wpr - PZZHiPD

Report
Reforma WPR
„Działania informacyjne i promocyjne
dotyczące produktów rolnych,
realizowanych na rynku wewnętrznym
i w państwach trzecich”
Harmonogram prac
Akt podstawowy
Akt delegowany
Akt wykonawczy
rozporządzenie (EU) Nr …/2014
PE i Rady w sprawie działań
informacyjnych i promocyjnych
dotyczących produktów rolnych
realizowanych na rynku wewnętrznym i
w państwach trzecich
14/10/2014 spotkanie Grupy
ekspertów ds. Rynków Rolnych promocja
20/01/2015 Komitet
Zarządzający ds. Wspólnej
Organizacji Rynków Rolnych –
promocja
22/10/2014 podpisany przez PE i
Radę
4/11/2014 publikacja
1/12/2015 wejście w życie
13/11/2014 spotkanie Grupy
ekspertów ds. Rynków Rolnych promocja
posiedzenia Komitetu
Zarządzającego: marzec 2015;
lipiec 2015 - uchwalenie
Publikacja w tym samym czasie – wrzesień 2015
Projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej,
ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w
sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów
rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich,
określa:
 kryteria kwalifikujące widoczność pochodzenia produktu i
znaku handlowego (programy proste i tzw. „multi”)
 szczegółowe zasady zawierania umów dot. programów prostych
 szczegółowe zasady zarządzania, monitorowania i kontroli dot.
programów prostych
 wspólne ramy wskaźników oceny i wpływu
Definicje
• Program prosty - program składany przez jedną lub
większą liczbę organizacji inicjujących, pochodzących z
tego samego państwa członkowskiego, realizowany na
rynku wewnętrznym (wsparcie na poziomie 70%) lub na
rynku krajów trzecich (wsparcie na poziomie 80%)
• Program, w którym uczestniczy wiele państw (multi)
- program składany przez co najmniej dwie organizacje
inicjujące, pochodzące z co najmniej dwóch państw
członkowskich, lub przez jedną lub więcej organizacji
unijnych (wsparcie na poziomie 80%)
Widoczność pochodzenia produktów
Art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1144/2014
Działania informacyjne i promocyjne nie mogą być ukierunkowane na
produkty konkretnego pochodzenia. Działania te nie mogą zachęcać do
konsumpcji produktu tylko ze względu na jego pochodzenie. Niemniej
jednak oznaczenie pochodzenia produktów może być widoczne na
materiałach informacyjnych i promocyjnych zgodnie z poniższymi
warunkami:
 na rynku wewnętrznym wskazanie pochodzenia musi być zawsze
drugorzędne w stosunku do głównego przekazu Unii w kampanii;
 w państwach trzecich wskazanie pochodzenia może być równorzędne
z głównym przekazem Unii w kampanii;
 wskazywanie produktów uznanych w ramach systemów jakości
ustanowionych w rozporządzeniu nr 1151/2012 (system nazw
pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych, gwarantowanych
tradycyjnych specjalności), rozporządzeniu nr 110/2008 (napoje
spirytusowe
posiadające
oznaczenie
geograficzne)
i art. 93 rozporządzenia nr 1308/2013 (produkty posiadające nazwy
pochodzenia i oznaczenia geograficzne) może być wskazywane bez
żadnych ograniczeń.
Widoczność pochodzenia produktów
Art. 2 aktu wykonawczego
wskazywanie pochodzenia produktów (w tym produktów uczestniczących w
krajowych systemach jakości) - wskazywanie pochodzenia
narodowego, powinno być zgodne z zasadami określonymi w art. 4 ust.
