Prezentare invatamant profesional

Report
2012‐2016.
Legislație:
Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de 2 ani – OMECTS 3168
din 03.02.2012 Anexa 1
Calendarul pentru selecția și înscrierea elevilor în învățământul profesional de 2 ani – OMECTS
3168 din 03.02.2012 - Anexa 2
CONTRACT DE PREGĂTIRE PRACTICĂ pentru efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor
din învăţământul profesional şi tehnic -ANEXA Nr. 1- ORDIN nr. 3539 / 14.03.2012
Certificat de pregătire practică –Anexa 2-ORDIN nr. 3539 / 14.03.2012
Planul cadru -Anexa 3 la O.M.E.C.T.S. nr. 3168 din 03.02.2012
Planurile de învățământ pentru cultura de specialitate-OMECTS 3749/19.04.2012-Anexa 1
Curriculum pentru clasa a X-a invățământ profesional OMECTS 4681/29.06.2012 -Anexa 1
Adresa 58771/20.09.2012-Aplicarea curriculumuli pentru învățământul profesional
OMECTS nr.5099/09.09.2009 -Limba si literatura română, Limba modernă 2, Chimie, Educație
fizică, TIC
OMECTS 4598/31.08.2004 Limba modernă 1, Matematică, Fizică, Biologie, Istorie, Psihologie,
Religie, Educație antreprenorială
Bursa profesională – HG 1062/2012
Învățământ profesional cu durata de 2 ani
Filiera tehnologică
Invățământ cu frecvență
Calificări profesionale de nivel 2
Nomenclatorul calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătire prin
învățământul preuniversitar precum şi durata de şcolarizare aprobat
CONDIȚII PENTRU ORGANIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL
unitățile de învățământ
profesional și tehnic
acreditate sau
autorizate
Contracte‐cadru
încheiate cu operatorii
economici
• pentru calificările de nivel 2
• pe o durată de minimum
2 ani
existența bazei
existența resursei umane
materiale
necesare pentru desfăşurarea
pregătirii elevilor pentru
dobândirea calificării
profesionale
calificate prin personal
didactic propriu sau
personal didactic asociat.
CONTRACTE‐CADRU încheiate cu operatorii economici/ instituții publice
stabilesc obligațiile privind:
a) organizarea și desfășurarea procesului de formare pentru obținerea
calificării profesionale a elevilor și proiectarea curriculumului în dezvoltare
locală (stagiile de pregătire practică);
b) asigurarea condițiilor tehnice şi a resursei umane necesare pregătirii
practice a elevilor din învățământul profesional;
c) asigurarea condițiilor tehnice şi a resursei umane necesare pentru
organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării
profesionale a elevilor.
CIFRA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL
se stabileşte anual, pe baza nevoilor pieței muncii şi a tendințelor de dezvoltare,
conform documentelor de planificare: PRAI, PLAI, pe baza solicitărilor
operatorilor economici.
• se stabileşte numai pentru calificări înscrise în Nomenclatorul calificărilor
profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul
preuniversitar precum şi durata de şcolarizare, aprobat prin Hotărâre a
Guvernului.
se stabileşte la nivel regional,
• distribuția pe județe a numărului de locuri disponibile pentru învățământul
profesional se realizează, pentru fiecare unitate de învățământ, în funcție
de domeniul de pregătire şi calificarea/calificările pentru care există
cerere, fundamentată
• Pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la nivel regional se constituie la
nivel regional un grup de lucru, care asigură corelarea la nivel regional,
a cifrei de şcolarizare cu cererea din partea operatorilor economici şi cu
structura rețelei unităților de învățământ
Grupul de lucru pentru fundamentarea planului de
şcolarizare şi stabilirea cifrei de şcolarizare la nivel regional
Lista unităților de învățământ
reprezentanți
CNDIPT
inspectori
şcolari
generali
asigură asistență metodologică
reprezentanți
AJOFM în CLDPS
Cerințele pieței muncii,
operatori economici
Lista unităților de învățământ care organizează învățământ
profesional se stabileşte anual, pe baza propunerilor unităților de
învățământ şi a operatorilor economici, şi se avizează de către ISJ
Lista unităților de învățământ profesional şi proiectul planului de şcolarizare se
fundamentează numai cu respectarea următoarelor repere:
prevederile PRAI ,PLAI, distribuția teritorială a ofertei unităților de învățământ şi direcțiile
strategice de restructurare a rețelei județene a unităților IPT;
accesibilitatea unităților de învățământ, analiza distribuției în teritoriu a rețelei de învățământ
profesional la nivel regional, în raport cu infrastructura și cu rețeaua de transport;
ponderea elevilor cu domiciliul în alte localități/ unități teritorial‐administrative din totalul populației
școlare locale, care solicită să se pregătească pentru o anumită calificare, în raport cu posibilitățile de
asigurare a transportului elevilor şi/ sau a cazării în internate şcolare la nivel regional;
îndeplinirea, conform standardelor, de către unitățile de învățământ a prevederilor
legale privind: spațiile de şcolarizare, baza materială, sănătatea și securitatea muncii,
pregătirea personalului didactic;
existența contractelor‐cadru, prevăzute la art. 6 al prezentei metodologii, încheiate cu
operatorii economici/ instituțiile publice cu dotări tehnologice și resurse, capabile să
asigure pregătirea practică a elevilor pentru calificările solicitate;
alte repere, legate de specificul regional şi local, adoptate de inspectoratul școlar şi avizate de
grupul de lucru constituit la nivel regional.
