Wybrane zmienne - materiały z seminarió

Report
OPRACOWANIE METODOLOGII,
NARZĘDZI ORAZ
PRZEPROWADZENIE BADAŃ
SOCJODEMOGRAFICZNYCH
DOTYCZĄCYCH
GENEZY I SKALI BEZDOMNOŚCI
NA TERENIE GMINY – MIASTA
KOSZALIN
Wykres nr 1. Płeć respondentów
100
90
64.6
80
69.1
70
60
50
35.4
30.9
40
30
20
10
0
kobieta
osoby bezdomne
mężczyzna
osoby zagrożone bezdomnością
Wykres nr 2. Wiek badanych osób
100
90
80
70
55.1
60
50
33.8
31.9
35.4
40
30
30.8
13.0
20
10
0
do 30 lat
31-50 lat
osoby bezdomne
powyżej 50 lat
osoby zagrożone bezdomnością
Wykres nr 3. Wykształcenie badanych osób
1.6
2.9
wyższe (w tym zawodowe)
pomaturalne
1.4
4.7
1.4
średnie ogólnokształcące (z maturą)
9.4
8.7
średnie zawodowe (z maturą)
3.1
2.9
niepełne średnie ogólnokształcące (bez
matury)
6.3
7.2
niepełne średnie zawodowe (bez
matury)
25.0
zawodowe
36.2
podstawowe
39.1
0
10
osoby zagrożone bezdomnością
20
30
40
50
osoby bezdomne
50.0
60
70
Wykres nr 4. Proszę powiedzieć jak Pan/i ocenia swoją obecną
sytuację materialną?
100
90
80
70
60
43.5 44.6
50
40
30
29.0
27.7
13.8
18.8
20
7.2
10
10.8
1.4
3.1
0
bardzo źle
źle
osoby bezdomne
dostatecznie
dobrze
osoby zagrożone bezdomnością
bardzo dobrze
Wykres nr 5. Jaki jest Pana/i aktualny stan cywilny?
6.2
w nieformalnym związku
w separacji
3.1
21.5
wdowa/wdowiec
35.4
1.5
rozwiedziona/rozwiedziony
12.3
20.0
zamężna/żonaty
10.8
50.8
panna/kawaler
36.9
0
10
20
osoby zagrożone bezdomnością
30
40
osoby bezdomne
50
60
Wykres nr 6. Niezależnie od tego, jaki jest obecnie Pana/i stan
cywilny, czy żyje Pan/i aktualnie w stałym związku?
100
90
76.9
80
70
54.0
60
50
30.2
40
20
15.4
15.9
30
7.7
10
0
tak, w związku formalnym
tak, w związku
nieformalnym (na kocią
łapę/konkubinat)
osoby bezdomne
nie, aktualnie nie jestem w
związku
osoby zagrożone bezdomnością
Wykres nr 8. Fazy bezdomności
23.4
32.8
15.6
15.6
12.5
wstępna
ostrzegawcza
adaptacyjna
chroniczna
długotrwała
Wykres nr 9. Fazy bezdomności a płeć badanych osób bezdomnych
70
60
45.0
50
40
25.0
25.6
30
23.3
11.6
20
23.3
25.0
16.3
10
5.0
0
wstępna
ostrzegawcza
adaptacyjna
mężczyzna
kobieta
chroniczna
długotrwała
Wykres nr 9. Średnia długość pozostawania w bezdomności w
województwie pomorskim a płeć osób bezdomnych i rok badania
10
9
7.7
8
7
6.8
7.4
6.2
7.6
6.6
6
5.9
5
4
7.9
5.9
5.8
2007
2009
5.4
4.6
3
2003
2005
ogółem
kobieta
mężczyzna
Wykres nr 1. Kto według Pana/i ponosi największą odpowiedzialność za
Pana/i bezdomność/ trudną sytuację życiową?
