Prezentace

Report
Reklamní právo v prax
CALL CENTRA NA PRAHU
ROKU 2014
Oi
Petr Kůta
Mgr. Libor Štajer, advokát
28.11.2013
NOVINKY PRO ROK 2014
1. EVROPSKÁ LEGISLATIVA
2. STANOVISKO ÚOOÚ – ŘÍJEN 2013
3. NAHRÁVÁNÍ HOVORŮ A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
EU A OSOBNÍ ÚDAJE
Reforma legislativy v oblasti ochrany osobních údajů se
odkládá (nejdříve lze uvažovat o roce 2015).
Důvod: velké množství negativních reakcí + odpor
některých zemí – zejména Velké Británie
EU A OSOBNÍ ÚDAJE
Pozitiva aneb co se odkládá:




vysoké pokuty
vynaložení nákladů spojených s novými pravidly
zpřísnění podmínek pro získávání souhlasu
plošné zavedení povinnosti oznamovat „data
breaches“
ÚOOÚ
„Dobrý den, tento hovor je v
zájmu zvýšení kvality našich
služeb monitorován.“
ÚOOÚ
Stanovisko ÚOOÚ č. 5/2013 (říjen 2013)
Co řeší: záznamy hovorů
Jaké jsou závěry :
1) Záznamy telefonických hovorů = zpracování osobních
údajů (minimálně vždy na straně zaměstnance)
ÚOOÚ
Stanovisko ÚOOÚ č. 5/2013 (říjen 2013)
Závěry ÚOOÚ:
2) Subjekt, který rozhodne o pořizování záznamů hovorů
je správcem (může jít o zadavatele či o call centrum)
3) Pouhý náslech hovoru ≠ nejedná se o zpracování
osobních údajů (analogie s kamerovým monitoringem)
4) Dva základní účely:
a) uzavření a plnění smlouvy
b) „zvyšování kvality služeb“
ÚOOÚ
Stanovisko ÚOOÚ č. 5/2013 (říjen 2013)
Závěry ÚOOÚ:
a) Uzavření a plnění smlouvy (objednávka, reklamace,
odstoupení od smlouvy, výpověď, atd.) = § 5 odst. 2 b)
= zpracování, které je nezbytné pro plnění práv
správce + pro ochranu práv správce = NENÍ TŘEBA
ZÍSKÁVÁT SOUHLAS
ÚOOÚ
Stanovisko ÚOOÚ č. 5/2013 (říjen 2013)
Závěry ÚOOÚ:
b) „Zvyšování kvality služeb“
ÚOOÚ rozděluje subjekty údajů na 3 kategorie:
i. Klienti
ii. Potenciální klienti
iii. Zaměstnanci
ÚOOÚ
Stanovisko ÚOOÚ č. 5/2013 (říjen 2013)
Závěry ÚOOÚ:
b) „Zvyšování kvality služeb“
i. Klienti = souhlas ke zpracování údajů – lze vyřešit již
ve smluvních podmínkách
ii. Potenciální klienti = souhlas ke zpracování údajů –
musí se vyřešit na začátku hovoru
iii. Zaměstnanci = lze bez souhlasu (přiměřené
zpracování – ne všechny hovory, zabezpečení přístupu
k nahrávkám, atd.)
ÚOOÚ
Stanovisko ÚOOÚ č. 5/2013 (říjen 2013)
Závěry ÚOOÚ:
5) Za souhlas nelze považovat „pokračování v hovoru“
– souhlas musí být jasně projeven (možnost volby tlačítka,
požadavek na vypnutí nahrávky, atd.)
6) Doba uchování nahrávek za účelem „zvýšení kvality
služeb“ = cca 1 měsíc (x jiný účel – doba nezbytně nutná)
ÚOOÚ
Stanovisko ÚOOÚ č. 5/2013 (říjen 2013)
Závěry ÚOOÚ:
7) Informační povinnost – opět 3 kategorie subjektů
údajů:
i. Klienti = lze plnit v rámci původní smlouvy
ii. Potenciální klienti = lze plnit odkazem v hlasovém
menu nebo odkazem na web
iii. Zaměstnanci = interní předpisy
ÚOOÚ
Stanovisko ÚOOÚ č. 5/2013 (říjen 2013)
Závěry ÚOOÚ:
8) Oznamovací povinnost
V případě, že správce zpracovává údaje za účelem
zvyšování kvality služeb je povinen plnit tzv. registrační
povinnost (jako účel výslovně uvést „zvyšování kvality
služeb“) x registrační povinnost není nutná v případě
zpracování údajů v uzavírání smluv či smluvního plnění.
OCHRANA OSOBNOSTI
Zvukové záznamy a ochrana osobnosti
Současná úprava v OZ: § 11 a násl.:
Zvukové záznamy týkající se fyzické osoby mohou být
pořízeny nebo použity jen s jejím svolením
Výjimka: vědecké a umělecké účely, zpravodajství
Nová úprava v OZ: § 81 a násl.:
Bez svolení nelze pořizovat, využívat či šířit zvukové
záznamy týkající se soukromého života fyzické osoby
Nová výjimka: pořízení či použití zvukového záznamu k
ochraně práv či chráněných zájmů jiných osob
Reklamní právo v praxi
Děkuji za pozornost!
www.kmvs.cz
Mgr. Libor Štajer, advokát

similar documents