APROBARE PLAN ȘCOLARIZARE
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
Proiectul planului de
şcolarizare pentru
învățământul profesional
Analizate in CA al ISJ,
Aprobate de către
inspectorul şcolar general
Lista unităților de
învățământ care
organizează învățământ
profesional sunt realizate
la nivel județean
Avizate de către CLDPS
ÎNCADRAREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL
• Încadrarea în învățământul profesional cu personal didactic se face în
funcție de specializarea acestora, de prevederile planului‐cadru și ale
planurilor de învățământ, conform prevederilor legale.
• În învățământul profesional poate fi încadrat şi personal didactic
asociat, în condițiile legii.
• Selecția personalului didactic asociat se realizează conform
legislației în vigoare şi respectând metodologia mişcării personalului
didactic aprobate de ministerul educației cercetării, tineretului şi
sportului.
ACTIVITĂȚI SPECIFICE DE PREZENTARE ȘI PROMOVARE A
OFERTEI LOCALE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL.
•
•
•
Inspectoratele şcolare județene
unitățile de învățământ
operatorii economici/ instituțiile publice partenere
SĂPTĂMÂNA
MESERIILOR
Noiembrie
2012
în perioada dedicată
activităților de
consiliere şi
orientare
profesională a
elevilor;
Promovarea în mass
MEDIA LOCALĂ
a învățământului
profesional şi a
numărului de locuri
disponibile
TÂRGUL
MESERIILOR
pentru
prezentarea ofertei
la nivel
regional/județean;
1- 15 Mai
2013
CONȚINUTUL PREGĂTIRII PRIN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL
Pentru învățământul profesional, planul‐cadru de învățământ prevede
următoarele ponderi:
Pentru primul an se aplică:
Primul an
Pregătire teoretică
Al doilea an
40%
Pregătire teoretică
25%
Pregătire practică
60%
Pregătire practică
75%
Pregătire
profesională
generală
Pregătire
profesională de
specialitate
• Plan cadru - Anexa 3 la
O.M.E.C.T.S. nr. 3168 din
03.02.2012
• Plan de invatamant –
Anexa 1 la O.M.E.C.T.S.
Nr.3749/19.04.2012
• Programa Școlară - Anexa
1 la O.M.E.C.T.S. Nr.
4681/29.06.2012
Clasa a X-a- 1265 ore
31 ore / săptămână x 35 săptămâni=1085 ore
30 ore / săptămână x 6 săptămâni=180 ore
Pregătire generală
350 ore
Pregătire tehnică
915 ore
Instruire teoretică
Pregătire practică săptămânală
16 ore / sâptâmână x
35 săptămâni=560 ore
5 ore / săptămână x 35
Instruire
săptămâni=
10 ore / săptămână x 35
Laborator tehnologic
practică
175 ore
săptămâni=350 ore
140 ore
Stagiu de pregătire practică
30 ore / sâptâmână x
6 săptămâni=180 ore
CDL
420 ore
21 ore / săptămână x 35 săptămâni=735 ore
30 ore / sâptâmână x
6 săptămâni=180 ore
Clasa a XI-a- 1200 ore
30 ore / săptămână x 35 săptămâni=1050 ore
30 ore / săptămână x 5 săptămâni=150 ore
Pregătire generală
315 ore
9 ore / săptămână x 35
săptămâni=315 ore
Pregătire tehnică
915 ore
Pregătire practică săptămânală
Stagiu de pregătire practică
21 ore / sâptâmână x
35 săptămâni=735 ore
30 ore / sâptâmână x
5 săptămâni=150 ore
Schemele orare
Schemele orare de funcționare a învățământului profesional se stabilesc la
nivelul unității de învățământ, în funcție de posibilitățile de organizare a
stagiilor de pregătire practică la operatorul economic/instituția publică
partener de practică.
• Schemele orare reprezintă particularizarea planului‐cadru de învățământ
la condițiile specifice de organizare a pregătirii elevilor la nivel de
săptămână, lună sau semestru şcolar.