14
inne
6
2
3
pomoc społeczna
.0
moi znajomi
3.0
19.0
moja rodzina
36.0
32.0
ja sam
42.0
3.0
1.0
społeczeństwo
30.0
państwo/ rząd
9.0
0
10
20
osoby zagrożone bezdomnością
30
40
osoby bezdomne
50
60
Kategorie ( proc. odpowiadających
osób)
Przyczyny
Eksmisja, wymeldowanie, decyzja administracyjna
Wypędzenie z mieszkania przez rodzinę/ współlokatorów
Rozpad związku partnerskiego
Zadłużenie
Uzależnienie partnera/partnerki
Utrata pracy, bezrobocie
Ucieczka przed przemocą w rodzinie
Konieczność opuszczenia Domu Dziecka lub zakładu
karnego
Choroba psychiczna partnera/ partnerki
Niepełnosprawność partnera/ partnerki
Inne
Utrata noclegów w byłej pracy
Mają
poczucie
winy
37
27
25
15
20
12
15
10
Nie mają
poczucia
winy
39
30
17
26
9
13
4
0
5
5
20
0
0
0
17
4
Ogółem
38
27
23
18
17
13
11
6
3
3
18
1
Kategorie ( proc. odpowiadających osób)
Mają
poczucie
winy
60
Nie mają
poczucia
winy
21
Rozpad związku z własnej przyczyny
37
26
33
Własny wybór
32
21
32
Zły stan zdrowia, własna niepełnosprawność
16
10
13
Własna narkomania
3
5
3
Własna choroba psychiczna
5
0
3
Hazard
0
0
0
Inne
16
37
22
Przyczyny
Własny alkoholizm
Ogółem
45
Kategorie ( proc. odpowiedzi)
Podejmowane czynności
Tak, wiele
razy
Tak,
Nie
sporadycznie podejmowan
e
18
30
Szukam pracy
52
Szukam stałego miejsca zamieszkania
31
29
40
Korzystam z usług pośrednictwa pracy, doradztwa
zawodowego
29
18
53
Pracuję
16
24
60
23
15
62
8
8
84
Staram się uregulować kwestie rent/ emerytury
26
10
64
Uczestniczę w terapii uzależnień
7
10
83
Uczestniczę w kursach, szkoleniach zawodowych
6
10
84
Staram się odbudować relacje rodzinne
23
19
58
Staram się uregulować kwestie dokumentów
osobistych
Korzystam z usług poradnictwa psychologicznego
Wykres nr 2. Preferowane przez osoby bezdomne formy
pomocy (najbardziej potrzebne, aby wyjść z bezdomności
sprawy rentowe i
emerytalne
9
szkolenia zawodowe
9
nocleg
9.0
wyżywienie, posiłek
9.0
33.0
wsparcie finansowe
pomoc w znalezieniu
pracy
45.0
mieszkanie, kwatera,
pokój
62.0
0
10
20
30
40
50
60
Wykres nr 3. Subiektywna ocena szans na wyjście z bezdomności
70
60
50
40
27.0
29.0
30
16.0
20
13.0
9
6.0
10
0
bardzo duże
duże
małe
bardzo małe
żadnych
trudno
powiedzieć
Wykres nr 4. Kto według Pana/i ponosi największą
odpowiedzialność za to, aby przestał(aby) Pana/i być
osobą bezdomną?
inne
10
pomoc społeczna
10
5.0
moi znajomi
10.0
moja rodzina
38.0
ja sam
.0
społeczeństwo
23.0
państwo/ rząd
0
10
20
30
40
50
60
Czy posiada
Pan(i)
kwalifikacje
zawodowe?
Czy jest Pan(i)
zarejestrowany
(a) jako osoba
bezrobotna lub
poszukująca
pracy w
urzędzie pracy?
Czy w ciągu
ostatniego
miesiąca
wykonywał(a)
Pan(i) jakąś
pracę?
Czy był(a)ły
Pan(i) gotowy
do podjęcia
pracy w
najbliższych
dniach?
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
Bezdomni
proc.
76
24
67
33
52
48
70
30
Zagrożeni
proc.
68
32
68
32
37
63
61
37
Kategorie ( proc.odpowiedzi)
Badane grupy:
Nie opłaca
Zły stan
się
zdrowia
pracować
Brak
ofert
pracy
Nieodp
owiedni
wiek
Nie chcę
pracować
Nie mogę
pracować
Bezdomni
14
45
28
11
3
0
Zagrożeni bezdomnością
5
15
36
29
15
0
W jaki sposób poszukiwał/a Pan/i pracy?
Osoby bezdomne
Osoby zagrożone
bezdomnością
N
proc.
