Planowanie rozwoju instytucjonalnego

Report
Planowanie
Rozwoju
Instytucjonalnego
Metoda
Planowania Rozwoju Instytucjonalnego
Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI):
 pozwala kierownictwu jednostki na analizę stanu zarządzania
i potencjału własnej jednostki
 pozwala na planowanie zmian i ich wdrażanie
Metoda PRI dokonuje standaryzacji poszczególnych
narzędzi zarządczych, aby zarówno kierownictwo jednostki
przeprowadzające analizę, jak również pracownicy rozumieli je
tak samo i mogli świadomie dokonywać samooceny.
Obszary zarządzania
1. Przywództwo i strategia.
2. Zarządzanie zasobami i procesami.
3. Zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji.
4. Partnerstwo.
5. Zarządzanie usługami publicznymi.
Obszary i kryteria zarządzania (1)
Obszar
Kryterium
I.
Przywództwo
i strategia
1. Przywództwo
2. Zarządzanie strategiczne
II.
Zarządzanie
zasobami
i procesami
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zarządzanie finansami
Zarządzanie mieniem
Zarządzanie przestrzenią
Zarządzanie technologiami informacyjnymi
Zarządzanie procesami
Zarządzanie projektami
9.
10.
11.
12.
Planowanie, rekrutacja i selekcja
Motywowanie, ocena i awansowanie
Doskonalenie zawodowe
Etyka
III. Zarządzanie
kapitałem ludzkim
organizacji
Obszary i kryteria zarządzania (2)
Obszar
Kryterium
IV. Partnerstwo
13. Komunikacja społeczna i partnerstwo publiczno-społeczne
14. Partnerstwo publiczno-publiczne
15. Współpraca z przedsiębiorcami i partnerstwo publicznoprywatne
V. Zarządzanie
usługami
publicznymi
16.
17.
18.
19.
Usługi administracyjne
Usługi społeczne
Usługi techniczne
Wspieranie rozwoju gospodarczego
Decyzja o przystąpieniu do opracowania
i realizacji Planu Rozwoju
Instytucjonalnego jednostki
Powołanie zespołu zadaniowego
ds. rozwoju instytucjonalnego
ANALIZA
PRZEPROWADZENIE ANALIZY
INSTYTUCJONALNEJ
PLAN
OPRACOWANIE PLANU
ROZWOJU
INSTYTUCJONALNEGO
WDROŻENIE
WDRAŻANIE PLANU ROZWOJU
Ogólny
schemat
Metody PRI
Monitoring
i ewaluacja
Ocena wpływu zmian
na usługi publiczne
Przeprowadzanie analizy
instytucjonalnej
 Analiza instytucjonalna jest przeprowadzana za pomocą
kwestionariuszy diagnostycznych
 Ocena poziomu rozwoju instytucjonalnego jest dokonywana
indywidualnie dla każdego kryterium zarządzania
 Każde z kryteriów zarządzania zawiera opis 5 stadiów rozwoju
instytucjonalnego
 Kryteria zarządzania zostały przygotowane w oparciu o tzw.
zasadę kumulacji (osiągnięcie wyższego stadium rozwoju
wymaga spełnienia wszystkich warunków dla danego stadium
i stadiów poprzedzających)
Kryterium zarządzania nr 12 Etyka
Kryterium zarządzania nr 12 Etyka
Kryterium zarządzania nr 12 Etyka
Kryterium zarządzania nr 12 Etyka
Kryterium zarządzania nr 12 Etyka
Kryterium zarządzania nr 12 Etyka
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW
ANALIZY INSTYTUCJONALNEJ GMINY
Zastosowanie metody PRI
do oceny stanu kontroli zarządczej
1. W metodzie PRI, podobnie jak w KZ, jednym z istotniejszych
elementów jest system wyznaczania celów i zadań oraz system
monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań
2. Zmodyfikowana metoda PRI pozwoli na:
• przyporządkowanie danej JST do określonego stadium rozwoju
instytucjonalnego i wskazanie konkretnych obszarów rozwoju
danej JST
• ustalenie stanu kontroli zarządczej w danej JST
PRI i jej modyfikacja
• Przebieg procesu doskonalenia zarządzania
– Krok 1: samoocena stanu zarządzania i potencjału jednostki,
– Krok 2: projektowanie zmian
– Krok 3: wdrożenie zmian
– Krok 4: ocena efektów
• Standaryzacja kryteriów oceny
• Stopniowana ocena zarządzania
• Wybór poziomu dojrzałości przez jednostkę
Cel: zastosowanie metody PRI do oceny stanu kontroli zarządczej
Zakończenie modyfikacji PRI - II połowa 2014 r.
Informacje o metodzie PRI: http://www.pri.msap.pl
Zalety samooceny
zmodyfikowaną metodą PRI
• Prostota (elektroniczny kwestionariusz samooceny –
dostępny na stronie internetowej)
• Dopasowanie do potrzeb każdej gminy / powiatu
• Możliwość porównania stanu zarządzania z innymi JST
• Dwie oceny: w zakresie kryteriów PRI oraz realizacji
standardów kontroli zarządczej
• Narzędzie opracowane przy współpracy MF i przez nie
zatwierdzone
Inne produkty dla wszystkich JST
www.pri.msap.pl
• Baza wiedzy PRI
• Baza porównawcza (benchmarkingowa)
JST badanych metodą PRI
Dziękujemy za uwagę
Projekt Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

similar documents