2 rozporządzenia nr 1144/2014
wskazywanie pochodzenia produktów uczestniczących w unijnych
systemach jakości oraz posiadające znak graficzny – bez ograniczeń
wskazywanie pochodzenia produktów na rynku wewnętrznym powinno być
wyraźne i stanowić drugorzędną wiadomość w stosunku do głównego
przesłania unijnego, główne przesłanie unijne nie powinno
wprowadzać w błąd poprzez cechy produktu odnoszące się do
pochodzenia narodowego, tj.: kolory, symbole, zdjęcia, muzyka
wskazywanie pochodzenia produktów na materiałach
informacyjnych i promocyjnych na rynku wewnętrznym ogranicza
się do nośników wizualnych, nie jest możliwym wskazywanie
pochodzenia na nośnikach audio
Przykłady krajowych systemów jakości
wskazujących pochodzenie narodowe
Nie dopuszczalne: programy, które
zachęcają do zakupu produktów krajowych
Przykład: widoczność pochodzenia
- rynek wewnętrzny
Przykład: widoczność pochodzenia
- rynek krajów trzecich
Przykład: widoczność pochodzenia rynek wewnętrzny (GTS, ChNP, ChOG)
Widoczność znaków handlowych
Art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 1144/2014
Działania nie mogą być ukierunkowane na konkretny znak handlowy. Nie
mniej jednak znaki handlowe produktów mogą być widoczne
podczas prezentacji i degustacji produktów oraz na materiałach
informacyjnych i promocyjnych, pod warunkiem, że przestrzegana
będzie zasada niedyskryminacji (zapewnienie, że wszystkie znaki
handlowe organizacji będą równo traktowane i będą miały równy
dostęp). Każdy znak handlowy musi być tak samo widoczny, a
jego format graficzny musi być mniejszy od formatu głównego
Unii w kampanii.
Widoczność znaków handlowych
Art. 3 aktu wykonawczego
znaki handlowe produktów mogą być widoczne podczas działań
sprzedażowych tj.: targi, pokazy, degustacje produktów oraz na
wyprodukowanych w związku z tymi działaniami materiałach
informacyjnych i promocyjnych (ulotki, plakaty, strony internetowe,
prezentowane na targach)
uzasadnienie dlaczego widoczność znaków handlowych jest konieczna dla
osiągnięcie celów programu (dowody potwierdzające równy dostęp
znaków)
znaki handlowe muszą być dużej mierze mniejsze i na wyodrębnionym
obszarze w porównaniu do głównego unijnego komunikatu (obszar ten
nie może przekraczać 5% całkowitej powierzchni)
widoczność znaków nie powinna osłabiać głównego unijnego komunikatu,
główny unijny przekaz nie powinien wprowadzać w błąd poprzez cechy
znaków handlowych, tj.: kolory, symbole, zdjęcia, muzyka
Widoczność znaków handlowych
Art. 3 aktu wykonawczego
widoczność znaków handlowych ogranicza się do nośników wizualnych
na wyodrębnionym obszarze (5% całkowitej powierzchni) musi być
widocznych minimum 10 znaków handlowych, za wyjątkiem należycie
uzasadnionych okoliczności lub w przypadku gdy w kraju pochodzenia
organizacji jest mniej znaków handlowych
w przypadku prezentowania mniejszej liczby znaków handlowych niż 10
powierzchnia 5% ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu
Widoczność znaków handlowych
• odstępstwo w odniesieniu do systemów jakości, o których
mowa w art. 5 podstawowego aktu: niektóre z nich są
zarejestrowane jako znaki towarowe (Parmiggiano
Regiano, Flandria, Label Rouge)
• odstępstwo dla ogólnego odniesienia do pochodzenia
krajowego, jeśli jest zarejestrowane jako marka np. Francja
smacznego!
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego
2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego
• Artykuł 4
Oznaczenia, które może zawierać wspólnotowy znak towarowy
Wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiekolwiek oznaczenia, które
można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie
z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod
warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług
jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.
• Artykuł 66
Wspólnotowe znaki wspólne
1. Wspólnotowy znak wspólny jest wspólnotowym znakiem towarowym, który
określony jako taki w momencie zgłoszenia pozwala odróżniać towary lub usługi
członków organizacji, która jest właścicielem znaku, od towarów lub usług innych
przedsiębiorstw.
2. W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 1 lit. c) znaki lub oznaczenia, które służą
w obrocie dla oznaczenia geograficznego pochodzenia towarów lub usług, mogą
być wspólnotowymi znakami wspólnymi w rozumieniu ust. 1. Wspólny znak nie
uprawnia właściciela do zakazywania osobom trzecim używania w obrocie takich
znaków lub oznaczeń, pod warunkiem że używają ich zgodnie z uczciwymi
praktykami w przemyśle i handlu; w szczególności taki znak nie może być
powołany wobec strony trzeciej, która jest uprawniona do używania nazwy
geograficznej.