• Schemele orare sunt flexibile din punct de vedere al alocării numărului de
ore pentru fiecare disciplină/modul, orele de pregătire putând fi
distribuite pe durata anului şcolar sau comasate pe parcursul mai multor
săptămâni, cu respectarea numărului total de ore/săptămână şi a
numărului total de ore/an pentru fiecare disciplină/modul.
Pregătirea practică a elevilor din învățământul profesional
se desfășoară prin
Ore de
LABORATOR
TEHNOLOGIC
Ore de
INSTRUIRE
PRACTICĂ
STAGII DE
PREGĂTIRE
PRACTICĂ
stabilite prin planul‐cadru de învățământ
în
laboratoarele şi atelierele unității de învățământ
operatorul economic
minimum 25% din perioada de pregătire practică aferentă
stagiilor este organizată la operatorul economic partener
Pentru organizarea stagiilor de pregătire practică în unitatea de învățământ,
aprobarea este dată de inspectorul şcolar general, la cererea unității de învățământ,
avizată de inspectorul de specialitate.
Pregătirea practică a elevilor realizată în unitatea de învățământ se organizează,
pentru fiecare calificare profesională, cu grupe de maximum 14 elevi, sub îndrumarea
unui cadru didactic desemnat de unitatea de învățământ
Planificarea orară a pregătirii practice a elevilor organizate la operatorul economic/
instituția publică va fi stabilită de unitatea de învățământ împreună cu entitatea
parteneră, în funcție de programul de lucru al acesteia, respectând particularitățile de
vârstă ale elevilor și reglementările legale referitoare la sănătatea și securitatea muncii
STAGIILE DE PREGĂTIRE PRACTICĂ
se desfăşoară pe baza CONTRACTULUI DE PREGĂTIRE PRACTICĂ pentru efectuarea
stagiului de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi tehnic, aprobat
prin ORDINul MECTS nr. 3539 / 14.03.2012
se organizează în perioadele stabilite de unitatea de învățământ împreună cu
operatorul economic/instituția publică parteneră astfel încât să se asigure încheierea
situației școlare a elevilor până la data de 31 august.
Operatorul economic/ instituția publică poate organiza pentru elevii care finalizează
învățământul profesional stagii suplimentare de pregătire practică, respectând
prevederile legislației muncii. Stagiile suplimentare se organizează pe baza unei convenții
individuale încheiate cu elevul sau părintele/tutorele legal instituit al elevului.
•
Stagiile suplimentare se pot organiza pe durata vacanțelor şcolare ale elevilor sau în
timpul anului şcolar, în afara orarului, fără a fi afectată încheierea situației şcolare a
elevului şi fără a depăşi finalul anului calendaristic pe durata căruia este organizată
pregătirea practică.
Organizarea și monitorizarea desfășurării
stagiilor de pregătire practică
Unitatea de învățământ
Operatorul economic
desemnează
desemnează
colaborează
Cadrul didactic coordonator
Responsabil pentru
ducerea la îndeplinire a activităților asumate de
unitatea de învățământ prin contractul cadru,
pentru fiecare elev din grupa pe care o
coordonează,
indiferent dacă stagiul de practică se desfăşoară
la acelaşi sau la mai mulți operatori economici.
Nr. minim
12 elevi
Tutore
ŞCOLARIZAREA ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PROFESIONAL
CALENDARUL
pentru selecția şi
înscrierea elevilor în
învățământul
profesional de 2 ani
INSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PROFESIONAL
• Dosar de înscriere
a) cerere tip de înscriere ;
b) copie după certificatul de naştere sau după cartea de identitate;
c) documente care să ateste situația şcolară pentru ultimul an de studiu promovat
• foaie matricolă pentru clasa a IX‐a
sau, după caz,
• certificat de absolvire
• certificat de calificare în urma finalizării şcolii de arte şi meserii.
Pot opta pentru formare profesională inițială prin învățământul profesional următoarele
categorii:
elevii înscrişi în clasa a IX‐a a învățământului liceal,
indiferent de filieră, profil sau domeniu de pregătire;
numai ducă au promovat clasa a IX-a
candidații din seriile anterioare care au absolvit cel puțin clasa a IX‐a învățământ
liceal, fără a finaliza învățământul profesional sau învățământul liceal;
dacă nu au împlinit 18 ani la data începerii anului școlar
absolvenții din seriile anterioare care au finalizat Şcoala de Arte şi Meserii, cu
sau fără certificat de calificare profesională.
dacă nu au împlinit 18 ani la data începerii anului școlar
Elevii înscrişi în clasa a IX‐a învățământ liceal pot opta pentru formare profesională inițială
prin învățământul profesional în unitatea de învățământ în care sunt înscrişi sau în altă
unitate de învățământ.
În cazul în care numărul candidaților înscrişi pentru o calificare
profesională depăşeşte numărul de locuri disponibile sau dacă există
o cerere expresă a operatorului economic/instituției publice
partenere, se organizează concurs de selecție.