N
proc.
poprzez Urząd Pracy
16
72,7
22
91,7
szukałem(łam) ogłoszeń w prasie i
odpowiadałem(łam) na nie
13
59,1
21
87,5
odwiedzałem(łam) różne firmy i kontaktowałem(łam)
się z bezpośrednio pracodawcami
5
22,7
8
33,3
poprzez znajomych
11
50,0
12
50,0
innymi sposobami
1
4,5
1
4,2
Poprzez internet
-
-
7
29,2
46
209,1
71
295,8
Ogółem
Czy ma Pan/i stałą umowę o pracę, zlecenie bądź o dzieło?
90.9
100
77.1
90
80
70
60
50
22.9
40
30
9.1
20
10
0
tak
osoby bezdomne
nie
osoby zagrożone bezdomnością
Czy był/aby Pan/i gotowy/a do podjęcia pracy jutro bądź w
najbliższych dniach?
100
90
70.0
80
63.0
70
60
37.0
30.0
50
40
30
20
10
0
tak
osoby bezdomne
nie
osoby zagrożone bezdomnością
Jaka mogłaby być praca, którą jest Pan/i w stanie podjąć od
jutra bądź w ciągu najbliższych dni?
100
90
80
70
53.6
58.1
42.9
60
38.7
50
40
30
20
3.6
10
3.2
0
tylko legalna
jakakolwiek praca
osoby bezdomne
trudno powiedzieć
osoby zagrożone bezdomnością
Czy w ciągu ostatniego miesiąca (4 tygodni) poszukiwał/a Pani/ pracy?
100
90
80
70
57.5
53.2
42.5
60
50
40
30
20
10
0
tak
osoby bezdomne
nie
osoby zagrożone bezdomnością
46.8
Wykres nr 2. Czy ma Pan/i orzeczoną grupę inwalidzką lub stopień
niepełnosprawności?
100
69.2
90
80
70
60
50
30.8
40
26.6
30
20
10
0
tak
osoby bezdomne
nie
osoby zagrożone bezdomnością
73.4
Wykres nr 3. Jaki stopień niepełnosprawności Pan/i posiada?
100
90
80
70
60
52.9
40.0
50
40
45.0
23.5
23.5
30
20
5.0
10.0
10
0
pierwsza / znaczna
druga / umiarkowana
osoby bezdomne
trzecia / lekka
osoby zagrożone bezdomnością
nie wiem
Wykres nr 4. Czy stara się Pan/i o przyznanie grupy
inwalidzkiej/stopnia niepełnosprawności? 90.9
82.4
100
90
80
70
60
50
40
30
17.6
9.1
20
10
0
tak
osoby bezdomne
nie
osoby zagrożone bezdomnością
100
Wykres nr 5. Jak Pan/i ocenia swój aktualny stan zdrowia?
90
80
70
60
50
40.6
40
30
20
18.8 16.9
15.6
35.4
23.1
15.6
7.7
15.4
4.7
10
4.7
1.5
0
niedostatecznie
miernie
dostatecznie
osoby bezdomne
dobrze
bardzo dobrze
osoby zagrożone bezdomnością
celująco
Wykres nr 6. Czy w ciągu ostatniego roku chorował(a) Pan(i)?
100
90
80
60.0
70
60
48.4
51.6
40.0
50
40
30
20
10
0
tak
osoby bezdomne
nie
osoby zagrożone bezdomnością
Wykres nr 7. Czy w ciągu ostatniego roku korzystał(a) Pan(i) z
usług medycznych?
100
90
75.8
74.2
80
70
60
50
24.2
40
30
20
10
0
tak
osoby bezdomne
nie
osoby zagrożone bezdomnością
25.8
Wykres nr 8. Jaki to był typ pomocy?
100
82.1
90
80
62.5
70
60
35.0
50
40
30
12.8
20
2.5
10
5.1
0
lekarska (wymagająca
kontaktu z lekarzem ale znie
związana z
związana z hospitalizacją
(pobytem w szpitalu)
osoby bezdomne
pielęgniarska (niezwiązana z
pobytem w szpitalu)
osoby zagrożone bezdomnością
Wykres nr 9. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat Pana(i)
stan zdrowia uległ poprawie czy pogorszeniu?