Przykład widoczności znaków handlowych
Przykład widoczności znaków handlowych
Wdrażanie przez organizację proponującą
Art. 5 rozporządzenia wykonawczego
Organizacja proponująca może wdrażać część programu,
w przypadku gdy:
 posiada 5-letnie doświadczenie w realizacji działań
informacyjnych i promocyjnych
 OP zapewni, że koszty działań, które zamierza
zrealizować nie przekraczają normalnych stawek
rynkowych
Zawieranie umów - programy proste
Art. 6 rozporządzenia wykonawczego
 PCzł powiadamiają OP o decyzji Komisji w sprawie akceptacji
wniosków
 więcej niż jedna OP - wybór „koordynatora”
 90 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o decyzji Komisji na
zawarcie umowy
 data rozpoczęcia realizacji programu - pierwszy dzień miesiąca
licząc od daty podpisania umowy (odroczenie terminu rozpoczęcia
do 6 miesięcy, w szczególności ze względu na sezonowość produktu
objętego programem lub udziału w konkretnym wydarzeniu lub
targach)
 wzór umowy dostarczony przez Komisję (w stosownych
przypadkach PCzł będą mogły dokonać zmiany niektórych
warunków, pod warunkiem, że zmiany te nie naruszą przepisów
Unii).
Obowiązki w zakresie informacji i dokumentacji programy proste
Art. 7 rozporządzenia wykonawczego
• OP muszą zachowywać na bieżąco wszelkie informacje i informować PCzł
o zdarzeniach i okolicznościach, które mogą mieć znaczny wpływ na realizację
programu lub unijne interesy finansowe
• OP i OW prowadzą rejestry i inne dodatkowe dokumenty w szczególności:
a) faktyczne koszty: zbiory, rejestry i inne dokumenty potwierdzające, koszty
zadeklarowane, (tj. umowy, podwykonawstwa, faktury i inna dokumentacja księgowa).
W przypadku kosztów osobowych, organizacja proponująca i organizacja wdrażająca
muszą przechowywać dokumentację dot. ewidencji czasu pracy dla zadeklarowanej
liczby godzin. W przypadku braku wiarygodnych ewidencji czasu pracy, Komisja może
przyjąć alternatywne dowody. Dla osób pracujących wyłącznie przy programie,
prowadzenie ewidencji czasu pracy nie będzie wymagane, wystarczy podpisane
oświadczenie potwierdzające, że dana osoba pracowała wyłącznie przy działaniu.
b) w przypadku kosztów ryczałtowych: odpowiednie zbiory, rejestry i inne dokumenty
potwierdzające kwalifikowalność kosztów, do których stosowana jest stawka
ryczałtowa.
Wypłata zaliczek - programy proste
Art. 8 rozporządzenia wykonawczego
 w ciągu 30 dni po zawarciu umowy, koordynator lub OP może złożyć
do PCzł wniosek o wypłatę zaliczki, wraz z zabezpieczeniem
równym kwocie tej zaliczki
 zaliczka wynosi nie więcej niż 20% maksymalnego wkładu UE
 wypłata zaliczki w terminie 30 dni od otrzymania zabezpieczenia,
nie wcześniej niż na 10 dni przed datą rozpoczęcia realizacji
programu
Płatności częściowe - programy proste
Art. 9 rozporządzenia wykonawczego
 w ciągu 60 dni po zakończeniu każdego roku kalendarzowego (za
wyjątkiem ostatniego roku programu) koordynator lub OP może
złożyć do PCzł wniosek o wypłatę płatności częściowej
Do wniosku należy załączyć:
 okresowe sprawozdanie finansowe, w tym m.in.:
 indywidualne sprawozdanie finansowe z wyszczególnieniem
kosztów kwalifikowanych dla każdego działania,
 certyfikat kontroli sprawozdań finansowych, jeżeli całkowity
wymagany wkład wynosi 325 tys. euro lub więcej
 okresowe sprawozdanie techniczne
 raport monitorujący wskaźniki wykonania
Zaliczka i płatności częściowe - programy proste
Art. 9 rozporządzenia wykonawczego
Wysokość zaliczki i płatności częściowych nie mogą
przekroczyć 90% całkowitego udziału finansowego EU
Płatności realizowane przez PCzł - programy
proste
Art. 11 rozporządzenia wykonawczego
Płatności realizowane przez PCzł dokonywane są w
terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku
Kontrole na miejscu programów prostych
Art. 13 i 14 rozporządzenia wykonawczego
• PCzł wybiera proste programy do kontroli na podstawie analizy
ryzyka (co najmniej jedna kontrola w okresie realizacji programu od
wypłaty pierwszej płatności okresowej, a przed wypłatą salda
• kontrole na miejscu składają się z kontroli technicznych i
księgowych
Wspólne ramy oceny skutków działań
W celu oceny postępów realizacji wyznaczonych celów dla polityki
promocyjnej określono Wspólny system wskaźników monitorowania
i oceny.