Unitatea de învățământ stabilește
Procedura de selecție
Componența
comisiei de
selecție
Atribuțiile
membrilor
comisiei
Tematica
probelor de
selecție
Modul de
desfășurare a
selecției
cu cel puțin 30 de zile înainte de data organizării selecției, se afișează
prevederile procedurii de selecție pentru înscrierea în învățământul
profesional şi tematica probelor de selecție.
O formațiune de studiu se poate organiza cu elevi de la una sau
mai multe calificări profesionale din acelaşi domeniu de
pregătire profesională.
În cazuri excepționale şi numai cu aprobarea Ministerului
Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului, se poate organiza o
formațiune de studiu şi pentru calificări profesionale din domenii
de pregătire profesională diferite, în interiorul aceluiaşi profil.
Elevii care frecventează învățământul profesional
beneficiază prin Programul naţional de protecţie socială de
„Bursa profesională“
sprijin financiar lunar de 200 lei
Hotãrârea Nr.1062 din 30.10.2012
,
al cãrui cuantum poate fi modificat anual prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.
Fondurile pentru finanțarea „Bursei profesionale“ se asigură de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetãrii, Tineretului și Sportului.
Sumele reprezentând „Bursa profesionalã“ se repartizează unităților de
învățământ de cãtre Ministerul Educației, Cercetãrii, Tineretului și Sportului,
prin inspectoratele școlare județene.
Bursa profesională
Se acordă pe perioada
Cursurilor
școlare
Pregătirii
practice
Pregătirii și
susținerii
examenului
de certificare
a calificării
profesionale
Bursa profesională
Cerere de acordare
a bursei
Secretariatul
unității de
învățământ
In perioada 15-25 septembrie
Elevii din învățământul profesional nu pot beneficia simultan de ”Bursa
profesională” și de sprijin financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului
național de protecție socială ”Bani de liceu”, prevăzut în HG nr.1488/2004
Consiliul de Administrație
al unității de învățământ
desemnează
Comisia de acordare a „Bursei
profesionale“
afișarea la loc vizibil a prevederilor legale referitoare la
„Bursa profesionalã“
Atribuții
primirea cererilor pentru acordarea „Bursei profesionale“
aprobarea listei cu beneficiari și a sumelor cuvenite;
afișarea la loc vizibil a listei cu beneficiarii „Bursei profesionale“;
transmiterea cãtre inspectoratul școlar județean, a listei cu beneficiarii
„Bursei profesionale“;
monitorizarea absențelor elevilor care beneficiazã de „Bursa
profesionalã“ și retragerea sau încetarea acordãrii bursei,
Nu se acordă bursă
Elevul înregistrează
Mai mult de 10 absente nemotivate
O lună
• Abateri disciplinare-scăderea notei la
purtare sub 7
• Mai mult de 20 absente nemotivate
• Mai mult de 20%din totalul orelor la o
disciplină cumulate pe an
3 luni
calendaristice
consecutive
• Abateri disciplinare-scăderea notei la
purtare sub 7
• Mai mult de 40 absente nemotivate
• Mai mult de 30% din totalul orelor la o
disciplină cumulate pe an
6 luni
calendaristice
consecutive
Comisii de
monitorizare
a acordării
Bursei
profesionale
Ministerului Educației,
Cercetării, Tineretului și
Sportului
constituite
la nivelul
Inspectoratul Școlar
Județean
EVALUAREA ŞI CERTIFICAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII
Examenul de certificare a calificării profesionale.
UI acreditate
Probele se
organizează
la operatorii
economici
Comisia de
examen
Evaluarea
Reprezentant
unitate de
învățământ
Evaluatori
autorizați,
externi UI
Reprezentant
operator
economic
Reprezentanți
ai
operatorului
economic
Monitorizarea
organizării şi
desfăşurării
examenului de
certificare
Certificat de
calificare
profesională
Supliment descriptiv
al certificatului
ISJ
Asolventii
învățământului
profesional care
promovează
examenul
Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a
calificării profesionale pentru absolvenții învățământului profesional este
aprobată prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului
http://www.alegetidrumul.edu.ro
Avantajele programului
Absolvenții
învățământului
profesional
Certificat de calificare profesională nivel 2, recunoscut în
Uniunea Europeană
Certificat de absolvire a învățământului obligatoriu care le
permite continuarea studiilor prin învățământul liceal , în
clasa a XI-a
Prin intermediul unui program naţional de susţinere a
învăţământului profesional beneficiază de o bursă de studiu
lunară în cuantum de 200 RON
Pe durata pregătirii practice organizată la operatorul
economic, partenerul de practică poate acorda sprijin
financiar elevilor, în condițiile legii.

similar documents