
- Ryszard Woliński
- Zbigniew Pazderski
- Anna Gliszczyńska
Tematy poruszane na Posiedzeniu
Zarządu POO PCK:
-
Wizyta Przewodniczącego Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i
Półksiężyca w Polsce,
- Podsumowanie obozu „ Cieciorka”,
- Sprawa OR PCK Słupsk przedstawiona przez Kierownik rejonu Annę
Gliszczyńską,
- Harmonogram imprez i przedsięwzięć POO PCK na lata 2013-2014,
- Wdrożenie Regulaminu Równego Traktowania pracowników biura POO
PCK w Gdańsku,
- Omówienie notatki Głównej Komisji Rewizyjnej z kontroli oddziału.
Podjęte uchwały:
- Nr 38/2013- udzielenie pełnomocnictw Annie Gliszczyńskiej
i Bożenie Marii Reis OR PCK Słupsk
- Nr 39/2013- Regulamin równego traktowania pracowników POO PCK
- Nr 40/2013- rekrutacja wolontariuszy i Koordynatorów
wolontariuszy w POO PCK
- Nr 41/2013- powstanie Grupy Ratownictwa Specjalistycznego
„ Trójmiasto”
14.10.2013
Obecni:
- Marzena Dobrowolska
- Elżbieta Gajewska
- Wojciech Kwidziński
- Jolanta Banach
- Paweł Szczepanik
Goście:
- Katarzyna Strzała-Osuch
- Ryszard Woliński
Tematy poruszane na Posiedzeniu
Zarządu POO PCK :
-
Protokół Głównej Komisji Rewizyjnej z kontroli oddziału,
- Omówienie „ Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu
Życia”
- Omówienie „ Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy”
- Omówienie zebrania sprawozdawczo-wyborczego w OR PCK Słupsk,
- Utworzenie funduszu nagród dla pracowników wyróżniających się
w pracy zawodowej.
Podjęte uchwały:
Nr 42/2013- „Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia”
Nr 43/2013- „Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy”
Nr 44/2014- udzielenie pożyczki OR PCK Słupsk
Nr 45/2013- utworzenie funduszu nagród dla pracowników
Nr 46/2013- zmiana umowy o pracę Katarzyny Strzała-Osuch
06.11.2013
Obecni:
- Marzena Dobrowolska
- Elżbieta Gajewska
- Wojciech Kwidziński
- Jolanta Banach
- Paweł Szczepanik
- Krzysztof Lewandowski
- Paweł Gil
Goście:
- Katarzyna Strzała-Osuch
- Ryszard Woliński
Tematy poruszane na Posiedzeniu
Zarządu POO PCK:
- Oficjalne stanowisko POO na protokół Głównej Komisji
Rewizyjnej
- Skierowanie sprawy do prokuratury przeciwko Pani
Izabeli Chorzelskiej,
- przedstawienie stanu przygotowań do Okręgowych
Obchodów 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa,
- Plan pracy biura POO PCK na najbliższą przyszłość,
Podjęte uchwały:
Nr 49/2013 – skierowanie sprawy do
prokuratury przeciwko Pani Izabeli Chorzelskiej
Nr 50/2013- przedłużenie umowy o pracę
z Panią Katarzyną Strzała-Osuch
Obecni:
18.12.2013r.
- Marzena Dobrowolska
- Paweł Szczepanik
- Elżbieta Gajewska
- Wojciech Kwidziński
- Jolanta Banach
- Krzysztof Lewandowski
- Paweł Gil
Goście:
- Katarzyna Strzała-Osuch
- Ryszard Woliński
- Gabriela Lisius
- Kamil Gorzelil
- Karolina Grzenkowicz
- Magdalena Miller
- Anna Gliszczyńska
- Piotr Spica
- Mieczysław
Tematy poruszane na Posiedzeniu
Zarządu POO PCK:
- Pozbawienie samodzielności Rejonów PCK mających
problemy finansowe,
- Rezygnacja Pani Elżbiety Gajewskiej z funkcji Prezesa
Rejonu PCK Trójmiasto,
- Przedstawienie sytuacji finansowej POO PCK,
Podjęte uchwały:
Nr 51/2013 – rozdzielenie Oddziału Rejonowego
Trójmiasto
08.01.2014r.