Przykładowy wykaz wskaźników produktywności, efektywności i wpływu:
Wskaźniki produktywności dla zmierzenia realizacji działań podejmowanych w
każdym projekcie, na przykład:
• liczba organizowanych wydarzeń/przedsięwzięć;
• liczba spotów na antenie TV/radio lub publikowanych reklam drukiem lub
w Internecie;
• liczba komunikatów prasowych;
• wielkość wybranej grupy docelowej, objętej określonymi działaniami (np. liczba
specjalistów, będących adresatami maili).
Wspólne ramy oceny skutków działań
Wskaźniki efektów (dla zmierzenia bezpośrednich i pośrednich
efektów działań), na przykład:
• liczba specjalistów / ekspertów / importerów / konsumentów, którzy
uczestniczyli w wydarzeniach (takich jak seminaria, warsztaty,
degustacje, itp.);
• liczba specjalistów / ekspertów / importerów / konsumentów, do
których dotarłyreklamy TV / radio / drukowane lub w Internecie
• liczba specjalistów / ekspertów / importerów / konsumentów, którzy
uczestniczyli w wydarzeniach i byli w kontakcie z organizacją
producentów / producentami;
• liczba niepłatnych artykułów opublikowanych w prasie, w okresie
który obejmujeraport kampanii informacyjnej.
Wspólne ramy oceny skutków działań
Wpływ (pomiar korzyści wykraczających poza efekty natychmiastowe) i wskaźniki
kontekstowe, na przykład:
• kierunki sprzedaży beneficjenta, w roku następnym po kampaniach promocyjnych, w
rejonach gdzie miały one miejsce w porównaniu z rokiem poprzednim, oraz
w porównaniu z ogólnymi kierunkami sprzedaży na danym rynku;
• porównanie kosztów marketingowych przed i po działaniach promocyjnych;
• trendy konsumpcyjne danego produktu w tym kraju;
• wartość i wielkość unijnego eksportu promowanego produktu;
• zmiana w udziale rynku produktów unijnych;
• tendencja średniej ceny sprzedaży eksportowanego produktu w kraju, w którym
miały miejsce kampanie;
• zmiana poziomu rozpoznawalności logo unijnych systemów jakości;
• zmiana wizerunku europejskich produktów wysokiej jakości;
• wzrost świadomości istotnych wartości/innych zalet unijnych produktów rolnych
wymienionych w artykule 3 (a) rozporządzenia 1144/2014;
• odzyskiwanie zaufania konsumentów w następstwie realizacji programu;
• wartość publikacji medialnych;
• zwrot z inwestycji (ROI).
Planowany harmonogram naboru wniosków
w nowym systemie
Roczny Program Prac
grudzień 2015
Zaproszenie do składania
wniosków
styczeń 2016
Termin składania wniosków
Lipiec 2016
Zarządzanie programami „multi”
Komisja powierzyła na okres od dnia 1 stycznia 2014 r.
do dnia 31 grudnia 2024 r. Agencji Wykonawczej ds.
Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności w
Luksemburgu realizację działań informacyjnych i
promocyjnych dotyczących produktów rolnych na
rynku wewnętrznym
i w krajach trzecich
- DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 17
grudnia 2014 r.
Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów,
Zdrowia i Żywności (CHAFEA)
http://ec.europa.eu/chafea/
Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności zastąpiła
Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Konsumentów, ustanowioną
przez Komisję Europejską w 2006 r. w celu zarządzania:
• programem w dziedzinie zdrowia publicznego
• programem działań na rzecz konsumentów (od 2008 r.)
• programem „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”
(od 2008 r.).
Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności
rozpoczęła działalność 1 stycznia 2014 r. Jej mandat wygasa w 2024 r.
Odpowiada ona za zarządzanie:
• programem UE w dziedzinie zdrowia
• programem działań na rzecz konsumentów
• programem „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”.
Zarządzanie programami „multi”
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE, EURATOM) NR
966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie
zasad finansowych mających zastosowanie do
budżetu ogólnego Unii oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE, Euratom)
nr 1605/2002
UWAGI DO ROZPORZĄDZENIA
• w terminie do 28 stycznia
e-mail:
[email protected]
[email protected]
Dziękuję za uwagę
Agnieszka Czubak
Naczelnik Wydziału
Mechanizmów Wsparcia Promocji
Departament Rynków Rolnych
[email protected]

similar documents