1.6
1.6
trudno powiedzieć
25.0
31.3
mój stan zdrowia uległ zasadniczemu
pogorszeniu
18.8
20.3
mój stan zdrowia uległ nieznacznemu
pogorszeniu
42.2
32.8
mój stan zdrowia zasadniczo się niezmienił
1.6
10.9
mój stan zdrowia uległ poprawie, ale w
nieznacznym stopniu
10.9
mój stan zdrowia uległ zasadniczej poprawie
3.1
0
osoby zagrożone bezdomnością
50
osoby bezdomne
100
100
Wykres nr 10. Czy według Pana(i) aktualny stan zdrowia pozwala
na podjęcie jakiejkolwiek pracy?
90
80
70
54.7
60
43.8
50
40
30
21.9
15.6
21.9
12.5
20
25.0
4.7
10
0
zdecydowanie nie
raczej nie
osoby bezdomne
raczej tak
zdecydowanie tak
osoby zagrożone bezdomnością
100
Wykres nr 11. Czy praca, którą jest Pan(i) w stanie podjąć może
być
90
80
64.2
70
47.7
60
50
36.4
40
24.5
30
20
11.4 11.3
4.5
10
0
lekka
obojętnie
osoby bezdomne
ciężka
trudno powiedzieć
osoby zagrożone bezdomnością
Wykres nr 12. Czy obecnie choruje Pan(i) na przewlekłe choroby?
100
90
80
56.9
70
60
43.1
41.5
50
40
30
20
10
0
tak
osoby bezdomne
nie
osoby zagrożone bezdomnością
58.5
Osoby bezdomne
nie
Tak,
raz
Tak,
wiele
razy
wykupienia recept/kupna leków lub innych
środków medycznych zalecanych przez lekarza
57,1
9,5
wizyty u lekarza specjalisty
71,4
wizyty u dentysty/leczenia zębów
Osoby zagrożone
bezdomnością
nie
Tak,
raz
Tak,
wiele
razy
31,7
56,9
13,8
29,2
9,5
19,0
73,8
9,2
16,9
82,5
4,8
12,7
70,3
6,3
23,4
zakupu okularów zalecanych przez lekarza
84,1
7,9
6,3
85,2
13,1
1,6
zrobienia analiz i badań diagnostycznych
86,9
1,6
9,8
92,1
1,6
4,8
wizyty u lekarza ogólnego
87,3
4,8
6,3
90,6
6,3
3,1
Wykres nr 13. Czy w ciągu ostatniego roku zdarzały się Panu(i) okresy
ciągłego spożywania alkoholu?
100
81.5
80
61.9
60
40
20
20.6
6.2
12.7
6.2
4.8 4.6
1.5
0
tak zdarzało mi
się to
wielokrotnie
tak, zdarzyło mi
się to kilka razy
osoby bezdomne
tak, zdarzyło mi
się to raz, dwa
razy w życiu
nie nigdy mi się
to nie zdarzyło
osoby zagrożone bezdomnością
trudno
powiedzieć
Wykres nr 14. Czy w ogóle w życiu zdarzały się Panu/i okresy
nadmiernego spożywania alkoholu?
100
90
68.8
80
70
60
43.5
50
40
17.7
20.3
35.5
30
20
7.8
3.2
10
3.1
0
Nie, nigdy
tak, ale
sporadycznie
osoby bezdomne
tak, często
trudno powiedzieć
osoby zagrożone bezdomnością
Wykres nr 15. Czy z powodu nadmiernego
spożywania alkoholu zdarzyła się Panu/i: odpowiedzi TAK
3.3
Groziło Panu/i zamarznięcie w okresie
zimowym?
16.7
18.3
Brał/a Pan/i udział w terapii
alkoholowej?
38.9
6.7
Musiał/a Pan/i być hospitalizowany/a z
powodu bezpośredniego zagrożenia…
5.0
Została Panu/i odmówiona pomoc
społeczna?
25.5
10.9
3.3
Musiał/a Pan/i opuścić dotychczas
zajmowane mieszkanie/lokum?
29.1
13.3
Zerwał/a Pan/i kontakty z
kolegami/koleżankami?
27.3
16.9
Utracił/a Pan/i pracę?
6.7
Rozpadła się Pana/i rodzina?
29.1
24.1
10.0
9.1
Stosował/a Pan/i przemoc w rodzinie?
6.7
Zadłużył/a Pan/i zajmowane
mieszkanie?
0
5
osoby zagrożone bezdomnością
10
10.9
15
20
25
30
osoby bezdomne
35
40
Projekt
„WEKTOR ZMIAN – Koszaliński Program Wspierania
Wychodzenia z Bezdomności”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej

similar documents