Obecni:
- Marzena Dobrowolska
- Elżbieta Gajewska
- Wojciech Kwidziński
- Paweł Szczepanik
- Krzysztof Lewandowski
- Paweł Gil
Goście:
- Katarzyna Strzała-Osuch
- Ryszard Woliński
- Halina Piórkowska
Tematy poruszane na Posiedzeniu
Zarządu POO PCK:
- Przedstawienie założeń planu finansowego na rok 2014 ,
- Przedstawienie nowelizacji i zasad wynagrodzeń pracowników
biura POO PCK,
- Projekt odznaki mającej na celu uhonorowanie uczniów
krwiodawców,
Podjęte uchwały:
Nr 52/2014 – przyjęcie planu finansowego
na rok 2014 POO PCK
Nr 53/2014- pozbawienie członkostwa w PCK
p. Magdy Miller
Nr 54/2014- regulamin zatrudniania i wynagradzania
pracowników POO PCK
12.02.2014r.
Obecni:
-
Marzena Dobrowolska
- Wojciech Kwidziński
- Paweł Szczepanik
- Jolanta Banach
- Elżbieta Gajewska
Goście:
- Katarzyna Strzała-Osuch
- Ryszard Woliński
Tematy poruszane na Posiedzeniu
Zarządu POO PCK:
-
Prowadzenie prac nad zmianą statutu PCK,
Przedstawienie i uzasadnienie zmian w umowach pracowniczych,
Prace adaptacyjne w nowej siedzibie POO przy ul. Kurkowej 8
Potrzeba wizyty w OR Słupsk,
Rozwiązanie OR w Bytowie i potrzeba zorganizowania Nadzwyczajnego Zjazdu
OR w Bytowie,
Koncert charytatywny w Filharmonii na Ołowiance dnia 15.03.2014r.
Omówienie przetargów i środków pozyskiwanych przez POO PCK
Podjęte uchwały:
Nr 55/2014- zwołanie zjazdu nadzwyczajnego w OR PCK Bytów
Nr 56/2014- udzielenie pełnomocnictw
Annie Gliszczyńskiej i Elżbiecie Wantoch-Rekowskiej
– OR PCK Słupsk
Obecni:
25.03.2014r.
- Marzena Dobrowolska
- Elżbieta Gajewska
- Jolanta Banach
- Wojciech Kwidziński
- Paweł Szczepanik
- Krzysztof Lewandowski
- Paweł Gil
Goście:
- Katarzyna Strzała-Osuch
- Ryszard Woliński
- Halina Piórkowska
Tematy poruszane na Posiedzeniu
Zarządu POO PCK:
-
Omówienie organizacji i przebiegu koncertu charytatywnego,
Przedstawienie bilansu POO PCK Gdańsk,
Omówienie sytuacji panującej w Rejonach PCK,
Omówienie sytuacji Grupy Ratownictwa Specjalnego,
Przedstawienie planu oraz kosztorysu akcji letniej i obozów
„ Cieciorka”,
- Prośba Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Uniwersytecie Gdańskim o
zatwierdzenie odznaki klubowej,
- Sprawa Pani Anny Szymczak,
Podjęte uchwały:
Nr 57/2014- przyjęcie bilansu POO PCK za rok 2013
Nr 58/2014- realizacja Zjazdu Zwyczajnego POO PCK w dniu 24.05.2014r.
Nr 59/2014-zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego w OR PCK Bytów
Nr 60/2014- realizacja obozu kontaktowego „Cieciorka” 2014
22.04.2014r.
Obecni:
- Marzena Dobrowolska
- Elżbieta Gajewska
- Jolanta Banach
-Wojciech Kwidziński
Goście:
- Katarzyna Strzała-Osuch
- Ryszard Woliński
Tematy poruszane na Posiedzeniu
Zarządu POO PCK:
-
Rezygnacja Pana Pawła Szczepanika z funkcji Członka Zarządu POO PCK,
Wstępny program Zjazdu Zwyczajnego,
Omówienie braku informacji na temat działalności OR PCK w Tczewie,
Sprawa pani Anny Szymczak,
Przedstawienie wytycznych Zarządu Głównego dot. Realizacji przez
Oddziały Rejonowe wyborów do Rejonowych Rad HDK oraz Okręgowej
Rady HDK,
Podjęte uchwały:
Nr 63/2014 – wybory w Rejonowych Radach HDK
Nr 64/2014 - ustalenie terminu wyborów do
Pomorskiej Okręgowej Rady HDK
Dziękujemy za uwagę !

similar documents