Prezentacja Spółki

Report
Audyt Podatki Doradztwo
… z IDEĄ do celu
• Jesteśmy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę Krajowej Izby Biegłych
Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3474 i partnerem w ogólnopolskiej Grupie Audytorskiej ReVision.
• Skupiamy swoją działalność przede wszystkim na usługach audytu, doradztwa podatkowego, finansowego i gospodarczego.
• Wspieramy naszych klientów w różnych dziedzinach obszaru ich działalności, uwzględniając zindywidualizowane
rozwiązania.
• Swoją działalność opieramy na takich wartościach jak:
- szacunek dla ludzi i środowiska, w którym działamy,
- pasji, z przywiązaniem najwyższej wagi do jakości świadczonych usług,
- przejrzystości działania we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy.
• Staramy się, aby wspierane przez nas projekty przynosiły korzyści Partnerom, na rzecz których je realizujemy.
• Jesteśmy podmiotem z wyłącznie polskim kapitałem.
• Budujemy firmę poprzez podnoszenie jakości świadczonych usług i realizację zamierzeń w oparciu o zmieniające się
oczekiwania rynku.
• Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem poprzez aktywny udział w bezpośrednich kontaktach z naszymi Klientami
oraz profesjonalne doradztwo w tym zakresie.
• Chcemy aby nasze doświadczenie było również kapitałem naszych Klientów.
Przedmiotem naszej działalności jest:
- działalność rachunkowo – księgowa i doradztwo podatkowe,
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- wydawanie książek oraz czasopism i pozostałych periodyków,
- pozostała działalność wydawnicza oraz pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji.
Zespół
Maciej Ostrowski – Prezes Zarządu, biegły rewident, ukończył Akademię Ekonomiczną (obecnie Uniwersytet
Ekonomiczny) w Poznaniu na Wydziale Ekonomika Produkcji; od 1999 r członek organu Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów w Warszawie i jednocześnie Prezes Oddziału Regionalnego KIBR w Poznaniu; Wielkoletni wykładowca
rachunkowości i rewizji finansowej oraz prelegent na wielu konferencjach i szkoleniach.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rachunkowości zwłaszcza w sektorze budowlanym.
Teresa Ziętek – Członek Zarządu, biegły rewident, ukończyła Akademię Ekonomiczną (obecnie Uniwersytet
Ekonomiczny) w Poznaniu na Wydziale Finanse i Rachunkowość oraz studia podyplomowe w zakresie Wyceny
Nieruchomości na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Jest członkiem zespołu weryfikującego kandydatów na biegłych
rewidentów. Od 2009 roku założyciel i członek zarządu „Idea Audyt” Spółki z o.o., podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych, partnera w ogólnopolskiej Grupie Audytorskiej ReVision.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rachunkowości i podatków. Jako biegły rewident posiada również
uprawnienia doradcy podatkowego.
Karolina Giełda – Członek Zarządu, biegły rewident, ukończyła Akademię Ekonomiczną (obecnie Uniwersytet
Ekonomiczny) w Poznaniu na Wydziale Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw oraz studia podyplomowe na
Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw. Od 2009 roku założyciel i członek
zarządu „Idea Audyt” Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, partnera
w ogólnopolskiej Grupie Audytorskiej ReVision.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rachunkowości oraz badaniu projektów finansowanych ze środków Unii
Europejskiej.
Zespół
Dorota Welten – biegły rewident nr ewidencyjny 12018
Barbara Strucka – biegły rewident nr ewidencyjny 10242
Izabela Zawadzka – biegły rewident nr ewidencyjny 10031
Stanisław Wałęga – biegły rewident nr ewidencyjny 7192
Alicja Bober – doradca podatkowy nr ewidencyjny 12124
Anna Szymanowska – menager
Doświadczenie
Nasze doświadczenie potwierdza współpraca z podmiotami gospodarczymi działającymi w branżach:
- handel, produkcja,
- transport, spedycja, logistyka, komunikacja,
- nieruchomości i budownictwo,
- usługi finansowe,
- wodno-kanalizacyjne, gospodarka odpadami, ochrona środowiska,
- ochrona zdrowia i farmaceutyka,
- szkolnictwo wyższe i organizacje pożytku publicznego.
Doświadczenie
IDEA AUDYT Spółka z o.o. posiada szczególne doświadczenie w przeprowadzaniu audytów projektów współfinansowanych
przez Unię Europejską. Biegli rewidenci zatrudnieni w IDEA AUDYT Sp. z o.o. przeprowadzili audyty projektów współfinansowanych
przez Unię Europejską w zakresie:

Programów Ramowych Unii Europejskiej dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Logistyki i
Magazynowania w Poznaniu,

Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Funduszu Spójności dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie,

Europejskiego Funduszu Społecznego dla Miasta Leszna, Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, Wielkopolskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu, Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej im. Gen. St. Taczaka w Poznaniu, Tureckiej Izby
Gospodarczej w Turku, Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Animal Pharma Pomorze – T. Kruszyński i
Wspólnicy sp. j. w Olsztynie, Fundacji Wrota Edukacji – EduGate w Poznaniu, 4ELT Anna Gębka-Suska w Poznaniu.
Ponadto Spółka realizuje projekty współfinansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W tym zakresie biegli
rewidenci zatrudnieni w IDEA AUDYT Sp. z o.o. przeprowadzili audyty projektów w:

Politechnika Poznańska w Poznaniu

ODIUT Automex Sp. z o.o. w Gdańsku.
Sposób wynagradzania
Wynagrodzenie za nasze usługi oraz szczegółowy zakres prac i warunki współpracy proponujemy uzgodnić w drodze
bezpośrednich negocjacji.
Zapraszamy do współpracy
„Cena jest tym, co płacisz.
Wartość jest tym, co otrzymujesz”
Warren Buffett
Zapraszamy do współpracy
www.ideaaudyt.pl
61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3, email: [email protected], telefon: 061 87 93 361
NIP: 782-24-71-634 REGON: 301107529 Numer w rejestrze KRS: 0000333616

similar documents