Link tussen ED en MASP vergunningen

Report
Versie 15.12.2013
(S51)
Link tussen het Enig document (ED) en de
gegevensbank van MASP vergunningen
voor de domiciliëringsprocedure en de
vereenvoudiging inzake douanevervoer
!! Voorafgaande informatie!!
Toepassing in principe op 01.10.2013
Serge KERKHOF, Directeur, Dienst D.D.
JUNI 2013
1
Welke wijzigingen?
(S48)
• Wat de vergunningen van de vereenvoudigde
procedures domiciliëring (invoer/uitvoer) en
toegelaten afzender/exporteur
(communautair/gemeenschappelijk douanevervoer)
betreft, zullen vanaf 1 oktober 2013 de bestaande
codes worden aangepast en zullen nieuwe codes
worden ingevoerd. (S48)
• Vanaf die datum mag het inschrijvingsnummer niet
meer worden gebruikt na de voorziene code(s), te
vermelden in vak 44. (S48)
2
Welke nieuwe maatregel?
Nieuwe codes te vermelden in vak 44 volgens
het bijvoegsel 6 d) van de toelichting van het ED,
te raadplegen op de website via de link
http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/overzicht.htm#b
3
Welk toepassingsveld?
- Domiciliëring (normaal)
- Vereenvoudiging inzake
douanevervoer
- Domiciliëring EiR (= Entry into the records)
4
Waarom?
Om het bestaan van een op het ED ingeroepen
vergunning na te gaan.
De controle gebeurt via de gegevensbank MASP
vergunningen.
Indien het ED een onbestaande vergunning
weergeeft, zal dit ED worden verworpen.
5
Wijziging bijvoegsel 6 d) ED
Bijvoegsel 6 d) zal worden gewijzigd om rekening
te houden met de bijlage 8 van de omzendbrief
nr. D.D. 297.407 van 15 juli 2010 (D.I. 521.103)
betreffende de voorwaarden voor het verlenen
van vergunningen inzake vereenvoudigde
procedures.
Zie daartoe:
http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/documentatie.htm
6
Wijziging bijvoegsel 6 d) ED
Bijvoegsel 6 d) zal ook worden aangepast als
gevolg van het verschijnen van de omzendbrief
nr. D.D. 317.861 van 15 april 2013 (D.I. 530.11)
betreffende de douaneaangifte met toepassing
van Entry into the records (EiR) en meer
bepaald de bijlage VI.
Zie daartoe eveneens:
http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/documentatie.htm
7
Aanpassing van de codes
inzake vergunningen
vereenvoudiging / domiciliëring
6 nieuwe codes of bestaande codes, te vermelden
in vak 44, zullen opgenomen worden in bijvoegsel
6 d) als gevolg van deze twee omzendbrieven
Herinnering: toepassing in principe op 01.10.2013
8
De verschillende betrokken codes
Ziehier de in het kort toegelichte codes (vervolgens nader uitgelegd)
1. Code 3028 : toegelaten afzender / douanevervoer
2. Code 3029 : toegelaten geadresseerde / douanevervoer
3. Code 3030 : bewijs van de communautaire status door een
toegelaten afzender
4. Code 4008 : domiciliëringsprocedure
5. Code 4009 : domiciliëringsprocedure voor het in het vrije verkeer
brengen na douane-entrepot type D of type E (waar de
procedures van type D van toepassing zijn)
6. Code 4010 : domiciliëringsprocedure EiR
7. Code 4012: domiciliëringsprocedure voor het in het vrije verkeer
brengen met globalisatie (hetzij zonder voorafgaande regeling,
hetzij ter aanzuivering van een voorafgaande regeling) en
domiciliëringsprocedure voor het in het vrije verkeer brengen
na actieve veredeling (schorsingssysteem met globalisatie) (S51)
9
In vak 44 aangebrachte code(s)
(S48)
Eén van deze 6 codes + individueel vergunningsnummer
OF
Een combinatie van twee van deze 6 codes + individuele
vergunningsnummers (zie de blz. 21 t/m 24 hierna) (S48)
Nagaan van het bestaan van de vergunning
Gevolg voor de al dan niet aanvaarding van de aangifte ED
10
1. Code 3028
3028 : code van de toegelaten afzender inzake
douanevervoer
+ nr. van de individuele vergunning
beginnend met BE3229A
(deze nummers bevinden zich in bijlage 8 van de
omzendbrief betreffende het verlenen van
vergunningen – zie ook de individuele vergunning)
11
2. Code 3029
3029 : code van de toegelaten geadresseerde inzake
douanevervoer
+ nr. van de individuele vergunning
beginnend met BE3230A
(deze nummers bevinden zich in bijlage 8 van de
omzendbrief betreffende het verlenen van
vergunningen – zie ook de individuele vergunning)
12
3. Code 3030
3030 : code voor het bewijs van de communautaire
status door een toegelaten afzender
+ nr. van de individuele vergunning
beginnend met BE3336A
(deze nummers bevinden zich in bijlage 8 van de
omzendbrief betreffende het verlenen van
vergunningen – zie ook de individuele vergunning)
13
4. Code 4008
4008 : domiciliëringsprocedure
+ nr. van de individuele vergunning
Dit vergunningsnummer kan beginnen met
verschillende tekens.
Ex. : - BE3270A : domiciliëring douane-entrepot
- BE3271A : domiciliëring AV/schorsing
- ……. (voor de andere zie bijlage 8 van de
omzendbrief betreffende het verlenen van
vergunningen – zie ook de individuele vergunning)
14
4. Code 4008 (vervolg)
Voor de codes
1. 3028 --) de vergunningsnummers beginnen
met dezelfde tekens
2. 3029 --) idem
3. 3030 --) idem
Niet hetzelfde voor de code 4008
4. 4008 --) begin van het nummer wijzigt in
functie van de regeling
15
5. Code 4009
4009 : domiciliëringsprocedure voor het in het vrije
verkeer brengen na douane-entrepot type D of
type E (waar de procedures van type D van
toepassing zijn)
+ nummer van de vergunning douane-entrepot zelf.
Deze code heeft geen betrekking op een vergunning
domiciliëring maar op de vergunning douane-entrepot type
D of type E (waar de procedures van type D van toepassing
zijn) zelf: een vergunning domiciliëring is in dit geval niet
nodig want deze is opgenomen in de regeling zelf.
16
6. Code 4010
4010 : domiciliëringsprocedure EiR
+ nr. van de individuele vergunning
Zoals voor de code 4008 kan dit vergunningsnummer
beginnen met verschillende tekens.
Ex. : - 3446A : EIR – Domiciliëring voor het in het vrije
verkeer brengen
- 3448A : EIR – Domiciliëring plaatsing onder de
regeling douane-entrepot,
- ……. (voor de andere zie bijlage VI van de
omzendbrief EiR - zie ook de individuele vergunning)
17
7. Code 4012
(S50)
4012 : domiciliëringsprocedure voor het in het vrije verkeer brengen met
globalisatie (hetzij zonder voorafgaande regeling, hetzij ter
aanzuivering van een voorafgaande regeling) en
domiciliëringsprocedure voor het in het vrije verkeer brengen na
actieve veredeling (schorsingssysteem met globalisatie) (S51)
+ nummer van de individuele vergunning beginnend
met BE3276A.
(deze nummers bevinden zich in bijlage 8 van de omzendbrief betreffende
het verlenen van vergunningen – zie ook de individuele vergunning)
Deze code heeft betrekking op een vergunning actieve veredeling,
gekoppeld aan een vergunning domiciliëring: een vergunning
domiciliëring is in dit geval altijd nodig want deze is niet opgenomen in
de regeling zelf.
18
Samenvatting van de opvatting van
de nummers
3028 – 3029 – 3030 (3 gevallen)
Wat het begin van het vergunningsnummer betreft, te
vermelden na deze codes:
- dezelfde tekens voor 3028, met name
BE3229A
- dezelfde tekens voor 3029, met name
BE3230A
- dezelfde tekens voor 3030, met name
BE3336A
19
Samenvatting van de opvatting van
de nummers (vervolg)
4008 – 4010 (2 gevallen)
OPGELET!! Begin van het vergunningsnummer
kan verschillen
4008 – Zie bijlage 8 van de omzendbrief
verlenen van de vergunningen
+ individuele vergunning
4010 – Zie bijlage VI van de omzendbrief EiR
+ individuele vergunning
20
Samenvatting van de opvatting van
de nummers (vervolg en einde) (S50)
Het 6de en het 7de geval niet vergeten:
4009 : domiciliëringsprocedure voor het in het vrije verkeer
brengen na douane-entrepot type D of type E (waar
de procedures van type D van toepassing zijn)
4012 : domiciliëringsprocedure voor het in het vrije verkeer
brengen met globalisatie (hetzij zonder voorafgaande
regeling, hetzij ter aanzuivering van een voorafgaande
regeling) en domiciliëringsprocedure voor het in het
vrije verkeer brengen na actieve veredeling
(schorsingssysteem met globalisatie) (S51)
21
Codecombinaties
(S48)
Het is mogelijk om twee van de 6 vorengenoemde
codes te combineren. Ter illustratie volgen hierna
twee voorbeelden maar dit sluit geenszins de
mogelijkheid van andere combinaties uit!
1. Codes 3028 + 4008 (of 4010)
Wanneer een toegelaten afzender handelt in het
kader van de domiciliëring, dienen beide
vergunningen vermeld te worden in vak 44 ED:
22
Codecombinaties (vervolg) (S48)
- 3028 + nr. van de individuele vergunning
beginnend met BE3229A
EN
- 4008 of 4010 + nr. van de individuele vergunning
Indien dat niet het geval was, zou PLDA bijgevolg
nooit het bestaan van een vergunning "toegelaten
afzender" in MASP kunnen nagaan.
23
Codecombinaties (vervolg 2) (S48)
2. Codes 3029 + 4008 (of 4010)
Wanneer een toegelaten geadresseerde handelt in
het kader van de domiciliëring, dienen beide
vergunningen vermeld te worden in vak 44 ED:
- 3029 + nr. van de individuele vergunning
beginnend met BE3230A
EN
- 4008 of 4010 + nr. van de individuele vergunning
24
Codecombinaties
(vervolg en einde) (S48)
Indien dat niet het geval was, zou PLDA bijgevolg
nooit het bestaan van een vergunning "toegelaten
geadresseerde" in MASP kunnen nagaan.
25
Herinnering
Wij herhalen dat deze maatregel slechts van
toepassing is vanaf
1 oktober 2013, in principe.
Deze maatregel zal de controle van
het bestaan van de vergunning bij de
indiening van een aangifte ED tot
gevolg hebben.
26
Gegevens
Centrale Administratie AADA
Dienst Douaneprocedures
Serge KERKHOF, Directeur
[email protected]
Olivier VAN HOUDT, Inspecteur
[email protected]
27

similar documents